NFF Nordic bygger för framtiden

Nyheter   •   Okt 24, 2018 15:12 CEST

Vår filosofi

Vi äger och förvaltar citynära fastigheter och är en partner i komplexa och utmanande fastighets- och stadsbyggnadsprojekt. Med ledande fastighetskompetens och erfarenhet av att leda, koordinera och genomföra stora projekt driver vi utvecklingen av nya stadsdelar och områden.

Som fastighetsbolag fokuserar vi på långsiktiga relationer och kvalitet för alla våra kunder och samarbetspartners. Samtidigt jobbar vi för att kombinera arkitektoniska värden med effektivitet och nytänkande. Vi har starka kontakter inom näringsliv och kommuner och ett nätverk av specialister inom olika fastighetsrelaterade sektorer. Och vi arbetar med ledande arkitekter, ingenjörer och samhällsbyggare för att realisera den unika potentialen i varje plats.

Tillsammans med våra partners identifierar vi områden med stor utvecklingspotential för att långsiktigt skapa största möjliga värde för såväl nyttjare som byggare och samhället i stort. I utvecklingsprojekten är vi en del av våra kunders utvecklingsresa och erbjuder kontinuerligt de bästa kommersiella lösningarna utifrån kundens rådande behov.

Om oss

NFF Nordic är ett privatägt fastighetsbolag som kombinerar global utblick och erfarenhet med stark lokal expertis och närvaro och en passion för fastigheter. Vår verksamhetsidé är att förvärva, aktivt förvalta och förädla centralt belägna bostads-, kontors- och butiksfastigheter i Stockholm. Vi har även fastigheter i centrala Sverige. Vi är också en utvecklingspartner för fastigheter med stor utvecklingspotential i övriga Storstockholm.

Vår primära uppgift är inte att köpa och sälja fastigheter utan att vara en långsiktig ägare som baserar verksamheten på stabilitet och nöjda hyresgäster. Vi är ett fastighetsbolag som med långsiktighet och lokal fokusering arbetar för en ansvarsfull utveckling av fastigheter. Genom att koncentrera oss på fastigheter med centrala lägen och stor utvecklingspotential är vi en aktiv part i utvecklingen av Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:

Hans Uhrus

Presskontakt NFF Nordic AB

0768 95 0101

hans.uhrus@uhrvis.se

www.nffnordicgroup.se

NFF Nordic är ett privatägt fastighetsbolag som kombinerar global utblick och erfarenhet med stark lokal expertis och närvaro och en passion för fastigheter. Vår primära verksamhetsidé är att förvärva, aktivt förvalta och förädla centralt belägna bostads-, kontors- och butiksfastigheter i Stockholm. 

Vår filosofi Vi äger och förvaltar citynära fastigheter och är en partner i komplexa och utmanande fastighets- och stadsbyggnadsprojekt. Med ledande fastighetskompetens och erfarenhet av att leda, koordinera och genomföra stora projekt driver vi utvecklingen av nya stadsdelar och områden.

Läs vidare »

Johan Lundberg: DN’s announcement has given me redress

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2019 09:01 CEST

During the autumn, Dagens Nyheter published two articles about Johan Lundberg which in Johan Lundberg’s view depicted him as a Sweden Democrat sympathiser, a promoter of Russian interests and a potential threat to Swedish security policy interests. Johan Lundberg therefore sued Dagens Nyheter and its legally accountable publisher, Peter Wolodarski, for libel. DN has now repudiated this depiction.

“I have been given redress as a result of DN clearly repudiating this inaccurate depiction of me, one that has caused me great damage,” says Johan Lundberg.

Dagens Nyheters articles published in print and online on 7 and 8 October 2018 entitled “Rented out office to SD and luxury villa to ambassador” as well an op-ed piece on 17 and 18 October with the heading “Sweden needs legislation against Russian purchase of sensitive properties”, as Johan Lundberg experienced them, were interpreted to mean that he i) sympathises with and supports Sweden Democrats and the party’s policies,ii) promotes Russian interests in advancing their positions in Sweden and iii) represents a potential threat to Swedish security policy interests.

