Pressmeddelande -

Norrtälje kommun rustar för hantering av coronaviruset

Norrtälje kommun inrättar en krisledningsorganisation för hanteringen av coronarelaterade frågor. För att säkra att kommunen är väl förberedd att kunna agera snabbt och kraftfullt vid behov har kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (M) sammankallat krisledningsnämnden till tisdag 17 mars.

– Jag har valt att kalla in krisledningsnämnden till ett första orienteringsmöte på tisdag för att säkra att vi är beredda att fatta väl övervägda beslut som är brett förankrade i politiken i alla lägen. Samtidigt riggas tjänstemannaorganisationen från och med denna vecka med en snabbfotad krisledningsorganisation, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens och krisledningsnämndens ordförande.

En krisledningsorganisation på tre nivåer inrättas under måndagen för löpande hantering av coronarelaterade frågor. På strategisk nivå leder kommunstyrelsens tillika krisledningsnämndens ordförande Bino Drummond en krisledningsgrupp som möts dagligen. På operativ nivå leds en samordningsgrupp av räddnings- och säkerhetschef Magnus Wallin tillsammans med coronasamordnare Mats Pernhem, som till vardags är tillförordnad teknisk direktör. Samordnarens uppgift blir att se till att genomförandet av beslutade åtgärder sker på ett effektivt sätt.

Därutöver leder tillförordnad kommundirektör Charlotta Tillbom förvaltningsövergripande lägesbildsmöten som bland annat säkerställer att alla verksamheter har rätt information.

Norrtälje kommun väger dagligen olika handlingsalternativ mot varandra för att minska och fördröja coronavirusets spridning. Ett flertal åtgärder har vidtagits och beredskapen har höjts för olika scenarier. Kommunen har även kontinuerlig kontakt med Region Stockholm, Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och övriga kommuner i Stockholms län och övriga relevanta aktörer.

Krisledningsnämndens uppgifter och verksamhetsområde
Krisledningsnämnden kan under extraordinära händelser träda i funktion och kan då fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. I dagsläget har krisledningsnämnden inte aktiverats som överordnad beslutsinstans, men sammankallas av ordföranden till ett orienteringsmöte som ett led i kommunens höjda beredskap.


För mer information kontakta:
​Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande, bino.drummond@norrtalje.se, 0176-717 52

Lars Lindberger, presschef, lars.lindberger@norrtalje.se, 073-962 36 95


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Norrtälje kommun - global livsstil, lokalt liv

I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

Presskontakt

Relaterade nyheter

Via Elevhälsa Online kan eleverna nå skolsköterska eller skolkurator via chatt, telefon eller på plats i skolans lokaler.
Via Elevhälsa Online kan eleverna nå skolsköterska eller skolkurator via chatt, telefon eller på plats i skolans lokaler.

Elevhälsa Online – nu kan eleverna träffa skolsköterska och kurator via nätet

​Coronapandemin slår hårdast mot de mest utsatta och det är då elevhälsan måste vara som starkast. Därför öppnar Norrtälje kommun Elevhälsa Online - en digital tjänst för att öka tillgängligheten till skolsköterska och kurator för elever i våra skolor.