This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

​Krisberedskap som omfattar hela samhället

Ansvaret för krisberedskap rör många aktörer och är delat mellan myndigheter och kommuner. Det är också ett område där funktionshinderperspektivet i stor utsträckning saknas. Det visar Myndigheten för delaktighets uppföljning av funktionshinderspolitiken.

Oavsett om den bakomliggande faktorn är extremt väder, terrorattentat eller som nu smittspridning måste samhällets krisberedskap fungera. Alla invånare behöver ha tillgång till adekvat information och kunskap om hur man ska agera om en kris uppstår. Det gäller inte minst personer med särskilda behov av tillgänglig information. 

Krisberedskapen för personer med funktionsnedsättning behöver undersökas närmare. Myndigheten för delaktighet har påbörjat en kartläggning för att få mer kunskap inom området.

Hinder för delaktighet i krisberedskap

Tillgänglig information är en trygghetsfråga. I slutet av 2019 svarade 2 150 personer med funktionsnedsättning i myndighetens undersökningspanel på frågor om kriskommunikation. Resultatet visar att många av respondenterna upplever oro över att de inte ska få information vid en krissituation.

Tillgänglig information

Döva personer och personer med dövblindhet har inte samma möjligheter att kunna välja mellan olika informationskällor, utan behöver lita på att information till allmänheten distribueras på ett sätt som är tillgängligt för dem. MFD:s undersökning visar att det finns hinder vad gäller kriskommunikation för döva personer och personer med nedsatt hörsel. De känner sig osäkra på att att tillräcklig skriftlig information, krisstöd och analys tolkad till teckenspråk kommer att finnas till hands.


Taggar


Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderpolitiken och sprider kunskap inom området med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Presskontakt

Relaterat material