Extkqvl8sxamoy19zs6v

Forskningsprojekt ska hitta ny vårdmodell för psykiatripatienter

Nyheter   •   Jun 21, 2017 08:22 CEST

Allt fler söker hjälp på den psykiatriska akutvårdsmottagningen – och en del av patienterna återkommer gång på gång. Nu arbetar Högskolan Kristianstad och Region Skåne för att ta fram en helt ny vårdmodell som utgår från patienternas egna behov.

Media no image

Pressinformation från regionfullmäktiges sammanträde 20 juni 2017

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 20:58 CEST

Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 20 juni 2017. På Region Skånes webbplats skane.se finns handlingarna till samtliga ärenden och hela dagordningen bifogas som pdf-bilaga.

Beslut i korthet:

Regionfullmäktige beslutade om att ändra regelverket kring ersättning för förseningar inom Skånetrafiken. Förändringen genomförs för att begränsa överkompensation av periodkortskunder och en regel om snittpris införs för alla kompensationsformer. Idag används denna möjlighet endast när kunden vill ha kontant kompensation. (ärende 10)

Regionfullmäktige beslutade om nya riktlinjer för färdtjänst och sjukresa. Syftet med ändringarna är att skapa enkelhet för kund och skapa samstämmighet mellan färdtjänst och sjukreseregelverken och göra regelverket lättare att förstå. Bland förändringarna finns bland annat ny garanti om hämtning inom 90 minuter, färdtjänsttillstånd ska prövas individuellt, antal medresenärer inklusive ledsagare ändras från tre till två och möjlighet att ta med två djur införs. (ärende 11)

Regionfullmäktige beslutade att Region Skåne från och med landstingsvalet 2018 ska vara indelat i sex valkretsar med samma geografiska indelning som idag. Bakgrunden är att sedan i januari 2015 finns det inga krav på valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige och landstingen kan utgöra en valkrets om inte fullmäktige beslutar något annat. (ärende 14)

Regionfullmäktige beslutade att Region Skåne lånar ut högst 79,2 miljoner kronor till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg för finansiering av sex ambulansflygplan som gemensamt ska användas av Sveriges landsting/regioner. Beslutet gäller enbart om övriga landsting/regioner fattar liknande beslut. (ärende 7)

Hela dagordningen bifogas nedan som pdf.

Mer information: Pressekreterare Jimmy Gottfridsson 0768-89 08 64

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 20 juni 2017. På Region Skånes webbplats skane.se finns handlingarna till samtliga ärenden och hela dagordningen bifogas som pdf-bilaga.

Läs vidare »
J6c8pgqortsxyielorua
Mmpkk85pbj3emjq6iqvy

Bidrag till utveckling av biblioteken i Skåne

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 13:00 CEST

Åtta biblioteksprojekt får dela på 1,1 miljoner kronor för att utveckla sina verksamheter bland annat inom områdena demokrati, läsfrämjande och folkbibliotek för alla. Den regionala biblioteksverksamheten ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i Skåne.

Media no image

SUS får plattare organisation när divisionerna försvinner

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 12:40 CEST

SUS, Skånes universitetssjukhus och tillhörande vårdcentraler, föreslås få en ny organisation. En ledningsnivå försvinner i division 1-4 och en översyn av förvaltningens administration inleds.

Organisationsförändringen är bara ett första steg i en större förändring som SUS ska genomgå de närmaste åren. Förvaltningschef Björn Eriksson planerar en genomgripande förändring av universitetssjukhusets sätt att arbeta.

– Jag vill se en organisation med större fokus på kärnverksamheten, och med en ledningsorganisation som präglas av stärkta mandat i vårdverksamheterna, mer tillit och mindre kontroll och detaljstyrning. Det sa Björn Eriksson i går när han presenterade förslaget till en ny, plattare organisation för SUS.

Den nya organisationen innebär att verksamhetscheferna i nuvarande division 1-4 rapporterar direkt till förvaltningschefen och ingår i förvaltningsledningen.

Björn Eriksson vill också se ett ännu närmare samarbete med Lunds Universitet.

– Vi behöver utveckla vårt samarbete med akademin vad gäller forskning och utbildning. Dessutom vill jag att vi arbetar betydligt mer med patientfokus och ger patienterna möjlighet till ett ökat inflytande över sin egen vård.

Björn Eriksson föreslår också en översyn av administrationen, som ska vara klar den 1 januari 2018.

Verksamheten i nuvarande division 5, där bland annat vårdcentraler i Lund och Malmö ingår, gör inga förändringar i sin ledningsstruktur.

För ytterligare information kontakta:

Björn Eriksson, förvaltningschef SUS 072-213 99 76

Anna-Lena Boive, pressansvarig SUS 072-705 75 84

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

SUS, Skånes universitetssjukhus och tillhörande vårdcentraler, föreslås få en ny organisation. En ledningsnivå försvinner i division 1-4 och en översyn av förvaltningens administration inleds.

Läs vidare »
Media no image

Pressinformation från personalnämndens möte den 15 juni

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 15:06 CEST

Denna information redogör kortfattat för beslut tagna på personalnämndens möte den 15 juni. På skane.se finns samtliga handlingar till ärenden som behandlades på mötet.

Region Skånes HR-direktör får i uppdrag av personalnämnden att utreda förutsättningarna för att tidigt attrahera ungdomar till yrken i Region Skåne och ge förslag på fortsatta åtgärder.

- Våra ungdomar tillhör en nyckelgrupp inför framtida kompetensförsörjning. Därför vill vi synliggöra och vässa de många insatser som görs, och kommer att göras för att Region Skåne ska vara en attraktiv arbetsplats för framtida medarbetare, säger Amela Hodzic (S), regionråd och ordförande i personalnämnden.

För att tidigt kunna attrahera unga personer till yrken i Region Skåne ska HR-direktören inventera insatser som idag görs av förvaltningarna för att locka unga personer till Region Skåne. I uppdraget ingår dessutom att ge förslag på fortsatta åtgärder för att fler ska intressera sig för yrken i Region Skåne.(ärende 5)

Personalnämnden ger HR-direktören i uppdrag att utreda förutsättningar för samorganisering av olika utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser.

- Detta är ett inledande steg för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för en effektiv, samordnad och kvalitetssäkrad kompetensutveckling och utbildning, säger Thomas Eng (MP), 1:e vice ordförande i personalnämnden.

Framtida kompetensförsörjning är en av Region Skånes största utmaningar. I nuläget tas kompetensförsörjningsplaner fram både regionövergripande och på förvaltningsnivå. För att skapa en effektiv, samordnad och kvalitetssäkrad kompetensutveckling och utbildning kan insatser och resurser behöva att samordnas i större utsträckning.(ärende 6)

För mer information kontakta:

Amela Hodzic (S), ordförande i personalnämnden, nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare 0725-97 14 27
Thomas Eng (MP), 1:e vice ordförande i personalnämnden: 0709-18 48 70

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Denna information redogör kortfattat för beslut tagna på personalnämndens möte den 15 juni 2017. På skane.se finns samtliga handlingar till ärenden som behandlades på mötet.

Läs vidare »
Media no image

Cochrane Sweden håller sin första workshop i Lund

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 13:34 CEST

Den 27 september håller nystartade Cochrane Sweden sin första workshop vid SUS i Lund.

– Det här är ett tillfälle för alla som vill lära sig Cochranes arbetssätt och metodik, berättar Matteo Bruschettini.

Skånes universitetssjukhus, Region Skåne och Lunds Universitet står tillsammans bakom Cochrane Sweden. Matteo Bruschettini är entusiastisk över sitt arbete som director och ansvarig för verksamheten.

– I Sverige finns mycket bra forskning. Att delta i Cochrane är en möjlighet att påverka vården av patienter över hela världen, säger han.

Matteo Bruschetini har tidigare jobbat för Cochrane Italien och forskar på halvtid om hjärnas utveckling hos för tidigt födda barn.

För forskare inom olika specialiteter vid Skånes universitetssjukhus innebär närheten till Cochrane naturligtvis en extra stimulans i arbetet.

Varje år ut ger Cochrane ut hundratals översikter inom olika medicinska områden. Höstens workshop lär ut hur det arbetet går till.

