Skip to main content

Förändring inifrån och ut

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2013 08:16 CEST

Under de senaste två åren har Ragnar Söderbergs stiftelse metodiskt reflekterat över hur donatorns vilja skall förverkligas på 2010-talet – givet de tydliga och samtidigt dynamiska stadgar som Ragnar Söderberg försett stiftelsen med. Stiftelsen har en tradition. Tradition betyder överlämnande och är per definition något föränderligt. Om det som lämnas över skall förbli identiskt med ursprunget måste det förändras. Tradition är alltid i rörelse.


Inifrån – förändring av innehåll

Förändringarna i stiftelsens verksamhet börjar nu synas. Till viss del handlar utvecklingen om det som italienarna kallar aggiornamento. Vi ajourför, uppdaterar och kommer i kapp. Men vi vill förstås något mer. Vi vill vara nydanande och lyhörda för vilka behov som vår stiftelse kan hjälpa till att tillgodose.

Stiftelsens förändringsarbete genomförs tentativt, på försök, och utvärderas efter hand. Förra året lanserade vi utlysningen Ragnar Söderbergforskare i medicin, en satsning på större anslag till akademiskt yngre forskare för en längre tid. I denna enkla beskrivning kan de element identifieras som fortsättningsvis kommer att vara vägledande för stiftelsens satsningar: mer pengar till individuella forskare för en längre tid. Den nya medicinsatsningen har nu permanentats. Under 2013 lanseras en ny utlysning i ekonomisk vetenskap, Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi som ser litet annorlunda ut, men som följer samma kriterier.

Beredningsprocesserna har också varit föremål för förändringar. Hur balanseras sakförståndet? Hur hanterar vi den svåra frågan om den oundvikliga subjektiviteten? Även här har vi prövat oss fram och landat i ett trestegsförfarande som vi mer och mer kommer att implementera: en första beredning av enskilda sakkunniga (som är anonyma för varandra och för de sökande), vilken följs upp av ett sammanträde med dessa sakkunniga, som presenterar en kortlista av projekt och slutligen följer ibland också intervjuer. På så sätt hoppas vi att bedömningen blir så allsidig och rättvisande som möjligt – och styrelsen får ett mångsidigt underlag för sina beslut.


Ut – förändring genom kommunikation och form

En forskningsfinansiärs uppgift är främst att, med sina ekonomiska resurser och anlitat sakförstånd, fördela sina resurser optimalt. En annan dimension av detta bidrag är det vi kallar för ambassadörskap. Ambassadörskapet är stiftelsens sätt att uppmuntra och stödja forskarna i den så kallade ”tredje uppgiften” – att synliggöra sin forskning. På vilka sätt och i vilka former detta ska ske kommer att utvecklas framöver tillsammans med de utvalda forskningsledarna.

På vissa platser kan man redan nu ana hur detta ambassadörskap tar form, inte minst genom de nya forskarbloggarna som kontinuerligt kommer att uppdateras med information och betraktelser från våra åtta Ragnar Söderbergforskare i medicin. Den nyfikne kan redan nu upptäcka att det har hänt en del på stiftelsens hemsida.

Alldeles nyligen publicerade vi stiftelsens Årsberättelse 2012, med berättelser från verksamhetsåret i en mer bearbetad form än tidigare. Ragnar Söderbergs stiftelse förändras sakta både innehållsmässigt och i form. Nu kan vi också konstatera att stiftelsens förändring börjar synas inifrån och ut. Vi lanserar idag en ny hemsida med ett uppdaterat utseende som vi hoppas ska falla alla besökare i smaken. Vi hoppas att vi även här ska vara nydanande och lyhörda för vilka möjligheter och behov som finns. Ambitionen är att ett besök på hemsidan ragnarsoderbergsstiftelse.se ska ge ett mervärde utöver enbart lättillgänglig information. Trevlig surf!


Kjell Blückert, vd och Mona Firoozpour, kommunikationsansvarig

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap.