Skip to main content

​Stort markpussel i hamnen skapar fler jobb i Malmö

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 14:13 CEST

Ett bytesavtal mellan staden och företaget Catena AB gör att hamnverksamheten i Malmö koncentreras till Mellersta hamnen och Norra hamnen, och ger plats till en citylogistikanläggning med centralt läge.

Malmö stads tekniska nämnd beslutade idag att godkänna tre avtal mellan staden och Catena AB.

– Vi har lyckats lägga ett pussel som får stor betydelse för staden. Detta stärker Malmö som plats för näringsliv, hamnverksamhet och distribution och lägger grunden till omvandlingen av Nyhamnen, säger Klas Johansson, Malmö stads fastighetsdirektör.

Bytesavtalet innebär att Malmö stad förvärvar byggnad och anläggning inom tomträtterna Terminalen 3 och Terminalen 4 i Mellersta hamnen, säljer fastigheterna Sockret 1, 2, och 6 och medger ett friköp av Sockret 4 till Catena.

Genom bytesavtalet skapas möjligheter till fler arbetstillfällen i Malmö. Hamnområdet koncentreras och Catena kan utveckla en modern anläggning för citylogistik, i direkt närhet till den centrala staden.

– I och med affären får kommunen tillgång till våra fastigheter för att utveckla hamnområdet i Malmö. Catena får i gengäld fastigheter i ett attraktivt logistikläge, som vi på sikt kan utveckla till framtidens citylogistik och som dessutom är belägna intill vår redan ägda fastighet Sockret 4, säger Gustaf Hermelin, Catenas VD.

Utöver bytesavtalet ingår i affärsuppgörelsen med Catena en markanvisning i Norra hamnen/Malmö Industrial Park, samt en markreservation i Lockarp, intill trafikplats Lockarp.

– För staden innebär affären stora möjligheter till ännu fler arbetstillfällen, både i det planerade citylogistikområdet i Mellersta hamnen och i det nya verksamhetsområdet i Lockarp, säger Milan Obradovic, tekniska nämndens ordförande.

Fakta:

Bytesavtalet innebär att kommunen löser byggnader och anläggningar inom tomträtterna Terminalen 3, med en areal om 108 978 m², och Terminalen 4, med en areal om 18 876 m². Catena förvärvar fastigheterna Sockret 1, med en areal om 6 008 m², Sockret 2, med en areal om 7 305 m², och Sockret 6, med en areal om 18 207 m² samt friköper fastigheten Sockret 4, med en areal om 8 333 m². Kommunen erlägger en mellanskilling om 88 024 000 kronor.

Markanvisningsavtalet inom Norra Hamnen omfattar ca 50 000 m² tomtyta, del av fastigheten Hamnen 22:164, till en köpeskilling om 1 000 kr/m² tomtyta.

Markreservationen i Lockarp innebär en reservation av ca 40 000 m² tomtyta inom fastigheterna Lockarp 8:2 och Lockarp 24:1, till en köpeskilling om 1 100 kr/m² tomtyta, i ett planerat verksamhetsområde intill trafikplats Lockarp.

Kontakt:

Klas Johansson, fastighetsdirektör, Malmö stad, 040-34 17 06, klas.m.johansson@malmo.se

Milan Obradovic, ordförande, Malmö stads tekniska nämnd, 0708-41 72 37, milan.obradovic@malmo.se

Gustaf Hermelin, VD, Catena AB, 0705-60 00 00, gustaf.hermelin@catenafastigheter.se

Utskickat av:

Caroline Franzén, kommunikatör, Malmö stad, 0733-70 89 11, caroline franzen@malmo.se