Skjut upp tillämpningen av nya vårdmomsen

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2019 14:26 CEST

Riksdagens skatteutskott har fattat beslut om ett utskottsinitiativ, som uppmanar regeringen att skyndsamt göra en konsekvensanalys av vårdmomsen samt att komma med förslag på åtgärder. Privattandläkarna har verkat för att riksdagen ska förtydliga lagstiftningen och välkomnar utskottsinitiativet.

– En naturlig följd av utskottsinitiativet borde vara att Skatteverket senarelägger tillämpningen av den nya vårdmomsen, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Utskottsinitiativet, som fattades i stor enighet, där endast Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet, visar att riskdagen inte är nöjd med konsekvenserna av Skatteverkets rättsliga ställningstagande. Ställningstagandet strider mot intentionerna i lagstiftningen som säger att utförande av vård ska vara undantaget momsplikt.

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder cirka 1 400 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Riksdagens skatteutskott har fattat beslut om ett utskottsinitiativ, som uppmanar regeringen att skyndsamt göra en konsekvensanalys av vårdmomsen samt att komma med förslag på åtgärder. Privattandläkarna har verkat för att riksdagen ska förtydliga lagstiftningen och välkomnar utskottsinitiativet.

Läs vidare »

Branschrapport 2019: Svensk tandvård fungerar bra

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2019 11:30 CEST

Vuxentandvården fungerar bra och är uppskattad hos patienterna. Tandhälsan har stadigt förbättrats sedan det statliga tandvårdsstödet infördes 2008.

Svensk vuxentandvård och det statliga tandvårdsstödet fungerar bra. Inom barn- och ungdomstandvården, som finansernas av regionerna, finns det däremot behov av reformer och förbättringar. Där täcker inte dagens ersättningssystem kostnader för patienter med mer omfattande tandvårdsbehov och den fasta ersättningen behöver kombineras med en ersättning per utförd åtgärd.

Privattandläkarnas branschrapport visar att den privata tandvården är en viktig samhällsaktör. 60 procent av alla vuxna går till en privat vårdgivare och merparten av den avancerade tandvården utförs av privata vårdgivare. Tandvården är också mycket uppskattad av patienterna.

– Vi är stolta över vårt bidrag till välfärden. När en klar majoritet av alla vuxna går till en privat vårdgivare och 98 procent av befolkningen bor i en kommun med privat mottagning, visar det tydligt att den privata tandvården är en mycket viktig samhällsaktör, säger Merit Lindberg, VD för Privattandläkarna.

Privattandläkarnas branschrapport, som är den femte i ordningen, innehåller statistik, fakta och trender inom tandvården.

– Vuxentandvården fungerar bra, men dessvärre ser vi inte samma utveckling inom den offentligt finansierade barn- och ungdomstandvården, där tandhälsan tyvärr försämrats hos förskolebarn. Det är ett tydligt tecken på att den helt kapiterade ersättningen inom barn- och ungdomstandvården har spelat ut sin roll, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef hos Privattandläkarna.

Läs mer: Branschrapport 2019

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder cirka 1 400 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Vuxentandvården fungerar bra och är uppskattad hos patienterna. Tandhälsan har stadigt förbättrats sedan det statliga tandvårdsstödet infördes 2008.

Läs vidare »

Bra att fusk inom tandvården beivras

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2019 10:00 CEST

I dag presenterade Rapport en undersökning, som visar att vårdgivare som medvetet överutnyttjar tandvårdsstödet tillåts att fortsätta med sin verksamhet.

Tandvården i Sverige fungerar mycket bra och har ett högt förtroende hos allmänheten. År efter år så är tandvården den mest uppskattade samhällstjänsten, med de nöjdaste patienterna, enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI).

Tyvärr finns det ett fåtal aktörer som missbrukar det statliga tandvårdsstödet och bedriver patientosäker tandvård. Privattandläkarna har sedan länge arbetat för att berörda myndigheter, Försäkringskassan och Inspektionen för vård och omsorg (IVO), ska vidta kraftfulla sanktioner mot vårdgivare som missbrukar tandvårdsstödet. Försäkringskassan har riktat om sitt kontrollarbete, från slumpmässiga efterhandskontroller, till riktade kontroller mot vårdgivare där det finns indikationer på medvetet överutnyttjade. Privattandläkarna välkomnar detta.

