Media no image

Kommissionens förslag hotar den förebyggande tandvården

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 13:57 CET

Privattandläkarna avfärdar Kommissionen för jämlik hälsas tankar om att tandvården på sikt bör ingå i hälso- och sjukvården. Vuxentandvården är ett resultat av ett antal genomtänkta reformer, som skapat en tandvård i absolut världsklass.

  • Fri etableringsrätt och fri prissättning infördes 1999. Avregleringen innebar att det skapades förutsättningar för en utveckling av tandvårdsmarknaden. Svensk tandvård tillhör därför den bästa i världen, säger Merit Lindberg, vd på Privattandläkarna.

Svensk tandvård fungerar mycket bra. Tandhälsan är en av världens bästa och tandvården är Sveriges mest uppskattade samhällstjänst, enligt Svenskt Kvalitetsindex mätningar. Om tandvården blir en del av den övriga hälso- och sjukvårdens finansieringssystem slås ett väl fungerande och genomtänkt system som är till stor nytta för patienterna sönder.

  • Om tandvården blir en del av hälso- och sjukvården så kommer det, precis som för övrig vård, göras prioriteringar rörande vilken tandvård som ska utföras. Förebyggande tandvård kommer att ställas mot behandling av sjukdomar, tandvård mot cancer, tandvård mot förlossningskliniker och så vidare. Köer och tandvård som inte utförs, trots behov hos patienten, blir konsekvensen, säger Merit Lindberg.

Läs Privattandläkarnas remissvar till Kommissionen för jämlik hälsa (SOU 2017:47).

För mer information kontakta:
Merit Lindberg
Verkställande direktör
Tel: 072-220 87 88
merit.lindberg@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder drygt 1 350 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

​Privattandläkarna avfärdar Kommissionen för jämlik hälsas tankar om att tandvården på sikt bör ingå i hälso- och sjukvården. Vuxentandvården är ett resultat av ett antal genomtänkta reformer, som skapat en tandvård i absolut världsklass.

Läs vidare »
Media no image

Missvisande slutsatser i Riksrevisionens rapport

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 14:54 CEST

Privattandläkarna välkomnar all granskning av tandvården, men anser att ett antal grundantaganden i Riksrevisionens rapport ”Överutnyttjande i det statliga tandvårdsstödet till följd av överbehandling” är felaktiga, vilket innebär att slutsatserna är missvisande.

- Då utgångspunkten för Riksrevisionens experiment är kraftigt förenklad är det svårt att dra några användbara slutsatser av resultat, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef på Privattandläkarna.

Till grund för rapporten ligger ett fältexperiment, vars utgångspunkt är att ett förändrat beteende att begära ersättning, efter att vårdgivaren på förhand fått information om att en efterhandskontroll ska göras, innebär att vårdgivaren utfört och begärt ersättning för övervård.

Privattandläkarna menar att detta antagande är kraftigt förenklat och att ett förändrat beteende kan ha flera andra tänkbara orsaker. Den aktuella åtgärden (åtgärd 801) omfattas av den så kallade kronregeln som öppnar upp för olika tolkningar angående om behandlingen är ersättningsberättigad eller inte. Försäkringskassan har konstaterat att ett skäl till återkrav är att regelverket är svårtolkat. Därför kan oro för att Försäkringskassan ska göra en annan tolkning än vårdgivaren bidra till att annan åtgärd i första hand väljs under en granskningsperiod.

Riksrevisionen hävdar också i rapporten att det saknas sanktionsmöjligheter om vårdgivaren begär ersättning för icke-ersättningsberättigad tandvård. Privattandläkarna menar att detta är en feltolkning av regelverket. Försäkringskassans beslut om återkrav är en tydlig sanktion, eftersom vårdgivaren är förhindrad att i efterhand ta ut den avgiften av patienten. Försäkringskassans beslut om återkrav innebär att vårdgivarens intäkter minskar i motsvarande grad.

- Att påstå att förlorade intäkter inte innebär en sanktion tyder på stor okunskap om villkoren för företagare, säger Merit Lindberg, vd på Privattandläkarna.

Försäkringskassan har tidigare konstaterat satt det inte finns några tydliga tecken på att överutnyttjande förekommer i tandvårdsstödet och Försäkringskassans vidare farhågor om att felaktiga utbetalningar i tandvårdsstödet skulle förekomma i någon större omfattning kan avfärdas. Riksrevisionens fältexperiment förändrar inte denna bild.

För mer information kontakta:
Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Tel: 072-221 87 68
lars.olsson@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder drygt 1 350 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Privattandläkarna välkomnar all granskning av tandvården, men anser att ett antal grundantaganden i Riksrevisionens rapport ”Överutnyttjande i det statliga tandvårdsstödet till följd av överbehandling” är felaktiga, vilket innebär att slutsatserna är missvisande.

