Skip to main content

Remiss av Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap SOU 2017:96

Nyhet   •   Mar 14, 2018 00:28 CET

Rädda Barnen har fått tillfälle att yttra sig över utredningen ” Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap (SOU 2017:96).”. Bakgrunden till regeringens förslag är att barn som kommit till Sverige har kunnat anses som gifta.
Rädda Barnen är i stora delar positiva till förslaget men vill framföra följande:

Migrationsverket identifierade redan förra året 132 gifta barn i Sverige (129 av barnen var flickor), men mörkertalet tros vara än större. Flera av barnen har efter att de kom till Sverige och sökt asyl fortsatt fått bo med sin make/maka. Enligt uppgifter från UNICEF har mer än 700 miljoner kvinnor i världen ingått äktenskap som barn. Genom Rädda Barnens egen rapport, Barndom i krigets skugga, vet vi dessutom att andelen barnäktenskap ökar markant i samband med flykt. Regeringen tillsatte utredningen för att kunna säkerställa att alla barn som befinner sig i Sverige skyddas mot barnäktenskapUtredningen föreslår att regler för erkännande av utländska äktenskap som ingåtts av barn utan tidigare anknytning till Sverige skärps och att barn i Sverige, oavsett medborgarskap, får samma skydd mot barnäktenskap. Utländska barnäktenskap, där ingen av parterna har anknytning till Sverige, ska inte erkännas om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige. Allt detta är vi mycket positiva till då det stärker barnets rättigheter.

Rädda Barnen är dock negativa till att det föreslås att vissa utländska äktenskap för EU-medborgare ska kunna undantas från hindret mot barnäktenskap. Vi anser att om undantag ges för vissa barn strider detta mot principen om icke-diskriminering i Barnkonventionen.

Vi ser det som ett hyckleri att utredningen på ena sidan understryker vikten av att alla barn ska behandlas lika, till att sedan på nästa sida bevilja undantag för barn inom EU. Barns rätt att skyddas från äktenskap bör stå över den fria rörligheten i EU. Därför anser Rädda Barnen att det inte bör finnas möjlighet till undantag från hindret mot barnäktenskap.

Sverige har en möjlighet att säkra och trygga alla barns rätt att vara barn, men riskerar nu att sätta den fria rörligheten i EU över barnets rättigheter – detta är förkastligt. Vi hoppas att den svenska regeringen lyssnar på oss, och en rad andra remissinstanser, och en gång för alla säkerställer att alla barn skyddas mot barnäktenskap.

Läs hela remissvaret