Pressmeddelande -

Privattandläkarna välkomnar Försäkringskassans ökade kontroll av överutnyttjande av tandvårdsstödet

Privattandläkarna har under flera år verkat för att Försäkringskassan ska öka kontrollen av vårdgivare som medvetet tros överutnyttja tandvårdsstödet.

Andelen felaktiga utbetalningar inom tandvårdsstödet är låg. En tydlig majoritet av alla granskade vårdgivare får inte något återkrav. Privattandläkarna välkomnar därför att Försäkringskassan ändrar kontrollarbetet, från att i dag vara slumpmässigt till att vara riktat mot vårdgivare som Försäkringskassan tror medvetet överutnyttjar tandvårdsstödet.

-Under 2015 beslutade Försäkringskassan om förhandsprövning endast i ett ärende. Privattandläkarna förväntar sig att Försäkringskassan framöver kommer att använda sig av denna effektiva sanktionsmöjlighet i större utsträckning, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Privattandläkarna förväntar sig även att Försäkringskassan kommer att använda sig av sin möjlighet att förhandspröva utbetalningar av tandvårdsstöd i de fall de har belägg för att en vårdgivare i väsentlig del åsidosatt regelverket.

2015 hade Försäkringskassan ett regeringsuppdrag att kontrollera omfattningen av felaktiga utbetalningar inom tandvårdsstödet. I denna granskning konstaterar Försäkringskassan att de farhågor som funnits om att det förekommer felaktiga utbetalningar i en stor omfattning helt kan avfärdas. Försäkringskassans slutsats i rapporten är att det behöver göras mer systematiska förändringar av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets föreskrifter som reglerar vilken tandvård som är ersättningsberättigade. Även att vårdgivarnas efterlevnad av patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) behöver förbättras.

För mer information kontakta:

Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Tel: 072-221 87 68
lars.olsson@ptl.se

Ämnen

Taggar


Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder drygt 1 350 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Presskontakt

Jacob Rennerfelt

Jacob Rennerfelt

Presskontakt Kommunikationschef 073-537 19 36

Relaterade nyheter