NSR:s avfallshantering på topp 10

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 14:24 CEST

Nöjda kunder och bra miljövärden var kriterierna då branschorganisationen Avfall Sverige avgjorde vilken kommun i Sverige som har den bästa avfallshanteringen. Både Ängelholm och Båstad var nominerade till första priset som med knapp marginal kammades hem av Uddevalla. Även Helsingborg, Bjuv och Åstorp hamnade på topp 10-listan.

– Det är fantastiskt roligt att NSR:s ägarkommuner landar på de tio bästa placeringarna. För både Ängelholms och Båstads del var segervittringen väldigt stark, eftersom det bara skiljde 0,4 respektive 0,5 poäng på en hundragradig skala mellan dem och Uddevalla kommun som blev etta. Vi ser tydliga kopplingar till införandet av fyrfackskärl, som har gjort att invånarna i Ängelholm blivit mycket bättre på att sortera, berättar Cecilia Holmblad, renhållningschef för NSR AB

Tävlingen bygger på värden för kundnöjdhet, insamlade mängder avfall, andel förnybara drivmedel och resultat från plockanalyser, som kommunerna rapporterar in till branschorganisationens Avfall Webb. 

Följande parametrar ingår i beräkningen

Kundnöjdhet:

 1. Nöjdhet avfallshantering en- och tvåfamiljshus (andel kunder som är nöjda eller mycket nöjda, %)
 2. Nöjdhet hämtning av hushållsavfall vid bostad (andel kunder som är nöjda eller mycket nöjda, %)
 3. Nöjdhet information om hur man ska sortera hushållets avfall (andel kunder som är nöjda eller mycket nöjda, %)
 4. Nöjdhet besök återvinningscentral (andel kunder som är nöjda eller mycket nöjda, %)

Miljö:

 1. Mängd insamlat mat- och restavfall (kg/person)
 2. Mängd insamlade förpackningar och returpapper (kg/person)
 3. Mängd hushållsavfall till deponering ((kg/person)
 4. Andel förnybara drivmedel (%)
 5. Andel förpacknings- och tidningsmaterial i restavfall (% utifrån plockanalys)
 6. Andel farligt avfall i restavfall (% utifrån plockanalys)
 7. Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning, exklusive biologisk behandling (%)
 8. Andel uppkommet matavfall som behandlas biologiskt så att både växtnäring och energi tas tillvara (avser endast rötning) (%)

Minst 3 av 4 kundnöjdhetsnyckeltal och 6 av 8 miljönyckeltal krävs för att vara med i sammanställningen. Det totala resultatet för respektive kommun visar medelvärde av nyckeltal med värden. Totalt gavs 94 kommuner en placering i sammanställningen. De kommuner som inte finns med på listan har inte angett några uppgifter.

– Utav våra sex ägarkommuner så deltog fem. Vi vill rikta ett spontant tack till alla entreprenörer, samarbetspartners, medarbetare och invånare som dagligen bidragit till att vi placerade oss så bra, säger Cecilia Holmblad.

Placeringslista - topp 10

Placering Kommun/förbund Sammanvägt index
1 Uddevalla 92,3
2 Ängelholm 91,9
3 Båstad 91,8
4 Lund 91,3
5 Falun 90,7
6 Helsingborg 89,0
7 Simrishamn 88,8
8 Bjuv 88,4
9 Tjörn 87,8
10 Aneby samt Åstorp 85,9

Maxpoäng är 100.

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle. NSR arbetar med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi.

Nöjda kunder och bra miljövärden var kriterierna då branschorganisationen Avfall Sverige avgjorde vilken kommun i Sverige som har den bästa avfallshanteringen. Både Ängelholm och Båstad var nominerade till första priset som med knapp marginal kammades hem av Uddevalla. Även Helsingborg, Bjuv och Åstorp hamnade på topp 10-listan.

Läs vidare »

Tillsammans gör vi det omöjliga möjligt

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 16:20 CEST

Det omöjliga blev möjligt när politikerna i nordvästra Skåne beslutade om en proaktiv avfallspolitik med halvering av avfallsmängden som ledstjärna. Nu släpps NSR AB:s årsbokslut som visar de steg som verksamheten gjort under 2017 för att sprida kunskapen och hålla den cirkulära affärsmodellen rullande.