The Cochrane Library är en samling databaser för medicin och andra hälsovårdsspecialiteter som tillhandahålls av Cochrane Collaborationoch andra organisationer. Kärnan är samlingen av Cochrane Reviews, som utgörs av systematiska utvärderingar och metaanalyser som sammanfattar och tolkar de resultat som kommit fram via medicinsk forskning. Syftet med Cochrane Library är att göra resultaten av väl utförda och väl kontrollerade studier lätt tillgängliga, och databaserna utgör en nyckelresurs för evidensbaserad medicinskt arbete.

Cochrane Collaboration, grundades 1993 och är ett nätverk med över 38000 frivilliga i mer än 120 länder som tillämpar en systematisk process för att sammanställa effekterna av interventioner testade i biomedicinska undersökningar. Ett fåtal sammanställningar på senare tid har också studerat resultatet av icke-randomiserade observationsstudier.

Cochrane Sweden, som är ett associerat center till Nordic Cochrane Centre, lanserades den 16 maj 2017 i Lund.

För ytterligare information kontakta:

Matteo Bruschettini, director Cochrane Sweden

Anna-Lena Boive, Pressansvarig SUS 072-705 75 84

http://sweden.cochrane.org/sv

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Den 27 september håller nystartade Cochrane Sweden sin första workshop vid SUS i Lund. – Det här är ett tillfälle för alla som vill lära sig Cochranes arbetssätt och metodik, berättar Matteo Bruschettini.

Läs vidare »
Media no image

Region Skånes revisorers granskningar 2017

Nyheter   •   Jun 14, 2017 19:35 CEST

Brister i informationssäkerheten

Rapporter från Region Skånes revisorer visar att arbetet med IT-säkerhet och informationssäkerhet behöver förbättras

Region Skånes revisorer har granskat IT-säkerhet och informationssäkerhet inom Region Skåne. Granskningen visar på den övergripande bedömningen att Region Skåne inte har ändamålsenliga rutiner och processer för att hantera IT-säkerhet och informationssäkerhet. Granskningen visar att det inte finns en fungerande styrmodell implementerad, inte heller tillräcklig omfattning av resurser, styrande dokument och rutiner till grund för att säkerställa ändamålsenlig hantering av informationstillgångar inom Region Skåne.

– Region Skånes olika verksamheter är i hög grad beroende av fungerande och tillförlitliga IT-system och det är oroande att granskningen identifierat svagheter inom så många olika områden kring informationssäkerhet och IT-säkerhet, säger ordföranden för revisionen Lars-Erik Lövdén som samtidigt är positiv till de initiativ och förändringar som nu sker inom IT-organisationen.

Region Skånes revisorer har även granskat efterlevnad av regelverk inom vården och gör den övergripande bedömningen att tillämpade rutiner för den centrala målstyrningen inom Region Skånes hälso- och sjukvård har en tydlig koppling till regelverken och föreskrifterna. Lojaliteten till de övergripande målen bedöms på förvaltnings- och verksamhetsnivå vara god.

Slutligen har revisorerna granskat läkemedelshanteringen från ett ekonomiskt perspektiv och konstaterat att rutiner beträffande hanteringen av läkemedels-frågorna i Region Skåne, ur ekonomisk synpunkt, på övergripande nivå är ändamålsenligt utformade. På lokal nivå föreligger dock förbättringsmöjligheter vad gäller rutiner, organisation, informationsgivning och framför allt IT-system.

– Region Skåne sköter enligt våra granskningar dessa områden huvudsakligen på ett tillfredsställande sätt även om det kvarstår förbättringsmöjligheter, säger ordföranden för revisionen Lars-Erik Lövdén.

Granskningsrapporterna hittar du på

http://www.skane.se/politik-och-demokrati/revision/granskningsrapporter/

För mer information:

Lars-Erik Lövdén, revisorskollegiets ordförande

Telefon: 070-696 65 09 E-post: lars-erik.lovden@skane.se

Revisionens hemsida www.skane.se/revisionen

Revisorerna har granskat Efterlevnad av regelverk inom vården, Läkemedel samt IT-säkerhet och informationssäkerhet.

