Media no image

Region Skåne först med att digitalisera service- och fastighetsverksamheten

Nyheter   •   Aug 14, 2017 12:00 CEST

Region Skåne har upphandlat en digital plattform för service- och fastighetsverksamheten, en så kallad Integrated Workplace Management Solution (IWMS). Det är en IT-lösning som håller ihop hela processen från ny- och ombyggnationer till leverans av servicetjänster i vårdmiljöer.

– Det här är ett viktigt steg i vår digitaliseringsresa. För att vi också i framtiden ska kunna erbjuda Skånes invånare en tillgänglig och trygg hälso- och sjukvård förutsätter det att vi tar vara på möjligheter i hela organisationen, säger Alf Jönsson, regiondirektör Region Skåne.

Flera landsting arbetar med införande av IT-stöd inom vården på olika nivåer, men Region Skåne är det första landstinget i Sverige som tar ett helhetsgrepp kring digitalisering av fastighets- och servicetjänster.

Den IT-lösning som införs kommer att vara ett stöd till Region Skånes sjukhus, vårdcentraler och tandvårdsmottagningar, inom en geografisk spridning av 11 000 km2.

– Det är mer än ett IT-stöd vi har upphandlat. Vi har investerat i ett verktyg som ska hjälpa oss i utvecklingen av nya och smartare arbetssätt, som i förlängningen ska förenkla både för vårdpersonalen, patienten, och besökare säger Azadeh Lithammer projektledare Region Skåne.

Varje dag läggs ett komplicerat pussel av leveranser på sjukhusen. IT-lösningen kommer att göra det lättare och fungerar som stöd till ett effektivare arbetssätt.

– Vi kommer bland annat att kunna följa bokningar och leveranser i realtid, se vilka rum som är lediga, status för pågående transporter och reparationsarbeten. Det ger både en bättre överblick över vår verksamhet och resursplaneringen samt möjliggör snabbare återkoppling till beställare och andra som är beroende av att vår service fungerar på ett smidigt sätt, säger Azadeh Lithammer.

Medarbetare som jobbar med serviceuppgifter kommer att hantera sina uppdrag via mobila enheter, såsom smarta telefoner. Det gör att felanmälningar eller städuppdrag skickas till den med rätt kompetens som befinner sig närmast och snabbast kan ta sig an uppdraget – något som är tidsbesparande inte minst på sjukhus med stora ytor.

Fakta

 • Den tilldelade leverantören är IBM Svenska AB. Avtalsperioden löper i fem år med rätt till förlängning av avtalet i ytterligare sex år för en maximal potentiell avtalslängd om elva år.
 • Regionservice, serviceförvaltningen i Region Skåne, ansvarar för måltider, lokalvård, transport, textiltjänster, teknisk drift och underhåll av fastigheter, samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR.
 • Regionfastigheter, fastighetsförvaltningen i Region Skåne, ansvarar för ägande och utveckling av Region Skånes ägda och hyrda fastigheter. Samt den samlade planerings- och byggprocessen vid ny- och ombyggnationer av Region Skånes fastigheter.

För mer information, kontakta:

Azadeh Lithammer, projektledare Regionservice, telefon 0725-975257

Region Skåne har upphandlat en digital plattform för service- och fastighetsverksamheten, en så kallad Integrated Workplace Management Solution (IWMS). Det är en IT-lösning som håller ihop hela processen från ny- och ombyggnationer till leverans av servicetjänster i vårdmiljöer.

Läs vidare »
Xkcz042be2vigwm44ils

Skånsk strokesjukvård på export

Pressmeddelanden   •   Aug 11, 2017 15:38 CEST

Skånsk strokesjukvård är framstående och bland den bästa i världen. Den skånska strokemodellen kommer nu att exporteras till Förenade Arabemiraten där stroke är en av de vanligaste dödsorsakerna.

Ilsflvgfbexuxxvjhhcz

Opererade barn kan få eftervård hemma med stöd av e-platta

Pressmeddelanden   •   Aug 02, 2017 08:00 CEST

En e-platta, specialutvecklad vid Skånes universitetssjukhus, kan hjälpa barn att vårdas i hemmet istället för på sjukhus efter avancerad kirurgi vid missbildningar.