Läs vidare »
Media no image

Felaktiga utbetalningar inom tandvårdsstödet ovanligt

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 15:51 CEST

SVT Nyheters reportage om felaktiga utbetalningar inom tandvårdsstödet som bland annat sändes i gårdagens Aktuellt är mycket missvisande. Det ger både en felaktig bild av omfattningen av felaktiga utbetalningar och vad som görs för att motarbeta det.

- Det finns inget som tyder på att fusk och kriminalitet är vanligt förekommande inom tandvården. Det har även Försäkringskassan konstaterat i flera granskningar. Den senaste gjord 2017, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Det fusk och den kriminalitet som förekommer inom tandvården skall kraftigt motarbetas. Privattandläkarna har länge arbetat för att Försäkringskassans efterhandskontroller ska riktas mot vårdgivare som de tror missbrukar stödet. Privattandläkarna anser också att Försäkringskassan bör använda sig av de sanktionsmöjligheter som redan finns.

- År 2015 redovisade Försäkringskassan ett regeringsuppdrag de haft för att kartlägga omfattningen av felaktiga utbetalningar i tandvårdsstödet. Försäkringskassan kom fram till att farhågan att den höga automatiseringsgraden inom tandvårdsstödet leder till felaktiga utbetalningar i stor omfattning kan avfärdas, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna.

Enligt Försäkringskassan betalas 2,02 – 3,47 procent av tandvårdsstödet ut felaktigt, motsvarande 100-180 miljoner kronor, vilket är en siffra som inte på något sätt avviker från andelen felaktiga utbetalningar i andra delar av socialförsäkringssystemet. Enligt Försäkringskassan beror många felaktiga utbetalningar på att regelverket är krångligt. Därför är det viktigt att arbetet med att förenkla och förtydliga regelverket fortskrider.

För mer information kontakta:
Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Tel: 072-221 87 68
lars.olsson@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder drygt 1 350 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Läs vidare »
Media no image

Förtroendet för privat tandvård i topp

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 10:10 CET

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersökning visar att den privata tandvården har de nöjdaste kunderna. Sett över tid har upplevelsen av privat tandvård aldrig varit så bra som nu.

– Det är naturligtvis oerhört glädjande, men framförallt är det ett bevis på att våra medlemsföretag utför ett bra arbete. De privata tandvårdsföretagen levererar välfärd av mycket hög kvalitet, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Särskilt inom områden som faller inom service, som tillgänglighet, engagemang och lyhördhet, sticker den privata tandvården ut.

– Det kommer egentligen inte som någon större överraskning, eftersom våra medlemsföretag arbetar målmedvetet och fokuserat med att tillgodose patienternas behov, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Tandvården har sedan många år haft de nöjdaste kunderna inom de olika branscher som SKI undersöker. Nu ses en något större skillnad mellan tandvården och övriga branscher, vilket tyder på att tandvården stått emot nedgångar som drabbat andra branscher.

– Det visar att tandvårdsstödet fungerar som det är tänkt samt hur viktigt det är med fri etablering och fri prissättning. Det har gett branschen förutsättningar att utveckla tandvården, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna.

För mer information kontakta:
Jacob Rennerfelt
Presschef
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder drygt 1 350 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersökning visar att den privata tandvården har de nöjdaste kunderna. Sett över tid har upplevelsen av privat tandvård aldrig varit så bra som nu.

Läs vidare »
Media no image

Remissvar avseende betänkandet Översyn av skattereglerna

Nyheter   •   Feb 09, 2017 11:31 CET

Utformningen av regelverket för fåmansföretag har väldigt stor betydelse för möjligheten att bedriva tandvårdsverksamhet. Privattandläkarna anser att det är olyckligt att den utveckling som pågått sedan 2003 att förbättra reglerna nu föreslås upphöra. De föreslagna regelförändringarna gör det svårare för tandläkaren att bedriva sin tandvårdsverksamhet i egen verksamhet.

Privattandläkarnas synpunkter på förslaget

Privattandläkarna är negativa till att beskattningen på fåmansföretag ökar och menar att det får stor betydelse för möjligheten att bedriva tandvård samt för prisnivån för patienterna inom tandvården.

En stor del av företagen använder sig av förenklingsregeln och en sänkning av den till 1,75 inkomstbasbelopp får väldigt stor betydelse för tandvårdsbranschen.

Privattandläkarna anser även att en höjning av skatteuttaget inom gränsbeloppet till 25 procent är negativt för tandvårdsbranschen och påverkar prisnivån inom tandvården.