Dagens Nyheter has now both complained and explained that it was not the newspaper’s intention to describe Johan Lundberg in that way. DN repudiates and regrets the speculative interpretations in the articles published, which are inaccurate regarding Johan Lundberg. Owing to the sincere regrets given by DN’s editor-in-chief for the damage caused to Johan Lundberg by the inaccurate interpretations of the articles, the parties have agreed to settle the matter. As a result, the dispute is over.

“With this redress, I look forward to putting this behind me and focusing in full on my business operations”, concludes Johan Lundberg.

For further information, please contact:
Hans Uhrus
Head of Communication, NFF Nordic AB
+46 768 95 0101
hans.uhrus@uhrvis.se

NFF Nordic is a privately owned property company that combines a global outlook and global experience with strong local expertise, a strong local presence and a passion for property. Our main mission is to acquire, actively manage and develop centrally located residential, office and retail properties in Stockholm.

During the autumn, Dagens Nyheter published two articles about Johan Lundberg which in Johan Lundberg’s view depicted him as a Sweden Democrat sympathiser, a promoter of Russian interests and a potential threat to Swedish security policy interests. Johan Lundberg therefore sued Dagens Nyheter and its legally accountable publisher, Peter Wolodarski, for libel. DN has now repudiated this depiction.

Läs vidare »

Johan Lundberg: DN:s tillkännagivande har givit mig upprättelse

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2019 09:00 CEST

Under hösten publicerade Dagens Nyheter två artiklar om Johan Lundberg som enligt vad Johan Lundberg erfarit givit en bild av honom som SD-sympatisör, främjande av ryska intressen och ett potentiellt hot mot säkerhetspolitiska intressen. Johan Lundberg stämde därför Dagens Nyheter och dess ansvarige utgivare Peter Wolodarski för grovt förtal. DN har nu i ett tillkännagivande tagit tydligt avstånd från denna bild.

- Jag har nu fått upprättelse genom att DN tydligt tar avstånd från denna felaktiga bild av mig och som har åsamkat mig stor skada, säger Johan Lundberg.

Dagens Nyheters publiceringar den 7 och 8 oktober 2018 med rubriken ”Hyrde ut kontor till SD och lyxvilla till ambassadören” samt debattartikel den 17 och 18 oktober 2018 med rubriken ”Sverige behöver lagstiftning mot ryska köp av känsliga fastigheter” har enligt vad Johan Lundberg erfarit tolkats som att han i) sympatiserar med och stöder SD samt partiets politik, ii) främjar ryska intressen att flytta fram sina positioner i Sverige samt iii) utgör ett potentiellt hot mot svenska säkerhetspolitiska intressen.

Dagens Nyheter har nu både beklagat och förklarat att det inte varit meningen att beskriva Johan Lundberg på detta sätt. DN tar avstånd från samt beklagar de spekulativa och för Johan Lundberg felaktiga tolkningarna av publiceringarna. I och med att DN:s chefredaktör nu uppriktigt beklagar den skada som de felaktiga tolkningarna av artiklarna har åsamkat Johan Lundberg så har parterna enats om en förlikning. Genom detta har tvisten avslutats.

- Med denna upprättelse ser jag fram emot att lämna detta bakom mig och fokusera fullt ut på min affärsverksamhet, avslutar Johan Lundberg.

För ytterligare information, kontakta:

Hans Uhrus
Kommunikationschef NFF Nordic AB
+46 768 95 01 01
hans.uhrus@uhrvis.se

NFF Nordic är ett privatägt fastighetsbolag som kombinerar global utblick och erfarenhet med stark lokal expertis och närvaro och en passion för fastigheter. Vår primära verksamhetsidé är att förvärva, aktivt förvalta och förädla centralt belägna bostads-, kontors- och butiksfastigheter i Stockholm. 

Under hösten publicerade DN 2 artiklar om Johan Lundberg som enligt vad Johan Lundberg erfarit givit en bild av honom som SD-sympatisör, främjande av ryska intressen och ett potentiellt hot mot säkerhetspolitiska intressen. Lundberg stämde därför Dagens Nyheter och dess ansvarige utgivare Peter Wolodarski för grovt förtal. DN har nu i ett tillkännagivande tagit tydligt avstånd från denna bild.