- Det är positivt att Försäkringskassan fått möjlighet att avansluta oseriösa vårdgivare och de bör så snart de upptäcker fusk använda sig av den möjligheten, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Privattandläkarna vill dock betona att sanktionerna att avansluta vårdgivare eller neka vårdgivare anslutning är kraftfulla sanktioner. Det är därför av yttersta vikt att sanktionerna tillämpas rättssäkert.

- En patient som går till en medlem hos Privattandläkarna omfattas av Privattandläkarnas överenskommelse med Konsumentverket, som bland annat innehåller garantier på protetik (konstgjorda tänder). Det är tandvårdsmarknadens bästa konsumentskydd, konstaterar Lars Olsson, näringspolitisk chef hos Privattandläkarna.

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder cirka 1 400 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

I dag presenterade Rapport en undersökning, som visar att vårdgivare som medvetet överutnyttjar tandvårdsstödet tillåts att fortsätta med sin verksamhet. Tandvården i Sverige fungerar mycket bra och har ett högt förtroende hos allmänheten. År efter år så är tandvården den mest uppskattade samhällstjänsten, med de nöjdaste patienterna, enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI).

Läs vidare »

Nu måste regeringen agera!

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2019 13:42 CEST

Förra veckan lämnade Skatterättsnämnden förhandsbesked i tre ärenden gällande moms vid uthyrning av vårdpersonal. En oenig Skatterättsnämnd beslutade att vårdgivare ska betala moms när de anlitar externa tandläkare som konsulter.

- Det är dags att regeringen tar sitt ansvar. Regeringen måste förtydliga lagstiftningen, så att det blir tydligt att alla led i vårdutförandet är momsbefriat. Det ska inte spela någon roll om patienten får tandvård på sin ordinarie mottagning eller om patienten remitteras till en annan mottagning, säger Merit Lindberg, vd, Privattandläkarna.

Beslutet innebär att det kommer att bli svårare att bedriva tandvård i glesbygden, eftersom patienterna troligtvis kommer att vara tvungna att åka flera mil för att träffa en specialisttandläkare, i stället, för som i dag, att specialisttandläkaren kommer till patientens ordinarie tandläkarmottagning.

Att Skatterättsnämnden var oenig visar att frågan är juridiskt svårtolkad. Ledamöter i Skatterättsnämnden betonar att detta inte är en fråga som varit föremål för prövning i EU-domstolen.

Nu gällande tolkning av momsfrågan för uthyrning av vårdpersonal är inte rimlig. En vårdgivare ska betala moms om specialisttandläkaren kommer till dennes mottagning, men det ska inte betalas moms om patienten remitteras till en annan tandläkarmottagning.

Besluten i Skatterättsnämnden kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen, vilket är en trolig utgång då Skatterättsnämnden var oenig. Privattandläkarna menar att Skatteverket bör skjuta upp datumet för när deras rättsliga ställningstagande träder i kraft, tills dess att frågan är rättsligt slutgiltigt avgjord. 

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder cirka 1 400 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Förra veckan lämnade Skatterättsnämnden förhandsbesked i tre ärenden gällande moms vid uthyrning av vårdpersonal. En oenig Skatterättsnämnd beslutade att vårdgivare ska betala moms när de anlitar externa tandläkare som konsulter.

Läs vidare »

Region Blekinge – Årets bästa region för barn- och ungdomstandvård

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 14:15 CEST

Region Blekinge är årets vinnare av Privattandläkarna Award i kategorin Bästa region för barn- och ungdomstandvård.

– Region Blekinge belönas för sitt framsynta och ansvarstagande perspektiv på barn- och ungdomstandvården, säger Caroline Nordqvist Orsucci, styrelseordförande för Privattandläkarna.

