Skip to main content

Stark ekonomi och fler resenärer i SL-trafiken

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2019 06:00 CEST

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

SL har fortsatt stark ekonomi och visar efter årets första månader ett resultat som är 170 miljoner kronor starkare än budget. Totalt prognostiseras ett överskott på 400 miljoner kronor för helåret 2019, enligt årets första tertial. Samtidigt ökar antalet SL-resenärer snabbare än befolkningsutvecklingen i länet.

– Det är glädjande att allt fler väljer att resa med SL. Lika glädjande är en stark ekonomisk prognos som visar att vårt arbete med att stärka SL:s ekonomi levererar. Nu gäller att vi slår fortsatt vakt om både kostnader och intäkter. Bara så kan vi möta framtidens krav på en utvecklad trafik i en snabbt växande region, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

– Vi har också att ta höjd för en orolig omvärld där konjunkturbilden mattas av, bränslekostnaderna i samhället ökar och stora redan beslutade investeringar kommer att möta både framgångar och motgångar över tid. Samtidigt behövs utrymme för att rusta det vi har för framtiden. Allt detta kommer att kräva ekonomiska muskler och motståndskraft, fortsätter Tamsons.

– Vid sidan av det ökande resandet och den starka ekonomin är det också glädjande att tryggheten i SL-trafiken ökar. I en tid då otryggheten breder ut sig i samhället i stort står vi emot. Det vill jag också att vi fortsatt ska ha kraften att göra, avslutar Tamsons.

Fakta:

Enligt 2019 års första tertialrapport, som fattas beslut om på dagens sammanträde i Trafiknämnden, visar SL goda resultat för årets första fyra månader.

SL har fortsatt stark ekonomi och prognosen för årets resultat uppgår till 400 mkr i enlighet med budget. Periodens ackumulerade resultat överstiger periodiserad budget med 170 mkr.

Periodens utfall för verksamhetens intäkter överstiger utfall motsvarande period föregående år med 3,6 procent, att jämföra med budgeterad utveckling för perioden om 2,4 procent. Detta beror på ökade biljettintäkter, hyresintäkter och reklamintäkter.

Även resandet visar goda resultat enligt samma tertialrapport. Resandet i sig har fortsatt att öka under 2019. Resandet med SL-trafiken har ökat med 3,7 procent jämfört med motsvarande period 2018. Att antalet genomsnittligt påstigande en vanlig vardag har ökat med 3,7 procent jämfört med samma period föregående år,  kan jämföras med en årlig befolkningsökning i Stockholms län på runt 1,5–1,6 procent. Störst ökat resande jämfört med samma period 2018 har pendeltågen med drygt 19,5 procents ökning.

Investeringsbudgeten för året uppgår till 6 091 mkr. Prognosen för året uppgår till 6 091 mkr, det vill säga samma som budget.

För helåret beräknas köpt trafik öka med totalt 3,4 procent exklusive jämförelsestörande poster. Kapitalkostnadernas utveckling för perioden uppgår till 4,4 procent vilket är i linje med periodens budgeterade utveckling om 4,3 procent.

Slutligen har andelen resenärer som känner sig trygga i SL-trafiken ökat med två procentenheter till 72 procent jämfört med samma period 2018. Prognosen är 74 procent för år 2019. Detta ska även ses i ljuset av den ökade känslan av otrygghet allmänt i samhället (BRÅ, nationella trygghetsundersökningen NTU 2018).

Presskontakt:
Emil Johansson
Pressekreterare (M)
Region Stockholm
Tel: 070-737 7633
Mail: emil.e.johansson@sll.se

Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.