Människor reser gärna längre för att få bra vård

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2018 11:00 CEST

Fyra av fem personer i södra Sverige tycker att det är bra att vissa operationer endast görs på enstaka sjukhus. Det framgår av en stor undersökning som är gjord med invånare i Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne.

​SUS först ut i landet med att införa nytt digitalt vårdsystem

Nyheter   •   Jul 10, 2018 15:26 CEST

Det blir universitetssjukhuset, SUS, som blir först ut att implementera SDV, Skånes Digitala Vårdinformationssystem. Införandet av SDV är den största omställningen i Region Skånes historia och kommer att prägla hela hälso- och sjukvården de kommande åren. Skåne är först ut av landets regioner och landsting med digitaliseringen av sjukvården.

Barnläkare ska leda sjukhuset i Kristianstad

Nyheter   •   Jul 09, 2018 15:51 CEST

Under fyra månader hann han vara sjukhuschef för Centralsjukhuset i Kristianstad innan uppdraget upphörde i samband med omorganisationen 2013. Nu blir Johan Cosmo återigen chef för CSK.

Fler patienter får behandling för hepatit C

Nyheter   •   Jul 09, 2018 07:30 CEST

Region Skåne uppmanar personer som någon gång fått diagnosen hepatit C och som inte följts upp att förnya kontakten med sjukvården.

Äldrevårdsmottagningar ger en trygg väg in i vården

Nyheter   •   Jul 03, 2018 07:30 CEST

Region Skåne har förbättrat vården till äldre genom en kraftig utbyggnad av äldrevårdsmottagningar. Idag finns 100 mottagningar spridda över Skåne.

​Vårdcentral stängs efter missförhållanden

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 11:05 CEST

Region Skåne säger upp avtalet med en privat vårdcentral i Ängelholm. Beslutet berör omkring 1 800 listade patienter och träder i kraft omedelbart.

Orsaken är dels en brist på tryggad läkarbemanning på vårdcentralen och dels vittnesmål om missförhållanden så grova att patientsäkerhet är satt ut spel.

Region Skåne konstaterar att verksamheten inte lever upp till villkor som ställs i avtalet avseende patientsäkerhet, kontinuitet och kompetens.

- Vårt mål är att säkra en trygg och säker vård, för de patienter som berörs. Det finns tydliga rutiner för att de som är listade på den aktuella vårdcentralen snabbt listas om till den vårdcentral som geografiskt finns närmast folkbokföringsadressen, säger Maria Antonsson-Anderberg enhetschef hälso- och sjukvårdsstyrning Region Skåne.

Den aktuella vårdcentralen har två veckor på sig att hantera de provsvar och aktuella ärenden som finns. Däremot är verksamheten stängd för patientbesök.

Utifrån de uppgifter som framkommit har även Region Skåne gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för brister i patientsäkerheten.

Vidare ska Region Skåne påbörja en process för att säkerställa att patienter fått en adekvat vård den sista tiden på vårdcentralen.

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård fattade under fredagen beslut om omedelbart avslutande av avtal.

Om vi får information att det råder sådana missförhållanden att patientsäkerheten är satt ur funktion och det dessutom helt saknas läkare på plats har vi en skyldighet att agera snabbt. Nu ska vi säkerställa att det löser sig bra för de patienter som berörs, säger Anders Åkesson (MP) som är ordförande i utskottet.

Mer information:
Maria Antonsson Anderberg enhetschef hälso- och sjukvårdsstyrning Region Skåne, 0768-87 02 39

Anders Åkesson (MP) Ordförande Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård, 0705 173286

En vanlig dag i Skåne • föds 44 barn. • besöker 9 826 skåningar en läkare. • besöker 14 690 skåningar en annan vårdgivare än läkare. • blir 446 skåningar inskrivna i slutenvården. • flyttar 127 personer till och 82 från Skåne. • blir vi 43 fler skåningar. • är 192 nationaliteter representerade bland skåningarna. • görs 450 000 dagliga resor med Skånetrafikens bussar och tåg.

Region Skåne säger upp avtalet med en privat vårdcentral i Ängelholm. Beslutet berör omkring 1 800 listade patienter och träder i kraft omedelbart. Orsaken är dels en brist på tryggad läkarbemanning på vårdcentralen och dels vittnesmål om missförhållanden så grova att patientsäkerhet är satt ut spel.

Läs vidare »

Strömavbrott på Skånes universitetssjukhus i Lund leder till anmälningar enligt lex Maria

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 10:00 CEST

Den 24 januari i år orsakade en avgrävd kabel försämrad strömförsörjning på Skånes universitetssjukhus i Lund. Orsaken var att en entreprenör inte följt gällande rutiner för grävning på sjukhusområdet. Istället för att gräva för hand använde man en grävmaskin som skadade kablarna. Nu anmäls fem patientfall enligt lex Maria efter händelsen.

