Skip to main content

Ny modell för läkemedelsintroduktioner ska göra cancervården mer jämlik

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 10:00 CET


Regionala cancercentrums samverkansgrupp välkomnar förslagen i rapporten Nationell samordning av införande och uppföljning av nya cancerläkemedel, som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) överlämnar till regeringen idag, 1 februari. Ett förverkligande av den föreslagna modellen för läkemedelsrekommendationer skulle innebära ett stort steg på vägen mot en snabbare och mer jämlik tillgång till nya cancerläkemedel.

– Förslagen i rapporten är både konkreta och väl underbyggda och har en tydlig koppling till övrigt arbete med läkemedelsstrategin inom SKL. Om vi tillsammans med landsting och regioner kan börja införa den föreslagna modellen, tar vi ett stort och viktigt steg mot en snabb, kunskapsbaserad och mer jämlik introduktion av nya cancerläkemedel.

Det menar Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL och ordförande i regionala cancercentrums samverkansgrupp.

I 2012 års överenskommelse mellan SKL och staten om nationella cancerstrategin ingick ett uppdrag att få fram en samordnad modell för strukturerat införande och uppföljning av nya cancerläkemedel. Uppdraget har utförts av en arbetsgrupp bestående av sex regionala representanter, med professor Jan Liliemark som projektledare. Representanter för gruppen Nya läkemedelsterapier (NLT) har också deltagit i arbetet, som bedrivits .

Gunilla Gunnarsson uppger att RCC samverkansgrupp ställt sig bakom rapporten och har inför de kommande diskussionerna om förslagen i landsting och regioner poängterat följande:

1.  Förslaget om att inrätta olika grupperingar för att kunna ta ställning till införandet av nya läkemedel inom 30 dagar efter EU – kommissionens marknadsförings­godkännande måste ytterligare diskuteras och förankras i SKL och i landsting/regioner, mot bakgrund av sekretessfrågor och kostnader.

2.  Detaljerad uppföljning av cancerläkemedel bör i första hand inriktas på de läkemedel som kan bedömas vara tveksamt kostnadseffektiva.

Modellens struktur

Den föreslagna modellen bygger på att rekommendationer från den gruppering som tar ställning till nya läkemedel ska vara klara inom 30 dagar från EU-kommissionens marknadsföringsgodkännande. För att detta ska bli möjligt föreslås:

·  En bred gruppering, med högre beslutsfattare i landsting/regioner, professionella samt representanter för patienter, medborgare och läkemedels­branschen, som tar ställning till nya läkemedel, inklusive cancerläkemedel.

·  Inrättande av en beredningsgrupp som fungerar som organ för beredning av ärenden rörande cancerläkemedel.

·  Inrättade av en prisförhandlingsfunktion på nationell nivå, i form av ett kansli med olika expertkompetenser, som är knutet till ovan nämnda grupper och genom sin organisatoriska placering kan tillgodose sekretesskrav.

·  Strukturerad uppföljning av nya cancerläkemedel för att ge en bred återkoppling till vårdgivarna och till ovan beskrivna grupper, för att vid behov möjliggöra omprövning av rekommendationerna.

·  Kommunikation och förankring

Ett nationellt läkemedelsregister är under uppbyggnad för att möjliggöra uppföljning av införda läkemedel, ett arbete som RCC kommer att ha ansvar för.

 

För mer information, kontakta Gunilla Gunnarsson, SKL; gunilla.gunnarsson@skl.se. Tel: 070-2231411

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett utav sex regionala cancercentra som håller på att ta form i Sverige. Det är ett samarbete mellan Region Halland, Landstinget Blekinge, Landstinget Kronoberg och Region Skåne för en bättre cancervård i södra Sverige.