Skip to main content

Regionalt cancercentrum ska ge bättre förutsättningar för cancerpatienter i södra Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2011 13:43 CET

Var tionde minut insjuknar någon i Sverige i cancer, det är 50 000 personer varje år. Sverige står inför en stor utmaning, då man räknar med en fördubbling av antalet cancerfall fram till 2030.

Organisationen av den svenska cancersjukvården skapar idag ofta svårigheter för patienterna på viktiga områden som läkar- och sjuksköterskekontinuitet, information och långa väntetider till undersökning och behandling. Majoriteten av cancerpatienterna har under sitt sjukdomsförlopp kontakt med flera olika vårdenheter och patienter upplever många gånger att vårdkedjan inte hänger ihop på ett tydligt sätt.

Det finns också regionala skillnader i Sverige när det gäller såväl överlevnad och dödlighet i cancer som möjligheter till behandling, omhändertagande och rehabilitering. För att möta dessa utmaningar har regeringen pekat på behovet att utveckla vård och forskning inom cancerområdet och har anvisat tydliga mål för utvecklingen. Sex regionala cancercentra har uppdraget att förverkliga dessa mål.

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av dessa sex regionala cancercentra som håller på att ta form i Sverige och är ett samarbete mellan Region Halland, Landstinget Blekinge, Landstinget Kronoberg och Region Skåne för en bättre cancervård i södra Sverige. Socialstyrelsen tilldelade nyligen RCC Syd 5,4 miljoner kronor i statsbidrag för att inrätta verksamheten.

- Vi står inför en stor utmaning där alla som arbetar med cancer, den specialiserade vården, primärvården och kommunal hälso- och sjukvård tillsammans måste hjälpas åt så att färre insjuknar, fler botas och omhändertagandet blir bättre - lika bra oavsett var i södra Sverige man får vård, säger Sören Olofsson, ordförande i styrgruppen för RCC Syd. 

Vad kommer införandet av ett regionalt cancercentrum betyda för patienter och invånare i södra Sverige?

Genom regionala cancercentra tar arbetet för en bättre cancersjukvård några mycket viktiga steg framåt. Patientprocessen ska utredas och förbättras, väntetiderna ska kortas och forskningsresultat ska snabbare kunna överföras till det kliniska arbetet.

Patientprocess - patientens resa genom vården
Arbetet med att utveckla patientprocesser är en av RCCs huvuduppgifter. En patientprocess kan beskrivas som patientens hela resa genom vården, från första vårdkontakt till det patienten inte behöver vårdens tjänster. För cancerpatienter betyder det idag ofta en lång tid av många kontakter med olika vårdgivare. Även om kvaliteten i den svenska cancervård generellt är hög så upplever många patienter att vården är splittrad, väntetiderna alltför långa och ofta saknar man någon att rådfråga som har överblick över helheten.

Att utveckla arbetet med patientprocesser handlar om att utveckla ett sammanhållet team runt patienten på resan, från primärvård till kanske flera olika delar av den specialiserade vården, tillbaka till primärvård eller kanske till den kommunala hälso- och sjukvården. Konkret innebär arbetet att det vid de större sjukhusen skapas team med företrädare för olika specialiteter och yrkesgrupper med nära kontakt med såväl primärvård som kommunal hälso- och sjukvård. Varje team leds av en lokal patientprocessledare för varje typ av patientprocess.
-Just nu har vi börjat med fem patientprocesser. Det handlar om bröstcancer, gynekologisk cancer, lungcancer, prostatacancer samt tjock- och ändtarmscancer, säger Stefan Rydén, bitr. projektledare, RCC Syd.

Totalt kommer det att handla om ett tjugofemtal patientprocesser. För varje typ av patientprocess finns en regional patientprocessledare som har ett uppdrag från RCC att stödja, samordna och följa upp arbetet. Efter att de lokala teamen har bildats så kartlägger teamet patientens väg och beskriver de problem och svårigheter som behöver tacklas. För att följa, jämföra och utveckla kvaliteten behövs mått och måltal som avspeglar resultatet ur patientens perspektiv. Sådana mått tas fram i en dialog mellan profession och uppdragsgivaren och kan t.ex. vara väntetid till diagnos eller behandling.

Snabbutredning för kortare väntetider
Idag tar det för lång tid från symtom till diagnos och behandling. Därför är ett av målen att korta väntetiderna.  Ett sätt är att införa så kallade Diagnostiska centra. Till dessa centra ska läkare i t.ex. primärvården kunna skicka patienter med misstanke om allvarlig sjukdom för en snabbutredning. Ett gemensamt uppdrag har getts till sjukhusen i Helsingborg och Kristianstad att tillsammans med primärvård ta fram ett förslag för hur ett diagnostiskt centrum skulle kunna se ut.
- Det är en idé som ursprungligen kommer från Danmark och som vi tror mycket på. Där har man sett stora förbättringar på kort tid, säger Charlotta Sävblom, ansvarig för uppdraget inom RCC Syd.

Det finns flera skäl till att införa diagnostiska centra. Ett är att det kan vara svårt att upptäcka cancer i primärvården. En dansk studie visar att 24 procent av patienter som senare diagnosticeras med cancer har sökt i primärvården för smärta. Det har även visat sig att patienter som tror att de har en allvarlig sjukdom har en tendens att söka senare för sina besvär. Vid ospecifika symptom som trötthet så fördröjs processen med diagnos och behandlingsstart. Danska erfarenheter visar att av de patienter som remitteras till diagnostiska centra med misstanke om en allvarlig sjukdom har 20 procent cancer. Efter tillkomsten av diagnostiska centra får nu 90 procent av patienterna en diagnos inom en månad (tidigare 50 procent) och 27 procent inom en vecka.   

