Media no image

Region Skånes Revisorers granskningar 2017

Nyheter   •   Dec 14, 2017 15:00 CET

Ansvarsfördelningen inom flera områden behöver förtydligas

Region Skånes revisorer har granskat vårdvalen inom specialistvården. Den över­gripande bedömningen är att de granskade vårdvalen till viss del bedrivs på ett ända­målsenligt och effektivt sätt. Intentionen om en bättre tillgänglighet och ökad mångfald vad gäller antalet aktörer har till stor del uppfyllts och producentneutraliteten till stor del säkerställts. I granskningen görs vidare bedömningen att uppföljningen och utvär­deringen av kvalitativa aspekter av vården inom vårdvalen inte är tillräcklig. Gransk­ningen pekar även på att ansvariga nämnder inte säkerställer att patienterna får tillgång till tillräcklig information om vårdvalet dels eftersom det saknas lättillgängliga jäm­förelse­tal om tillgänglighet i vårdvalsenheterna och dels som ett resultat av brist­fällig information från vårdgivarna. Granskningen visar också att det finns behov av tydligare riktlinjer på prioriteringar av vården i syfte att undanröja risker för undanträngning.

– Det är viktigt att se över rutinerna för att säkerställa att patienterna informeras i tillräcklig grad om vårdvalet, säger ordföranden för revisionen Lars-Erik Lövdén.

Region Skånes revisorer har även granskat Region Skånes politiska organisation och tjänstemannaorganisation och gör den övergripande bedömningen att organisation ger delvis förut­sättn­ingar för en effektiv och ändamålsenlig styrning av verksamheten. Bedömningen är att det nya reglementet gjort ansvarsfördelningen för ekonomin tydligare och att syftet med att styra hälso- och sjukvårds­verksamheterna när­mare från politiken har uppnåtts. Granskningen visar att ansvaret för att samordna den skånska hälso- och sjukvården inte är till­räckligt tydligt samt att region­styrelsen inte i tillräcklig utsträckning har hanterat strategiska framtids­frågor.

– Vi bedömer att det finns områden som bör genomlysas och där ans­vars­­fördelningen bör tydliggöras, både inom den politiska organisationen och i ans­vars­­­fördelningen mellan den politiska or­g­a­ni­sationen och förvaltnings­organisationen, säger ordföranden för revisionen Lars-Erik Lövdén.

Granskningsrapporterna hittar du på

http://www.skane.se/politik-och-demokrati/revision/granskningsrapporter

För mer information:

Lars-Erik Lövdén, revisorskollegiets ordförande

Telefon: 070-696 65 09 E-post: lars-erik.lovden@skane.se

Mer information www.skane.se/revisionen

Revisorerna i Region Skåne har genomfört granskningarna Vårdval - effekter på jämlikhet, tillgänglighet och ekonomi samt Region Skånes politiska organisation och tjänstemannaorganisation.

Läs vidare »
Nunp2dtxuu5adoqkv4yo

Skånes universitetssjukhus får rikssjukvårdsuppdrag inom barnkirurgi

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 15:12 CET

Region Skåne och Skånes universitetssjukhus får ett nytt rikssjukvårdsuppdrag inom barnkirurgi. Beslutet fattades av rikssjukvårdsnämnden under onsdagen. Rikssjukvårdsuppdraget omfattar kirurgiska ingrepp på barn och ungdomar inom tre områden: bråck på diafragma, missbildningar på matstrupen och missbildningar i bäckenbotten, tarm och urinvägar.

Dgu1fhrkivnqzfaqvice

Pressinbjudan: Neurologi- och strokeavdelningen invigs i Helsingborg

Nyheter   •   Dec 13, 2017 10:07 CET

Den 15 december invigs neurologi- och strokeavdelningen på Helsingborgs lasarett.

Hhoigd39n4n3nbrduvxd

Trasig menisk kan vara knäledsartros

Nyheter   •   Dec 11, 2017 13:00 CET

Martin Englund, läkare vid Skånes universitetssjukhus, professor i epidemiologi och medicinsk forskning vid Lunds Universitet, har fått 2 miljoner euro i anslag från Europeiska forskningsrådet, ERC, för att studera nedbrytningen av meniskvävnaden vid knäledsartros.

