Skip to main content

Landstinget Dalarna gör lex Maria anmälan med anledning av försenad cancerdiagnos

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2018 08:59 CEST

En patients bukbesvär tolkades länge som biverkningar av läkemedel, men visade sig vara symtom på cancer i ändtarmen. Detta ledde till försenad diagnostik och orsakade ökat lidande för patienten.

I september 2016 vid ett akutbesök på Mora lasarettet, dit patienten sökt för andra åkommor, framkom också att denne haft förändrade avföringsvanor sedan sommaren 2016. Misstanke fanns att besvären kunde bero på läkemedelsbiverkningar och patienten uppmanades därför att ta kontakt med sin vårdcentral för bedömning av problemen.

Patienten har därefter upprepade kontakter med både läkare och sjuksköterska vid vårdcentralen då tarmproblemen diskuterats. Misstanken om läkemedelsbiverkningar kvarstår, men patienten blir inte fri från besvär trots nedtrappning av läkemedlet. I juli 2017 är patientens problem så uttalade att en undersökning av ändtarmen utförs vid vårdcentralen. Då noteras förändringar som inger en stark misstanke om cancer i ändtarmen. Patienten remitteras till Mora lasarett där diagnosen bekräftas.

– Det är välkänt att vissa läkemedel ofta kan ge biverkningar i form av förändrade avföringsvanor. Åtgärden blir då ofta att minska dosen eller att helt sätta ut läkemedlet för att se om besvären minskar eller försvinner. Ofta kräver detta en aktiv uppföljning och utvärdering från vårdens sida. Om besvären kvarstår eller succesivt ökar i omfattning måste man tidigare än vad som skett i det här fallet överväga annan orsak till besvären och utreda det, säger Roger Larsson chefläkare, Landstinget Dalarna.

– Just nytillkomna förändringar i avföringsmönstret hos en patient som tidigare haft en stabil tarmfunktion är extra viktigt att identifiera då dessa symtom ibland kan orsakas av en tumör i tjock- eller ändtarm.

Sedan några år arbetar landstingen med så kallade standardiserade vårdförlopp vilka är nationella riktlinjer för hur vården ska agera vid olika symtom som kan tala för bakomliggande cancersjukdom. Avsikten är att dessa standardiserade vårdförlopp ska leda till ett snabbare, mer jämlikt och bättre omhändertagande för dessa patienter.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.