Privattandläkarna är positiva till förslaget att ägarskiften inom och utom närståendekretsen ska behandlas lika.

Privattandläkarna är även positiva till att kapitalandelskravet för att utnyttja löneunderlagsregeln avskaffas.

Utformningen av regelverket för fåmansföretag har väldigt stor betydelse för möjligheten att bedriva tandvårdsverksamhet. Privattandläkarna anser att det är olyckligt att den utveckling som pågått sedan 2003 att förbättra reglerna nu föreslås upphöra. De föreslagna regelförändringarna gör det svårare för tandläkaren att bedriva sin tandvårdsverksamhet i egen verksamhet.

Läs vidare »
Ohlvq7rwixhcbiurvnik

Ny rapport: fem reformer för en bättre äldretandvård

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2016 10:32 CET

Äldretandvården granskas i en ny rapport från Privattandläkarna. - I takt med att den åldrande befolkningen ökar blir äldres tandhälsa en allt större utmaning för tandvården. Vi har därför granskat den uppsökande tandvården i en rapport och tagit fram fem förslag som skulle förbättra äldretandvården. Merparten av all vuxentandvård i Sveriges utförs av privata tandvårdsföretag.

Media no image

Privattandläkarna välkomnar Försäkringskassans ökade kontroll av överutnyttjande av tandvårdsstödet

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2016 13:46 CEST

Privattandläkarna har under flera år verkat för att Försäkringskassan ska öka kontrollen av vårdgivare som medvetet tros överutnyttja tandvårdsstödet.

Andelen felaktiga utbetalningar inom tandvårdsstödet är låg. En tydlig majoritet av alla granskade vårdgivare får inte något återkrav. Privattandläkarna välkomnar därför att Försäkringskassan ändrar kontrollarbetet, från att i dag vara slumpmässigt till att vara riktat mot vårdgivare som Försäkringskassan tror medvetet överutnyttjar tandvårdsstödet.

-Under 2015 beslutade Försäkringskassan om förhandsprövning endast i ett ärende. Privattandläkarna förväntar sig att Försäkringskassan framöver kommer att använda sig av denna effektiva sanktionsmöjlighet i större utsträckning, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Privattandläkarna förväntar sig även att Försäkringskassan kommer att använda sig av sin möjlighet att förhandspröva utbetalningar av tandvårdsstöd i de fall de har belägg för att en vårdgivare i väsentlig del åsidosatt regelverket.

2015 hade Försäkringskassan ett regeringsuppdrag att kontrollera omfattningen av felaktiga utbetalningar inom tandvårdsstödet. I denna granskning konstaterar Försäkringskassan att de farhågor som funnits om att det förekommer felaktiga utbetalningar i en stor omfattning helt kan avfärdas. Försäkringskassans slutsats i rapporten är att det behöver göras mer systematiska förändringar av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets föreskrifter som reglerar vilken tandvård som är ersättningsberättigade. Även att vårdgivarnas efterlevnad av patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) behöver förbättras.

För mer information kontakta:

Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Tel: 072-221 87 68
lars.olsson@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder drygt 1 350 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Privattandläkarna har under flera år verkat för att Försäkringskassan ska öka kontrollen av vårdgivare som medvetet tros överutnyttja tandvårdsstödet.

Läs vidare »
Media no image

Bra att äldres tandvårdsvårdsbehov uppmärksammas

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2016 11:25 CEST

- Det är bra att regeringen uppmärksammar äldres tandvårdsbehov. För även om äldretandvården överlag fungerar bra finns det brister som måste åtgärdas. Med en åldrande befolkning står äldretandvården inför stora utmaningar och under hösten kommer Privattandläkarna att presentera en rapport om äldres tandhälsa och förutsättningarna att bedriva tandvård, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna, med anledning av att regeringen i budgetpropositionen föreslår en höjning av det allmänna tandvårdsbidraget för 65­­­-­74-åringar till 300 kr.

Privattandläkarna anser att satsningen på ett höjt allmänt tandvårdsbidrag (ATB) är bra. Det ligger helt i linje med de slutsatser som den senaste tandvårdsutredningen drog (Utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöd, SOU 2015:76). Vad som behöver uppmärksammas i än större utsträckning är de sköra äldre. De sköra äldre har ofta problem med tandhälsan samtidigt som det finns brister i kontakten med tandvården.

För mer information kontakta:
Lars Olsson Näringspolitisk chef
Tel: 072-221 87 68
lars.olsson@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder drygt 1 350 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Det är bra att regeringen uppmärksammar äldres tandvårdsbehov. För även om äldretandvården överlag fungerar bra finns det brister som måste åtgärdas.

