Prestigelöst samarbete bakom välfungerande SVF-uppföljning

Nyheter   •   Mar 14, 2019 15:33 CET

Systemen ser olika ut, liksom arbetssätten och rutinerna för väntetidsmätningen. Men gemensamt för några av de regioner som kommit långt med SVF-rapporteringen är att de arbetat intensivt med det från första början, med tydlig arbetsfördelning och i samarbeten över gränserna. Region Västerbotten kunde utnyttja etablerade välfungerande system och rutiner för att snabbt komma i gång.

Start idag för ny artikelserie – Så följer vi upp SVF i cancervården

Nyheter   •   Feb 27, 2019 15:04 CET

När SVF-satsningen inleddes och den nationella uppföljningsmodellen mejslades fram fanns de som tvivlade på att det skulle gå att fånga väntetiderna så. Idag kan man följa hur väntetiderna i alla standardiserade vårdförlopp ser ut runt om i landet. Men det finns fortfarande frågetecken runt uppföljningen. Idag publiceras de två första delarna i en artikelserie om den nationella SVF-uppföljningen.

Tätare uppföljning av kvinnor med högrisk-HPV ska hejda ökad livmoderhalscancer

Nyheter   •   Dec 13, 2018 10:43 CET

Skyddseffekten för kvinnor som regelbundet tar gynekologiska cellprover med normalt provresultat har minskat något under senare år. Ett nytt vårdprogram håller på att införas i Sverige som kommer förbättra skyddet. Som en extra förebyggande åtgärd ska nu en tätare uppföljning av kvinnor med vissa typer av humant papillomvirus påbörjas för att bromsa den negativa utvecklingen.

Insjuknandet i livmoderhalscancer i Sverige har ökat. Färska svenska data visar att en del av ökningen beror på att skyddseffekten av normalt cellprov succesivt har minskat under 2000-talet. Kvinnor som bär på HPV 16 och 18 löper betydligt högre risk att utveckla cancer än andra och utvecklingen går fortare än för andra HPV-typer.

Regionala cancercentrum i samverkan har nu fastställt ett tillägg i det gällande nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention. Tillägget innebär att kvinnor med positivt testresultat för HPV 16 och/eller 18 och som fått normalt cytologiskt prov ska erbjudas ny provtagning efter 18 månader istället för 3 år som idag är rekommenderat.

Ändringen i vårdprogrammet baseras på ny kunskap om att de senaste årens ökning av insjuknandet i livmoderhalscancer främst drabbar enstaka kvinnor i den stora grupp som fått besked om att deras prov sett normala ut i mikroskop. I enlighet med vårdprogrammet kommer alla som har HPV och normalt cytologiskt prov att följas upp. Det nu beslutade tillägget innebär att kvinnor med HPV 16 och 18 identifieras och erbjuds därmed tidigare uppföljning.

Björn Strander, som är ordförande i den nationella vårdprogramgrupp som arbetat fram tillägget, är inte nöjd med takten på landstingens införande av det gällande screening­programmet. Han anser att det borde gå fortare och att det nya tillägget ytterligare motiverar ett snabbt införande.

– Om kvinnor med HPV-typer som ger störst risk för höggradiga cellförändringar får uppföljande kontroll tidigare kan vi relativt snabbt återskapa tillförlitligheten i screeningprogrammet och identifiera de kvinnor som har störst risk att utveckla förändringar trots normal cytologisk diagnos.

Beatrice Melin, ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan, menar att den viktigaste åtgärden för att få ner nyinsjuknandet är att landsting och regioner skyndar på införandet av det nationella vårdprogrammet, inklusive det nya tillägget. Och se till att det gemensamma IT-system som diskuterats länge och som behövs för att nationellt kunna följa upp de kvinnor det gäller förverkligas.

– När vi har en ökning av insjuknandet som motsvarar två kvinnor i veckan måste vi genomföra åtgärder så snabbt det bara går, trots att det ger mer arbete. Att hitta förstadier innan det hinner bli cancer minskar dels kostnaderna och arbetsbördan i vården, dels lidandet för de som slipper gå igenom en tuff cancerbehandling, säger hon.

Skyddseffekten för kvinnor som regelbundet tar gynekologiska cellprover med normalt provresultat har minskat något under senare år. Ett nytt vårdprogram håller på att införas i Sverige som kommer förbättra skyddet. Som en extra förebyggande åtgärd ska nu en tätare uppföljning av kvinnor med vissa typer av humant papillomvirus påbörjas för att bromsa den negativa utvecklingen.

Läs vidare »

Nationell kvalitetsgranskning av cellprover visar behov av åtgärder

Nyheter   •   Dec 03, 2018 16:00 CET

Insjuknandet i livmoderhalscancer har ökat i Sverige. För att hitta orsaken har alla landets 27 laboratorier ombetts genomföra förnyade granskningar av normala cellprov från kvinnor som senare fått livmoderhalscancer. Data från tjugotvå laboratorier visar att andelen prover som vid omgranskning uppgraderats från normalt till avvikande har ökat på senare år.

Hans Hägglund ny nationell cancersamordnare vid SKL

Nyheter   •   Nov 29, 2018 12:00 CET

Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att utse Hans Hägglund till ny nationell cancersamordnare. Hans Hägglund har idag en tjänst som överläkare, professor och verksamhetschef vid verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar på Akademiska sjukhuset i Uppsala, där han även ingår i sjukhusledningen. Hans Hägglund tillträder tjänsten som cancersamordnare den 4 mars 2019.

