Giebqrp4pryuu33uv3oq

Skånsk arkitektur, design och miljö prisas

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 12:04 CEST

Torsdagen den 26 oktober delas några av regionens mest prestigefyllda priser ut inom arkitektur, design och miljö. Bland de nominerade finns både personer, organisationer och företag som utmärks av både stora visioner och mycket mod. Det är femte året som Kreativa Skåne arrangerar pris- och stipendieutdelning i denna form.

X9yfnngvjdsnvf5euf8f

Pressinbjudan till regionfullmäktiges sammanträde 23 - 24 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 09:17 CEST

På måndag den 23 och tisdag den 24 oktober sammanträder regionfullmäktige i Region Skåne. Vid mötet ska fullmäktige besluta om verksamhetsplan och budget för 2018 med plan för 2019-2020 och fastställa skattesats för nästa år. Representanter för media är välkomna att följa mötet på plats i Rådhus Skåne i Kristianstad.

Media no image

Region Skånes Revisorers granskningar 2017

Nyheter   •   Okt 19, 2017 17:13 CEST

Minus för Region Skåne

Resultatet för perioden januari - augusti pekar under budget för Region Skåne enligt en rapport från revisorerna.

Revisorerna konstaterar att prognosen i Region Skånes delårsrapport tyder på ett helårsresultat på minus 291 miljoner kronor att jämföra med det budgeterade resultatet på plus 375 miljoner kronor.

Eget kapital är negativt med 19,6 miljarder kronor inräknat samtliga pensionsskulder.

Region Skåne kommer därmed inte att uppnå de finansiella mål som fastställts av regionfullmäktige och ej heller det lagstadgade balanskravet.

– Med denna ekonomiska situation och ett omfattande investeringsbehov är det mycket allvarligt att resultatet inte ligger i nivå med god ekonomisk hushållning, säger Lars-Erik Lövdén.

Det är främst förvaltningarna inom området vård och hälsa som förutser betydande underskott för helåret. Den preliminära uppföljningen av verksamhetsmål som görs i delårsrapporten indikerar även den att ett antal fastställda mål inte uppnås.

Region Skånes revisorer har granskat nyttjandegraden av dyrbar medicinsk teknisk utrustning i Region Skåne. Granskningen visar att möjligheterna till regional samordning kan tillvaratas i ännu högre grad än vad som görs idag och att ett större utbyte och samutnyttjande av dyrbar teknisk utrustning inom regionen kan höja effektiviteten och patientsäkerheten.

En samordning av dokumentation och rutiner samt en gemensam köhantering skulle sannolikt medverka till ett sammantaget bättre kapacitetsutnyttjande och en bättre tillgänglighet för patienten, konstaterar Lars-Erik Lövdén.

Granskningsrapporterna hittar du på

http://www.skane.se/politik-och-demokrati/revision/granskningsrapporter

För mer information:

Lars-Erik Lövdén, revisorskollegiets ordförande

Telefon: 070-696 65 09 E-post: lars-erik.lovden@skane.se

Mer information www.skane.se/revisionen

Region Skånes revisorer har genomfört granskningarna Översiktlig granskning av delårsrapport per 2017-08-31 och Nyttjandegrad av dyrbar utrustning.

Läs vidare »
A4klan6lskbusmbqgfvk

Jakten på friskhetsfaktorn tar Malmöborna till Italien

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 18:08 CEST

Varför finns det fler 90+ i syditalienska Cilento än Malmö? Den frågan ska forskaren Olle Melander, läkare vid Skånes universitetssjukhus försöka svara på. Studien innebär bland annat att 200 Malmöbor får bo i Cilento under tre månader och lika många Italienare i Malmö under samma tid.

Media no image

Äldre Alzheimerpatienter får lägre läkemedelsdoser

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 10:00 CEST

Äldre Alzheimerpatienter får lägre läkemedelsdoser

Äldre personer med Alzheimers sjukdom får lägre doser av bromsmediciner jämfört med yngre, något som kan försämra behandlingsresultatet och påverka sjukdomsförloppet. Det visar resultat från en unik långtidsstudie inom VE Minnessjukdomar vid Skånes universitetssjukhus.

