Skip to main content

Hur hanterar medarbetare och chefer kulturell mångfald?

Nyhet   •   Dec 20, 2013 10:00 CET

Den 3 december utvaldes fyra framstående projekt till Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi. Det är fyra projektgrupper med framgångsrika forskare som studerar olika ekonomiska frågeställningar. Idag presenterar vi forskningsprojektet "Ledning av kulturell mångfald" som avser att studera studera vad som faktiskt händer i organisationer som aktivt försöker utveckla ett ledarskap för kulturell mångfald.

Ledning av kulturell mångfald 

Projektledare: Laurence Romani
Projektgrupp: Laurence Romani (PhD), Charlotte Holgersson (PhD, KTH),Sara Louise Muhr (PhD, Lunds universitet samt Copenhagen Business School).
Lärosäte: Handelshögskolan i Stockholm, CASL

Mångfaldsbegreppet inbegriper idag många aspekter så som kön, etnicitet, ålder, sexualitet, trosuppfattning och kroppslig funktion. Även nationell kultur har blivit en mångfaldsfråga. Alla dessa kategorier är uttryck för kulturell mångfald. Kulturell mångfald bygger på idén om tolerans för kulturella olikheter, vilka syftar till att förbättra organisationers resultat. Ny forskning visar att dominerande teorier och praktiker för ledningen av kulturell mångfald paradoxalt nog är oetiska då de låser fast människor i kategorier. Människor fråntas därmed sin mänsklighet och detta omöjliggör en respektfull relation i förhållande till grundläggande humanistiska värderingar.

Forskningsprojektet avser att studera vad som faktiskt händer i organisationer som aktivt försöker utveckla ett ledarskap för kulturell mångfald. Med etnografiska metoder undersöks hur medarbetare och chefer hanterar kulturell mångfald i det praktiska vardagsarbetet. Studien fokuserar även på medarbetarnas syn och förväntningar på frågor som rör kulturell mångfald och därmed utforskas huruvida kulturell mångfald kan ledas utifrån starka etiska grunder. Projektets strävan är att utveckla ny kunskap kring en ledning av kulturell mångfald som är respektfull och etiskt grundad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera