Skip to main content

Nu startar översiktsplaneringen för Piteås stadsdelscentra - Öjebyn är först ut

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2019 08:00 CEST

Nu startar arbetet med att ta fram en långsiktig plan för Öjebyns fortsatta utveckling.

De fördjupade översiktsplanerna för landsbygdscentra har nyligen antagits. Nu fortsätter arbetet med att ta fram långsiktiga planer även för kommunens stadsdelscentra, med start i Öjebyn. Syftet är att säkra stadsdelens framtid som "blandstad" där boende, handel och verksamheter kan utvecklas. En översyn av Björklunda- och Solanderskolans område är prioriterat i första etappen.

Öjebyn erbjuder redan idag goda miljöer att växa upp, bilda familj och åldras i. De ska bevaras och utvecklas. Därför har Piteå kommun påbörjat arbetet med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Öjebyn - Piteå gamla stad.

Planen ska styra mot en blandning av boende, handel och verksamheter där "blandstad" utgör målbild. Befintliga byggelseområden ska länkas samman genom ny bebyggelse och grönstrukturer med bra gång- och cykelstråk. Kvalitet, närhet och tillgänglighet, avseende grönstruktur ska utvecklas. De gröna miljöerna ska erbjuda plats för aktivitet, möten, lek, motion och avkoppling året runt. Viktiga perspektiv i arbetet är barn och unga, jämställdhet och integration.

Som en följd av ett medborgarförslag kommer arbetet att påbörjas i området vid Björklunda- och Solanderskolan (etapp 1), ett område där Gamla E4:an, Gammelstadsvägen, Öjagatan och Björklundavägen utgör yttre gräns. Idag finns här idrottsanläggning och skolor likväl som äldreboende, flerfamiljshus och företag. Det centrala läget i Öjebyn, innehållet av viktiga funktioner för orten som helhet och de stora utvecklingsmöjligheterna ger området en nyckelroll för hela utvecklingsarbetet.

Dialog viktig i översiktsplanering

Arbetet med fördjupade översiktsplaner genomförs i flera steg, där dialogen med företag och allmänhet är viktig och återkommande. Under våren genomförs dialoger med inbjudna företag och verksamheter för att samla synpunkter inför fortsatt arbete med etapp 1.

Även allmänheten bjuds in till dialogmöte:
Onsdag 15 maj kl. 18.30 i Solanderskolans matsal, Restaurang Hjärtat

På mötet presenteras arbetet och visionsskisser över området och allmänheten ges möjligheter att komma med synpunkter. Så kom dit och ta chansen och tyck till om den fortsatt utvecklingen av området.

Under hösten fortsätter dialogerna med fokus på hela Öjebyn.Ytterligare två dialogfaser ska genomföras - samråd våren 2020 och granskning hösten 2020.

FÖP Stadsdelscentra Öjebyn ska vara klar 2021 och ska beskriva en hållbar utveckling av orten som säkrar stadsdelens attraktivitet och funktion på sikt.

Beslutet att genomföra fördjupade översiktsplaner för tre stadsdelscentra – Öjebyn, Munksund och Bergsviken – ingick i Piteå kommuns översiktsplan, ÖP2030, som antogs 2016.

Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se