Skip to main content

Stöd till anhöriga som vårdar närstående ska förbättras

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 15:20 CEST

Alla som hjälper en närstående som är sjuk eller gammal ska få det stöd och den hjälp som den personen behöver, oavsett var i Malmö den bor. Det är slutsatsen i den rapport om Anhörigstöd som Malmö stad har tagit fram, Som man frågar får man svar –om stöd till anhöriga. Rapporten ska nu ligga till grund för det fortsatta arbetet med stöd till anhöriga och skickas vidare till Malmö stads stadsområdesnämnder samt sociala resursnämnden.

Sedan den 1 juli 2009 har alla Sveriges kommuner en skyldighet att erbjuda stöd till dem som ger stöd, hjälp, omsorg eller vård till en närstående som har särskilda behov och inte klarar av vardagen på egen hand. I Malmö stad har man därför tagit fram en rapport om kommunens stöd till anhöriga och hur deras vårdande roll påverkar deras liv. Anhörigstöd är viktigt ur flera perspektiv, inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv eftersom kvinnor tar det största ansvaret för de närståendes välmående. Att vara anhörig och ge vård kan vara svårt att kombinera med ett arbete och rapporten visar att arbetslivet påverkas negativt hos många anhöriga Malmöbor.

Utifrån de resultat som rapporten visar ska Malmö stad nu se till att alla anhöriga får den hjälp de behöver för att klara av att vara ett bra stöd. En viktig del i det arbetet är att se behoven som både brukaren och den som är anhörig har. Deras enskilda, likväl som deras gemensamma behov, ska tillgodoses.

– Malmö stads verksamheter ska göras användarvänliga genom att tydligare se också de anhörigas behov. Anhöriga ska ges stöttning bland annat genom att erbjudas utbildning, information, samtalsstöd och avlösning, säger Carina Nilsson (S), vård- och omsorgskommunalråd.        

– Vi vet att många av de som är anhöriga till personer med behov av särskilt stöd eller omvårdnad, i dag lever under stor press för att få livet att gå ihop. Det är viktigt att de kommunala verksamheterna samverkar för att garantera att de anhöriga verkligen får de olika former av stöd de behöver och har rätt till säger Nils Karlsson (MP), kommunstyrelseledamot.

– Det är främst kvinnor som är anhörigvårdare, och som tvingas sluta arbeta eller gå ner i arbetstid för att vårda anhöriga. Detta är en av vår tids stora jämställdhetsfrågor. I Malmö har jämställdhetsarbetet visat att föreställningar om kön och anhörigvård påverkade biståndsbedömningen, men genom ett aktivt jämställdhetsarbete kan vi göra skillnad, säger Martina Skrak (V), jämställdhetskommunalråd.


Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 040-34 12 61

Nils Karlsson, 0703-37 47 06

Martina Skrak, 0708-16 17 09

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 14)