Skip to main content

Klartecken för lösning för Gavelåsbron i Partille

Nyhet   •   Mar 21, 2019 07:00 CET

Gavelåsbron i Paradiset i Partille kommun.

Eckens damm blir kvar

Gavelåsbron i Paradiset i centrala Partille stängdes av för biltrafik hösten 2017 då skador på bro- och dammkonstruktionen upptäcktes. Därefter har kommunen utrett flera möjliga stabiliseringsmetoder. Nu har kommunens tekniska avdelning fått klartecken att arbeta vidare med ett förslag som innebär att en ny dammvägg och bro ska byggas.

Gavelåsbron är byggd på ett äldre brofundament av sten. Den visade sig vara i så dåligt skick att kommunen i september 2017 beslutade att stänga av bron för biltrafik till dess att fundamentet stabiliserats. Däremot har det hela tiden gått att cykla och gå över den. Kommunen mäter regelbundet eventuella rörelser i bron och det finns inget som tyder på ytterligare försämring.

Konstgjord damm ersatte bäckfåra

Inledningsvis sökte kommunen brett efter metoder för att åtgärda Gavelåsbrons stabilitetsproblem. Ganska snart framstod fyra möjliga lösningar som utreddes vidare. Alla innebar omfattande och tekniskt avancerade projekt över tid.

– Med utgångspunkt från vad som är en såväl miljömässigt lämplig som tekniskt och ekonomiskt rimlig lösning, har vi tagit fram förslag på åtgärdsmodeller för respektive lösning, säger Per Söderqiust, teknisk chef. I februari i år fick vi klartecken att arbeta vidare med den åtgärdsmodell som innebär att Eckens damm blir kvar och att en ny dammvägg och bro ska byggas.

Ett alternativ hade varit att ta bort den konstgjorda dammen för att återskapa den bäckfåra och vandringsväg för lax och öring som en gång fanns i ravinen. Men det valdes bort. Framförallt på grund av de geologiska förutsättningarna i området och för att skydda befintlig flora och fauna. Men även med tanke på Eckens damms estetiska värde.

Fisktrappa för lax och öring

Vid naturvärdesinventeringen, som gjorts som en del av utredningsarbetet, fann biologerna öring i bäcken ovanför dammen. Nedanför dammen påträffades även lax och andra fiskarter.

– Vi vill öppna vandringsvägen för lax och öring igen. När vi reparerar bron och anlägger en ny dammvägg planerar vi därför även att anlägga en fisktrappa förbi dammen, säger Per Söderquist.

När kan en ny vägbro vara på plats?
– Klartecknet innebär att vi har fått en tydlig riktning att jobba efter. Men många moment återstår innan vi kan ha en ny bro på plats.

Till exempel innehåller miljöbalken särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, som uppförande av broar och anläggningar för reglering av vattendrag. Gällande Gavelåsbron räcker det inte med länsstyrelsens godkännande. Ärendet måste prövas av Mark- och miljödomstolen som avgör om tillstånd för vattenverksamhet behövs och vilka åtgärder som får göras och när.

Beslutet från Mark- och miljödomstolen kan ta upp till ett år att få.

– Med hänsyn tagen till domstolens beslut, kompletterande utredningar och upphandlingen dels av projekteringen inför arbetet och dels av själva arbetet hoppas vi kunna påbörja de praktiska åtgärderna 2020. Då kan bron vara klar i slutet 2021, säger Per Söderquist.