Läs vidare »
Media no image

​Release för tre rapporter med fokus på jämlik hälsa i Skåne

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 17:01 CEST

Kunskapscentrum barnhälsovård, Kunskapscentrum kvinnohälsa och Kunskapscentrum migration och hälsa bjuder in till release för tre nya rapporter om hälsovården i Skåne, den 15e juni.

Rapporterna beskriver nuläge och prioriterade åtgärder för en mer jämlik hälsa utifrån tre olika perspektiv.

Barnhälsovården – årsrapport 2016.

Sexuell och reproduktiv hälsa i Skåne – en nulägesanalys utifrån Kunskapscentrum kvinnohälsas uppdrag.

Migration och hälsa – en omvärldsanalys utifrån Kunskapscentrum migration och hälsas uppdrag.

- Den sjätte årsrapporten för barnhälsovården i Skåne visar att kontinuerligt arbete med kompetensutveckling har gett resultat. En bland flera positiva femårstrender är att antalet hembesök till nyfödda har ökat år för år, säger Marie Köhler, enhetschef för Kunskapscentrum barnhälsovård och Kunskapscentrum kvinnohälsa.

Kunskapscentrum kvinnohälsa har för första gången gjort en sammanställning över kvinnohälsan i Skåne. Bland resultatet syns bland annat att kvinnor födda utanför Norden mår psykiskt sämre kopplat till graviditet och förlossning jämfört med kvinnor födda i Sverige. Samtidigt får de idag mindre förlossningsstöd.

- När vi nu släpper de här tre rapporterna ser vi tydligt hur våra fokusområden går in i varandra. Utifrån det kan vi tillsammans skapa en bra bas för utvecklingsarbetet mot en mer jämlik hälsa i Skåne, säger Jenny Malmsten, enhetschef för Kunskapscentrum migration och hälsa.

Tid:
Den 15 juni kl. 15.00–17.00 (presentation av rapporterna kl. 15.15 och kl. 16.15) 

Plats:
Kunskapscentrum, Ängelholmsgatan 1 C, Malmö

För mer information
Marie Köhler, enhetschef Kunskapscentrum barnhälsovård och Kunskapscentrum kvinnohälsa
Tel: 040-623 9443 E-post: marie.kohler@skane.se

Jenny Malmsten, enhetschef Kunskapscentrum migration och hälsa
Tel: 0725-99 80 41 E-post: jenny.malmsten@skane.se

Emelie Svensson, kommunikatör Kunskapscentrum migration och hälsa
Tel: 040-623 93 15 E-post: emelie.a.svensson@skane.se 

skane.se/kunskapscentrumbhv 
skane.se/kunskapscentrumkh 
skane.se/kcmigrationhalsa

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kunskapscentrum barnhälsovård, Kunskapscentrum kvinnohälsa och Kunskapscentrum migration och hälsa bjuder in till release för tre nya rapporter om hälsovården i Skåne, den 15e juni. Rapporterna beskriver nuläge och prioriterade åtgärder för en mer jämlik hälsa utifrån tre olika perspektiv; Barnhälsovården. Sexuell och reproduktiv hälsa i Skåne. Migration och hälsa.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Invigning av hjärtmottagningen i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 08:02 CEST

På fredag den 16 juni invigs den nya hjärtmottagningen i Helsingborg.

Hjärtmottagningen är en kardiologisk specialistmottagning för utredning och behandling av hjärtsjukdomar. I de nya lokalerna samlas olika mottagningsdelar under ett tak. För patienterna är det en stor fördel eftersom alla undersökningar kan göras på samma ställe och i många fall vid ett och samma tillfälle.

– Med den nya hjärtmottagningen kan vi skapa en mer sammanhållen vårdkedja för patienterna. Långsiktighet och kontinuitet är viktiga komponenter för en trygg och tillgänglig vård, säger Yvonne Augustin (S), ordförande i Sjukvårdsnämnd Sund.

Medier är välkomna att delta vid invigningen. Det blir rundvandring i de nya lokalerna och det kommer också att finnas möjlighet att intervjua Sven-Erik Olsson, medicinsk enhetschef för hjärtmottagningen.

Tid: Den 16:e juni klockan 14.00
Plats: Drottninggatan 7 i Helsingborg

För mer information:
Yvonne Augustin (S), ordförande sjukvårdsnämnd Sund, nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare 0725- 97 14 27

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

På fredag den 16 juni invigs den nya hjärtmottagningen i Helsingborg.

