Skip to main content

Detaljplan på samråd för byggnation av bostäder i Humleparken

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2019 13:43 CEST

Humleparken föreslås bli en ny plats för centrumnära bostäder. Delar av området kommer även fortsatt att kunna nyttjas som park. Planen tillåter också vissa centrumfunktioner.

Ett förslag till detaljplan är ute på samråd och i detta samrådsförslag möjliggörs ny bebyggelse motsvarande cirka 40 lägenheter i flerbostadshus. En betydande del av planområdet avses även fortsatt kunna nyttjas som park. Förutom bostäder möjliggörs även vissa centrumfunktioner, så som caféverksamhet, affärslokaler och så vidare. De framtida byggnaderna ska utformas så att de passar in i den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

- Det är kul att kunna erbjuda nya bostäder i ett så centrumnära och attraktivt läge och i ett område där det finns en uppenbar efterfrågan, baserat på hur lång kö det är till Humlet, säger Erik Randén, exploateringschef.

Förtäta och utveckla Mariestads centrum

Anledningen till förslaget att bygga bostäder i Humleparken är en politisk önskan om att stärka och komplettera Mariestads stadskärna med ytterligare bostäder, samt att bygga i kollektivtrafiknära lägen och i anslutning till befintlig service – såväl kommersiell som kommunal och infrastrukturell. Det finns intresse från exploatörer att bygga på platsen och Mariestads kommun, som är markägare, har valt att teckna en avsiktsförklaring med företaget Skövdehem. Detta innebär att om en ny detaljplan kan antas kommer i första hand Skövdehem att ges möjlighet att köpa marken och bygga de nya bostäderna.

Detaljplaneprocessen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 maj 2019 att förslaget till detaljplan för del av Gamla staden 4:1 och 4:2 ska gå ut på samråd. Samrådsskedet är det första av detaljplaneprocessens två lagstadgade kommunikationstillfällen och pågår till den 15 juli 2019. Under samrådsskedet kan synpunkter på detaljplaneförslaget lämnas in – dessa skall inlämnas skriftligen, antingen per mail eller via brev. 

Mariestad är en stolt småstad som badar i naturupplevelser och livskvalitet. Här möter Sveriges blå band Göta kanal norra Europas största sjö Vänern, i ett område så speciellt att det utsetts till biosfärområde av Unesco.

Vår Vision 2030 tar ut riktningen för Mariestad som en hållbar och blomstrande sjöstad med trygga boendemiljöer, där innovationer och nya entreprenörer får god grund att växa. Vi står stadigt i vår kulturrika historia och är samtidigt nyfikna på framtiden – allt kan hända i en stad som Mariestad.