Läs vidare »

Johan Lundberg condemns threats and attacks against DN – has also been subject to such actions

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 16:53 CET

Johan Lundberg strongly condemns the attacks that the Swedish daily newspaper Dagens Nyheter has written about today (November 30, 2018). These attacks and threats are similar to those directed at Johan Lundberg’s own business activities.

Johan Lundberg owns NFF Nordic, a privately held real estate company. The company’s activities include residential operations in Stockholm. One of the properties was first a hotel and is now a residence for asylum seekers. Today people from foreign countries who have started to integrate into Swedish society live there. On a number of occasions, the building has been subject to various kinds of attacks. Those attacks have been reported to the police. On numerous occasions, NFF´s property Villa Söderås and other companies in the NFF group have been subject to attacks and harassment.

The attacks have created anxiety, fear and a sense of insecurity for residents, employees in the facility, other company employees and Johan Lundberg personally.

NFF is dismayed to learn that DN and its employees have been subject to similar threats and damage. Johan Lundberg and NFF strongly condemn these threats and attacks which, based on available information, are similar in nature to the threats that Johan Lundberg’s operations have been subject to.

There is an ongoing legal dispute between Johan Lundberg and DN. The dispute stems from DN’s publication of a number of false claims and the libelling of Johan Lundberg. Prior to publication, DN was informed about the threats levelled against Johan Lundberg and his operations and the risk that its publication could entail. The threats and attacks have escalated sharply since DN’s publication. Today’s publication of the threats levelled against DN and the mentioning of Johan Lundberg’s name are deeply distressing since it gives the perpetrators the publicity they desire.

“It is a very serious matter that DN has chosen to expose Johan Lundberg and single him out in these contexts. It is especially serious to publish this given the ongoing libel case,” says Johan Lundberg’s representative, attorney Percy Bratt.

“I understand that Peter Wolodarski feels great discomfort. I too have suffered the same thing. We are united in that matter,” says Johan Lundberg.

For further information, please contact:

Hans Uhrus

Press contact NFF Nordic AB

+46 (0)768 95 0101

hans.uhrus@uhrvis.se

NFF Nordic is a privately owned property company that combines a global outlook and global experience with strong local expertise, a strong local presence and a passion for property. Our main mission is to acquire, actively manage and develop centrally located residential, office and retail properties in Stockholm.

NFF Nordic är ett privatägt fastighetsbolag som kombinerar global utblick och erfarenhet med stark lokal expertis och närvaro och en passion för fastigheter. Vår primära verksamhetsidé är att förvärva, aktivt förvalta och förädla centralt belägna bostads-, kontors- och butiksfastigheter i Stockholm. 

Johan Lundberg strongly condemns the attacks that the Swedish daily newspaper Dagens Nyheter has written about today (November 30, 2018). These attacks and threats are similar to those directed at Johan Lundberg’s own business activities.

Läs vidare »

Johan Lundberg fördömer hot och attentat mot DN - är själv utsatt

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 16:52 CET

Johan Lundberg tar starkt avstånd från de attentat som Dagens Nyheter skriver om i dag (2018-11-30). Dessa attentat och hot liknar det som har drabbat Johan Lundbergs verksamheter.

Johan Lundberg äger NFF Nordic som är ett privatägt fastighetsbolag. Inom bolagssfären ingår boendeverksamhet i Stockholm. I denna fastighet har det bedrivits hotell och därefter flyktingboende. I dag bor där personer med utländsk härkomst som är på väg att integreras i samhället. Vid ett flertal tillfällen har anläggningen varit utsatt för attentat i olika former. Attentaten har polisanmälts. Även NFF´s fastighet Villa Söderås och andra bolag inom NFF har vid flera tillfällen utsatts för ett antal attentat och trakasserier.

Attentaten skapar oro, rädsla och otrygghet för de boende, personalen på anläggningen, för övrig personal i bolagen samt för Johan Lundberg personligen.