Vxwyerejryfzm9epvwtt

Dans stimulerar personer med Parkinson att röra sig

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2017 08:00 CEST

Ett pågående projekt vid Skånes Dansteater visar att personer med Parkinson kan få bättre självförtroende till rörelse genom att dansa. Det konstateras i en enkätundersökning som gjorts efter att deltagarna dansat i sex månader. – Dansrörelserna är anpassade så att även personer med långt gången sjukdom kan medverka, säger Victoria Larsson, ST-läkare och doktorand vid Minneskliniken SUS.

Kmulmqhtenx8ops4c53l

​Ny VD för Business Region Skåne utsedd

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 14:00 CEST

Susanne Magnusson blir ny vd för Business Region Skåne. Hon tillträder sin nya tjänst 11 augusti.

Media no image

Beslut om fyrspår Lund-Hässleholm står fast i Sverigeförhandlingens utbyggnadsstrategi

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 13:46 CEST

Sverigeförhandlingen har idag i Öresundshuset i Almedalen presenterat sin utbyggnadsstrategi för den kommande svenska höghastighetsjärnvägen. Sverigeförhandlingen förordar som sitt huvudalternativ att den nya höghastighetsjärnvägen lånefinansieras för en snabb byggtakt och att både sträckan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö byggs ut samtidigt.

- Det är glädjande att även Sverigeförhandlingen ser behovet av att bygga båda sträckorna parallellt. Det är viktigt både för att knyta ihop Sverige och för att skynda på omställningen till ett klimatsmart samhälle. Jag tycker också att Sverigeförhandlingens slutsats om en lånefinansiering för att nå maximal nytta och snabb effekt är klok, säger Mätta Ivarsson (MP) ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne.

- Jag välkomnar Sverigeförhandlingens tydliga besked om att se till helheten och satsa på hela utbyggnaden samtidigt. Sverige har inte råd att inte investera och vi får inte hela nyttan om vi inte gör hela satsningen. Skulle det trots allt bli en stegvis utbyggnad har regeringen redan pekat ut utbyggnaden av Södra stambanan eftersom järnvägen i Skåne är oerhört viktig för Sveriges export, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Lund-Hässleholm ligger kvar som andra etapp efter Ostlänken även i Sverigeförhandlingens alternativa utbyggnadsstrategi som innebär att järnvägen byggs ut långsammare, etappvis. Det är i linje med regeringens direktiv till Trafikverket som presenterades i våras.

- Kapacitetstaket är redan nått Lund-Hässleholm, därför är det viktigt att den byggs så snart som möjligt. Därför är det mer naturligt att bygga klart hela sträckan Malmö-Stockholm, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Sverigeförhandlingen lyfter även fram vikten av en kopplingspunkt för järnvägen i Hässleholm, för att få ett effektivare nyttjande av de fyra spåren söder om Hässleholm. Därmed skapas mer plats för godståg och regionaltåg.

- Höghastighetsjärnvägen betyder mycket för hela nordöstra Skånes utvecklingsmöjligheter. Hässleholm kan fortsätta utvecklas som järnvägsknutpunkt vilket är positivt för både företag och våra invånare, säger Lena Wallentheim (S), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen Hässleholm.

Sverigeförhandlingens utbyggnadsstrategi finns på sverigeforhandlingen.se/dokument/

För mer information, kontakta:

 • Mätta Ivarsson (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne. Tel. 0725-52 51 08
 • Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad. Tel. 0735-79 97 01
 • Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande, Lunds kommun. Tel. 0708-47 88 17
 • Lena Wallentheim (S), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen, Hässleholms kommun. Tel. 0451-26 83 71
 • Stina Nilsson, projektledare Sverigeförhandlingen, Region Skåne. Tel. 040-675 32 58

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Sverigeförhandlingen har idag presenterat sin utbyggnadsstrategi för den kommande svenska höghastighetsjärnvägen. Huvudalternativet är att den nya höghastighetsjärnvägen lånefinansieras och att sträckorna byggs samtidigt. Lund-Hässleholm ligger kvar som andra etapp efter Ostlänken även i Sverigeförhandlingens alternativa utbyggnadsstrategi som innebär att järnvägen byggs ut långsammare, etappvis.