”Klassa
cancer som en akutsjukdom”
En snabb diagnos är avgörande för cancerpatientens chans till bot och överlevnad.
- Misstanken om cancer ska hanteras skyndsamt, som en akutsjukdom, säger Katarina Johansson, patienternas företrädare i styrgruppen för RCC Syd. Inrättande av diagnostiska centra är ett gott initiativ och borde innebära att väntetiderna för diagnos kapas markant.

Kontaktsjuksköterska för ökad trygghet

En viktig funktion som behöver utvecklas är att varje patient får tillgång till en kontaktsjuksköterska som lätt kan nås och som har överblick över hela den planerade vårdprocessen. När man som patient fått sin cancerdiagnos är målet att man ska ha tillgång till en person som är lättillgänglig, kan ge klara och tydliga besked om t.ex. väntetider och vad som sker näst. Man ska som patient också kunna ge synpunkter på vården och veta att dessa tas tillvara. RCC Syd har tillsammans med patientföreträdarna satt igång ett arbete för att utreda hur detta bäst ska gå till.

Regionala virtuella konferenser för högre kvalitet och mer jämlik vård
Målet är att alla patienter som insjuknar i mindre vanliga cancerformer eller där det finns annan särskild anledning ska diskuteras vid regionala diagnos- och/eller behandlingskonferenser. Denna typ av s.k. virtuella konferenser som i dagligt i dagligt tal kan benämnas som tekniskt kvalificerade videokonferenser med olika specialister från hela cancerområdet är en viktig del i arbetet med att öka kvaliteten i cancervården och skapa ökade förutsättningar för vård på lika villkor.
- De regionala konferenserna blir ett betydelsefullt verktyg för att kunna för att komma tillrätta med dagens geografiska skillnader i behandlingsresultat. Uppbyggnaden är i sitt slutskede och alla sjukhus i södra Sverige kommer att kunna delta, säger Carsten Rose projektledare RCC Syd.

Ingen framgångsrik cancervård utan forskning
Alla patienter ska behandlas för rätt diagnos, inom rätt tid och med rätt kompetens. Två saker är särskilt viktiga. Den ena är betydelsen av att bygga och utveckla nätverk med patienten i centrum, den andra är att se till att forskningsresul­tat och nya behandlingsmetoder snabbare kommer till nytta för patienterna. När olika specialister samlas kring patienten säkras snabb överföring av forskningsresultat till det kliniska arbetet.
-Etableringen av en biobank med tumörprovssamlingar kommer att ha mycket stor betydelse för framtidens cancerforskning, säger Carsten Rose, projektledare RCC Syd.


Region Halland:
- Vi vill tillsammans med berörda medarbetare och patientföreträdare i samverkan med regionalt cancercentrum åstadkomma ett långsiktigt, kontinuerligt förbättringsarbete för invånare och befolkning i Halland, säger Bengt Sallerfors, chef för strategiska cancerenheten i Halland.

Landstinget Kronoberg:
- Genom att arbeta tillsammans med frågorna får vi kraft att långsiktigt utveckla cancersjukvården med fokus på kvalitet och patientsäkerhet i hela vårdprocessen,
säger Styrbjörn Östberg, chefläkare Landstinget Kronoberg.

Landstinget Blekinge
-
Införandet av RCC kommer att säkerställa en kunskapsbaserad vårdprocess för invånare och patienter i Blekinge. Sverige har kanske den bästa cancervården i världen men varje steg i vårdprocessen skall grundas på bästa kunskap och samma behandling skall ges oavsett var man bor. En genomtänkt vårdprocess kommer att korta väntetiderna mellan varje steg i kedjan. RCC är en modell för kunskapsstyrning av vården som kommer att förbättra omhändertagandet också för andra sjukdomar, säger, Thomas Troëng, medicinsk rådgivare, Landstinget Blekinge.

Kontaktpersoner för mer information:
 
Region Skåne
Carsten Rose
Projektledare för RCC Syd
Tfn: 0702 - 577509

Stefan Rydén

Biträdande projektledare RCC Syd
Tfn: 040 - 675 36 40

Charlotta Sävblom
Projektledare Diagnostiska centra RCC Syd
Tfn: 044-309 33 25


Marie Ljung
Kommunikationschef RCC Syd
Kommunikatör, Region Skåne
Tfn: 0768 - 87 00 18

Landstinget Blekinge
Thomas Troëng
Medicinsk rådgivare
Tfn: 0733 - 26 88 29

Maria Wogensen
Kommunikatör
Tfn: 0734 - 47 19 50

Landstinget Halland
Bengt Sallerfors
Chef strategiska cancerenheten
Tfn: 0706 - 05 15 97

Landstinget Kronoberg
Styrbjörn Östberg
Chefläkare
Tfn: 0709 – 84 46 92

Besök oss gärna på: www.cancercentrumsyd.se

 

 

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett utav sex regionala cancercentra som håller på att ta form i Sverige. Det är ett samarbete mellan Region Halland, Landstinget Blekinge, Landstinget Kronoberg och Region Skåne för en bättre cancervård i södra Sverige.