Tags

Nyhetsbrev 13 - sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Vid kommunstyrelsens möte den 18 februari 2014 fattades ett beslut om att alla muddrade sediment från Oskarshamns hamnbassäng transporteras till Storskogens avfallsanläggning där de läggs på en deponi som anläggs där. I december 2013 vann kommunens tillstånd för saneringen laga kraft. Detta innebär att muddringen i hamnens inlopp kan komma igång våren 2015.

Nyhetsbrev 12 - Sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) meddelade den 28 juni i år dom avseende det överklagade miljötillståndet som ger Oskarshamns kommun rätt att genomföra hamnsaneringen. Innan saneringen kan påbörjas ska projektet enligt utredningsvillkor i MMÖD:s dom utreda stabiliseringen av muddermassor i Grimskallen och hur tätskikt på Grimskallen ska anläggas på bästa sätt för miljön.

Mark- och miljööverdomstolens dom 28 juni 2013

Mark- och mijööverdomstolens dom

Oskarshamns kommun bjuder in till presskonferens om hamnsanering

Den 28 juni meddelar Mark- och miljööverdomstolen beslut angående de saneringsåtgärder som Oskarshamns kommun har sökt tillstånd för. Peter Wretlund, kommunstyrelsens ordförande och Stefan Carlsson, Landshövding i Kalmar län bjuder in till presskonferens för att berätta om den meddelade domen och hur det påverkar projektet. Välkomna till Stadshuset i Oskarshamn 28/6 kl.14.00

Nyhetsbrev 11 - saneringen av Oskarshamns hamnbassäng
Nyhetsbrev 10 för Projekt Sanering av Oskarshamns hamnbassäng

I februari träffades Oskarshamns kommun, Länsstyrelsen Kalmar län och Naturvårdsverket (NV) för att diskutera kring de planerade åtgärderna för hamnsaneringen. Kommunen har nu i samråd med NV lämnat in yttrande gällande den överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen. För att förhindra förseningar inleds också upphandling av förberedande arbeten för en deponi i Storskogen.

Naturvårdsverkets finansieringsbeslut för sanering av etapp 1 och 2, Oskarshamns hamnbassäng
Nyhetsbrev 7 - Projekt sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Om projektläget, planerade åtgärder och planerade aktiviteter i projekt Sanering av Oskarshamns hamnbassäng.

Nyhetsbrev 6 - Om Projekt Sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Just nu pågår bland annat upphandling av entreprenader och projektet inväntar en kungörelse av ansökan om tillstånd för sanering av hamnbassängen. Läs mer om projektläget i vårt nyhetsbrev

Bidragsansökan för sanering av Oskarshamns hamnbassäng
Bilaga till bidragsansökan 20111021

Bilaga till bidragsansökan 20111021

Dokument   •   2011-10-21 13:38 CEST

Missiv_20111021

Missiv_20111021

Dokument   •   2011-10-21 13:37 CEST

Nyhetsbrev 5 för sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Det har varit ett intensivt arbete med att ta fram underlag inför en kommande entreprenad sedan bidragsbeslut beviljades våren 2010. Nu är projektet moget för att handla upp saneringsentreprenaden. Upphandlingen kommer att löpa parallellt med tillståndsprocessen. Kontrakt med entreprenör planeras i samband med att dom meddelas våren 2012.

Pressinformation om stabiliseringsförsök i Oskarshamns Hamnbassäng

Just nu pågår ett viktigt pilotförsök i Oskarshamns Hamn inför den kommande saneringen av Oskarshamns hamnbassäng. Två bassänger har fyllts med ca 200 kubikmeter sediment från hamnbassängen i vardera. I bassängerna görs stabiliseringsförsök för att säkerställa att de försök som utförts i laboratoriemiljö går att utföra i hamnen. I augusti kommer en rapport sammanställas med resultat från försöken.

Nyhetsbrev 4 för sanering av Oskarshamns hamnbassäng
Nyhetsbrev 3 för sanering av Oskarshamns hamnbassäng
Nyhetsbrev 2 för sanering av Oskarshamns hamnbassäng
Nyhetsbrev 1 för sanering av Oskarshamns hamnbassäng

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.