Det är med bestörtning NFF nu konstaterar att likartade hot och skadegörelse drabbat DN och dess medarbetare. Johan Lundberg och NFF tar å det starkaste avstånd från dessa hot och attentat som utifrån den information som finns liknar de hot som Johan Lundbergs verksamhet utsätts för.

Det pågår en juridisk tvist mellan Johan Lundberg och DN. Tvisten härhör från publicering av DN med att antal falska påståenden och förtal av Johan Lundberg. Inför publiceringen informerades DN om de hot som framförts och den risk som publiceringen kunde medföra för Johan Lundberg och hans verksamhet. Hoten och attentaten har kraftigt eskalerat efter DN:s publicering. Dagens publicering av de till DN framförda hoten och omnämnande av Johan Lundbergs namn är djupt olyckligt då det ger förövarna önskad publicitet.

- Det är mycket allvarligt att DN väljer att exponera och utpeka Johan Lundberg i dessa sammanhang. Att en sådan publicering sker under ett pågående förtalsmål är särskilt graverande, säger Johan Lundbergs ombud advokat Percy Bratt.

- Jag förstår att Peter Wolodarski känner ett starkt obehag. Jag har själv råkat ut för samma sak. Här står vi enade, säger Johan Lundberg.

För ytterligare information, kontakta:
Hans Uhrus
Presskontakt NFF Nordic AB
0768 95 0101
hans.uhrus@uhrvis.se

NFF Nordic är ett privatägt fastighetsbolag som kombinerar global utblick och erfarenhet med stark lokal expertis och närvaro och en passion för fastigheter. Vår primära verksamhetsidé är att förvärva, aktivt förvalta och förädla centralt belägna bostads-, kontors- och butiksfastigheter i Stockholm. 

Johan Lundberg tar starkt avstånd från de attentat som Dagens Nyheter skriver om i dag (2018-11-30). Dessa attentat och hot liknar det som har drabbat Johan Lundbergs verksamheter.

Läs vidare »

John J. Hoey and Rickard Bosson-Berg new board members in VSQ Property AB

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 17:31 CET

The real estate company VSQ Property AB has appointed John J. Hoey and Rickard Bosson-Berg to new members of the board of VSQ Property AB. VSQ Property AB is part of NFF Nordic AB.

John J. Hoey och Rickard Bosson-Berg nya styrelsemedlemmar i VSQ Property AB

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 17:26 CET

Fastighetsbolaget VSQ Property AB har utsett John Hoey och Rickard Bosson-Berg till nya medlemmar av styrelsen i VSQ Property AB. VSQ Property AB ingår i NFF Nordic AB.

Why I am suing DN and Peter Wolodarski for libel

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 10:01 CEST

Dagens Nyheter published a major article about me on October 7, 2018 (online) and October 8, 2018 (printed edition) which contained many errors, insinuations, offensive claims, inaccuracies and other false accusations.

Dagens Nyheter presents a picture of me as a shadowy businessman with strong links to both the Kremlin and the far-right party Sweden Democrats. It is incomprehensible how DN’s editor-in-chief, Peter Wolodarski, can allow a journalistic disaster of this nature. As the Swedish saying goes, the soup is so thin, it doesn’t even have a nail in it (it is, literally, made of nothing).

Across the front page in the printed edition and in a major article on the newspaper’s website, I am described as a shady real estate mogul who promotes both Russian and Sweden Democrat interests. This is such a major “revelation” that Dagens Nyheter not only allows two of its most high-profile, well-paid investigative reporters to spend at least a month on it, but also fills its headlines with this alleged news.

No other media have chosen to report on DN’s claims. In social media, journalists at other newspapers wondered what the news was, and the comments beneath the article were ultimately so embarrassing to the paper that they decided to close down the entire comment section a few hours after publication.

What is the story then? For much of the 1990s I worked as a consultant to the State-owned Swedish Space Company, which after the collapse of the Soviet Union bought launches for civilian satellites on converted missiles in Russia. At the request of the state-owned Swedish Space Company, I contacted a person who later became my business partner and a business partner of the Swedish Space Company. On the basis of an anonymous source in a six-year-old article in a Russian newspaper, DN identifies him as a KGB agent.