Oiwoyey45xgfqvka2810
Uoyalqgoijxq0fguf0om

Region Skåne satsar på keramiskt resurscenter för konstproduktion och eget skapande i Höganäs

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 12:30 CET

Region Skånes kulturnämnd har idag beslutat om bidrag med 3,5 miljoner kronor till Keramiskt Center i Höganäs som resurscenter för professionella och icke-professionella kulturskapare i Skåne samt för centrets utveckling som viktig aktör i samarbeten med andra aktörer inom konst- och kulturproduktion i Skåne.

Media no image

SUS utreder ökad förekomst av infektioner efter ryggkirurgi

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 14:45 CET

Sju patienter som genomgått ryggoperation vid Skånes universitetssjukhus, Malmö, under hösten har drabbats av djupa infektioner.

- Det är allvarligt att patienterna drabbats av infektioner i samband med operation och vi beklagar att det inträffat. Det är bra att verksamheten upptäcker de här fallen så att vi kan ta itu med problemet. Att man upptäcker dem beror på att verksamheten noga följer i vilken utsträckning patienter drabbas av infektioner. Frekvensen av infektioner efter operation på SUS är fortsatt låg i en internationell jämförelse, säger Marie Ekberg, chefläkare på SUS.

En arbetsgrupp på SUS Malmö genomför nu en utredning i nära samarbete med Vårdhygien och Regionfastigheter för att hitta orsaken till problemet. Bland annat undersöks luftkvaliteten i lokalerna och kontroll görs av följsamheten till de rutiner som används för att förebygga infektioner. Under utredningen flyttas infektionskänslig kirurgi till andra operationssalar. Inga motsvarande avvikelser har kunnat konstateras för andra typer av operationer.

De flesta infektioner ger sig till känna kort tid efter operation men för att följa upp eventuella ytterligare, ännu inte kända infektioner, kommer de cirka 150 patienter som opererats på de aktuella operationssalarna under oktober och november 2017 att kontaktas.

Utredning ska också göras för anmälan enligt lex Maria.

För ytterligare information kontakta:

Marie Ekberg, chefläkare SUS, 0766-48 63 33

Magnus Aspegren, pressansvarig SUS, 0768-89 07 63

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Läs vidare »
Cipp15wnoumcqwr4a1ia

Neurologiska sjukdomar och tvärvetenskap i fokus för forskning med supermagnetkameran

Nyheter   •   Dec 06, 2017 11:00 CET

Vad händer i hjärnan, vid olika neurologiska och neuropsykiatriska tillstånd, vid ångest, vid språkinlärning, vid olika demenssjukdomar och vid utövande av mindfulness? Det är några av de frågor som forskare i dag söker svar på med hjälp av supermagnetkameran ”7 teslan”, som installerades för två år sedan vid LBIC, Lunds Universitets Bioimaging Center och Skånes universitetssjukhus.

Fvtdtsrjmd7fvsjfwl82

Utveckling av skånsk mat och fossilfria drivmedel i fokus

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 10:00 CET

​Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 4 december 2017. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Ozhbqn7856r1nerzxjwk
Uoyalqgoijxq0fguf0om

Region Skånes kulturpris 2017 går till poeten, musikern och artisten Emil Jensen

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 16:00 CET

Priset är på 100 000 kronor och hyllar en person som genom konstnärligt skapande bidrar till förnyelse och utveckling av kulturlivet i vid bemärkelse. Emil Jensen är född 1974 och uppvuxen i skånska Hjärup och har mer än 20 år verkat som poet, låtskrivare och artist och förenat ett starkt samhällsengagemang med humor och allvar.

Slmx67fen4u5smflgefz
Uoyalqgoijxq0fguf0om

Kulturpedagogiska enheten i Simrishamn får Region Skånes kulturpalett 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 15:50 CET

Kulturpedagogiska enheten i Simrishamns kommun får Region Skånes kulturpalett 2017 med prissumman 100 000 kronor för sitt arbete med, för och av barn och unga. Priset består också av en vandringsstatyett i form av skulpturen Häpnad som är framtagen av konstnärerna Enid och Staffan Björklund, på uppdrag av Region Skåne.

Kontaktpersoner 16 kontaktpersoner

Om Region Skåne

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Adress

  • Region Skåne
  • Västra Storgatan 12
  • 29189 Kristianstad

Koncern