Skip to main content

Västra Innerstaden beslutade om anpassningar i ekonomin på extrainsatt möte

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 13:56 CEST

För att anpassa Västra Innerstadens verksamheter till de ekonomiska förutsättningar som nu råder beslutade stadsdelsfullmäktige idag att uppdra åt förvaltningen att undersöka alternativ för att i möjligaste mån försöka undvika en avveckling av Dammfrigårdens restaurang. Vidare beslöt man att vara restriktiv med vikarietillsättning inom Vård och Omsorgsverksamheten. Detta kan komma att påverka de sociala aktiviteterna för våra äldre. Förvaltningen ska återredovisa uppdraget kring restaurangen till stadsdelsfullmäktige i augusti. Stadsdelspolitikerna gav också stadsdelsförvaltningen i uppdrag att fortsätta det påbörjade arbetet med att minska kostnaderna i övrigt inom förvaltningen.

Som en följd av den kraftiga nedgången i konjunkturen beslutade Kommunstyrelsen under våren att alla nämnder i Malmö stad ska minska sina kostnader motsvarande 1,4 procent under 2009. För Västra Innerstadens del innebär det en besparing på ca 11 miljoner kronor i år.

Redan i maj, i Delårsrapport 1, redovisade stadsdelsförvaltningen förslag på åtgärder för att minska kostnaderna. Många av åtgärderna har redan påbörjats eller kommer att påbörjas under året.

- Exempelvis gör vi en översyn av hur vi utnyttjar våra lokaler och ser över hur vi kan samlokalisera verksamheter, berättar Västra Innerstadens stadsdelschef Andreas Norbrant. Vi är också återhållsamma med att tillsätta vikarier och med tillsättandet av vakanta tjänster. Dessutom har vi fördjupat samarbetet med andra innerstadsstadsdelar kring vissa administrativa frågor.

Stadsdelsförvaltningen hade tagit fram förslag till anpassningar som bedömdes påverka de politiskt satta målen. Bland annat föreslogs en avveckling av Dammfrigårdens restaurang. Dammfrigårdens restaurang drivs sedan år 2007 av stadsdelsförvaltningen. Men antalet kunder är för få, vilket innebär att restaurangen dras med underskott. Ett annat förslag som stadsdelsförvaltningen lade fram var restriktivitet vad gäller vikarietillsättningen inom Vård och Omsorgsverksamheten vilket eventuellt skulle kunna innebära att de sociala aktiviteterna för de äldre minskar inom äldreomsorgen. Som beslutsunderlag fanns kostnadsberäkningar och konsekvensbeskrivningar. Förslagen hade också samverkats med de fackliga organisationerna.

På det extra sammanträdet idag valde stadsdelsfullmäktige att då det gäller restaurangen på Dammfrigården att ge förvaltningen i uppdrag att till nästa sammanträde undersöka förutsättningarna för fortsatt drift av någon annan aktör.

- Vi kan inte fortsätta driva Dammfrigårdens restaurang med så stort underskott. Antalet ätande är för få. I stadsdelen finns också en annan mötesplats med tillhörande restaurang vid namn Tuppen, vilket bör nämnas i sammanhanget. Men innan ett slutligt ställningstagande om avveckling av Dammfrigårdens restaurang, har förvaltningen fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att någon annan aktör kan driva köket vidare, förklarar stadsdelsfullmäktiges ordförande Rose-Marie Carlsson (s).

ReservationerDen borgerliga partigruppen (m och fp) reserverade sig mot beslutet. De anser att bl a att man ska lägga ut Dammfrigårdens restaurang på entreprenad. Sverigedemokraterna ska inkomma med ett särskilt yttrande.

Effekter kommer att redovisas Stadsdelsförvaltningen kommer att redovisa de ekonomiska effekterna av de anpassningar som görs i verksamheterna i den analys som i början av nästa år görs av verksamhetsåret 2009.

För mer information

- Stadsdelsfullmäktiges ordförande Rose-Marie Carlsson (S), tel 0708-9267 41

- Förvaltningschef Andreas Norbrant, tel 0706- 63 47 24

För mer information