Misstag gav fel avfallstaxa vid undersökning

Nyheter   •   Jan 12, 2018 10:19 CET

På senare tid har Villaägarnas Riksförbunds undersökning kring avfallstaxor i Sverige uppmärksammats i media. I undersökningen uppgavs bland annat att Bjuvs kommun skulle ha den fjärde högsta taxan i Sverige. Uppgiften är dock felaktig och beror på att fel siffror rapporterats in till Avfall Sveriges system, varifrån Villaägarna hämtar underlag till sin undersökning.

Det är respektive avfallsbolag som själv rapporterar sina uppgifter i systemet Avfall Web. På grund av en olycklig miss har NSR där lagt in taxan för 370-liters kärl istället för 240-liters kärl, som är det vanligaste abonnemanget i Bjuvs kommun. Den vanligaste taxan i Bjuv är således 2428 kronor inklusive moms och återvinningspremie. Ingen kund har lidit ekonomisk skada av de felaktiga siffrorna, då underlaget endast används för statistiska ändamål.

NSR ber om ursäkt, har korrigerat misstaget och informerat såväl Villaägarnas Riksförbund, Avfall Sverige som Bjuvs kommun om det inträffade.

På senare tid har Villaägarnas Riksförbunds undersökning kring avfallstaxor i Sverige uppmärksammats i media. I undersökningen uppgavs bland annat att Bjuvs kommun skulle ha den fjärde högsta taxan i Sverige. Uppgiften är dock felaktig och beror på att fel siffror rapporterats in till Avfall Sveriges system, varifrån Villaägarna hämtar underlag till sin undersökning.

Läs vidare »

Tre gånger så många prylar räddade till återbruk

Pressmeddelanden   •   Dec 29, 2017 07:30 CET

​Återbruksprojektet Länge Leve Prylen, som syftat till att minska avfallsmängderna i regionen, konstaterar ett resultat långt över förväntan. Slutrapporten visar att mängden insamlade prylar och möbler som räddats till ett nytt liv har tredubblats jämfört med samma period föregående år, stölderna har minskat och kvaliteten på det material som samlats in har ökat.

NSR AB och dess VD klandras inte – oberoende utredning klar

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 14:00 CET

Med anledning av att Båstad kommun, i polisanmälan mot en före detta anställd, riktat misstankar mot sitt eget delägda bolag NSR AB och dess VD, beslutade styrelsen att vidta en extern utredning med hjälp av KPMG. Utredningen är nu klar och redovisad för styrelsen och bolagets samtliga ägare.

KPMG:s utredning och analys har fokuserat på följande områden:

 • VD:s agerande vid Båstad kommuns anställning av närstående: Utreda om NSR:s VD överskridit sina befogenheter, eller på annat sätt påverkat beslut, vid anställning av närstående i Båstad kommun. Utreda huruvida VD påverkat vilka arbetsuppgifter närstående fått inom projekt kopplade till NSR.
 • Risk för att NSR drabbats av ekonomisk skada kopplat till samarbetsparts agerande.
 • Kartlägga vilka projekt NSR har varit involverade i tillsammans med Båstad kommuns tidigare anställd, samt utreda om NSR levt upp till sina ansvarstaganden i dessa projekt.
 • Identifiera de bolag som har kopplingar till projektledaren och kartlägga om NSR har eller har haft affärsrelation med dessa. Sammanställa omfattningen av affärstransaktioner.
 • Utreda huruvida fakturerade kostnader lever upp till avtal, beställning och leverans i affärsrelationer med ovan identifierade bolag.

Utredningen visar att det inte finns något som styrker påståendet om att VD på något sätt, till Båstad kommun, gett uttryck för att han krävde/önskade att de skulle anställa hans hustru. Tvärtom har initiativet att anställa henne helt kommit från Båstad kommuns tjänstemän. Det finns inte heller någon relation eller förhållande som skulle kunna utgöra grund för jäv eller ge möjlighet för NSR:s VD till otillbörlig påtryckning. Utredningen visar att det är Båstad kommun som självständigt beslutat om anställningen och tagit ansvaret för att tilldela arbetsuppgifter.

I analyser av de ekonomiska mellanhavanden NSR haft med företag och i projekt som omnämns i Båstad kommuns polisanmälan har man inte kunnat påvisa att NSR lidit någon ekonomisk skada. De granskade kostnaderna i förhållande till prestation har verifierats av respektive ansvariga projektledare och överensstämmer med projektbeskrivningar samt protokollförda beslut.

