Små batterilager gör stor skillnad

Pressmeddelande -

Små batterilager gör stor skillnad

Enligt en ny studie som Power Circle genomfört tillsammans med Mälarenergi, Kraftringen och KIC InnoEnergy kan lokala energilager placerade i flerbostadshus göra stor skillnad för att reducera fastigheternas effektuttag från elnätet. Med snabbt sjunkande batteripriser kan investeringen vara lönsam, och bidra till ett smartare elnät. Men bor man i villa krävs nya affärsmodeller för att fullt ut kunna utnyttja potentialen i lokala energilager.

Smarta elnät har länge diskuterats som en nödvändighet när elproduktionen ställs om till förnybart, med stora inslag av variabel produktion. Den aktiva elanvändaren anpassar sin användning av el till stunder på dygnet då elen är billig till följd av överskott. Men med snabbt sjunkande priser på batterier av litiumjon-typ har en kompletterande möjlighet uppstått, nämligen att med ett batterilager i huset skapa en buffert mot elnätet.

Power Circle har i en studie, med stöd av Energimyndigheten och i samarbete med Mälarenergi, Kraftringen och KIC InnoEnergy undersökt vilken potential som finns för att sänka effektuttaget med lokala energilager i villor och flerbostadshus. Resultaten visar att det för flerbostadshus finns stor potential att minska sin belastning på elnätet till en rimlig kostnad, om man samtidigt går över till kollektivmätning. Överslagsberäkningar visar att återbetalningstiden kan bli så kort som 5-7 år. Även för villor finns stora möjligheter att sänka effektuttaget från elnätet, men återbetalningstiden för investeringen blir längre.

Det behövs förhållandevis små batterier för att markant minska fastigheterna effekttoppar. För flerbostadshus visar studien att så lite som 0,8-1,3 kWh centraliserad lagringskapacitet per lägenhet kan minska fastighetens effekttoppar med 40 procent. För villor med fjärr- eller bergvärme krävs 4-9 kWh batteri för motsvarande reduktion.

- Vår tes har varit att små, decentraliserade batterilager kan skapa stora nyttor lokalt. Studien bekräftar detta. Det mest överraskande var hur lite lagringskapacitet som behövs för att reducera effekttopparna rejält – för ett flerbostadshus med 25 lägenheter räcker ett normalstort elbilsbatteri väldigt långt, säger Olle Johansson, VD på Power Circle.

Resultaten bygger på simuleringar utförda med riktiga mätdata från flerbostadshus och villor. De kostnadsbesparingar som beräknats inkluderar endast minskade säkringstariffer och för flerbostadshus även övergång till kollektivmätning.

Ett batterilager kan skapa ytterligare besparingar och intäkter som att sälja systemtjänster och agera på elmarknaden, men dessa har ej kvantifierats i studien.

- För att få ytterligare kunskap om hur batterier kan användas i framtidens elsystem behövs nu demonstrationsprojekt där både tekniska och ekonomiska aspekter kan utvärderas i en verklig miljö. Och inte minst tror jag att det krävs innovativa affärsmodeller och en anpassning av regelverk och förordningar på området så att nytta skapas både för slutanvändare och elsystem, avslutar Olle Johansson.

Studien finns att ladda ner i sammanfattad version (.pdf) och i sin helhet (.pdf) via Power Circles hemsida.

Om Power Circle;

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de över 40 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns kraftbolag, teknikleverantörer, konsulter, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, samverkan och demonstration inom framtidsfrågor såsom e-mobility, smarta nät och energilager samt förnybar energi.

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, VD, +46 (0)70-791 29 62, olle.johansson@powercircle.org

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, främst verksamma inom områdena smarta nät, e-mobility och förnybar energi. Organisationen har ett 40-tal partnerföretag, som alla vill vara med och driva utvecklingen inom branschen framåt. Ett brett nätverk, engagerade partnerföretag och expertkunskaper inom våra områden samlas under parollen "Electricity for sustainable energy". Intresserar detta ditt företag? Välkommen att kontakta oss om partnerskap!

Presskontakt

Johanna Lakso

Johanna Lakso

Presskontakt VD +46 (0) 70-898 32 08

Relaterade nyheter

Relaterade event