Skip to main content

Hållbarhet och innovativa energilösningar – byggstenar i ny förskola i Piteå

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2019 13:30 CEST

Strömnäs förskola får tre separerade ingångar och utemiljöer.

När Piteå kommun planerar för en ny förskola på Strömnäsbacken är hållbarhet själva stommen i bygget. För fastighetens energianvändning och för att värma och kyla lokalerna kommer de mest moderna lösningarna att användas – hållbar solenergi och fjärrvärmedriven kyla. Den nya förskolan ska stå klar hösten 2021.

Piteå breder ut sig österut. Nya bostadskvarter byggs och nytt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp skapas på Nötön/Renön för att möjliggöra fortsatt utveckling.

I det nya bostadsområdet Strömnäsbacken mellan Strömlida och golfbanan ska Piteå kommun bygga ny förskola där hållbarhet utgör stomme i byggnaden. Med den nya förskolan tar Piteå kommun ett tydligt steg i riktningen mot hållbart byggande. Av de 16 kriterierna i svenska miljöklassningssystemet Miljöbyggnad kommer åtta att vara uppfyllda: solvärmelast, energianvändning, andel förnybar energi, ljud, fuktsäkerhet, radon, loggbok med byggvaror samt utfasning av farliga ämnen. Som exempel kommer energianvändningen att ligga på 30 procent under Boverkets krav.

Lokalerna utformas efter barnens bästa. Miljöer inne och ute ska vara könsneutrala och ges en genomtänkt utformning för att skapa trygghet, säkerhet och tillgänglighet. Fasaden blir underhållsfri och innovativa och hållbara energilösningar ska användas.

Marknadens mest hållbara energilösning
På förskolans tak monteras 340 kvm solpaneler som beräknas producera 45 000 kWh - en stor andel av byggnadens totala elenergianvändning. Resterande elenergibehov täcks av klimatsmart överskottsvärme från industrin - miljömärkt el som levereras av PiteEnergi.

Med den nya förskolan tar kommunen och PiteEnergi ytterligare ett steg för att möta de väntade klimatförändringarna. Under sommarmånaderna ska Smurfit Kappas outnyttjade värmekapacitet tas tillvara och omvandlas till kyla, vilket ger ett bra inomhusklimat även under heta sommardagar.

- Det kallas värmedriven kyla och ger en miljövänlig och hållbar kylkapacitet lämplig för större allmänna lokaler. På så vis kan vi nyttja resurserna, i det här fallet spillvärme, som vi redan har, berättar Daniel Eriksson, chef Värme och Kyla, PiteEnergi.

Värmedriven kyla är en förhållandevis ny energilösning, där Strömnäsbackens förskola blir lite av en pionjär bland skol- och förskolebyggnader. Satsningen ligger helt i linje med både Piteå kommuns och PiteEnergis mål att minska klimatpåverkan i sina verksamheter.

- Vi strävar alltid efter minsta möjliga klimatpåverkan i allt vi gör. Förutom omtänksamhet och kundnytta är hållbarhet ett av våra tre värdeord. Vi har ett ansvar - mot oss själva och mot kommande generationer. Det handlar om vår miljö och möjligheten att fortsätta leva på vår planet, fortsätter Daniel Eriksson.

- Det känns spännande att bygga en förskola som ligger i framkant. Det kommer att finnas tydliga displayers för solpanelerna, så det blir möjligt att följa elproduktionen och elanvändningen. Det ger möjligheter till ökad kunskap och medvetenhet både hos personalen och barnen, säger Jonas Pettersson, teknikansvarig vid fastighets- och serviceförvaltningen.

Tre förskolor i en
Stadsutveckling Öster är ett projekt som ger förutsättningar för Piteå att växa. Med det stadsnära läget skapas en mer sammanhängande stad. Målet är en ny attraktiv stadsdel med blandad bebyggelse som tillgodoser behovet av både attraktiva hus och lägenheter med gång- och cykelavstånd till centrum.

Den nya förskolan byggs dels för att möta ett ökat behov av förskoleplatser när Piteå växer. Men det ger också möjlighet att samla tre befintliga förskolor under samma tak, vissa av dem finns idag i dåligt anpassade lokaler i flerbostadshus.

- Vi har tre förskolor i området - Skogsbacken, Cypressen och Munkberga – som har problem med inomhusmiljön och som har lokaler som är svåra att anpassa efter verksamheten. Nu kan vi samla dem i den nya förskolan med lokaler som är genomtänkta in i minsta detalj, både utifrån hållbarhet, barnens och verksamhetens behov, säger Louise Mörk, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Sammanlagt blir det tio avdelningar på den nya förskolan, sju från befintliga förskolor och tre nya för att på sikt möta behov av fler förskoleplatser. Förskolan delas in i 4+3+3 avdelningar med tre separerade entréer och utemiljöer. Mitt i fastigheten finns gemensamma ytor som kök, matsal och personalutrymmen.  

- Stromnäsbackens förskola ligger bra placerad vid ett stort friluftsområde, så det blir ett stort lyft både för personal och barn, avslutar hon.

-----------

Energifakta

Solenergi Forskning visar att det finns goda förutsättningar för att producera hållbar energi från solen i Piteå. Norra polcirkeln är jordens ljusaste plats med cirka sju dygn mer dagsljus än platser längs ekvatorn. Solens energi ger egen klimatsmart el, lägre elkostnad och bidrar till ett mer hållbart samhälle.

För Strömnäsbackens förskola kommer solenergin att stå för en stor andel av det totala elenergibehovet under året. Anläggningen kommer att producera ca 45 000 kWh/år. Överproduktion säljs tillbaka från Piteå kommun till PiteEnergi. Installerad effekt 48 kW.

Fjärrvärme och värmedriven kyla Det centrala fjärrvärmenätet värms till 95 procent av spillvärme från Smurfit Kappa. Under sommarhalvåret finns outnyttjad värmekapacitet när fjärrvärmebehovet minskar. Med den senaste tekniken omvandlas värmen till kyla – så kallad värmedriven kyla.

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se