Ät upp först – sortera rätt sen

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2018 07:15 CEST

​För 20 år sedan startade de första försöken med utsortering av matavfall i nordvästra Skåne. Men fortfarande kastas mycket mat i restavfallet – helt i onödan. Nu satsar NSR på att vända trenden.

Full fart på Helsingborgs återvinningscentral i helgen

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 10:45 CEST

Svenskarna är bland de bästa i Europa på återvinning, men vi kan bli mycket bättre. Ju mer vi kan återanvända istället för att slänga, eller återvinna till nya material eller värme och energi, desto bättre för miljön. Den 29/9 kl. 9-15 firas den Återvinningens dag med lite extra festligheter på Helsingborgs återvinningscentral för att uppmärksamma återvinningens och återbrukets stora miljövinster.

Familjen Helsingborg bröt trenden och minskade avfallet

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 07:30 CEST

​Som vanligt under högkonjunktur ökade den totala mängden avfall från hushållen i Sverige mellan 2010 och 2016. Men med ett nationellt uppmärksammat projekt lyckades Familjen Helsingborg bryta trenden. Under perioden minskade mängden hushållsavfall i regionen.

NSR och Helsingborg i framkant i miljö- och klimatfrågor

Nyheter   •   Sep 03, 2018 07:30 CEST

Hur ser framtidens avfallshantering ut? Vad skulle kunna få människor att öka sin utsortering av matavfall och andra värdefulla resurser? Och vad görs redan nu inom digitalisering för att få till en smartare och effektivare avfallshantering? Det är några frågor som drygt femtio representanter från en rad olika kommuner och renhållningsbolag från hela Sverige diskuterar den 4-5 september hos NSR AB i Helsingborg.

På nätverksträffen talar miljönämndens ordförande Anders Lundström, med anledning av Helsingborgs goda placering som miljöbästa kommun 2018 i tidningen Aktuell Hållbarhets årliga ranking. Därefter följer inspiration och goda exempel från pågående projekt och tester inom NSR AB. Bland annat kommer projektet med On Demand-tömning att presenteras, vilket är ett försök med personligt behovsanpassad tömning av sopkärl. Bolaget kommer också att berätta om digitala nycklar, som testas i samarbete med Rikshem. Vidare står visning av soprum och evenemangskit för ökad källsortering på programmet, samt en rundtur på den toppmoderna avfallsanläggningen och industriparken Vera Park.

Nätverksdagarna arrangeras av branschorganisationen Avfall Sverige.

Samordnande kontaktperson: jenny.westin@avfallsverige.se

​Hur ser framtidens avfallshantering ut? Vad kan få människor att öka sin utsortering av matavfall och andra värdefulla resurser? Och vad görs redan nu inom digitalisering för en smartare och effektivare avfallshantering? Det är några frågor som drygt femtio representanter från en rad olika kommuner och renhållningsbolag från hela Sverige diskuterar den 4-5 september hos NSR AB i Helsingborg.

Läs vidare »

NSR:s avfallshantering på topp 10

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 14:24 CEST

Nöjda kunder och bra miljövärden var kriterierna då branschorganisationen Avfall Sverige avgjorde vilken kommun i Sverige som har den bästa avfallshanteringen. Både Ängelholm och Båstad var nominerade till första priset som med knapp marginal kammades hem av Uddevalla. Även Helsingborg, Bjuv och Åstorp hamnade på topp 10-listan.

– Det är fantastiskt roligt att NSR:s ägarkommuner landar på de tio bästa placeringarna. För både Ängelholms och Båstads del var segervittringen väldigt stark, eftersom det bara skiljde 0,4 respektive 0,5 poäng på en hundragradig skala mellan dem och Uddevalla kommun som blev etta. Vi ser tydliga kopplingar till införandet av fyrfackskärl, som har gjort att invånarna i Ängelholm blivit mycket bättre på att sortera, berättar Cecilia Holmblad, renhållningschef för NSR AB

Tävlingen bygger på värden för kundnöjdhet, insamlade mängder avfall, andel förnybara drivmedel och resultat från plockanalyser, som kommunerna rapporterar in till branschorganisationens Avfall Webb. 

