Skip to main content

​Förhandling klar: Kraftigt sänkta kostnader för småarbeten på Nya Karolinska

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2018 06:00 CET

Alliansen i Stockholms läns landsting har kommit överens med Skanska om kraftigt sänkta kostnader för småarbeten på NKS. Det här är första resultatet av de pågående förhandlingarna för att rätta till brister i OPS-avtalet från 2010.

Samtidigt presenterar Alliansen också ett åtgärdspaket med fem åtgärder för en bättre arbetsmiljö på Karolinska och i landstinget. Bland åtgärderna finns att bygga en gång mellan NKS och de administrativa lokalerna, att premiera arbete på obekväm arbetstid och att lägga mer resurser på att stödja vidareutbildning av sjuksköterskor.

- Att det tidigare kunde kosta 100 000 kronor för att sätta upp en hylla är helt vansinnigt. Nu har vi genom en delförhandling med Skanska kommit överens om en fast prislista för de viktigaste småarbeten som behövs för att medarbetarna ska ha en bättre arbetsmiljö, exempelvis sätta upp en hylla eller installera lås på dörrarna till vilorummen. Våra skattepengar ska gå till sjukvården och medarbetarna, inte till orimliga avgifter, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd och gruppledare. 

- Vi ska göra allt för att hjälpa Karolinskas medarbetare att förverkliga potentialen i den nya moderna sjukhusbyggnaden. Sjukhuset ska ta till sig medarbetarnas synpunkter och få förutsättningar att förbättra deras arbetsmiljö. Personalen ska inte behöva vänta på besked om enkla åtgärder som hyllor och krokar – ett onödigt irritationsmoment som är enkelt att åtgärda. En torrskodd gång mellan NKS och administrationslokalerna i Norrbacka-huset är en sådan åtgärd som kommer underlätta personalens vardag och möjliggöra fler jourrum och arbetsplatser, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd och gruppledare.

- Vi vill visa att personalen är vår viktigaste tillgång genom tydliga åtgärder som förbättrar arbetsmiljön. De som jobbar på Nya Karolinska ska kunna föreslå förbättringar utifrån de behov de ser och vara trygga i att nödvändiga ändringar blir av. Samtidigt gör vi personalens scheman mer hälsosamma och belönar personer som arbetar på obekväma arbetstider. Lokala arbetstidsmodeller bidrar till att framförallt dygnet runt-personal ska orka och vilja arbeta kvar, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd och gruppledare. 

- Karolinska universitetssjukhuset är Sveriges medicinskt ledande och forskningsmässigt främsta sjukhus och det borde därmed också vara det mest attraktiva sjukhuset att arbeta på för sjuksköterskor och läkare som vill utvecklas. För att komma dit måste möjligheten till kompetensutveckling och karriär stärkas. Våra åtgärder ska säkra att alla medarbetare får närvarande chefer, utvecklings- och lönesamtal och att fler sjuksköterskor får möjlighet att gå specialistutbildning på betald arbetstid, säger Gustav Hemming (C) landstingsråd och gruppledare.

Bakgrund
Hela Sjukvårdssverige har stora problem med att rekrytera och behålla medarbetare i verksamheten vilket leder till vårdköer. Problemet är lika uppenbart i Stockholms läns landsting och har med arbetsmiljö, bristande ledarskap och lön att göra. Det är tydligt att utmaningarna är stora på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Det handlar bland annat om att OPS-avtalet gör enkla förändringar i det fysiska sjukhuset onödigt komplicerade att genomföra vilket skapar frustration bland medarbetarna. Det finns även behov av att skapa en torrskodd gång mellan NKS och de administrativa lokalerna. Men också att Karolinska och andra sjukhus har svårt att konkurrera om personal i dygnet runt-verksamheten.

Alliansen presenterar ett åtgärdspaket som syftar till att säkerställa bättre arbetsmiljö på Karolinska men också svarar på de behov som landstinget har med att behålla personalen under särskilt tunga arbetspass.

