Skip to main content

Integritet och straffskydd

Nyhet   •   Maj 31, 2016 00:06 CEST

Rädda Barnen välkomnar den förstärkning av straffskyddet som föreslås när det kommer till kränkningar av den personliga integriteten. Ett bekymmer är dock att barn och ungas perspektiv inte synliggörs i utredningen. SOU 2016:7

Barn och unga är en utsatt grupp när det kommer till den här typen av brott - och då både som offer och förövare. Rädda Barnen hade velat se att utredningen tagit upp barn och ungas förhållanden och speglat den verklighet de lever i och därigenom försett rättstillämparna med exempel, resonemang och vägledning. Men barn och ungas röster och deras egna uppfattningar om vilket skydd de behöver eller vad de är rädda att utsättas för, framkommer inte av utredningen. Genom att lyfta in barn och ungas röster skulle deras position stärkas både vad gäller anmälnings- och utredningsbenägenhet liksom efterföljande lagföring.

När det kommer till olaga integritetsintrång och frågan om vad som ska vägas in i bedömningen av om brottet är grovt, har vi kommit fram till att om den utsatta är underårig bör det få betydelse och utgöra en försvårande omständighet.

Läs hela remissyttrandet.