Följande parametrar ingår i beräkningen

Kundnöjdhet:

 1. Nöjdhet avfallshantering en- och tvåfamiljshus (andel kunder som är nöjda eller mycket nöjda, %)
 2. Nöjdhet hämtning av hushållsavfall vid bostad (andel kunder som är nöjda eller mycket nöjda, %)
 3. Nöjdhet information om hur man ska sortera hushållets avfall (andel kunder som är nöjda eller mycket nöjda, %)
 4. Nöjdhet besök återvinningscentral (andel kunder som är nöjda eller mycket nöjda, %)

Miljö:

 1. Mängd insamlat mat- och restavfall (kg/person)
 2. Mängd insamlade förpackningar och returpapper (kg/person)
 3. Mängd hushållsavfall till deponering ((kg/person)
 4. Andel förnybara drivmedel (%)
 5. Andel förpacknings- och tidningsmaterial i restavfall (% utifrån plockanalys)
 6. Andel farligt avfall i restavfall (% utifrån plockanalys)
 7. Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning, exklusive biologisk behandling (%)
 8. Andel uppkommet matavfall som behandlas biologiskt så att både växtnäring och energi tas tillvara (avser endast rötning) (%)

Minst 3 av 4 kundnöjdhetsnyckeltal och 6 av 8 miljönyckeltal krävs för att vara med i sammanställningen. Det totala resultatet för respektive kommun visar medelvärde av nyckeltal med värden. Totalt gavs 94 kommuner en placering i sammanställningen. De kommuner som inte finns med på listan har inte angett några uppgifter.

– Utav våra sex ägarkommuner så deltog fem. Vi vill rikta ett spontant tack till alla entreprenörer, samarbetspartners, medarbetare och invånare som dagligen bidragit till att vi placerade oss så bra, säger Cecilia Holmblad.

Placeringslista - topp 10

Placering Kommun/förbund Sammanvägt index
1 Uddevalla 92,3
2 Ängelholm 91,9
3 Båstad 91,8
4 Lund 91,3
5 Falun 90,7
6 Helsingborg 89,0
7 Simrishamn 88,8
8 Bjuv 88,4
9 Tjörn 87,8
10 Aneby samt Åstorp 85,9

Maxpoäng är 100.

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle. NSR arbetar med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi.

Nöjda kunder och bra miljövärden var kriterierna då branschorganisationen Avfall Sverige avgjorde vilken kommun i Sverige som har den bästa avfallshanteringen. Både Ängelholm och Båstad var nominerade till första priset som med knapp marginal kammades hem av Uddevalla. Även Helsingborg, Bjuv och Åstorp hamnade på topp 10-listan.

Läs vidare »

Tillsammans gör vi det omöjliga möjligt

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 16:20 CEST

Det omöjliga blev möjligt när politikerna i nordvästra Skåne beslutade om en proaktiv avfallspolitik med halvering av avfallsmängden som ledstjärna. Nu släpps NSR AB:s årsbokslut som visar de steg som verksamheten gjort under 2017 för att sprida kunskapen och hålla den cirkulära affärsmodellen rullande.

Misstag gav fel avfallstaxa vid undersökning

Nyheter   •   Jan 12, 2018 10:19 CET

På senare tid har Villaägarnas Riksförbunds undersökning kring avfallstaxor i Sverige uppmärksammats i media. I undersökningen uppgavs bland annat att Bjuvs kommun skulle ha den fjärde högsta taxan i Sverige. Uppgiften är dock felaktig och beror på att fel siffror rapporterats in till Avfall Sveriges system, varifrån Villaägarna hämtar underlag till sin undersökning.

Det är respektive avfallsbolag som själv rapporterar sina uppgifter i systemet Avfall Web. På grund av en olycklig miss har NSR där lagt in taxan för 370-liters kärl istället för 240-liters kärl, som är det vanligaste abonnemanget i Bjuvs kommun. Den vanligaste taxan i Bjuv är således 2428 kronor inklusive moms och återvinningspremie. Ingen kund har lidit ekonomisk skada av de felaktiga siffrorna, då underlaget endast används för statistiska ändamål.

NSR ber om ursäkt, har korrigerat misstaget och informerat såväl Villaägarnas Riksförbund, Avfall Sverige som Bjuvs kommun om det inträffade.

På senare tid har Villaägarnas Riksförbunds undersökning kring avfallstaxor i Sverige uppmärksammats i media. I undersökningen uppgavs bland annat att Bjuvs kommun skulle ha den fjärde högsta taxan i Sverige. Uppgiften är dock felaktig och beror på att fel siffror rapporterats in till Avfall Sveriges system, varifrån Villaägarna hämtar underlag till sin undersökning.

Läs vidare »

Tre gånger så många prylar räddade till återbruk

Pressmeddelanden   •   Dec 29, 2017 07:30 CET

​Återbruksprojektet Länge Leve Prylen, som syftat till att minska avfallsmängderna i regionen, konstaterar ett resultat långt över förväntan. Slutrapporten visar att mängden insamlade prylar och möbler som räddats till ett nytt liv har tredubblats jämfört med samma period föregående år, stölderna har minskat och kvaliteten på det material som samlats in har ökat.

