Skip to main content

Rädda Barnens nya Barnfattigdomsrapport

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 09:22 CET

En kvarts miljon barn i Sverige lever i fattigdom För första gången sedan 1997 tilltar barnfattigdomen i Sverige, det visar Rädda Barnens nya rapport. Antalet fattiga barn ökade med 5 000, vilket innebär att över en kvarts miljon barn i Sverige, 252 000 barn, lever i en fattig familj.

Barnfattigdomen i Sverige – årsrapport 2006 bygger på tillgänglig statistik från 2004 nedbruten för alla Sveriges kommuner. Den visar att 13,0 procent av Sveriges barn växer upp i en fattig familj, jämfört med 12,8 procent året innan. I absoluta tal innebär det att 5 000 fler barn definieras som fattiga.

– Det är framförallt två faktorer som ökar risken att växa upp i en fattig familj: att ha utländsk bakgrund eller att leva med en ensamstående förälder, säger Charlotte Petri Gornitzka, generalsekreterare för Rädda Barnen. Extra utsatta är barn där faktorerna sammanfaller. Bland barn med utländsk bakgrund, som lever med en förälder, lever vartannat barn i fattigdom.

Andelen barn i fattiga hushåll ökade i två tredjedelar av kommunerna 2004. Barnfattigdomen är störst i storstäderna. Skillnaderna mellan storstäderna som helhet och resten av landet har ökat sedan våra mätningar började. År 1991 var barnfattigdomen i storstäderna 6 procentenheter högre än i riket som helhet. Från 1997 och framåt har barnfattigdomen varit närmare 10 procentenheter högre i storstäderna.

– En kvarts miljon fattiga barn i ett rikt land som Sverige är allvarligt. Vi vet att fattigdom inte är något tillfälligt för många av dessa barn. För dem innebär knappheten ett utanförskap som kan få långvariga konsekvenser, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Rädda Barnens arbete med att följa utvecklingen av barns välfärd på kommunal nivå tar sitt avstamp i FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen. Den säger att alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard och att staten ska sträva efter att förverkliga barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter, ”till det yttersta av sina resurser”. Barns levnadsstandard handlar alltså inte enbart om materiell standard och fysisk utveckling, utan den ska också bidra till barnets hela utveckling. Vårt barnfattigdomsindex är sammansatt av två mått; barn som lever i familjer med socialbidrag eller med låg inkomststandard, enligt SCB:s definition.

Hur ser barnfattigdomen ut i din kommun? På www.rb.se kan du ladda ner Barnfattigdomen i Sverige – årsrapport 2006, med statistik kommun för kommun.

För mer information: Rädda Barnens presstjänst 08 - 698 90 90.