Skip to main content

Ny rapport om cancerrehabilitering i södra sjukvårdsregionen

Nyhet   •   Jan 10, 2014 13:36 CET

Maria Hellbom, leg psykolog, fil dr och regional patientprocessledare på RCC Syd har tagit fram en första, översiktlig kartläggning av cancerrehabilitering i Södra sjukvårdsregionen.

I enlighet med det regionala vårdprogram för psykosocialt stöd och cancerrehabilitering som gavs ut av Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) 2012 är cancerrehabilitering en åtgärd som bedrivs integrerat i patientprocessen från diagnos och framåt. Rehabilitering ska utformas för att möta varje patients unika behov och bygger på regelbundet återkommande bedömningar av patientens behov.

Men hur ser egentligen möjligheter till rehabilitering ut för patienter med cancer i Södra Sjukvårdsregionen? I syfte att skapa en första överblick genomfördes i oktober och november 2013 en enkätundersökning bland lokala patientprocessledare i RCC Syd.

Undersökningen visar att ett arbete startat för implementering, men att mycket återstår att göra framförallt i form av att koppla rehabiliteringskunskap till alla processer, strukturera och samordna bedömningar av rehabiliteringsbehov och utveckla formerna för regionens cancerrehabilitering. Av de tillfrågade lokala patientprocessledarna svarade 41 personer (64 %) på en enkät om rehabiliteringsaspekter. Av svaren framgår att man hos 2-4/10 patienter inte bedömer rehabiliteringsbehov på ett strukturerat sätt. När det gäller tillgång till rehabiliteringspersonal är det vanligast att man i den egna verksamheten har tillgång till kurator och sjukgymnast. En tredjedel av de svarande har angett att ingen har huvudansvar för information och stöd till barn som närstående, något som vården enligt lag är skyldig att erbjuda. Ansvaret för bedömning av rehabiliteringsbehov ur olika aspekter – fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt – samt att säkerställa att barn som anhöriga/närstående till cancerpatienter får information och stöd är idag otydligt. Kartläggningen utgör grunden för det vidare arbetet med att koppla rehabiliteringsfrågan till cancerprocesserna inom RCC Syd och för implementering av det nationella vårdprogrammet kring cancerrehabilitering.

Här kan du ta del av hela rapporten.

Kontakt Maria Hellbom: 0705 188 166