Styrelsen för NSR AB har med utredningen som underlag kommit fram till att man har fortsatt förtroende för VD Kim Olsson. Styrelsen kan också konstatera att NSR AB med hög sannolikhet inte heller lidit någon ekonomisk skada.

Kontaktperson: 

Kenneth Lantz, ordförande NSR AB

Tel. 070-343 94 94

E-post lantz.kenneth@gmail.com

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle. NSR arbetar med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi.

​Med anledning av att Båstad kommun, i polisanmälan mot en före detta anställd, riktat misstankar mot sitt eget delägda bolag NSR AB och dess VD, beslutade styrelsen att vidta en extern utredning med hjälp av KPMG. Utredningen är nu klar och redovisad för styrelsen och bolagets samtliga ägare.

Läs vidare »

Hållbarhetssamarbete mellan NSR och Rögle

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 09:43 CET

NSR har idag ingått ett samarbetsavtal med ishockeyklubben Rögle BK och dess akademi. Avsikten med detta samarbete är att värna om hållbarhet i samhället med fokus på miljön. För att lyckas i hållbarhetsarbete krävs vilja, kunskap och långsiktighet. Miljöprojektet är därför skrivet på 5 år.

Dubbelt så många prylar fick chans till ett längre liv

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 15:53 CET

​Höstens extra insatser på utvalda återvinningscentraler i nordvästra Skåne visar en fördubbling av antalet inlämnade prylar till återbruk. Detta innebär att prylarna får möjlighet att glädja en ny ägare istället för att hamna i avfallet. Skillnaden beror mycket på en ökad närvaro och service på återvinningscentralerna under kampanjen Länge Leve Prylen.

Förläng livet på dina prylar – lämna till återbruk!

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 11:01 CEST

​Vi konsumerar i allt snabbare takt och onödigt många prylar hamnar i avfallet, trots att de hade kunnat återanvändas. Därför vill avfallsbolagen NSR AB och Nårab uppmana nordvästskåningarna att förlänga livet på sina möbler, textilier och andra prylar genom kampanjen Länge Leve Prylen.

Palla fruktsvinn! Nu startar årets Fruktoberfest

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2017 09:00 CEST

I helgen är det säsongspremiär för fruktbytardagar på NSR:s återvinningscentraler. En insats för att rädda fallfrukten i nordvästra Skåne.

Hösten blir allt längre och skördetiden i trädgården kan innebära stora mängder frukt som måste tas omhand. Men istället för paj och marmelad blir stora mängder äpplen, päron och plommon till fallfrukt. För att minska det onödiga matsvinnet ordnar NSR fruktbytardagar på återvinningscentralerna.

- Det är tredje året i rad som vi gör det möjligt för våra kunder att byta frukt på återvinningscentralerna och det har varit väldigt uppskattat. Många tycker att matsvinn är onödigt och det här är ett enkelt sätt att minska slöseriet på fin frukt, säger Anna-Karin Falkenström, ansvarig för NSR:s återvinningscentraler.

Så fungerar det

På NSR:s sex återvinningscentraler finns det från och med den 16 september särskilda fruktbytarplatser där kunder kan lämna överbliven ätbar frukt från sin trädgård. Frukt som andra privatpersoner i sin tur kan plocka med sig hem. Den enes trädgårdsavfall blir på så sätt till glädje till andra.

Kostar det något?

- Om du enbart kommer till återvinningscentralen för att lämna eller hämta frukt behöver du inte registrera ditt besök. Tryck på knappen vid bommen, så hjälper personalen dig in, säger Anna-Karin Falkenström. Vill du däremot också lämna annat material betalar du som vanligt eller använder ett av dina 12 fria besök.

All frukt välkommen

Även otjänlig frukt kan lämnas under kampanjen, som varar under större delen av hösten, eller tills inlämningen avtar. NSR gör nämligen en specialinsamling av fallfrukt där frukten blir till biogas och biogödsel. På så vis kan dess näring och energi tas tillvara på ett mer effektivt sätt, istället för att bli till kompostjord.

För mer information:

Anna-Karin Falkenström, ansvarig NSR:s återvinningscentraler

Telefonnummer 042-400 13 91, e-post anna-karin.falkenstrom@nsr.se

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle. NSR arbetar med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi.