Lungcancerpatienter upptäcks tidigare med standardiserat vårdförlopp

Nyheter   •   Nov 19, 2018 08:28 CET

Fler värmländska patienter med lungcancer upptäcks i tidigare skeden sedan de standardiserade vårdförloppen (SVF) infördes. Det framgår av en studie genomförd av distriktsläkaren Lisa Sallmén vid vårdcentralen i Värmlands Nysäter.

Bättre koll på användningen av cancerläkemedel

Nyheter   •   Nov 06, 2018 09:05 CET

Samtliga sjukvårdsregioner har börjat registrera behandlingar med de 11 preparat som ingår i den nya nationella uppföljningen av cancerläkemedel. Det framgår av regionala cancercentrums första nationella sammanställning över användningen av cancerläkemedel.

Från årsskiftet 2018 registrerar sjukvården användningen av cancerläkemedel enligt en nationellt enhetlig modell. Syftet är att få bättre kännedom kring användandet av nya läkemedel samt att få en bättre förståelse för ojämn tillgång av läkemedel över landet.

RCCs nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel (NAC) har i uppdrag att ta fram två rapporter per år med nationella sammanställningar över den registrerade användningen. Den första rapporten, som publiceras idag, visar att alla sjukvårdsregioner påbörjat inrapporteringen av data.

Totalt 1 464 registrerade behandlingar
Data omfattar behandlingar med något av de elva läkemedlen som påbörjats under perioden 1 januari till 30 juni 2018. Data har fångats via flera olika register för att få så mycket information som möjligt. Totalt 1 464 startade behandlingar ingår i statistiken.

– För första gången har vi nu en nationell process för att ta fram kunskap om hur användningen av cancerläkemedel ser ut i landet. Det gör det också lättare att ta tag i de olikheter mellan regionerna som vi vet förekommer, säger Freddi Lewin, ordförande i NAC.

Täckningsgraden inte analyserad
På grund av den korta uppföljningstiden och registreringsperioden innehåller inte rapporten någon beskrivning av täckningsgraden, det vill säga hur stor andel av tänkta behandlingar som registrerats. Någon noggrann kvalitetskontroll av data har heller inte utförts, men det är något som NAC och RCC kommer att arbeta vidare med.

– Denna första rapport ska framförallt ses som en del i arbetet med att fortsätta att stärka registreringen av läkemedelsanvändningen genom att återkoppla resultatet till verksamheterna, menar Freddi Lewin.

Samtliga sjukvårdsregioner har börjat registrera behandlingar med de 11 preparat som ingår i den nya nationella uppföljningen av cancerläkemedel. Det framgår av regionala cancercentrums första nationella sammanställning över användningen av cancerläkemedel. Data omfattar behandlingar som startats under perioden 1 januari till 30 juni 2018. Totalt 1 464 behandlingar ingår i statistiken.

Läs vidare »

Ändrad arbetsfördelning gav prostatacancerpatienter fem veckors kortare väntan

Nyheter   •   Sep 21, 2018 11:24 CEST

När kontaktsjuksköterskorna på urologen i Östersund tog över arbetsuppgifter från läkarna blev tiden mellan prostatabiopsi och behandlingsbeslut fem veckor kortare. Införandet av standardiserat vårdförlopp (SVF) blev starten på en förbättringsprocess som ledde till teambuilding, gemensamt ansvar och ändrade arbetsuppgifter. Och det gjorde skillnad för patienterna.

Koordinatorer fördubblade Diagnostikens kapacitet

Nyheter   •   Aug 31, 2018 12:41 CEST

Bilddiagnostik används i 28 av cancervårdens 30 standardiserade vårdförlopp. I alla dem ska undersökningen genomföras inom några dagar. – Utan koordinatorsfunktionen hade vi inte kunnat genomföra så många undersökningar som vi gör idag, säger Karin Fristedt, röntgenläkare och verksamhetschef vid Diagnostik Skånevård SUND. På ett år lyckades de fördubbla antalet SVF-relaterade undersökningar.

Snacka om att springa mot cancer !

Nyheter   •   Jun 26, 2018 09:26 CEST

Då och då dyker cancerpatienter upp som överlevt sin sjukdom och som satsar på att springa, cykla, bestiga berg, simma eller åka skidor mot cancer. Jan Haak lyfter företeelsen till en ny nivå. På 48 dagar ska han springa 45 maratonlopp, från Malmö till Kebnekaise! Men han tänker inte bara springa. Längs vägen ska han ha 42 samtal om cancer vid vägkanten. Tre av dem med RCC.

Kontaktpersoner 27 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsstrateg
  • Samordnar kommunikationsområdet för Regionala cancercentrum i samverkan
  • bobf.azdlmlh@sbtklpi.shxeoo
  • 070-319 76 55
  • 08-452 76 55

Om Regionala cancercentrum i samverkan

Med patienter och närstående för hela människan. I dagens och framtidens cancervård.

Regionala cancercentrum arbetar tillsammans med landsting, regioner, patienter, närstående och vårdpersonal för en mer patientfokuserad, jämlik, kunskapsbaserad och effektiv cancervård.

Adress

  • Regionala cancercentrum i samverkan
  • Sveriges Kommuner och Landsting
  • 118 82 Stockholm
  • Sweden