Läs vidare »
Media no image

​Region Skåne övar och lär mer av Paris för hantering av kommande värmeböljor

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 14:30 CEST

I mitten av juni kommer Region Skåne tillsammans med aktören Resilient Regions Association öva på hur vi ska hantera extrema väderförhållanden. Detta eftersom värmeböljor med höga temperaturer direkt påverkar både människors hälsa och samhällets olika verksamheter. Tillsammans med flera kommuner, myndigheter och bolag ska Region Skåne bland annat testa larmkedjor och checklistor.

I Skåne finns det sedan 2014 en beredskapsplan för höga temperaturer som är kopplad till SMHI:s värmevarningssystem. Den innehåller allmänna råd till vård- och omsorgspersonal, och särskilda råd till läkare och sjuksköterskor. Planen har spridits till olika verksamheter inom Region Skåne och till alla skånska kommuner, men nu är det första gången som larmkedjan mellan aktörerna övas skarpt.

– Under övningen har vi bjudit in Chief Resilience Officer från Paris för att dela med sig av erfarenheter från värmeböljan 2003 då mer än 15 000 människor omkom i Frankrike och hur man nu arbetar strategiskt för att klara svåra påfrestningar i Paris. Paris är en av de stora städerna som arbetet strategiskt och systematisk för att säkerställa stadens funktion och bli mer resilient mot svåra påfrestningar, säger Magnus Qvant, VD Resilient Regions Association.

Värmebölja

Senaste gången Region Skåne aktiverade beredskapsplanen för höga temperaturer var i juli 2014 då temperaturen höll sig uppåt 26 grader i över en vecka. Information gick då ut till berörda verksamheter inom Region Skåne.

– Det är bra att vi har en plan med tydlig larmkedja så att vi snabbt kan nå ut till våra olika verksamheter. Vi vet att höga temperaturer påverkar framförallt våra äldre i samhället, men även vår egen personal påverkas förstås av värmeböljor, säger Ingela Friberg, beredskapsplanerare i Region Skåne.

WHO rekommenderar planer för värmeböljor

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att länder i Europa utvecklar och implementerar planer för att förebygga och hantera värmerelaterade konsekvenser för hälsan. Folkhälsomyndigheten i Sverige har även tagit fram en vägledning för att stärka samhällets förmåga att hantera negativa hälsoeffekter till följd av värmeböljor.

– Vår beredskapsplan har utarbetats via Klimatsamverkan Skåne där även Länsstyrelsen och Kommunförbundet ingår. Vår plan har nu också använts av andra landsting, regioner och kommuner i landet, säger Peter Groth, folkhälsostrateg i Region Skåne.

Fakta om vädervarning från SMHI

När väderprognoserna visar på så höga temperaturer att det finns en ökad risk för hälsoeffekter av värmen skickar SMHI sedan 2013 ut vädervarningar. Med upp till 48 timmars förvarning går meddelande ut när den maximala temperaturen förväntas bli minst 26 grader under 3 dygn i följd. Syftet är att man lokalt ska kunna sätta in åtgärder i tid för de sårbara grupperna i samhället. Om den maximala temperaturen förväntas bli minst 30 grader eller högre under 3-5 dygn i följd, kommer även information att gå ut direkt till allmänheten via massmedia (klass-1 varning).

För mer information kontakta:

Ingela Friberg, beredskapsplanerare Region Skåne, 0766-48 61 01

Magnus Qvant, VD Resilient Regions Association, 0768-33 45 45

Peter Groth, folkhälsostrateg Region Skåne, 044 309 35 26

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

I mitten av juni kommer Region Skåne tillsammans med aktören Resilient Regions Association öva på hur vi ska hantera extrema väderförhållanden. Detta eftersom värmeböljor med höga temperaturer direkt påverkar både människors hälsa och samhällets olika verksamheter. Tillsammans med flera kommuner, myndigheter och bolag ska Region Skåne bland annat testa larmkedjor och checklistor.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 16 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • 044-3093977

Om Region Skåne

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Adress

  • Region Skåne
  • Västra Storgatan 12
  • 29189 Kristianstad

Koncern