I am now mainly active in the real estate sector. I purchased two buildings on the Stockholm island of Lidingö, and my mission has been to rent them to diplomats and corporate executives. One of the properties is currently rented to the Russian Embassy. That makes neither me nor the Russian ambassador’s former landlord, the Dinkelspiel family, people who improperly promote Russian interests. Similarly, I did not run errands for Baghdad when the Iraqi embassy was my tenant in another property.

As a third “piece of evidence” showing my loyalty to Moscow, DN emphasises that I purchased a property in the Stockholm district of Kungsholmen which is located a few hundred meters from the Russian embassy. The content of this sensational revelation is as interesting as the fact that it is roughly the same distance to Dagens Nyheter’s editorial offices. The newspaper also reports that I had the nerve to buy and renovate a conference hotel on Lidingö, the future operations of which have not been determined.

As further proof of my Russian connections to the Kremlin, DN has published a private photo of me outside the Kremlin. The fact that it has no connection at all to my work at the Swedish Space Corporation is clear from the Soviet flag in the background. The picture was taken when I was a 25-year-old tourist visiting Moscow with my uncle.

All in all, DN can thus provide no evidence of any connections to the Russian state or that I promote Russian interests in any way. Nevertheless, this is the image the newspaper promotes in the best possible way.

The second of DN’s suspicions concerns the Sweden Democrats. I have about 200 tenants in my properties in Stockholm. A few years ago, one of them was the party’s Stockholm branch. Even though I have never personally been involved in the leasing of these very small premises in a property that has also been sold, DN describes me as a party “sympathiser”.

DN chooses not to mention that I am a member of a political party in parliament that actively opposes SD precisely because I am worried about the tendency the party represents. That does not fit their picture. The fact that I am also part-owner of a media company that campaigned against right-wing extremism in Sweden’s recent general election and that I operate a residence for refugees are also things that DN does not think are relevant to readers. Nor did DN think the fact that I have a child with a Muslim woman was evidence enough that I would ever sympathise with or support SD. I provided all this kind of information to Dagens Nyheter well in advance of publication.

Over the past 20 years or so, I have been very restrictive about media appearances. That has been a conscious decision, and I have kindly turned down requests for interviews. I have also lived abroad for a long time. I have full respect that there can be a need for information about my businesses so I have had two press spokespersons for my companies who have done their best to answer the questions presented by the media in a good way.

The context is important. In recent years, the link between nationalist and xenophobic forces on the one hand and the Russian state on the other has attracted great attention around Europe. One week earlier, DN had published a major article about Finnish authorities cracking down on Russian interests in the Turunmaa archipelago, and in one column Peter Wolodarski encouraged Swedish authorities to be on their guard for similar developments in Sweden. At the end of the article about me, there is also a fact box that notes how the “digging” began with a search for the owner of SD’s office, and the text is part of an investigation into how Russian interests are advancing their positions in Sweden – which in my case would then consist of the Russian ambassador renting a residence from one of my companies and the Swedish state buying Russian rocket launches.

I can understand that after months of digging it can be difficult for journalists to abandon their work when they realise that there really is nothing to report. When they then choose to instead cook up a conspiratorial soup without content, it is time for the editor-in-chief to say stop, to explain that the story does not hold. We therefore contacted the editor-in-chief, Peter Wolodarski, prior to publication to point out the absurdity of the alleged link between SD, Russian politics and me. Peter Wolodarski did not take action but instead chose to greenlight the article, which as a whole provides a very damning portrait of me.

Through my legal representative, Percy Bratt, one of Sweden’s foremost experts in freedom of expression, I have filed a case against Peter Wolodarski and DN for libel. See you in court.

Johan Lundberg

PS The compensation I receive for my person I will donate to the organization ”Non-Violence Project Foundation”. DS

For further information, please contact:

Hans Uhrus

Press contact, NFF Nordic AB

+46 (0)768 95 0101

hans.uhrus@uhrvis.se

NFF Nordic is a privately owned property company that combines a global outlook and global experience with strong local expertise, a strong local presence and a passion for property. Our main mission is to acquire, actively manage and develop centrally located residential, office and retail properties in Stockholm.

