Skip to main content

Taggar

Demokrati

Svaren från MFD:s 25 tillgänglighetskonsulter uppdelat på typ av lokal. Excelfil.

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken. Utkomstår: 2013. Pdf-format.

Det här är Handisams andra lägesbedömning och uppföljning av strategin för funktionshinderspolitiken 2011–2016. Uppföljningen visar att det knappast går att se någon utveckling än så länge. För att delmål och inriktningsmål ska vara uppnådda år 2016 behöver insatserna intensifieras och bli fler på myndigheterna, men även i kommuner och bland arbetsgivare.

Det här är Handisams andra lägesbedömning och uppföljning av strategin för funktionshinderspolitiken 2011–2016. Uppföljningen visar att det knappast går att se någon utveckling än så länge. För att delmål och inriktningsmål ska vara uppnådda år 2016 behöver insatserna intensifieras och bli fler på myndigheterna, men även i kommuner och bland arbetsgivare.

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012. Utkomstår: 2012. Pdf-format.

Kommuner ansvarar för merparten av den samhällsservice vi omfattas av. Hur verksamheterna bedrivs får stor betydelse i vardagen för alla, men särskilt för personer med funktionsnedsättning. Här presenteras fakta och statistik om hur långt kommunerna kommit arbetet med att skapa förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet. Det finns även konkreta exempel.

Hur är läget? Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2012. Utkomstår: 2012. Pdf-format.

Det här är Handisams första lägesbedömning och uppföljning av strategin för funktionshinderspolitiken 2011-2016. Uppföljningen visar att personer med funktionsnedsättning har sämre villkor för delaktighet i samhället.

Det här är Handisams första lägesbedömning och uppföljning av strategin för funktionshinderspolitiken 2011-2016. Uppföljningen visar att personer med funktionsnedsättning har sämre villkor för delaktighet i samhället.

Vad gör myndigheter för att anställa personer med funktionsnedsättning? Utkomstår: 2011. Pdf-format.

Denna rapport kartlägger och analyserar vad myndigheter har gjort för att anställa personer med funktionsnedsättning. Den innehåller också ett flertal goda exempel, baserade på intervjuer med ett urval av myndigheter.

Denna rapport kartlägger och analyserar vad myndigheter har gjort för att anställa personer med funktionsnedsättning. Den innehåller också ett flertal goda exempel, baserade på intervjuer med ett urval av myndigheter.

Rätt från början - underlag till handlingsplan för e-inkludering. Utkomstår: 2009. Pdf-format.

Handisam fick våren 2009 i uppdrag av regeringen att lämna ett underlag till handlingsplan för e-inkludering. Denna rapport utgör slutrapporteringen.

Handisam fick våren 2009 i uppdrag av regeringen att lämna ett underlag till handlingsplan för e-inkludering. Denna rapport utgör slutrapporteringen.

Med rätt att komma till tals - Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning. Utkomstår: 2012. Pdf-format.

I regleringsbrevet för 2011 fick Handisam i uppdrag att vidareutveckla metoder för att, i våra projekt och vårt uppföljningsarbete, se till personer som har svårt att ta till sig information och föra sin egen talan ska finnas med. Den här rapporten handlar om hur Handisam ska arbeta med detta.

I regleringsbrevet för 2011 fick Handisam i uppdrag att vidareutveckla metoder för att, i våra projekt och vårt uppföljningsarbete, se till personer som har svårt att ta till sig information och föra sin egen talan ska finnas med. Den här rapporten handlar om hur Handisam ska arbeta med detta.

Trender i handikappolitikens omvärld. Utkomstår: 2009. Pdf-format.

Omvärldsanalysen svarar på frågan "Vilka trender påverkar förutsättningarna för den svenska handikappolitiken de närmaste fem till tio åren?" Handisam presenterar nio samhällstrender med tillhörande konsekvenser och utmaningar. Omvärldsanalysen ska ses som ett bland flera underlag till en framtida utveckling av handikappolitiken efter år 2010.

Omvärldsanalysen svarar på frågan "Vilka trender påverkar förutsättningarna för den svenska handikappolitiken de närmaste fem till tio åren?" Handisam presenterar nio samhällstrender med tillhörande konsekvenser och utmaningar. Omvärldsanalysen ska ses som ett bland flera underlag till en framtida utveckling av handikappolitiken efter år 2010.

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Utkomstår: 2011. Pdf-format.

Regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016.

Regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016.

Lättläst version av regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Pdf-format.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Utkomstår: 2008. Pdf-format.