Fyndet är anmärkningsvärt och kan försämra behandlingsresultatet för dessa individer. Personer med Alzheimers sjukdom, oavsett debutålder, som fick en högre medeldos av bromsmediciner under studien visade långsammare försämring av tankeförmågan än de som fick en lägre dos. Studien visade också vikten av behandling tidigt i sjukdomsförloppet för att förbättra prognosen. Det ska helst ske medan förmågorna att klara sitt vardagsliv (ADL) är bevarade och innan psykotiska symtom uppträder.

– Det här understryker den kliniska betydelsen av att optimera dosen av läkemedlet kolinesterashämmare för den enskilda individen oavsett ålder för att förbättra prognosen. För behandlande läkare är detta viktig information säger Carina Wattmo, medicinsk statistiker och doktor i medicinsk vetenskap, som är en av forskarna bakom studien.

Studien har undersökt hur sjukdomen utvecklas över tid i tankeförmåga samt läkemedelsbehandling, och jämfört utfallen mellan Alzheimerpatienter med tidig och sen sjukdomsdebut. De äldre patienterna fick i genomsnitt lägre doser av kolinesterashämmare, så kallade bromsmediciner under större delen av studiens gång, jämfört med de yngre. Om detta beror på att de i verkligheten inte tolererade en högre dos eller om den lägre dosen bara var den behandlande läkarens åsikt är inte känt.

Det fanns ingen mätbar skillnad i tankeförmåga mellan grupperna när studien började trots att de yngre patienterna hade högre utbildning och var mer påverkade av den genetiska riskfaktorn apolipoprotein E än de äldre, något som tyder på en längre gången sjukdom. Däremot visade sjukdomsförloppet över tid olika resultat beroende på vilken skattningsskala för att mäta tankeförmågan som användes.

– Detta uppmärksammar behovet av att använda mer avancerade skalor för att snabbare upptäcka försämringen hos yngre Alzheimerpatienter som kan kräva ökade kommunala insatser för att ge individen trygghet och säkerhet. Fyndet kan även vara betydelsefullt vid tolkningen av resultat för deltagare med olika debutålder i kliniska prövningar av nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom säger Carina Wattmo.

För ytterligare information kontakta:

Carina Wattmo, 040-33 56 01, e-mail: carina.wattmo@skane.se

Anna-Lena Boive, pressansvarig SUS 072-705 75 84

Fakta:

I tre år har forskare följt 1017 personer från Swedish Alzheimer Treatment Study (SATS) som behandlats med så kallade bromsmediciner, kolinesterashämmare för mild eller måttlig Alzheimers sjukdom. Av dessa hade 14 procent sjukdomsdebut före 65 års ålder vilket kallas tidig debut, och de övriga 86 procent var 65 år eller äldre vid debuten av symtom på Alzheimers sjukdom vilket kallas sen debut.

* Studien har publicerats i Alzheimer’s Research & Therapy, 2017:9:70

* SATS (Swedish Alzheimer Treatment Study) är en nationell studie som startade 1997 och avslutades 2011. Totalt deltog 1258 patienter i åldrarna 47 till 88 år från 14 minneskliniker.

* Cirka 100 000 personer i Sverige har diagnosen Alzheimers sjukdom.

* ADL betyder Aktiviteter i Dagliga Livet. I begreppet innefattas vardagliga aktiviteter som städning, tvätt, matlagning, betala räkningar samt personlig hygien och påklädning.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Äldre personer med Alzheimers sjukdom får lägre doser av bromsmediciner jämfört med yngre, något som kan försämra behandlingsresultatet och påverka sjukdomsförloppet. Det visar resultat från en unik långtidsstudie inom VE Minnessjukdomar vid Skånes universitetssjukhus.

Läs vidare »
Urjm3wvzau3ya84sp1ot

Skånes bästa vårdcentral 2017: Vårdcentralen Brösarp

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 12:25 CEST

Vårdcentralen Brösarp har fått utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral 2017. Priset belönar bland annat deras framgångsrika arbete med äldre och kroniskt sjuka. Vinnaren avslöjades vid prisutdelningen i Region Skånes lokaler på Dockplatsen idag.

Media no image

Molekylär satsning i Lund stärker Skånes universitetssjukhus

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 08:00 CEST

Idag invigs Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning i Lund. Det innebär en ökad möjlighet för kliniska specialister vid Skånes universitetssjukhus att fördjupa sin forskning och öka samarbetet med internationella grundforskare.

