Skip to main content

Bättre kontroll över EU-bidrag i Stockholmsregionen. Nu tillsätts en arbetsgrupp som ska se över rutiner och arbetssätt

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2019 12:57 CEST

Charlotte Broberg (M), Fastighets- och serviceregionråd och ordförande för Strukturfondspartnerskapet (SFP).

Idag tillsätter Strukturfondspartnerskapet (SFP), på ordförande Charlotte Brobergs (M) förslag, en arbetsgrupp för en översyn av Strukturfondsparterskapets rutiner och arbetssätt. Detta mot bakgrund av de oegentligheter som framkommit inom ESF.

Gruppen ska bland annat se över och kartlägga arbetssätt och arbetsrutiner inom ramen för SFP i syfte att, konkretisera, effektivisera och där det är tillämpligt harmonisera SFP:s hantering mellan de olika fonderna.

- Efter den senaste tidens missförhållande som uppdagats på en av regeringens myndigheter, Svenska ESF rådet, är det av stor vikt att skyndsamt arbeta för att återställa allmänhetens förtroende för arbetet inom EU-fonderna. Det är regeringen som ansvarar för sina myndigheter, men SFP kan, och bör, göra sitt, säger ordförande Charlotte Broberg (M).

Gruppen ska även se över arbetsordning och bedömningsgrunderna för SFP:s projektprioriteringar i syfte att göra dem mera enhetliga och lättöverskådliga. Slutligen ska man även föreslå åtgärder för att åstadkomma höga krav på genomförande, sätta upp mätbara mål och effektutvärdera resultaten inom ramen för SFP.

- Genom att se över tidigare rutiner och procedurer inom SFP kan vi spela en aktivare roll för att säkerställa att medel som fördelas till projekt i regionen används på ett korrekt sätt.Det är också av stor vikt att inom SFP förenkla och göra processen mer transparent och överskådlig även för utomstående parter såsom media och medborgarna. Genom att ha noggranna uppföljningsprocesser kring SFP:s arbetssätt blir det också möjligt att följa upp och mäta resultat av partnerskapets sätt att verka över tid, som kan leda till att förbättra och utveckla verksamheten från ett år till ett annat, avslutar ordförande Charlotte Broberg (M).

Fakta:
Strukturfondsparterskapet beslutar om vilka projekt som ska prioriteras och beviljas medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden (EURF) och Europeiska socialfonden (ESF). Stockholmsregionen får via Strukturfondspartnerskapet Stockholm drygt 2,3 miljarder kronor för att stödja utvecklingen i länet.

Presskontakt:
Emil Johansson
Pressekreterare (M)
Tel: 070-737 7633
Mail: emil.e.johansson@sll.se

Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.