Regionalt Prostatacancercentrum - en kraftsamling för patienter med prostatacancer

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 15:41 CEST

Region Skåne koordinerar framtidens prostatacancervård med ett tydligt fokus på patientens process. Möjligheterna att bedriva mer jämlik och tillgänglig vård ökar avsevärt med satsningen på ett Regionalt Prostatacancercentrum.

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut under onsdagen om ett prostatacancercentrum avser inte en fysisk plats utan är en kraftsamling för bättre koordinering och bättre utnyttjande av Region Skånes samlade resurser. I konceptet ingår också en ny organisation för PSA-testning (prostataspecifikt antigen) för tidigare upptäckt av prostatacancer.

- Med de besluten vi har fattat idag kommer Skåne bli första regionen i Sverige att införa organiserad testning. Varje dag räknas när det gäller cancer och organiserad testning innebär att fler kommer kunna få behandling i ett tidigt stadium. Genom införandet av prostatacancercentrum kommer behandlingen att samordnas vilket också leder till en bättre vård, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sedan satsningen på kortare ledtider för cancerpatienter inleddes 2015 har den genomsnittliga utredningstiden för prostatapatienter halverats. Cancerformen är dock den vanligaste i Sverige med 2400 män som dör årligen. Med ett regionalt prostatacancercentrum får Region Skåne en central koordineringsfunktion som effektiviserar och förbättrar såväl utredning, behandling som uppföljning. På så vis används Region Skånes resurser på ett bättre sätt i en kraftsamling för att förbättra prognosen ytterligare för dessa patienter.

- Detta innebär att fler blir uppmärksammade på möjligheten för testning. Det ger bättre möjlighet till tidig upptäckt, mindre komplikationer och i förlängningen bättre överlevnad. Dessutom kommer kunskapen inom området att öka, säger Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter 800 000 kronor från nämndens internbudget under 2018 för genomförande av förberedelser inför den kommande verksamhetsstarten. Regionalt Prostatacancercentrum ska därefter vara igång senast 1 mars 2019, under förutsättning att regionfullmäktige avsätter medel i 2019 års budget.

Viktiga steg i den nya PSA-testningen

Organiserad PSA-testning innebär att alla män mellan 50-70 år regelbundet erbjuds ett PSA-prov. Intervallet mellan provtagningarna beror på hur högt PSA är. Om värdet ligger under 1 behövs ett nytt prov först efter 6 år. Om värdet däremot ligger över 1 får man kallelse för nytt prov tidigare och om värdet ligger över 3 erbjuds direktremiss till en utredande enhet och därmed startar ett så kallat standardiserat vårdförlopp.

Faktatext prostatacancer:

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer i Sverige med cirka 10 000 nya fall per år. Nästan 100 000 svenska män lever med diagnosen, en trefaldig ökning på 20 år. Varje år dör 2400 på grund av sin prostatacancer.

Faktatext Regionalt Prostatacentrum:

Ett regionalt prostatacancercentrum innebär att expertis inom urologi, onkologi, bilddiagnostik och patologi samverkar och att befintliga resurser i hela Region Skåne används på ett effektivare sätt.

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Nås genom Ola Robertsson, pressekreterare, tel: 0725-97 14 27

Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, tel: 0705-17 32 86

En vanlig dag i Skåne • föds 44 barn. • besöker 9 826 skåningar en läkare. • besöker 14 690 skåningar en annan vårdgivare än läkare. • blir 446 skåningar inskrivna i slutenvården. • flyttar 127 personer till och 82 från Skåne. • blir vi 43 fler skåningar. • är 192 nationaliteter representerade bland skåningarna. • görs 450 000 dagliga resor med Skånetrafikens bussar och tåg.

Region Skåne koordinerar framtidens prostatacancervård med ett tydligt fokus på patientens process. Möjligheterna att bedriva mer jämlik och tillgänglig vård ökar avsevärt med satsningen på ett Regionalt Prostatacancercentrum.

Läs vidare »

Region Skåne i Almedalen 2018

Nyheter   •   Jun 27, 2018 14:00 CEST

Region Skåne är, för nionde året i rad, med i Öresundshuset i Almedalen tillsammans med Malmö stad och Lunds kommun. I år lyfter Region Skåne frågor som koncentrerad vård, sammanhållen digital vårdplattform och regional fysisk planering.

Landskrona får fler studenter från sjuksköterskeprogrammet

Nyheter   •   Jun 27, 2018 13:33 CEST

Från och med nästa höst kommer sjuksköterskestudenter att kunna göra en stor del av sin utbildning i Landskrona.

Kontaktpersoner 16 kontaktpersoner

Om Region Skåne

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Adress

  • Region Skåne
  • Västra Storgatan 12
  • 29189 Kristianstad

Koncern