Jurys motivering i dess helhet lyder:
”Region Blekinge utmärker sig genom att avtalet för barn- och ungdomstandvården innehåller två delar som idag är unika:
- Högkostnadsersättning,
- Ersättning för akut behandling av barn, listade hos annan vårdgivare.”

Om Privattandläkarna Award:
Privattandläkarna Award delas ut sedan 2018. Priset finns i fyra kategorier: 1) Årets tandvårdsföretag 2) Årets tandvårdsmottagning 3) Årets marknadsförare av medlemskapet, och 4) Bästa region för barn- och ungdomstandvård.
Vinnaren i kategorin årets bästa region för barn- och ungdomstandvård utses av Privattandläkarnas styrelse medan vinnarna i övriga priskategorier utses genom röstning bland medlemmarna. Mer information om Privattandläkarna Award finns på www.ptl.se

För mer information kontakta:
Jacob Rennerfelt
Kommunikationschef
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder cirka 1 400 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Region Blekinge är årets vinnare av Privattandläkarna Award i kategorin Bästa region för barn- och ungdomstandvård.

Läs vidare »

Privattandläkarna Award 2019 – Årets tandvårdsmottagning respektive Årets marknadsförare av medlemskapet

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 14:08 CEST

Tandhälsan Nälden AB är årets vinnare av Privattandläkarna Award i kategorin Årets tandvårdsmottagning medan Tandhälsan Fårösund är vinnare i kategorin Årets marknadsförare av medlemskapet.

Årets tandvårdsmottagning 2019 tilldelas en mottagning som under 2018 utmärkt sig genom ett gott patientomhändertagande och bidragit till den privata tandvårdens höga kvalitet. I år går priset till Tandhälsan Nälden AB. Motiveringen lyder:

”Patienterna bemöts med stor klinisk skicklighet och omsorg. Tandhälsan Nälden AB är en pärla till mottagning.”

Priset “Årets marknadsförare av medlemskapet 2019” tilldelas ett medlemsföretag som under 2018 utmärkt sig genom att marknadsföra Privattandläkarnas varumärke och synliggöra sitt medlemskap i Privattandläkarna gentemot patienter och allmänhet. I år går priset till Tandhälsan i Fårösund, en del av Praktikertjänst, och Peter Stade. Motiveringen lyder:

”Peter är ett sant föredöme och en förebild. Han ser till att i alla lägen marknadsföra medlemskapet i Privattandläkarna på bästa vis.”

Att vara medlem i Privattandläkarna innebär en extra trygghet för patienten, som bland annat omfattas av Privattandläkarnas unika Överenskommelse med Konsumentverket.

Om Privattandläkarna Award:
Privattandläkarna Award delas ut sedan 2018. Priset finns i fyra kategorier: 1) Årets tandvårdsföretag 2) Årets tandvårdsmottagning 3) Årets marknadsförare av medlemskapet, och 4) Bästa region för barn- och ungdomstandvård.
Vinnaren i kategorin årets bästa region för barn- och ungdomstandvård utses av Privattandläkarnas styrelse medan vinnarna i övriga priskategorier utses genom röstning bland medlemmarna. Mer information om Privattandläkarna Award finns på www.ptl.se

För mer information kontakta:
Jacob Rennerfelt
Kommunikationschef
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder cirka 1 400 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Tandhälsan Nälden AB är årets vinnare av Privattandläkarna Award i kategorin Årets tandvårdsmottagning medan Tandhälsan Fårösund är vinnare i kategorin Årets marknadsförare av medlemskapet.

Läs vidare »

Erik Tullsten AB är Årets tandvårdsföretag

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 14:05 CEST

Erik Tullsten AB i Östersund är årets vinnare av Privattandläkarna Award i kategorin Årets tandvårdsföretag.

– Priset i år går, i hård konkurrens med många kvalificerade kandidater, till Erik Tullsten AB, ett företag som bidragit till att främja kvalitet, patientnytta och kvalitet inom branschen, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

– Det är naturligtvis oerhört glädjande att få ett prestigefyllt pris som Privattandläkarna Award. Men först och främst ser jag utmärkelsen som ett kvitto på vårt mångåriga arbete för en förbättrad tandhälsa, säger Erik Tullsten, innehavare av Erik Tullsten AB.

