Skip to main content

Välfärd för alla - lägesrapport 2

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 13:44 CEST

En svag uppgång för förvärvsfrekvensen, lägre andel behöriga till gymnasiet och ökning av antalet vardagsbrott, samtidigt en rejäl skjuts uppåt för bostadsbyggande. Så ser måluppföljningen ut i den andra lägesrapport som Välfärd för alla – det dubbla åtagandet, presenterade under måndagen på Kommunstyrelsens arbetsutskott.


Arbetet med Välfärd för alla har nu pågått i 16 månad er, en i sammanhanget kort period sett till den långsiktighet som förutsätts i handlingsplanen. Trots det har ett stort antal initiativ tagits och ett antal åtgärder börjat genomföras.

Delmålen som ska vara uppnådda senast 2008 visar olika tendenser. När det gäller insatsområde Arbete släpar statistiken efter vilket medför att de senaste uppgifterna är från 2004. Jämfört med 2003 visar siffrorna på en svag uppgång från 62 till 63 %. Det finns dock annan statistik som tyder på att värdet bord e vara två procentenheter högre om man tar hänsyn till främst de danskar som bor i Malmö och arbetar på Själland. Delmålets rimlighet med hänsyn till Malmös befolkningssammansättning och andra förutsättningar som finns i Malmö, kommer att tas upp i en särskild promemoria.

Utbildningsmålet, att andelen obehöriga elever till gymnasiet ska minska från 21% till rikets 10%, pekar åt fel håll. Trots flera olika insatser har andelen ökat till 23%.

Utvecklingen går även åt fel håll vad gäller må let inom insatsområdet Trygghet. Brottsfrekvensen (brott per 1000 invånare) mellan 2004 och 2005 har ökat från 64 till 68.

Målet inom insatsområde Boende har uppnåtts och till och med överstigit delmålet, 1000 nya bostäder per år. I fjor byggdes 1265 nya bostäder i Malmö.

- Allt det arbete som har presterats under de första 16 månaderna kommer att ge resultat på sikt. Det är min fasta övertygelse. Vi glädjer oss åt att målet för bostadsbyggande har uppnåtts med råge. Men vi kan självfal let inte nöja oss med det, utan fortsätter arbetet med fokus på boendesegregationen. Likaså kommer vi att lägga full kraft på utbildnings- och trygghetsfrågorna. Det gör vi genom att under 2006 arbeta vidare med alla initiativ och åtgärder som redan kommit igång, säger Inger Nilsson, stadsdirektör.

Under 2005 har bland annat följande punkter inom handlingsplanen påbörjats eller genomförts:
Arbete Servicepatruller, arbetslinjen, översyn av socialtjänstlagens tillämpning.

Utbildning Gemens
am värdegrund för alla Malmös skolor, stadsövergripande föräldrautbildning, Avsiktsförklaring för Malmös skolor, program för de 11 mest utsatta skolorna.

Trygghet Skola-socialtjänst-polis (SSP)-organisation startades i samtliga stadsdelar, handlingsplan mot skolk, beslut om kameraövervakning längs citystråket, Lugna gatan startar i Rosegård, Fosie och Södra Innerstaden.

Boende Avtal med fastighetsägarna, två flyttkedjestudier, kooperativa hyresrätter i Seved.

Tillväxt 10 dialogmöten m
ed näringslivet genom referensgrupper, kartläggning av hinder för tillväxt, listning av förslag till åtgärder, prioritering av 10 viktigaste insatsområdena.


Lägesrapporten finns att hämta i sin helhet på malmo.se


För mer information, v.g. kontakta:
_______________________________________________________________
Inger Nilsson, stadsdirektör
040 – 34 10 85

Eva Ahlgren, ordförande gruppen Arbete
040 – 34 64 20, 0708 – 343850

Bo Sjöström, ordförande gruppen Utbildning 040 – 34
61 10

Rolf Jonsson, ordförande gruppen Trygghet 040 – 34 13 05, 0708 – 34 13 05

Björn Bergman, ordförande gruppen Tillväxt 040 – 34 17 20, 0705 – 17 61 34

Christer Larsson, boendefrågor
040 – 34 22 98