Skip to main content

Angrepp mot bussar nästan halverade i Södertälje

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2018 14:04 CEST

Södertälje är en plats där hot, våld och angrepp mot SL-trafikens bussar och förare varit ett växande problem. Nu syns ett trendbrott i utvecklingen. Sedan 2013 har hot och våld mot riktat mot busstrafiken och dess förare nästan halverats från 313 till 171 anmälningar. Detta efter tydliga insatser och långsiktigt arbete hos operatören Nobina, som bland annat inneburit ökad samverkan med skola, räddningstjänst, polis och kommun samt aktiviteter på skolor, fritidshem och ungdomsgårdar.

- Nobinas arbete med SL-trafiken i Södertälje är ett föredöme när det gäller att se och ta tag i de utmaningar som den växande otryggheten i samhället i stort innebär för kollektivtrafiken. Här har man visat på kraften i eldsjälar som arbetar med tidiga och tydliga insatser riktade mot unga människor. Därtill har man framgångsrikt lyckats få polis och kommun att komma till insikt om vikten av att ta kollektivtrafiken som viktig utgångspunkt även i det större trygghetsarbetet.

Det säger trafiklandstingsrådet och SL:s ordförande Kristoffer Tamsons (M) i samband med ett besök på Nobinas bussdepå i Södertälje.

- Våld och hot riktat mot kollektivtrafiken är ett angrepp på hela vårt samhälle. Därför är det viktigt att vi med kraft markerar när bussar och förare angrips. För att möta utvecklingen krävs både ramar och kramar. Hårda tag krävs mot våldsverkarna och förebyggande insatser behövs för att tidigt bryta onda vanor och strypa rekryteringen till gängen.

- Nobina har på bara några år visat att det går att vända utvecklingen. Samtidigt som otryggheten växer i samhället i stort har busstrafiken i Södertälje stått emot och vänt trenden. Det har gett tryggare bussar, tryggare förare och tryggare resenärer. Jag vill nu undersöka möjligheten att bredda detta arbete till fler delar av SL-trafiken. Vi ska bidra med det vi kan för ett tryggare samhälle där vi trycker tillbaka våld, brott och droger.

Fakta
Södertälje är en kommun med en stor andel faktiskt och upplevt utanförskap. SL-trafiken har från tid till annan haft stora problem med skadegörelse, ordningsstörning, hot och våld mot medarbetare, klotter och vandalisering. Det sker även en rekrytering bland barn och framförallt yngre ungdomar till mer eller mindre organiserade nätverk med kriminella inslag.

Syftet med Nobinas arbete har bland annat varit att fler medarbetare ska känna sig trygga i sitt arbete, att vandaliseringen och skadegörelsen skall minska och att nyrekrytering till gängen ska förhindras.

Arbetet har handlat om samarbete med olika intresseföreningar och frivilligorganisationer samt samverkan med kommun, skola, räddningstjänst och polis. Därtill har bussförare och andra medarbetare aktivt deltagit i aktiviteter på skolor, fritidshem och ungdomsgårdar. Bland annat görs en särskild insats med skolinformation i årskurs 5, det erbjuds möjlighet till PRAO och studiebesök samt görs särskilda insatser i samband med skolavslutningar och storhelger.

Resultatet visar på att olika angrepp riktat mot busstrafiken har minskat signifikant. Nobinas ambassadörer är kända bland Södertäljes ungdomar. Ett etablerat och fungerande kontaktnät med polisen och kommunen innebär också att man får på plats snabbare åtgärder från samhället när något händer.

I konkreta tal har antalet anmälda fall om hot och våld riktat mot busstrafiken minskat från 313 anmälningar 2013 till 171 anmälningar 2017. Som exempel har antalet anmälda fall om föremål kastade mot fordon minskat med 19 procent, bråk i vagn med 78,5 procent och betalningsvägran med 86,5 procent

Moderaterna styr Stockholms läns landsting tillsammans med Alliansen sedan 2006 och ansvarar för sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.