NFF Nordic är ett privatägt fastighetsbolag som kombinerar global utblick och erfarenhet med stark lokal expertis och närvaro och en passion för fastigheter. Vår primära verksamhetsidé är att förvärva, aktivt förvalta och förädla centralt belägna bostads-, kontors- och butiksfastigheter i Stockholm. 

Dagens Nyheter published a major article about me on October 7, 2018 (online) and October 8, 2018 (printed edition) which contained many errors, insinuations, offensive claims, inaccuracies and other false accusations. DN presents a picture of me as a shadowy businessman. It is incomprehensible how DN’s editor-in-chief, Peter Wolodarski, can allow a journalistic disaster of this nature.

Läs vidare »

Därför stämmer jag DN och Peter Wolodarski för förtal

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 10:00 CEST

Dagens Nyheter har 2018-10-07 (webb) och 2018-10-08 (papperstidning) publicerat en stor artikel om mig som innehåller många fel, insinuationer, kränkande uppgifter, sakfel och olika falska anklagelser.

Dagens Nyheter tecknar en bild av mig som en ljusskygg affärsman med starka band till både Kreml och Sverigedemokraterna. Det är obegripligt att DN:s chefredaktör Peter Wolodarski släpper igenom ett journalistiskt haveri av detta slag. Ty soppan är så tunn att den inte ens har en spik. 

På en hel förstasida, ett uppslag, samt i en stort uppslagen artikel på webben beskrivs jag som en skum fastighetsmogul som främjar både ryska och sverigedemokratiska intressen. Detta ”avslöjande” är så stort att Dagens Nyheter inte bara låter två av sina mest profilerade grävande och välbetalda reportrar ägna åtminstone en månad åt det, utan tidningen fyller dessutom sina löpsedlar med den påstådda nyheten.

Inget annat medium har valt att rapportera om DN:s uppgifter. I sociala medier undrade journalister på andra tidningar vilken nyheten var och kommentarerna under artikeln blev till slut så pinsamma för tidningen att de beslutade att stänga ner hela kommentarsfältet några timmar efter publiceringen.

Hur ligger det då till? Jo, större delen av 1990-talet arbetade jag som konsult åt det svenska statliga företaget Rymdbolaget, som efter Sovjetunionens sammanbrott köpte uppsändning av civila satelliter på konverterade missiler i Ryssland. På statliga Rymdbolagets uppmaning kontaktade jag en person som senare blev en affärspartner till mig och Rymdbolaget. På basis av en anonym källa i en sex år gammal artikel i en rysk tidning pekar DN ut honom som KGB-agent.

Numera är jag främst aktiv i fastighetsbranschen. Jag har köpt två hus på Lidingö där affärsidén har varit att hyra ut dem till diplomater och företagsledare. I nuläget är en av fastigheterna uthyrd till den ryska ambassaden. Det gör varken mig eller den ryska ambassadörens förre hyresvärd, familjen Dinkelspiel, till människor som otillbörligt gynnar ryska intressen. Lika lite som jag sprang Bagdads ärenden när jag hade den irakiska ambassaden som hyresgäst i en annan fastighet.

Som tredje ”bevispunkt” för min lojalitet med Moskva lyfter DN fram att jag har köpt en hyresfastighet på Kungsholmen som ligger några hundra meter från den ryska ambassaden. Innehållet i detta sensationella avslöjande är lika intressant som att avståndet till Dagens Nyheters redaktion är ungefär lika stort. Dessutom rapporterar tidningen att jag har haft mage att köpa och låta bygga om ett konferenshotell på Lidingö där den framtida verksamheten inte är fastställd.

Som ytterligare belägg för mina band till Kreml publicerar DN ett privat foto med mig vid Kreml. Att det inte har några som helst kopplingar till mitt arbete med Rymdbolaget framgår av den sovjetiska flaggan i bakgrunden. Bilden är tagen när jag som 25-åring var på turistbesök i Moskva tillsammans med min farbror.