​I helgen är det säsongspremiär för fruktbytardagar på NSR:s återvinningscentraler. En insats för att rädda fallfrukten i nordvästra Skåne. Från och med den 16 september särskilda fruktbytarplatser där kunder kan lämna överbliven ätbar frukt från sin trädgård. Frukt som andra privatpersoner i sin tur kan plocka med sig hem. Den enes trädgårdsavfall blir på så sätt till glädje till andra.

Läs vidare »

Svensk avfallshantering i internationellt nominerad film om hållbarhet

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 07:30 CEST

När världens bästa dokumentärer 2016 skulle utses, blev den Hong Kong-producerade dokumentären om hållbarhet i Sverige utsedd till en av finalisterna under New York Festivals i kategorin Human Concern.

Filmen med titeln ”Nature & Man in One 2016 – Journey On” visar hur Sverige arbetar för att nå målet om att vara en fossilbränslefri nation senast 2050. I inslag från avfallshanteringen i Helsingborg får tittarna höra NSR:s vd Kim Olsson berätta om sin syn på avfall.

– Det finns inget avfall egentligen. Allt är – eller borde kunna vara – en resurs, säger han.

Kim Olsson menar att utbildning av nästa generation är avgörande för att lyckas. Att vi ska se avfall som något användbart och värdefullt. Därför utbildar NSR AB regionens alla barn i åldern 10-15 år genom studiebesök och undervisning.

– Vi vill att människor inser att vi inte kan ta ut mer av jordens resurser än vad vi ger tillbaka. Och där har barnen en viktig roll. För dem blir värderingarna naturliga och ansvaret för den egna konsumtionen en självklarhet, säger Kim Olsson.

Filmteamet besöker även det toppmoderna kraftvärmeverket i Helsingborg.

– Vi tar hand om resten – det vill säga det som återstår av ett material eller en produkt när man inte längre kan återanvända eller återvinna. Genom förbränning omvandlar vi avfallet till el och värme. Men målet i framtiden är egentligen att vi inte ska ha något avfall att bränna alls, säger Göran Skoglund, pressansvarig Öresundskraft AB.

Filmen gör också nedslag i Malmö och Stockholm där tittarna får följa hur många gemensamma initiativ av varierande storlek uppnått framgångar som lett till att Sverige går i spetsen för miljöskydd i världen. Bland annat intervjuas Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist på Spillepengens deponi, som numera är ett populärt rekreationsområde.

– På cirka 40 år har vi gått från att deponera 60 % av vårt avfall till endast 1 % idag. Framgången kan delvis förklaras med att vi i Sverige arbetat strikt efter avfallstrappan, där förebyggande av avfall, återanvändning, materialåtervinning och energiutvinning av avfall ska komma före deponering, vilket är det absolut sista steget, säger Weine Wiqvist.

Dokumentären är producerad av Radio Television Hong Kong.

Se filmen här. 

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle. NSR arbetar även med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi.

​När världens bästa dokumentärer 2016 skulle utses, blev dokumentären ”Nature & Man in One 2016 – Journey On” utsedd till en av finalisterna under New York Festivals i kategorin Human Concern. Filmen visar hur Sverige arbetar för att nå målet om att vara en fossilbränslefri nation senast 2050. Bland annat visas avfallshanteringen i Helsingborg, där NSRs vd Kim Olsson berättar om sin syn på avfall.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Enhetschef kommunikation och kundservice
 • pecornilfilaan.rekingstromteik@nsrju.se
 • 042-400 13 89
 • 042-400 13 00

 • Presskontakt
 • Kommunikatör Vera Park/NSR AB
 • fpzlmartinxj.dybayerjig@bjnsr.se
 • 042-400 1332

Om NSR AB

NSR - ett regionalt miljöföretag i världsklass

NSR uppgift är att verka för avfallsminimering och miljönytta samt skapa konkurrensfördelar för nordvästra Skåne. Som miljöföretag arbetar NSR för ett långsiktigt hållbart samhälle genom ständiga förbättringar av effektivitet och kundnytta.

NSR ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. I regionen bor totalt ca 225 000 invånare. I Bjuv, Båstad, Helsingborg, Åstorp och Ängelholm har vi renhållningsansvaret och hanterar kundservice för kommuninvånarna. NSR:s styrelse består av politiska representanter från respektive ägarkommun. Idag är vi i företagskoncernen inklusive partners industriparken drygt 300 engagerade medarbetare som skapar miljönytta.

Adress

 • NSR AB
 • Hjortshögsvägen 1
 • 251 89 Helsingborg

Länkar