Skip to main content

Nya avgifter för vatten- och avfallstjänster 2020

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2019 07:00 CEST

Styrelserna för Sundsvall Vatten AB och Timrå Vatten AB har beslutat om nya avgifter för vatten- och avloppstjänster för 2020.

I Sverige har underhållet på VA-anläggningar varit bristfälligt rent generellt och återinvesteringstakten behöver öka för att anläggningarna ska motsvara framtida krav.

- Vi ser ett behov av att kontinuerligt höja avgifterna för att kunna erbjuda våra kunder hållbara och långsiktiga VA-tjänster. Samtidigt växer Sundsvall vilket innebär att vi måste bygga nya anläggningar och i vissa fall flytta våra ledningar. För att fortsätta ha god ordning och vara effektiva i framtiden gör vi också en större satsning på digitalisering, säger Helge Sjödin, styrelseordförande i MittSverige Vatten & Avfall AB.

Förslag på nya avgifter för vatten och avlopp har lämnats för beslut i kommunfullmäktige i Nordanstig. Det föreslås även en höjning av avgifter för avfallstjänster i Sundsvall.  


Beslut om nya avgifter för VA i Sundsvall och Timrå
Styrelserna i Sundsvall Vatten AB och Timrå Vatten AB har beslutat om nya avgifter för vatten- och avloppstjänster för 2020.

Arbetet med att säkra vattenförsörjningen går hand i hand med att det byggs fler bostäder och utvecklingen av infrastrukturen i vår region, främst i Sundsvall med omnejd. Ett arbete som prioriteras högt är att koppla samman ledningarna från de tre största vattentäkterna i Sundsvall och Timrå för att minimera sårbarheten i händelse av driftstörningar. Även det förändrade klimatet gör att ledningsnätet måste anpassas för att hantera större mängder regn- och smältvatten.

-Trygg vattenförsörjning och hållbar avloppshantering är en förutsättning för att vår region ska kunna fortsätta att utvecklas på ett framgångsrikt sätt, säger Jan Norberg, styrelseordförande i Timrå Vatten AB.

En analys som nyligen genomförts av Svenskt Vatten pekar på att de stora återinvesteringsbehov*** VA-branschen står inför kan komma att fördubbla VA-taxorna inom 20 år.

Sundsvall, vatten- och avloppstjänster 2020:
Normal villa, (Typhus A*) höjs med 335 kr per år, från 7 200 kr till 7 535 kr
Flerfamiljshus, (Typhus B**) höjs 2 195 kr per år, från 75 202 kr till 77 398 kr

Timrå, vatten- och avloppstjänster 2020:
Normal villa (Typhus A*) höjs med 479 kr per år, från 7 513 kr till 7 992 kr
Flerfamiljshus (Typhus B**) höjs med 3 472 kr per år, från 77 930 kr till 81 402 kr

Förslag på nya VA-avgifter i Nordanstig
Styrelsen i Nordanstig Vatten AB föreslår en höjning av avgifterna för vatten- och avloppstjänster inför 2020. Beslut fattas i kommunfullmäktige under hösten.

-Årets höjning är nästa steg i riktning mot att VA-verksamheten i Nordanstig ska finansiera sig själv och därmed spegla de verkliga kostnaderna, säger Carina Ohlson, styrelseordförande i Nordanstig Vatten AB.

Kommunfullmäktige beslutade inför 2019 att ta bort förlusttäckningsbidraget för Nordanstig Vatten AB. Bidraget sänks successivt för att VA-verksamheten ska bära sina egna kostnader från 2021. På sikt kommer det ändå att behövas höjningar för att hålla anläggningarna i nivå med övriga bolag i MittSverige Vatten & Avfall-gruppen.

Nordanstig, förslag vatten- och avloppstjänster 2020:
Normal villa (Typhus A*) höjs med 1 081 kr per år, från 11 765 kr till 12 846 kr
Flerfamiljshus (Typhus B**) höjs med 11 024 kr per år, från 123 000 kr till 134 024 kr

Förslag på nya avgifter för avfallstjänster i Sundsvall
Styrelsen i Reko Sundsvall AB föreslår en höjning av avgifterna för avfallstjänster inför 2020. Beslut fattas i kommunfullmäktige under hösten.

I förslaget ingår täckning för ökade kostnader för nya avtal inom förbränning, sophämtning, grovavfall och slaminsamling. Från 1 april 2019 togs även Johannedals återvinningscentral över i egen regi i syfte att skapa ett bättre flöde för besökarna och uppnå en högre servicenivå. Utökade öppettider på våra återvinningscentraler är också en del i satsningen på förbättrad service.

-Vi behöver ligga på en avgiftsnivå som möjliggör för oss att erbjuda rätt service och skapa förutsättningar för att hantera avfall på ett miljömedvetet sätt, säger Ulf Sjölinder, styrelseordförande i Reko Sundsvall AB.

Sundsvall, förslag avfallstjänster 2020:
Normal villa, höjs med 182 kr per år, från 1 575 kr till 1 757 kr
Flerfamiljshus, 15 lägenheter, höjs med 997 kr per år, från 10 793 kr till 11 790 kr 

Allmän bakgrund om taxorna för vatten- och avfallsverksamhet
Vatten- och avfallsverksamheten i Sverige är hårt reglerad. Enligt lagstiftningen ska kommunerna taxera ut de nödvändiga kostnaderna för underhåll och förnyelse av verksamheten och det ska ske med hänsyn till att varje kommun och varje generation användare ska stå för sina egna kostnader.

*Typhus A - Villan är då ansluten till tjänsterna vatten och spillvatten samt har en årsförbrukning på 150 kubikmeter (m³).

**Typhus B - Flerfamiljshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2000 kubikmeter (m³).

*** I Sverige har underhållet på VA-anläggningar varit bristfällig rent generellt efter utbyggnaden av vattenförsörjningen under 60- och 70-talet. Den genomfördes med hjälp av statliga bidrag, vilket har inneburit en lägre kostnad för landets VA-verksamheter än den verkliga, som i sin tur legat till grund för en prissättning mot kunderna som inte speglar kostnaden. Framåt behöver återinvesteringstakten öka för att anläggningarna ska motsvara framtida krav, men utan statliga bidrag.  

För ett hållbart samhälle
På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus.

Vi ägs av Sundsvall Vatten AB (76%), Reko Sundsvall AB (4%), Timrå Vatten AB (18%) och Nordanstig Vatten AB (2%). Verksamheten är helt avgiftsfinansierad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.