Skip to main content

Kunskapsöversikt ska ge inspiration

Nyhet   •   Dec 16, 2013 11:32 CET

Kunskapsöversikten tar upp metoder för att ge barn med en fysiskt sjuk förälder information, råd och stöd. Den beskriver också de svårigheter som barn möter när en förälder blir allvarligt fysiskt sjuk. Kunskaps-översikten ska vara ett stöd för personal i hälso- och sjukvård och socialtjänst som möter barn och ungdomar i sitt arbete. 

– Kunskapsöversikten visar på olika typer av metoder och bör därför kunna vara en inspirationskälla i utvecklingsarbete för pro-fessionella grupper, säger Ulrika Järkestig Berggren, forskare och möjliggörare vid Nka. som till-sammans med Elizabeth Hansson, FoU-ledare vid Nka är författare till kunskapsöversikten.

Kunskapsöversikten visar bland annat att det finns stora behov av metodutveckling och forskning om hur metoder för att hjälpa barn och unga ska se ut.

– Vi visste att det inte görs så många studier av metoder, men det var lite mer nedslående resultat än väntat just kring stöd till barn vars förälder har kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning, vilka ändå är en ganska omfattande grupp. Här finns uppenbart mycket ut-vecklingsarbete och forskning att bedriva, menar Järkestig Berggren.


Tre resultat

1. Det finns relativt många studier om barns reaktioner, coping-
strategier och förmåga till anpassning när en förälder blir allvarligt sjuk, men det finns få studier om metoder för att ge stöd till barn vars föräldrar blir allvarligt sjuka och ingen svensk studie alls.

2. Endast en studie hittades som tar upp någon form av kronisk sjukdom, t ex neurologiska sjukdomar. Övriga studier handlar om när en förälder har cancer eller HIV.

3. Kunskapsöversikten visar att det är viktigt att metoder ger stöd till barnen direkt när det är möjligt. Barnen ger uttryck för att de vill kunna ställa sina egna frågor i ett sammanhang där de inte samtidigt oroar sina föräldrar.

FAKTA
Nka och Linnéuniversitetet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att ta fram kunskapsöversikten med syftet att söka, granska och samman-ställa kunskap om verksamma metoder för att ge stöd till barn och ungdomar mellan 0-18 år. Arbetet innebär databassökningar efter tillgänglig forskning inom området, nationellt och internationellt. De studier som inkluderas i kunskapsöversikten har fokus på interventioner riktade till barn och till barn och föräldrar. För att inkluderas i översikterna ska studierna också vara effektutvärderingar som innehåller utfallsmått ommetoden har varit till hjälp för barnen.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy