Skip to main content

Borttagande av karenstid (Id-kontroll)

Nyhet   •   Maj 20, 2016 00:14 CEST

Rädda Barnen har inget att erinra mot förslaget. Däremot vill vi framhålla att vi ställer oss kritiska till det ursprungliga beslutet om införandet av id-kontroller (N2016/01969/MRT) daterat den 17 december 2015. Dnr 2218-2015_16

Enligt vår mening är detta ett beslut som slår särskilt hårt mot barn och i synnerhet ensamkommande barn. Rädda Barnen uttrycker stor oro för de konsekvenser kontrollen haft och har i praktiken för barn, särskilt med tanke på dessa barns omfattade skyddsbehov. Att regeringen efter beslutet om införandet av id-kontroller den 17 december 2015 och fram till rubricerat förslag om borttagande av karenstid inte gjort någon utvärdering varken av lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet eller det krav på identitetskontroll som införts med stöd av lagen anser vi vara mycket anmärkningsvärt. Rädda Barnen delar regeringens bedömning om en eventuell risk för att till exempel människosmugglare och andra anpassar sin verksamhet efter karenstiden. Däremot anser vi att det är viktigt att regeringen följer effekten av åtgärderna och att dessa är proportionerliga i förhållande till syftet. Rädda Barnen anser att det genomgående saknas ett barnrättsperspektiv och en barnkonsekvensanalys.

Läs hela remissyttrandet.