Skip to main content

Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Nyhet   •   Nov 21, 2016 00:14 CET

Rädda Barnen delar promemorians utgångspunkt i allmänhet. Däremot vill Rädda Barnen framhålla att inget av utredningens förslag får ske på bekostnad av barnets bästa eller på något sätt inskränka barnets rätt till delaktighet, trygghet och integritet. Ds 2016:37

En medicinsk åldersbedömning ska ske med full respekt för den personliga värdigheten och integriteten och innebära ett så litet medicinskt ingrepp som möjligt. Rädda Barnen anser att åldersbedömningar ska genomföras så tidigt som möjligt i de fall det råder tvivel om personens ålder och bedömningen måste ske på en vetenskaplig och rättssäker grund. Åldersbedömningar ska inte heller ske systematiskt för alla barn, utan när det råder tvivel om personens ålder. Rädda Barnen anser även att en medicinsk åldersbedömning kan vara en del av bedömningen av en persons ålder men måste kompletteras med en bedömning av till exempel dokumentation från hemlandet eller en bedömning av personens psykosociala utveckling. För att situationen ska förbättras för ett ensamkommande barn krävs en rad åtgärder, som till exempel medicinsk åldersbedömning. Däremot kräver det att metoden i sin tur är träffsäker och rättssäker och att barnet känner sig delaktigt i processen och får komma till tals enligt barnkonventionens bestämmelser. För ett barn på flykt kan en felmarginal vara livsviktig och att någon annan fattar ett beslut om ens egen ålder vara inskränkande, särskilt om man känner sig förbisedd och inte lyssnad på. En åldersbedömning ska grunda sig i ödmjukhet och respekt för individen i fråga.

Läs hela remissyttrandet.