Läs vidare »
Media no image

Yngre Alzheimerpatienter får sen diagnos

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 08:00 CEST

Yngre personer med Alzheimers sjukdom får diagnos över ett år senare än äldre. Det visar resultat från en unik långtidsstudie som har följt sjukdomsförloppet för yngre Alzheimerpatienter. Studien är gjord inom verksamhetsområde Minnessjukdomar på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

– Resultaten visar betydelsen av att yngre personer med Alzheimers sjukdom så snart som möjligt får en korrekt diagnos för att de ska kunna erbjudas behandling med bromsmediciner och därmed förbättra prognosen. Det säger Carina Wattmo, medicinsk statistiker och doktor i medicinsk vetenskap, som är en av forskarna bakom studien.

I tre år har forskare följt 1017 personer från Swedish Alzheimer Treatment Study (SATS) som behandlats med bromsmediciner, kolinesterashämmare för mild eller måttlig Alzheimers sjukdom.

Av dessa hade 143 (14 %) sjukdomsdebut före 65 års ålder vilket kallas tidig debut, och de övriga 874 personerna (86 %) var 65 år eller äldre vid debuten av symtom på Alzheimers sjukdom (sen debut).

Studien har undersökt hur sjukdomen utvecklas över tid när det gäller förmåga att klara sitt vardagsliv (ADL), och hur länge personerna vårdas på särskilt boende, samt jämfört utfallen mellan den yngre och äldre gruppen.

De yngre patienterna hade haft sjukdomssymtom under mer än ett år längre de äldre innan de fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Det innebär att sjukdomen hos yngre Alzheimerpatienter upptäcks i ett senare skede och att starten av behandling med kolinesterashämmare försenas. Något som kan försämra behandlingsresultatet.

Tidigare studier har visat att om behandling sätts in tidigt i sjukdomsförloppet så kan detta ge en långsammare försämring av både tankeförmågor och ADL över tid.

Studien visade också att de äldre patienterna hade sämre förmåga att klara sitt vardagsliv än de yngre, när studien började. Men det var ingen skillnad mellan grupperna i försämringshastighet av dessa förmågor över 3 år. Det visar på behovet av att regelbundet testa förmågan att hantera vardagen även hos yngre Alzheimerpatienter, inte minst för att öka trygghet och säkerhet vid till exempel bilkörning, möjligheten att sköta ekonomi och medicinering.

Ett anmärkningsvärt resultat i studien visade att genomsnittstiden på särskilt boende (4-5 år) inte skiljde sig åt mellan de yngre och äldre patienterna.

– Detta är viktig information till kommunala beslutsfattare eftersom vi vet att det finns farhågor om en yngre person med Alzheimers sjukdom placeras på ett särskilt boende så kommer personen att bo där under ”många, många år”, vilket inte stämmer för de flesta Alzheimerpatienter med tidig debut säger Carina Wattmo.

För ytterligare information kontakta:

Carina Wattmo, 040-33 56 01, e-mail: carina.wattmo@skane.se

Görel Karlsson, presskommunikatör SUS 0768-89 02 48

Fakta:

* Studien har publicerats i Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra 2017;7:172-187

* SATS (Swedish Alzheimer Treatment Study) är en nationell studie som startade 1997 och avslutades 2011. Totalt deltog 1258 patienter i åldrarna 47 till 88 år från 14 minneskliniker.

* Cirka 100 000 personer i Sverige har diagnosen Alzheimers sjukdom.

* ADL betyder Aktiviteter i Dagliga Livet. I begreppet innefattas vardagliga aktiviteter som städning, tvätt, matlagning, betala räkningar samt personlig hygien och påklädning.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Yngre personer med Alzheimers sjukdom får diagnos över ett år senare än äldre. Det visar resultat från en unik långtidsstudie som har följt sjukdomsförloppet för yngre Alzheimerpatienter. Studien är gjord inom verksamhetsområde Minnessjukdomar på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Läs vidare »
Z7rbhq4gfasgdk7opoby

Region Skåne lyfter e-hälsa och patientrörlighet i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 09:14 CEST

Digitalisering och e-hälsa, beskattning av biogas och patientrörlighet. Det är några av de frågor som Region Skåne lyfter i årets upplaga av Almedalsveckan. Region Skåne är, för åttonde året i rad, med i Öresundshuset i Almedalen tillsammans med Malmö stad, Helsingborgs stad och Lunds kommun. Under almedalsveckan arrangerar Region Skåne fem egna seminarier.