Arbetsmiljöpaket

Omförhandlat OPS-avtal del 1
Alliansen har förhandlat med Skanska sedan i höstas om OPS-avtalet och de brister som finns i avtalet. En del av förhandlingen har gällt en förenklad och tydlig prislista för det som kallas för småarbeten som att sätta upp nya hyllor och whiteboards. I avtalet har det riskerat att kosta extrema summor. Nu har vi nått en överenskommelse och kraftigt reducerat kostnaden för de 19 vanligaste småarbetena.

Snabbare besked vid byggnadsförändringar
Det finns flera vittnesmål om långa ledtider för att få enklare småarbeten i lokalerna genomförda. Bland annat att det kan ta månader att sätta upp en krok, flytta skrivare eller installera ett lås. Det är varken effektivt eller bidrar till en god arbetsmiljö. Det behövs en skärpning av dessa rutiner.

Därför ska huvudregel vara att det inte ska ta mer än två veckor från det att beställning gått iväg från verksamheten till att besked ges om genomförande. Detta ska gälla från och med 15 april 2018.

Torrskodd gång mellan operation och kontor
Medarbetarna på Karolinska i Solna har framfört att det innebär problem att behöva gå utomhus mellan de administrativa lokalerna och jourrummen på Norrbacka och NKS. Därför presenterar vi nu beslutet om att upphandla en torrskodd gång mellan de två fastigheterna för att göra sträckan mellan kontor och patient både kortare och säkrare. Under förutsättning att inga överklaganden sker kommer gången att vara klar i början av 2019.

Konkurrenskraftig dygnet runt-verksamhet
Som ett första steg i att vara konkurrenskraftig och behålla personal under särskilt tunga arbetspass stärker nu Alliansen stödet till första linjens chefer för implementeringen av Vårdförbundets nya avtal. Syftet med avtalet är att premiera arbete på obekväm arbetstid och skapa en mer hälsosam schemaläggning.

Medarbetare ska inte behöva byta arbetsplats för att göra karriär och därför snabbas arbetet med att implementera kompetensstegarna för sjuksköterskor och undersköterskor upp. Därutöver ska arbetet med uppgiftsväxling påskyndas, dvs. att använda rätt kompetens till rätt arbetsuppgifter.

Implementeringen av schemaläggningen av läkares arbetstid ska föregås av en analys utifrån verksamheternas och patienternas behov vid respektive verksamhet.

Fler specialistsjuksköterskor
En stor del av bristen på vårdplatser beror på brist på specialistsjuksköterskor. För att säkerställa kompetensförsörjningen av specialistsjuksköterskor i akut- och slutenvården utökas landstingets satsning på full lön för sjuksköterskor som vidareutbildar sig inom bristområden, såsom anestesi, akutsjukvård, intensivvård, neonatologi samt operation, med ytterligare 85 platser. Delar av dessa kommer också komma Karolinska Universitetssjukhuset till del.

Individuella löne- och utvecklingssamtal
Kompetens, ambition och initiativkraft hos enskilda måste synas i lönekuvertet. Med syfte att lönerna ska fortsätta att utvecklas och vara attraktiva ska individuella lönesamtal föras med alla medarbetare där avtal medger det. Att så verkligen sker ska löpande följas upp genom att mäta uppföljningen i de årliga enkäterna.

Presskontakter
För Irene Svenonius (M)
Caroline Opsahl, pressekreterare
Mobil: 0707-374335
Mail: caroline.opsahl@sll.se

För Anna Starbrink (L)
Rasmus Jonlund, presschef
Mobil: 0707-374183rasmus.jonlund@sll.se

För Ella Bohlin (KD)
Simon Olsson, pressekreterare
Mobil: 0707-374321simon.olsson@sll.se

För Gustav Hemming (C)
Sofia Molin, pressekreterare
Mobil: 0707-374142sofia.molin@sll.se

Moderaterna styr Stockholms läns landsting tillsammans med Alliansen sedan 2006 och ansvarar för sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.