Sammantaget kan DN alltså presentera varken bevis för några band till den ryska staten eller belägg för att jag på något sätt främjar ryska intressen. Ändå är det denna bild tidningen frammanar på största möjliga sätt.

Den andra delen i DN:s misstänkliggörande handlar om Sverigedemokraterna. Jag har runt 200 hyresgäster i mina fastigheter i Stockholm. För ett antal år sedan var en av dessa SD:s Stockholmsavdelning. Trots att jag personligen aldrig var inblandad i uthyrningen av en mycket liten lokal i en fastighet som dessutom är såld, beskriver DN mig som en ”sympatisör” till partiet.

Att jag är medlem i ett riksdagsparti som aktivt motverkar SD just för att jag är bekymrad över den tendens partiet representerar väljer DN att inte berätta om. Det passar inte in bilden. Att jag dessutom är delägare i ett medieföretag som i valrörelsen kampanjade mot högerextremism och att jag driver ett flyktingboende i Sverige är också även det sådant som DN inte tyckte var relevant för läsarna. Att jag har barn med en muslimsk kvinna tyckte DN heller inte var bevis nog för att jag aldrig skulle sympatisera med eller stötta SD. Allt detta var sådant jag har informerat Dagens Nyheter om i god tid före publiceringen.

Jag har under de senaste dryga 20 åren varit mycket restriktiv med medieframträdanden. Det har varit ett medvetet val och de intervjuförfrågningar som kommit in har jag vänligt avböjt. Jag är också sedan lång tid tillbaka bosatt utomlands. Jag har full respekt att det kan uppstå ett informationsbehov kring mina affärer och därför har jag haft två presstalesmän för mina bolag som har gjort sitt bästa för att på ett bra sätt svara på de frågor som uppkommer från media.

Kontexten är viktig. Kopplingen mellan nationalistiska och främlingsfientliga krafter å ena sidan och den ryska staten å den andra har på senare år rönt stor uppmärksamhet runt om i Europa. En vecka tidigare hade DN publicerat en stor artikel om finska myndigheters tillslag mot ryska intressen i Åbolands skärgård och i en krönika hade Peter Wolodarski uppmanat svenska myndigheter att vara på sin vakt för en liknande utveckling här hemma. I slutet av artikeln om mig finns det också en faktaruta som berättar att ”grävet” inleddes med en jakt på ägaren till SD:s kontor och att texten är en del i granskningen av hur ryska intressen flyttar fram sina positioner i Sverige. Vilket i mitt fall då skulle bestå av att Rysslands ambassadör hyr en bostad av ett av mina bolag och att svenska staten köpte ryska raketuppskjutningar.

Jag kan förstå att det efter månader av gräv kan vara svårt för journalister att ge upp sitt arbete när de inser att det egentligen inte finns något att berätta. När de då väljer att i stället koka en konspiratorisk soppa utan innehåll är det dags för chefredaktören att säga stopp, att förklara att storyn inte håller. Vi kontaktade därför chefredaktör Wolodarski inför publiceringen för att påpeka det orimliga i den påstådda kopplingen mellan SD, rysk politik och mig själv. Peter Wolodarski agerade inte utan valde att släppa igenom en artikel som till sin helhet tecknar ett för mig mycket graverande porträtt.

Via mitt juridiska ombud Percy Bratt, en av Sveriges främsta experter på yttrandefrihet, har jag till Stockholms tingsrätt skickat in en ansökan om stämning av Peter Wolodarski och DN för grovt förtal. Vi ses i rätten.

Johan Lundberg

PS Det skadestånd jag får till min person kommer jag att skänka till organisationen ”Non-Violence Project Foundation”. DS

För ytterligare information, kontakta:
Hans Uhrus
Presskontakt NFF Nordic AB
0768 95 0101
hans.uhrus@uhrvis.se

NFF Nordic är ett privatägt fastighetsbolag som kombinerar global utblick och erfarenhet med stark lokal expertis och närvaro och en passion för fastigheter. Vår primära verksamhetsidé är att förvärva, aktivt förvalta och förädla centralt belägna bostads-, kontors- och butiksfastigheter i Stockholm. 

