Gå direkt till innehåll
Lena Hallengren, socialminister och Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet
Lena Hallengren, socialminister och Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet

Pressmeddelande -

Ny strategi ska skapa ett jämlikt samhälle

Regeringen har beslutat om en ny strategi för funktionshinderspolitiken. Ambitionen är att stärka inkludering och jämlikhet i samhället under de kommande tio åren. Myndigheten för delaktighet (MFD) får en central och samordnande roll i att stödja och följa upp 28 statliga myndigheters och Folkbildningsrådets tillgänglighetsarbete.

Strategin pekar ut strategiskt viktiga samhällsområden för att skapa jämlika levnadsvillkor och ett mer hållbart samhälle. MFD får i uppdrag att systematiskt följa upp och ge stöd och vägledning i genomförandet till de myndigheter som verkar inom dessa områden.

- Strategin innebär ett nytt arbetssätt och delat ansvar. Det ska bidra till att funktionshinderspolitiken genomsyrar hela samhället. När flera samhällsaktörer arbetar strukturerat och gemensamt blir utvecklingen mer effektiv, säger Lena Hallengren, socialminister.

I arbetet kommer myndigheter utgå från universell utformning, det vill säga att tänka in människors olika behov vid planering av till exempel nya produkter, tjänster eller miljöer. Arbetet kommer även handla om att identifiera och åtgärda hinder, då kan även de individuella stöden bli mer träffsäkra.

-Vår erfarenhet och kompetens kommer vara en drivande kraft i arbetet. Alla har nytta av ett tillgängligt samhälle och många gånger går det att nå förändring med enkla medel, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet.

Att utveckla verksamheter som så många som möjligt kan ta del av självständigt är också en grund för en hållbar utveckling. Att minimera behovet av särlösningar och anpassningar i efterhand främjar ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Det främjar också arbetet med Agenda 2030.

För mer information eller intervju:
Camilla Arvenberg, pressansvarig: camilla.arvenberg@mfd.se, 073-699 73 57


Utpekade myndigheter i strategin:

Arbete och försörjning
•Arbetsförmedlingen,
•Arbetsmiljöverket,
•Försäkringskassan.

Utbildning och livslångt lärande
•Myndigheten för yrkeshögskolan,
•Specialpedagogiska skolmyndigheten,
•Statens skolinspektion,
•Statens skolverk,
•Universitetskanslersämbetet.

Transport
•Trafikverket,
•Transportstyrelsen.

Byggd miljö och samhällsplanering
•Boverket.

Digitalisering
•Myndigheten för digital förvaltning,
•Post- och telestyrelsen.

Offentlig upphandling
•Upphandlingsmyndigheten.

Hälsa, folkhälsa och social välfärd
•Folkhälsomyndigheten,
•Försäkringskassan,
•Inspektionen för vård och omsorg,
•Socialstyrelsen.

Kultur och fritid
•Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
•Riksantikvarieämbetet,
•Statens kulturråd. 

Demokratisk delaktighet
•Myndigheten för tillgängliga medier,
•Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Rättsväsende
•Brottsoffermyndigheten,
•Domstolsverket,
•Kriminalvården,
•Migrationsverket,
•Polismyndigheten.

Konsumentpolitik
•Konsumentverket.

Krisberedskap
•Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ämnen

Taggar


Myndigheten för delaktighet är regeringens myndighet för att främja funktionshinderspolitikens genomförande. Funktionshinderspolitikens mål är att samhället ska vara användbart för alla.

MFD stödjer verksamheter i arbetet för att göra samhället och de tjänster som erbjuds användbara för fler. MFD följer utvecklingen av arbetet och sprider kunskap om hur hinder för delaktighet kan åtgärdas.

Presskontakt

Camilla Arvenberg

Camilla Arvenberg

Presskontakt Pressansvarig 073 699 73 57

Myndigheten för delaktighet, MFD, är en statlig myndighet som arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället.

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. Vi arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv för att alla människor ska kunna vara fullt delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga.

Myndigheten för delaktighet
Besöksadress Sturegatan 3
121 77 Sundbyberg