Fokus för forskningscentret i Lund ligger på regenerativ medicin. Det handlar om att reparera och återställa förlorad vävnad och funktioner i kroppen genom att byta ut, konstruera eller regenerera nya mänskliga celler som kan återställa det som är sjukt och skadat till normal funktion.

Björn Eriksson förvaltningschef vid SUS är mycket nöjd med att forskningscentret placeras i Lund. Han ser det som en stor tillgång för universitetssjukhuset.

-‑Forskningscentrets placering i Lund underlättar för SUS när den kommande koncentrationen av högspecialiserad vård genomförs. Det innebär också att SUS och Lunds universitet knyts ytterligare närmare varandra säger Björn Eriksson.

Wallenberg centrum (WCMM) för molekylärmedicinsk forskning är en nationell satsning för att stärka svensk molekylärmedicinsk forskning. WCMM i Lund är ett av fyra nationella center. Bakom satsningen står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse tillsammans med Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne. Övriga universitet och universitetssjukhus som ingår i den molekylärmedicinskas satsning är Göteborg, Umeå och Linköping.

För ytterligare information kontakta:

Björn Eriksson förvaltningschef SUS 072-213 99 76

Anna-Lena Boive, pressansvarig SUS 072-705 75 84

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Idag invigs Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning i Lund. Det innebär en ökad möjlighet för kliniska specialister vid Skånes universitetssjukhus att fördjupa sin forskning och öka samarbetet med internationella grundforskare.

Läs vidare »
Media no image

​Skånes bästa vårdcentral 2017 koras

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2017 11:58 CEST

Välkommen till offentliggörandet av och prisutdelningen till Skånes bästa vårdcentral, måndag den 16:e oktober.

De nominerade vårdcentralerna är Familjehälsan Åstorp, Novakliniken Gärsnäs och Vårdcentralen Brösarp, och representanter från dessa är på plats under offentliggörandet.

Utmärkelsen, som delas ut varje år, belönar kreativitet, kvalitet och förbättringar. Priset består av en prissumma på 60 000 kr, diplom och ett glasäpple designat av Hanne Dreutler, Studio Glashyttan Åhus.

De två resterande vårdcentralerna får en prissumma på 20 000 kr var tillsammans med diplom och glasäpple.

Nomineringsprocessen bygger på resultat från patienternas omdöme i Nationella patientenkäten samt de kvalitetsområden som ingår i kvalitetsledningssystemet God vård som tillämpas av Region Skåne. Dessutom beaktas även eventuella ärenden hos Patientnämnden och Inspektionen för vård och omsorg.

Vinnaren av Skånes bästa vårdcentral 2016 blev Östra läkargruppen i Kristianstad.

Plats:
Skånevåningen, Dockplatsen 26, Malmö.

När:
Måndag den 16 oktober, klocka 11:40

Vad:
Vinnaren av Skånes bästa vårdcentral 2017 avslöjas och motivering läses upp, diplom och glasäpplen delas ut av Anders Åkesson (MP).

För anmälan och mer information:
Region Skånes presstjänst, 044-309 39 77

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Välkommen till offentliggörandet av och prisutdelningen till Skånes bästa vårdcentral, måndag den 16:e oktober. De nominerade vårdcentralerna är Familjehälsan Åstorp, Novakliniken Gärsnäs och Vårdcentralen Brösarp, och representanter från dessa är på plats under offentliggörandet. Utmärkelsen, som delas ut varje år, belönar kreativitet, kvalitet och förbättringar.

Läs vidare »
Sqhynvinj8xo6z2e3djn

​World Pride 2021 till Köpenhamn

Nyheter   •   Okt 09, 2017 09:22 CEST

World Pride 2021 äger rum i Köpenhamn. Det står nu klart efter att organisationen InterPride på söndagen i Indianapolis meddelade att jätteevenemanget kommer till Greater Copenhagen-regionen.

Bquhwkru9qvmlpvh8qsk

Pressinformation från regionstyrelsen 5 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 16:03 CEST

Regionstyrelsen vill att skånska flaggan blir officiell och föreslår att skattesatsen för Region Skåne blir oförändrad 10,69 kronor för 2018.

Kontaktpersoner 16 kontaktpersoner

Om Region Skåne

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Adress

  • Region Skåne
  • Västra Storgatan 12
  • 29189 Kristianstad

Koncern