Media no image

Ny överenskommelse mellan Region Skåne, Region Halland och 11 kommuner om Västkustbanan

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 12:09 CEST

Överenskommelsen Västkustbanan - dubbelspår på hela sträckan har idag skrivits under av Region Skåne, Region Halland och 11 kommuner längs banan. Om regeringen slutför utbyggnaden av järnvägsstråket mellan Malmö och Göteborg åtar de sig att utveckla den regionala persontågstrafiken med Pågatåg, Öresundståg, Västtåg och i dialog med SJ främja möjligheterna för snabba resor med interregionala persontåg Malmö-Helsingborg-Halmstad-Göteborg. Det öppnar även upp för 27 000 nya bostäder längs sträckan.

– Dubbelspår på Västkustbanan är en investering i Sveriges starkaste tillväxtstråk och nödvändig för en konkurrenskraftig svensk exportindustri, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Förutom att utveckla den regionala persontågstrafiken kommer parterna att verka för bostadsbyggande i stationsnära lägen och initiera ett gemensamt utvecklingsarbete. Uppemot 27 000 nya bostäder kan byggas som en direkt följd av utbyggnad till dubbelspår på hela Västkustbanan.

– I Skåne, Halland och Västra Götaland bor en tredjedel av Sveriges befolkning, och längs stråket Köpenhamn-Oslo 8 miljoner invånare, så det är en investering som skulle komma många till del. Det är därför vi regioner och kommuner uppmanar Trafikverket och regeringen att bygga klart Västkustbanan, säger Dag Hultefors (M), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott i Region Halland.

För över 25 år sedan beslutade riksdagen att hela Västkustbanan ska ha dubbelspår. Närmare 90 procent av sträckan är sedan dess utbyggd med dubbelspår, men tre enkelspårsträckor kvarstår i Varberg, Helsingborg C-Maria station och Maria station-Ängelholm. Dubbelspår vid Varberg och Maria station-Ängelholm finns med i tidigare beslut, men byggnation är fortfarande inte påbörjad. Helsingborg C-Maria station har ännu inte fått något beslut om dubbelspår, men det kan komma att ändras i kommande nationella infrastrukturplan, om aktörerna som står bakom överenskommelsen får som de vill.

Följande aktörer har undertecknat överenskommelsen om Västkustbanan:

 • Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande, Region Skåne
 • Dag Hultefors (M), ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
 • Hans Forsberg (M), kommunstyrelsens ordförande, Kungsbacka
 • Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande, Varberg
 • Mari-Louise Wernersson (C), kommunstyrelsens ordförande, Falkenberg
 • Carl-Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande, Halmstad
 • Elisabet Babic (M), kommunstyrelsens ordförande, Laholm
 • Bo Wendt (BP), kommunstyrelsens ordförande, Båstad
 • Lars Nyander (S), kommunstyrelsens ordförande, Ängelholm
 • Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg
 • Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, Landskrona
 • Pia Almström (M), kommunstyrelsens ordförande, Kävlinge
 • Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande, Lund

Läs överenskommelsen Västkustbanan – dubbelspår på hela sträckan

För mer information, kontakta:

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne
Nås genom Malin Tykesson, presschef, 0725-99 76 04

Dag Hultefors (M), ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott i Region Halland, 0767-83 53 85

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Överenskommelsen Västkustbanan - dubbelspår på hela sträckan har idag skrivits under av Region Skåne, Region Halland och 11 kommuner längs banan. Om regeringen slutför utbyggnaden av järnvägsstråket mellan Malmö och Göteborg åtar de sig att utveckla den regionala persontågstrafiken. Det öppnar även upp för 27 000 nya bostäder längs sträckan.

Läs vidare »
B3zqxviz8w5exioe9drm

Körsång hjälper personer med minnesproblem till ett bättre liv

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 08:00 CEST

Ett pågående projekt studerar om körsång kan öka livskvaliteten hos personer med lindrig kognitiv svikt. – Det finns exempel på att kultur kan öka den sociala aktiviteten hos deltagarna och bland annat få dem att ta upp gamla intressen, säger Nils Fälth, AT- läkare och doktorand vid Minneskliniken SUS. Projektet sker i samarbete med Malmö Live.

Kontaktpersoner 16 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • 044-3093977

Om Region Skåne

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Adress

 • Region Skåne
 • Västra Storgatan 12
 • 29189 Kristianstad

Koncern