Läs vidare »
Media no image

Lagrådet kan inte granska knapphändigt regeringsförslag

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 13:31 CEST

Trots att stora delar av tandvården menar att en höjd ålder för den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården inte leder till förbättrad tandhälsa, valde regeringen att lägga fram ett förslag till lagrådet. Nu konstaterar lagrådet att syftet med lagförslaget är ytterst knapphändigt och att det därför inte kan granskas.

– "Att lagrådet inte kunnat granska förslaget stärker oss i vår uppfattning att det saknas en analys av konsekvenserna av förslaget", säger Merit Lindberg, vd på Privattandläkarna.

Stora delar av tandvården menar att en höjd ålder för den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården inte leder till förbättrad tandhälsa. Trots detta valde regeringen att gå vidare och lämna förslaget om förhöjd ålder till lagrådet. När lagrådet skulle granska förslaget konstaterade de att syftet med lagförslaget angetts ytterst knapphändigt och att de därför inte kunnat fullfölja sin granskningsuppgift. Lagrådet konstaterar dock att ändringarna innebär att begreppet ”unga” kommer att utvidgas till att avse personer som har fyllt 23 år. Begreppet ”unga” har hittills inte i lagtext  används för personer som är äldre än 21 år.

Privattandläkarna menar att om målet är att förbättra tandhälsan bland befolkningen så finns det bättre sätt att använda resurserna.

– "Vi vet att tandvården i Sverige fungerar mycket bra och är år efter år den mest uppskattade samhällstjänsten enligt Svenskt Kvalitetsindex. Det är därför ytterst olyckligt att regeringen, med en så knapphändig analys, avser förändra de grundläggande villkoren för tandvården och ansvarsfördelningen mellan stat och kommun", säger Merit Lindberg vd på Privattandläkarna.

Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige.

​Trots att stora delar av tandvården menar att en höjd ålder för den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården inte leder till förbättrad tandhälsa valde regeringen att lägga fram ett förslag till lagrådet. Nu konstaterar lagrådet att syftet med lagförslaget är ytterst knapphändigt och att det därför inte kan granskas.

Läs vidare »
Media no image

Regeringen öppnar upp för privat asyltandvård

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2016 15:18 CEST

Regeringen ger nu privata vårdgivare möjlighet att få ersättning för tandvård till asylsökande. Beskedet välkomnas av Privattandläkarna.

- "Vi är måna om att det råder konkurrensneutralitet på den svenska tandvårdsmarknaden. Regeringens beslut innebär att ett hinder för att hela tandvårdens resurser ska kunna användas tas bort", säger Merit Lindberg, vd på Privattandläkarna.

Regeringen fattade den 2 juni 2016 beslut om att ändra i förordning (1994:362) om vårdavgifter för vissa utlänningar. Beslutet innebär att landstingen kan sluta avtal med privata vårdgivare om behandling av asylsökande.

- "Vi har under en längre tid arbetat för att det ska bli möjligt även för privata vårdgivare att få ersättning för asyltandvård. Nu är det upp till de landstingen att sluta avtal med privata vårdgivare", säger Merit Lindberg.

Förändringen träder i kraft den 1 juli 2016.

Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige.

​Regeringen ger nu privata vårdgivare möjlighet att få ersättning för tandvård till asylsökande. Beskedet välkomnas av Privattandläkarna.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Verksamhetsanalytiker och Presschef
  • jacoaib.ultcrejcnnerfeltkhldcj@ptlppgvmu.szjnprirxe
  • 073-537 19 36

Om Privattandläkarna

En medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige.

Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige. Genom att vara en samarbetspart och ett bollplank för myndigheter, politiker och media påverkar Privattandläkarna villkoren för tandvården utifrån våra ställningstaganden. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalité och öppenhet i tandvården.

För att patienter ska ha tillgång till god tandvård, krävs bra förutsättningar och villkor för de företag som ska erbjuda tandvården. Öppenhet, med både priser och kvalitet, är en förutsättning för en väl fungerande tandvårdsmarknad. Öppenhet möjliggör konkurrens på lika villkor, där patienterna fritt kan välja sin tandläkare.

Vår verksamhet närmast medlemmarna bedrivs i 22 lokalavdelningar utspridda över landet. Centralt bedrivs verksamheten av Sveriges Privattandläkarförening och dess servicebolag Svensk Privattandvård AB.

Läs mer om oss på www.ptl.se

Trygghet - Kvalité - Öppenhet

Adress

  • Privattandläkarna
  • Hantverkargatan 78, 3 tr
  • 112 38 Stockholm