Skip to main content

Utbildningsförvaltningen beklagar förbud av trygghetskameror

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 14:58 CET

Datainspektionen har beslutat att förbjuda trygghetskameror på en av Malmö stads gymnasieskolor. Utbildningsförvaltningen beklagar beslutet som avsevärt försvårar skolornas arbete för att skapa en trygg och säker miljö för eleverna.

Trygghetskameror ingår som en av flera insatser i utbildningsförvaltningens handlingsplan för en trygg och säker skola. Syftet är att förebygga misshandel, skadegörelse, stöld, handel med droger och andra brottsliga handlingar.

Omsorgsfull sekretess gäller vid all kamerahantering. Ett mycket begränsat antal personer har behörighet att granska endast inspelat material. Åtkomst till det inspelade materialet skyddas av en personlig inloggningskod.

Det enda tillfälle då material granskas är i samband med s k incidentrapportering. Det kan röra sig om våld eller skadegörelse och leder i regel till polisrapportering. Varje gång en behörig person tittar på bilderna ska det registreras. Efter fem dygn raderas bilderna.

Elevvård, personalrum, omklädningsrum och toaletter har av integritetsskäl inga kameror.  Däremot finns de i korridorer och vissa klassrum. Särskilt bevakade är skolornas entréer.

– Allt har gått åt rätt håll. Vi har färre fall av hot och våld och kraftigt minskade kostnader för stöld och skadegörelse på skolorna. Både elever och personal upplever skolan som en säkrare plats sedan kamerorna installerats, säger Matz Nilsson, utbildningsdirektör i Malmö stad.

Datainspektionens beslut bygger på en inspektion på en av Malmös kommunala gymnasieskolor i mars 2010. Förbudet gäller 28 kameror som varit påslagna dygnet runt på olika platser där elever uppehåller sig, bl a korridorer, undervisningssalar och mediatek. Trygghetskamerorna är enligt Datainspektionen kränkande för eleverna.

Utbildningsförvaltningen följer självklart myndighetens beslut. Samtliga 28 kameror stängdes av kl 8.00 på tisdagen. De är nu tidsstyrda på ett sådant sätt att de endast är påslagna utanför ordinarie skoltid.

– Datainspektionen har en viktig kontrollfunktion för att trygga den personliga integriteten. Vi delar emellertid inte myndighetens bedömning. Liksom andra kommuner undersöker vi möjligheterna att överklaga, säger Matz Nilsson.

– Vi kan inte äventyra elevernas säkerhet. Därför kommer vi att ställa ännu högre krav på våra medarbetare på skolan – lärare, skolvärdar etc – att finnas ute bland ungdomarna.

För ytterligare information kontakta:
Matz Nilsson, utbildningsdirektör i Malmö stad, 040-34 30 16, matz.nilsson@malmo.se

Vänligen

Marina Glisovic
T f informationschef

Bifogade filer

Word-dokument