Skip to main content

Barns rätt till stöd när föräldrar är oense

Nyhet   •   Feb 17, 2011 01:07 CET

Enligt regeringens förslag ska socialnämnden få mandat att besluta att vissa åtgärder som tillgodoser barnets behov av psykologisk utredning, stöd- och behandlingsinsatser samt stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) får vidtas trots att endast en av vårdnadshavarna samtycker.

Redan 2001 drog "Kommittén om barnmisshandel" slutsatsen i sitt betänkande (SOU 2001:72) att kravet på enighet mellan vårdnadshavarna kan få negativa konsekvenser när det gäller barns möjligheter att få psykiatrisk behandling efter att ha blivit utsatta för övergrepp i hemmet.

Rädda Barnen har länge påtalat de brister som finns förenade med nuvarande lagstiftning som kräver ett samtycke från båda vårdnadshavarna och där barnets rätt till vård och stödinsatser kan hindras om vårdnadshavarna är oense. Barnets intresse av att få vård och behandling borde generellt sett väga tyngre än vårdnadshavarens rätt att besluta i dessa fall. Rädda Barnen har verkat för att omfattningen av föräldrars ansvar och bestämmanderätt behöver preciseras och anpassas bättre efter nutida familjeförhållanden.

Föräldrarna är de viktigaste personerna i barnets liv. Deras särställning kommer till uttryck i Barnkonventionen som också tydligt säger att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets fostran och utveckling. Föräldrabalken uttrycker ungefär samma sak när den slår fast att föräldrarna har ansvar för att tillgodose barnets behov. Rädda Barnen har därför verkat för en ökad beslutskompetens för var och en av vårdnadshavarna med utgångspunkten att ett rättsligt och moraliskt föräldraansvar tillkommer alla föräldrar.

I likhet med engelsk rätt har Rädda Barnen föreslagit att var och en av vårdnadshavarnas möjlighet att vidta åtgärder för barnets bästa ska öka. Det skulle innebära att vårdnadshavarna, var för sig, skulle kunna söka och samtycka till icke-operativ hälso- och sjukvård för barnet samt stödinsatser enligt socialtjänstlagen.

Rädda Barnens utgångspunkt är att föräldrars rättigheter gentemot sina barn främst ska motiveras av deras ansvar för barnets bästa. Förändrade regler för föräldrars bestämmanderätt över barn ska syfta till att värna barnets bästa och barnets rättigheter.

Regeringens förslag är ett steg i rätt riktning och kan i förlängningen medföra att barnets rättsliga ställning stärks. Detta förutsätter dock att socialnämnden har den kompetens och de resurser som krävs för att bedöma vad som är till barnets bästa och att en utredning i praktiken också görs utan dröjsmål.

Eva Svedling från Sverigeprogrammet, Rädda Barnen, deltog i P1 Morgon. Lyssna här.