Skip to main content

Starkare tillsammans för ett helt Malmö – Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till Budget 2017 presenterad

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 12:46 CET

Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade i dag sitt gemensamma förslag till Malmö stads budget för 2017.

Malmö är staden som ständigt växer och utvecklas. Jobben är fler än någonsin och skolresultaten förbättras för sjätte året i rad. Malmö ligger i framkant och utmärker sig inom såväl social- som miljömässigt hållbar utveckling. Staden var först ut med att tillsätta en lokal kommission för att minska skillnaderna i hälsa med Malmökommissionen och är nu även först ut med att implementera FN:s globala hållbarhetsmål på lokal nivå.

Med en växande befolkning ställs det höga krav på de kommunala verksamheterna, på välfärden och sysselsättningen, och på bostadsbyggandet. I Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till budget för 2017 ser vi till att bygga Malmö helt. I fokus för det arbetet står satsningar på barn och ungas uppväxtvillkor, på sysselsättning och trygghet samt på bostäder.

En stad för barn och unga

Alla barn och unga i Malmö har rätt till en bra start i livet, att få möjligheten att lyckas i skolan och uppfylla sina drömmar. Deras behov ska sättas först. Under 2017 bygger vi ut förskole- och skolverksamheten för att tillgodose behovet från en växande befolkningen. 70 miljoner kronor avsätts för att på bästa sätt kunna ta emot ett ökat antal nya elever. För att öka antalet undervisningstimmar i matematik avsätts 16 miljoner kronor. Förskolan förstärks med 15 miljoner kronor för att möta behovet när barnen blir fler, samtidigt som det görs satsningar för 15 miljoner kronor att skapa kontinuitet i personalgrupperna, trots att barngruppernas storlek förändras vid olika perioder under året.

Alla barn och unga i staden ska ha tillgång till ett attraktivt och kreativt kultur- och fritidsliv, oavsett vilka förutsättningar man har. Stadens kultur- och fritidsverksamheter utvecklas, bland annat med en utbyggnad av Kulturskolan och en fortsatt satsning på lovverksamheten Kul i Malmö för att fler ska kunna ta del av utbudet.

Det görs också insatser för att särskilt utsatta barn och unga ska få en trygg uppväxt. Familjerättsbyrån tilldelas en miljon kronor, Skolfam får tre miljoner kronor och fem miljoner kronor avsätts för att kunna öppna ytterligare en familjecentral med öppen förskola.

En stad för näringsliv och arbete

Malmö är motorn i det regionala arbetslivet och arbetet med att värna näringslivet ska fortsätta, liksom att öppna upp för fler företagsetableringar och arbetstillfällen.

2017 sjösätts en särskild jobbpakt på tio miljoner kronor med satsningar på mertjänster, talangutbildningar och fler Framtidens hus. Det är kommunens egna verksamheter som ska erbjuda mertjänsterna, med syfte att få Malmöbor som uppbär försörjningsstöd i arbete. Talangutbildningarna som ges i kombination med Svenska för invandrare, SFI, ska utökas för att omfatta fler yrkesgrupper, samtidigt som SFI-verksamheten får 20 miljoner kronor för att förkorta väntetiderna.

Vuxenutbildningen förstärks med 15 miljoner kronor så att fler Malmöbor kan få den utbildning som krävs för att kunna ta de jobben som växer fram i Malmö och i regionen.

En miljon kronor avsätts till insatser för att söka upp ungdomar som varken studerar, arbetar eller uppbär a-kassa eller försörjningsstöd.

För att ytterligare minska kostnaderna för försörjningsstöd avsätts 30 miljoner kronor till ett fortsatt utvecklingsarbete inom försörjningsstöds-verksamheterna. Arbetet går ut på att ge dem som söker försörjningsstöd rätt insatser, bland annat med hjälp av individuella handlingsplaner och mål.

En ekologiskt hållbar stad

Malmö ska vara en tät och grön stad, präglad av närhet. Ambitionerna för stadens miljöarbete är höga och den egna organisationen ska vara ett föredöme. Ett arbete med att underlätta för fastighetsägare att installera solceller ska därför påbörjas, och tre miljoner kronor avsätts för att ta fram en skyfallsplan inför kommande regnoväder som blir allt tätare och kraftigare.

Bostadsbyggandet i Malmö måste öka för att möta behovet och MKB ska fortsatt ha en ledande roll i det arbetet. Stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och miljöförvaltningen får under 2017 ytterligare 6,5 miljoner kronor för att skynda på bostadsbyggandet. Samtidigt införs en bostadsgeneral som får i uppdrag att fram fler bostäder för de grupper som har en svag ställning på bostadsmarknaden. Satsningen på Bolotsen, med syfte att underlätta för aktörer i stadsbyggnadsprocessen, fortsätter.

Bostad först, som erbjuder boende till hemlösa personer, tilldelas två miljoner kronor och Budget- och hyresrådgivningen stärks med 600 000 kronor.

– I dag har vi presenterat en budget som tar ansvar för hela Malmö, men med ett särskilt fokus på barn och unga, sysselsättning och bostadsbyggande för att skapa en hållbar stad. Vi måste på ett klokt sätt kunna möta de behov som uppstår när Malmö växer, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsen ordförande.

– Jag känner stolthet över att presentera en budget som prioriterar att bygga en i alla avseenden hållbar stad, genom satsningar på skola, bostäder, jobb och hållbar stadsutveckling bygger vi ihop Malmö till en tät grön stad,säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Märta Stenevi, 0732-34 24 82

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16

Bifigade filer är:

Presentationsmaterial från presskonferensen

Redovisning av nämndsbudgetarna

Pressinformation

Budgetskrivelserna med uppdrag


Fakta: Så här mycket tillförs nämnderna

Kommunstyrelsen 117 miljoner kronor

Förskolenämnden 105 miljoner kronor

Grundskolenämnden 345 miljoner kronor

Arbetsmarknads-, gymnasie- 79 miljoner kronor

och vuxenutbildningsnämnden

Stadsområdena 176 miljoner kronor

Sociala resursnämnden 77 miljoner kronor

Överförmyndarnämnden 4 miljoner kronor

Stadsbyggnadsnämnden 6,2 miljoner kronor

Gatukontoret 10,5 miljoner kronor

Fastighetskontoret 2,5 miljoner kronor

Miljönämnden 2,4 miljoner kronor

Kulturnämnden 9,6 miljoner kronor

Fritidsnämnden 8,9 miljoner kronor