Motiveringen i dess helhet lyder:
”Erik Tullsten AB har alltid varit i framkant. Det är en praktik som utmärks av högsta kvalitet och arbetsglädje. Erik Tullsten, företagets ägare, har ett långvarigt engagemang inom tandvården och har varit verksam i flera odontologiska akademier.”

Om Privattandläkarna Award:
Privattandläkarna Award delas ut sedan 2018. Priset finns i fyra kategorier: 1) Årets tandvårdsföretag 2) Årets tandvårdsmottagning 3) Årets marknadsförare av medlemskapet, och 4) Bästa region för barn- och ungdomstandvård.
Vinnaren i kategorin årets bästa region för barn- och ungdomstandvård utses av Privattandläkarnas styrelse medan vinnarna i övriga priskategorier utses genom röstning bland medlemmarna. Mer information om Privattandläkarna Award finns på www.ptl.se

För mer information kontakta:
Jacob Rennerfelt
Kommunikationschef
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder cirka 1 400 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Erik Tullsten AB i Östersund är årets vinnare av Privattandläkarna Award i kategorin Årets tandvårdsföretag.

Läs vidare »

SKI-rapport: Förtroendet för den privata tandvården fortsatt i topp

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2019 11:02 CEST

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersökning visar att den privata tandvården har de nöjdaste kunderna. Samtliga ålderskategorier är mycket nöjda med tandvården och de äldre patienterna är mest nöjda av alla.

– Det är ett kvitto på att de privata tandvårdsföretagen levererar välfärd av mycket hög kvalitet. Särskilt glädjande är att äldre patienter, som enligt undersökningen har högre förväntningar, också är mer nöjda, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

De privata vårdgivarna utmärker sig särskilt positivt när det gäller relationen mellan vårdgivare och patient.

– Förklaringen är att våra medlemsföretag arbetar målmedvetet med service, tillgänglighet och med att vara lyhörda för patienternas behov, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Av de branscher Svenskt Kvalitetsindex årligen mäter fortsätter tandvården att ha de allra nöjdaste kunderna. Den privata tandvården intar en ohotad förstaplats.

– Det visar att tandvårdsstödet fungerar som det är tänkt. Att genomföra förändringar är därför mindre klokt. Fri etablering och fri prissättning har gett branschen förutsättningar att utveckla tandvården, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna.

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder drygt 1 400 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersökning visar att den privata tandvården har de nöjdaste kunderna. Samtliga ålderskategorier är mycket nöjda med tandvården och de äldre patienterna är mest nöjda av alla.

Läs vidare »

Region Halland - årets bästa landsting för barntandvård

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 14:29 CEST

Region Halland är årets vinnare av Privattandläkarna Award i kategorin bästa landsting/region för barntandvård.

  • -Region Halland belönas för proaktivitet, nytänkande och ett gott samarbete med tandvårdsföretagen, säger Caroline Nordqvist Orsucci, styrelseordförande för Privattandläkarna.

Jurys motivering i dess helhet lyder:
”Halland utmärker sig genom att ha bra informationsvägar till privata vårdgivare. Det är som privat vårdgivare lätt att kommunicera med regionen. Regionen har ett ersättningssystem som kombinerar en kapiterad ersättning med en rörlig ersättning för patienter med mer omfattande behov. Den rörliga ersättningen är uppdelad i två delar varav en är gemensam för alla vårdgivare i Halland, såväl privata som Folktandvården. Den andra delen är en frivillig del som medlemmar i Privattandläkarna kan ansluta sig till.”