Dagens Nyheter har publicerat en stor artikel om mig som innehåller många fel, insinuationer, kränkande uppgifter, sakfel och olika falska anklagelser. Dagens Nyheter tecknar en bild av mig som en ljusskygg affärsman med starka band till både Kreml och Sverigedemokraterna. Det är obegripligt att DN:s chefredaktör Peter Wolodarski släpper igenom ett journalistiskt haveri av detta slag.

Läs vidare »

Johan Lundberg sues DN for libel

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 15:42 CEST

Johan Lundberg, owner of the property group NFF Nordic AB, is suing the editor-in-chief of the Swedish daily Dagens Nyheter (DN), Peter Wolodarski, for libel. The suit stems from a major article in which DN depicts Johan Lundberg as having links to the Russian government and to the right-wing populist party Sweden Democrats, statements that are completely unfounded.

“The article is extremely offensive and has caused me and my colleagues great damage to our personal and business reputations,” says Johan Lundberg.

An article was published on Dagens Nyheter’s website dn.se on October 7 and in its printed edition on October 8 as part of an investigation into “how stakeholders with direct and indirect links to Russia advanced their positions in Sweden”. In the article, DN also intimated that Johan Lundberg sympathises with and actively supports Sweden Democrats. The article contained a number of insinuations for which DN cannot provide any factual basis.

A subsequent piece published in DN on October 18 included wording that identifies Johan Lundberg as a potential threat to Swedish security policy interests, based entirely on completely unfounded statements in the first article.

“The claims are largely aimed at exposing Johan Lundberg to the disrespect of others. The publication of these deeply offensive statements in one of Sweden’s biggest daily newspapers has entailed a gross violation of Johan Lundberg’s good name and reputation. The publication and spread of these claims have already had consequences for Johan Lundberg privately and socially as well as professionally,” writes Johan Lundberg’s representative, the attorney Percy Bratt, in his statement of claim.

Percy Bratt has therefore submitted a plaint today to the Stockholm District Court. Johan Lundberg urges the court to convict Peter Wolodarski of gross libel or libel, to pay non-material damages of one million Swedish kronor and, if Wolodarski is found guilty, to require Dagens Nyheter to publish the verdict in the newspaper. Johan Lundberg also reserves the right to demand compensation for the financial damages he has incurred as a result of what Dagens Nyheter has published.

For further information, please contact:

Hans Uhrus

Press contact, NFF Nordic AB

+46 (0)768 95 0101

hans.uhrus@uhrvis.se

NFF Nordic is a privately owned property company that combines a global outlook and global experience with strong local expertise, a strong local presence and a passion for property. Our main mission is to acquire, actively manage and develop centrally located residential, office and retail properties in Stockholm.

NFF Nordic är ett privatägt fastighetsbolag som kombinerar global utblick och erfarenhet med stark lokal expertis och närvaro och en passion för fastigheter. Vår primära verksamhetsidé är att förvärva, aktivt förvalta och förädla centralt belägna bostads-, kontors- och butiksfastigheter i Stockholm. 

Johan Lundberg, owner of the property group NFF Nordic AB, is suing the editor-in-chief of the Swedish daily Dagens Nyheter (DN), Peter Wolodarski, for libel. The suit stems from a major article in which DN depicts Johan Lundberg as having links to the Russian government and to the right-wing populist party Sweden Democrats, statements that are completely unfounded.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Presskontakt
  • ricjckcsarldd.vjbeburgoo@nvnffctnoefrdraicjs.cajomvq
  • +46706618529

Om NFF Nordic

NFF Nordic bygger för framtiden

NFF Nordic bygger för framtiden - Vi äger och förvaltar citynära fastigheter och är en partner i komplexa och utmanande fastighets- och stadsbyggnadsprojekt. Med ledande fastighetskompetens och erfarenhet av att leda, koordinera och genomföra stora projekt driver vi utvecklingen av nya stadsdelar och områden.

Länkar