NSR AB och dess VD klandras inte – oberoende utredning klar

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 14:00 CET

Med anledning av att Båstad kommun, i polisanmälan mot en före detta anställd, riktat misstankar mot sitt eget delägda bolag NSR AB och dess VD, beslutade styrelsen att vidta en extern utredning med hjälp av KPMG. Utredningen är nu klar och redovisad för styrelsen och bolagets samtliga ägare.

KPMG:s utredning och analys har fokuserat på följande områden:

 • VD:s agerande vid Båstad kommuns anställning av närstående: Utreda om NSR:s VD överskridit sina befogenheter, eller på annat sätt påverkat beslut, vid anställning av närstående i Båstad kommun. Utreda huruvida VD påverkat vilka arbetsuppgifter närstående fått inom projekt kopplade till NSR.
 • Risk för att NSR drabbats av ekonomisk skada kopplat till samarbetsparts agerande.
 • Kartlägga vilka projekt NSR har varit involverade i tillsammans med Båstad kommuns tidigare anställd, samt utreda om NSR levt upp till sina ansvarstaganden i dessa projekt.
 • Identifiera de bolag som har kopplingar till projektledaren och kartlägga om NSR har eller har haft affärsrelation med dessa. Sammanställa omfattningen av affärstransaktioner.
 • Utreda huruvida fakturerade kostnader lever upp till avtal, beställning och leverans i affärsrelationer med ovan identifierade bolag.

Utredningen visar att det inte finns något som styrker påståendet om att VD på något sätt, till Båstad kommun, gett uttryck för att han krävde/önskade att de skulle anställa hans hustru. Tvärtom har initiativet att anställa henne helt kommit från Båstad kommuns tjänstemän. Det finns inte heller någon relation eller förhållande som skulle kunna utgöra grund för jäv eller ge möjlighet för NSR:s VD till otillbörlig påtryckning. Utredningen visar att det är Båstad kommun som självständigt beslutat om anställningen och tagit ansvaret för att tilldela arbetsuppgifter.

I analyser av de ekonomiska mellanhavanden NSR haft med företag och i projekt som omnämns i Båstad kommuns polisanmälan har man inte kunnat påvisa att NSR lidit någon ekonomisk skada. De granskade kostnaderna i förhållande till prestation har verifierats av respektive ansvariga projektledare och överensstämmer med projektbeskrivningar samt protokollförda beslut.

Styrelsen för NSR AB har med utredningen som underlag kommit fram till att man har fortsatt förtroende för VD Kim Olsson. Styrelsen kan också konstatera att NSR AB med hög sannolikhet inte heller lidit någon ekonomisk skada.

Kontaktperson: 

Kenneth Lantz, ordförande NSR AB

Tel. 070-343 94 94

E-post lantz.kenneth@gmail.com

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle. NSR arbetar med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi.

​Med anledning av att Båstad kommun, i polisanmälan mot en före detta anställd, riktat misstankar mot sitt eget delägda bolag NSR AB och dess VD, beslutade styrelsen att vidta en extern utredning med hjälp av KPMG. Utredningen är nu klar och redovisad för styrelsen och bolagets samtliga ägare.

Läs vidare »

Hållbarhetssamarbete mellan NSR och Rögle

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 09:43 CET

NSR har idag ingått ett samarbetsavtal med ishockeyklubben Rögle BK och dess akademi. Avsikten med detta samarbete är att värna om hållbarhet i samhället med fokus på miljön. För att lyckas i hållbarhetsarbete krävs vilja, kunskap och långsiktighet. Miljöprojektet är därför skrivet på 5 år.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Enhetschef kommunikation och kundservice
 • pexurnpmiljzlajt.rqminzhgsoftrdjomjw@nyqsrpd.srgetl
 • 042-400 13 89
 • 042-400 13 00

 • Presskontakt
 • Kommunikatör Vera Park/NSR AB
 • mavartwyinsv.dnzyboueruhg@tensdxr.cjsewj
 • 042-400 1332

Om NSR AB

NSR - ett regionalt miljöföretag i världsklass

NSR uppgift är att verka för avfallsminimering och miljönytta samt skapa konkurrensfördelar för nordvästra Skåne. Som miljöföretag arbetar NSR för ett långsiktigt hållbart samhälle genom ständiga förbättringar av effektivitet och kundnytta.

NSR ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. I regionen bor totalt ca 225 000 invånare. I Bjuv, Båstad, Helsingborg, Åstorp och Ängelholm har vi renhållningsansvaret och hanterar kundservice för kommuninvånarna. NSR:s styrelse består av politiska representanter från respektive ägarkommun. Idag är vi i företagskoncernen inklusive partners industriparken drygt 300 engagerade medarbetare som skapar miljönytta.

Adress

 • NSR AB
 • Hjortshögsvägen 1
 • 251 89 Helsingborg

Länkar