Om Privattandläkarna Award:
Privattandläkarna Award delas ut för första gången 2018. Priset finns i fyra kategorier: 1) Bästa landsting/region för barn- och ungdomstandvård 2) Årets tandvårdsföretag 3) Årets tandvårdsmottagning, och 4) Årets marknadsförare av medlemskapet.
Vinnaren i kategorin årets bästa landsting/region för barn- och ungdomstandvård utses av Privattandläkarnas styrelse medan vinnaren i övriga priskategorier utses genom röstning bland medlemmarna. Mer information om Privattandläkarna Award finns på www.ptl.se

För mer information kontakta:
Jacob Rennerfelt
Pressansvarig
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder drygt 1 350 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Region Halland är årets vinnare av Privattandläkarna Award i kategorin bästa landsting/region för barntandvård.

Läs vidare »

Privattandläkarna Award 2018 - Årets tandvårdsmottagning respektive Årets marknadsförare av medlemskapet

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 14:28 CEST

Erik Lennartsson AB är årets vinnare av Privattandläkarna Award i kategorin Årets tandvårdsmottagning medan Tandvårdshuset i Bjuv är vinnare i kategorin Årets marknadsförare av medlemskapet.

Årets tandvårdsmottagning 2018 tilldelas en mottagning som under 2017 utmärkt sig genom ett gott patientomhändertagande och bidragit till den privata tandvårdens höga kvalitet. I år går priset till Erik Lennartsson AB. Motiveringen lyder:

”För ett fint omhändertagande, bra teamwork, spetskompetens och en generös inställning till att dela med sig av sin kunskap.”

Priset “Årets marknadsförare av medlemskapet 2018 ” tilldelas ett medlemsföretag som under 2017 utmärkt sig genom att marknadsföra Privattandläkarnas varumärke och synliggöra sitt medlemskap i Privattandläkarna gentemot patienter och allmänhet. I år går priset till Tandvårdshuset i Bjuv, en del av Praktikertjänst och Kurt Månsson. Motiveringen lyder:

”Kurt är mycket engagerad och aktiv. Han marknadsför och lyfter fram fördelarna med medlemskapet i Privattandläkarna på ett förtjänstfullt vis.”

Om Privattandläkarna Award:
Privattandläkarna Award delas ut för första gången 2018. Priset finns i fyra kategorier: 1) Bästa landsting/region för barn- och ungdomstandvård 2) Årets tandvårdsföretag 3) Årets tandvårdsmottagning, och 4) Årets marknadsförare av medlemskapet.
Vinnaren i kategorin årets bästa landsting/region för barn- och ungdomstandvård utses av Privattandläkarnas styrelse medan vinnaren i övriga priskategorier utses genom röstning bland medlemmarna. Mer information om Privattandläkarna Award finns på www.ptl.se

För mer information kontakta:
Jacob Rennerfelt
Pressansvarig
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder drygt 1 350 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Erik Lennartsson AB är årets vinnare av Privattandläkarna Award i kategorin Årets tandvårdsmottagning medan Tandvårdshuset i Bjuv är vinnare i kategorin Årets marknadsförare av medlemskapet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Verksamhetsanalytiker och Presschef
  • javicotab.whrefqnnezerysfekhltlq@pnrtlob.stmecy
  • 073-537 19 36

Om Privattandläkarna

En medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige.

Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige. Genom att vara en samarbetspart och ett bollplank för myndigheter, politiker och media påverkar Privattandläkarna villkoren för tandvården utifrån våra ställningstaganden. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalité och öppenhet i tandvården.

För att patienter ska ha tillgång till god tandvård, krävs bra förutsättningar och villkor för de företag som ska erbjuda tandvården. Öppenhet, med både priser och kvalitet, är en förutsättning för en väl fungerande tandvårdsmarknad. Öppenhet möjliggör konkurrens på lika villkor, där patienterna fritt kan välja sin tandläkare.

Vår verksamhet närmast medlemmarna bedrivs i 22 lokalavdelningar utspridda över landet. Centralt bedrivs verksamheten av Sveriges Privattandläkarförening och dess servicebolag Svensk Privattandvård AB.

Läs mer om oss på www.ptl.se

Trygghet - Kvalité - Öppenhet

Adress

  • Privattandläkarna
  • Hantverkargatan 78, 3 tr
  • 112 38 Stockholm