Skip to main content

Om avvisningar av ungdomar till Afghanistan

Nyhet   •   Nov 04, 2016 17:09 CET

Är asylprocessen barnvänlig?

Rädda Barnen anser att barns egna asylskäl och barnets rättigheter måste beaktas i asylutredningar och att barnspecifik landinformation bör inhämtas i ärenden som berör barn. Rädda Barnen anser också att det ska vara obligatoriskt att analysera hur barn påverkas konkret av ett avslag på sin asylansökan vilket innebär att barnet ska återvända. Beslut ska motiveras och innehålla en redogörelse för de avvägningar som gjorts och vilken hänsyn som tagits till dessa.

Barnets rätt att få information, få uttrycka sina åsikter och bli hörd är en av Barnkonventionens grundprinciper. Men här finns stora brister. Barn får långt ifrån alltid komma till tals i asylutredningen. För att ansvariga myndigheter ska kunna göra en korrekt bedömning av ett barns skyddsbehov måste barnet få möjlighet att uttrycka sina åsikter. Barn har också rätt till stöd och vägledning i alla delar av asylprocessen. Få barn känner till sina rättigheter. Därför måste barn få information om hur asylprocessen går till på ett språk som hen förstår, i varje del av processen.

Vad anser Rädda Barnen om Sveriges återtagandeavtal med Afghanistan?

Rädda Barnen anser att Sverige även i fortsättningen ska avstå från att skicka tillbaka ensamkommande barn om det inte finns ett ordnat mottagande, främst genom att det finns familj på plats. Rädda Barnen anser att Sverige ska försäkra sig om att skapa lösningar som är långsiktigt hållbara för familjer med barn och unga vuxna. Sverige måste också följa upp barnfamiljer och unga vuxna som återvisas för att säkerställa att Afghanistan levt upp till sina åtaganden i avtalet.

Vad anser Rädda Barnen om att barn från Afghanistan skickas tillbaka?

Rädda Barnen anser att alla har rätt till en rättssäker prövning av sitt individuella skyddsbehov och att barnets bästa ligger till grund för alla delar av asylprocessen.Den senaste tidens händelser i form av försämringar av asylsystemet och avtalen med Afghanistan skapar en stor stress och osäkerhet bland de ensamkommande barnen då en större andel riskerar att få avslag på sin ansökan och att numer få tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta. En större andel barn riskerar därför att bli utvisade när de fyller 18 år. Detta anser Rädda Barnen inte är att utgå ifrån barnets bästa och rätten till långsiktigt hållbara lösningar. Tillfälliga uppehållstillstånd, borttagandet av möjligheten att få uppehållstillstånd på särskilt ömmande omständigheter i kombination med tveksamma åldersbedömningar sätter barnen och ungdomarna i en mycket påfrestande situation.

Andra problem som berör återvändande generellt är avsaknaden av noggranna barnkonsekvensanalyser samt att det inte sker någon uppföljning av vad som händer med de som återvänt. Rädda Barnen är inte emot återvändande när det sker frivilligt och när det efter en barnkonsekvensanalys anses vara det enskilda barnets bästa.

Anser Rädda Barnen att Afghanistan är ett säkert land?

Rädda Barnen släppte nyligen en rapport om barns situation Afghanistan. Av den framgår att Afghanistan är ett av de sämsta länderna i världen för barn att växa upp i. Våldet har ökat markant de senaste två åren. Våldet drabbar också barnen. Under det första halvåret 2016 var vart tredje dödsfall ett barn. Rekryteringen av barn till väpnade grupper har ökat sedan 2014. Våldsattacker mot skolor har ökat sedan 2013. Varje år dör 94 000 barn före fem års ålder till följd av bristen på fungerande hälso- och sjukvård. 40 procent av befolkningen lever i fattigdom. Mot bakgrund av säkerhetsläget i landet kan inte Rädda Barnen se att Afghanistan idag utgör ett land dit ensamkommande barn kan skickas tillbaka. Det är mycket svårt att hävda att Afghanistan är ett säkert land att återvända till.

Läs mer

Debattartikel ”Så mår barnen som kommer hit ensamma”

Rapport: Grovt våld mot barn mot barn i Afghanistan

Remissvar ”Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”

Om åldersbedömningar