Skip to main content

Landstinget Dalarna gör en lex Maria-anmälan på grund av bristfällig utredning

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2017 13:15 CET

På grund av bristfällig utredning dröjde det nio månader innan en man fick sin cancerdiagnos fastställd. Nu gör Landstinget Dalarna en lex Maria-anmälan.

I november 2016 sökte en man i 65-årsåldern hjälp hos vårdcentralen efter att ha haft ländryggsmärtor en längre tid. Mannen undersöktes och bedömningen var att smärtorna orsakades av så kallad lumbago, ryggskott. Mannen fick råd att ta kontakt med sjukgymnast och fick också värktabletter utskrivna.

Trots sjukgymnastik blev mannen inte bättre. I december utfördes därför en röntgen av ländryggen som visade en del artrosförändringar, men ingen misstanke om cancer.

Under vintern och våren förvärrades smärtorna successivt vilket ledde till upprepade besök på vårdcentralen, jourmottagning samt akutmottagning. Patienten påtalade att han även upplevt en ofrivillig viktnedgång på 10 kilo, men trots det gjordes ingen ytterligare utredning.

I maj 2017 görs en magnetröntgen-undersökning av ländryggen, på grund av mannens ohållbara smärtsituation och symtom som talade för påverkan av nerverna till benen. Undersökningen visar då en oklar tumör på närmare 10 centimeter i nedre delen av ländryggen. Vidare undersökningar fastställer att det rör sig om en prostatacancer med spridning.

En majoritet av befolkningen kommer någon gång att behöva söka hjälp på grund av smärtor från rörelseapparaten inbegripet ryggen. Det är en mycket vanlig sökorsak i framför allt primärvården men även på jour- och akutmottagningar. Besvären kan vara uttalade, men de allra flesta patienterna är mer eller mindre återställda efter några veckor. I allmänhet går det inte att hitta någon specifik orsak till ländryggssmärta och det är ovanligt att man hittar allvarliga bakomliggande orsaker. Vid tillfälliga, övergående besvär – där det inte finns andra faktorer i sjukhistorien eller i undersökningsfynden – behövs därför ingen ytterligare utredning, utan patienten rekommenderas att hålla sig i rörelse så mycket som möjligt, kontakta sjukgymnast samt smärtlindring.

Om besvären förvärras över tid eller ändrar karaktär såsom vid tillkomst av symtom från nerverna eller urinvägarna, alternativt feber eller viktnedgång är det dock mycket viktigt att en mer utförlig undersökning utförs. Exempelvis bör man utesluta infektion och hos män genom att exempelvis ta ett blodprov för prostatacancer, ett så kallat PSA-prov.

– Vi kan i internutredningen konstatera att det i det här fallet dröjde nio månader från symtomdebut innan någon undersökte prostatakörteln och tog ett PSA-prov, vilket då var kraftigt förhöjt, säger Roger Larsson, chefläkare i division primärvård.

– Jag konstaterar att vården och utredningen varit klart bristfällig i det avseendet. Man borde mycket tidigare i förloppet övervägt och utrett patienten för alternativa förklaringar till besvären. Det är mycket tråkigt att konstatera att bristerna lett till en försenad diagnos och behandling och därmed orsakat patienten extra stort lidande vilket är mycket beklagligt. En bidragande orsak till fördröjningen kan vara att patienten fått träffa ett stort antal olika läkare under förloppet.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.