SVCA:s styrelseordförande Monalotte Theorell Christofferson om effekterna på private equity och venture capital till följd av coronaviruset

Nyheter   •   Maj 18, 2020 11:45 CEST

Vilka effekter får coronapandemin på private equity och venture capital?

Coronapandemin drabbar alla bolag oavsett ägare och slår särskilt hårt mot vissa branscher t.ex. inom service och turism. Private equity och venture capital-fonder tillför både kapital och kompetens till bolagen. Det innebär exempelvis att man investerar i digitaliserade affärsmodeller alternativt ställer om befintliga bolag till att bli mer digitala. Digitaliserade tjänster innebär att fysiska kontakter kan undvikas och efterfrågan på denna typ av tjänster ökar när det krävs social distansering och när det inte går att resa. Den digitala transformationen påskyndas i alla branscher. Private equity- och venture capital-fonder som ägare, har lång erfarenhet och kompetens att driva förändringsprocesser och kan verka som katalysator i denna omställning. Att vi har en stark private equity- och venture capital-marknad i Sverige, bidrar till en snabb återhämtning för bolagen när marknaden vänder.

Hur arbetar private equity och venture capital i krisen?

SVCA:s medlemmar har fullt upp med att som aktiva ägare stödja sina befintliga bolag. Eftersom SVCA:s medlemmar är professionella ägare, har de stor erfarenhet att hantera de utmaningar som kan komma av kriser exempelvis finansiering, likviditet och processer för att kunna ställa om verksamheten. Det handlar om att säkra upp att bolagen kommer ur krisen och hitta nya vägar framåt till följd av de ändrade förutsättningarna. Vidare har private equity-fonder som ägare lång erfarenhet av att arbeta med hållbarhet och bidrar därmed till väl utvecklade processer och rutiner i bolagen, vilket också möjliggör en snabb omställning till samhällsnyttiga tjänster. Det finns många exempel på private equity-fonder och portföljbolag som bidrar till samhället i krisen genom att exempelvis dela data och information, skänka luncher till vårdpersonal eller bidra till forskning och testning kring corona.

Vad händer med startups i krisen?

Entreprenörer och startups som befinner sig i tidiga skeden drabbas hårt. Nystartade bolag med små eller inga intäkter och inget uppbyggt kapital får problem med finansiering och likviditet. Mötesplatser och nätverksträffar ligger i stor utsträckning nere både i Sverige och internationellt vilket försvårar introduktion till investerare. Internationella venture-fonder kan ju inte resa till Sverige för att delta i nätverksträffar med entreprenörer. Det är därför bra att offentliga aktörer såsom Almi Invest och Industrifonden finns som kan gå in och stötta ekosystemet. Det är dock värt att påpeka att venture capital-marknaden i Europa har mognat de senaste 10 åren, ekosystemet har en stark bas och är vant vid att hantera omställningar och snabba kast, därför finns bra förutsättningar för omställning. Entreprenörer med starka, innovativa och genomtänkta affärsplaner kan fortfarande räkna med investeringar från venture capital-fonder.

Vad händer med fondresning i coronatider?

Det har och kommer alltid att vara svårare för team som reser en fond för första gången eftersom de då är oprövade kort för investerarna utan track record. Det blir mer komplicerat och svårare under pandemin då fysiska introduktionsmöten och resor försvåras. För team som har rest många fonder och har presterat bra är läget förmodligen inte fullt lika allvarligt, eftersom vi fortfarande befinner oss i en lågräntemiljö och de institutionella investerarna behöver avkastning på pensions- och försäkringskapitalet. Det blir än viktigare att Sverige framstår som ett tryggt land att investera i för utländska institutionella investerare och att vi har förutsägbara och konkurrenskraftiga spelregler. 

Läs vidare »

Promemorian Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2020 08:30 CEST

Sammanfattning

  • SVCA ifrågasätter om syftet med den förslagna lagstiftningen bör uppfyllas genom införandet av negativa konsekvenser för svenska företag i stället för genom riktade politiska åtgärder mot de icke samarbetsvilliga jurisdiktionerna.
  • Lagstiftningstekniken med dynamisk hänvisning till publikation från Europeiska Unionens råd (rådet) av listan på icke samarbetsvilliga jurisdiktioner ställer höga krav på de skattskyldiga och passar mindre väl för materiella skatteregler. Alternativa lösningar bör övervägas, t.ex. att lagstiftningen i stället hänvisar till föreskrifter meddelade av Skatteverket, som följer rådets publikationer av listan.
  • Det framstår som tveksamt om lagstiftningen, vad gäller Trinidad och Tobago, uppfyller de krav som ställs upp i rådets riktlinjer.

Inledning

SVCA ställer sig bakom arbetet att stärka det internationella samarbetet gällande bland annat informationsutbyte. Nu aktuell promemoria har som syfte att uppmuntra vissa utländska jurisdiktioner att vidta ”positiva förändringar” avseende sina skattesystem och/eller informationsutbytesåtgärder. Övergripande bedömer SVCA att Sverige snarare bör verka för att syftet bakom den föreslagna lagstiftningen främjas genom åtgärder på mellan- och överstatlig nivå i stället för lagstiftningsåtgärder som drabbar svenska företag och investeringar. Ovannämnt syfte med nu aktuell lagstiftning ger också upphov till lagtekniska problem (se nedan).

Mot bakgrund av att räntebetalningar till nu aktuella jurisdiktioner i de flesta relevanta fall redan enligt nuvarande skatteregler inte skulle kunna dras av, samt beaktat det mycket begränsade ekonomiska utbyte som svenska företag har med de jurisdiktioner som i nuläget befinner sig på rådets lista på icke samarbetsvilliga jurisdiktioner, bedömer SVCA att lagstiftningen i princip kommer sakna praktisk tillämpning och därmed endast har ett signalvärde.[1] SVCA vill härvid ifrågasätta om lagstiftning som underbyggs av så svaga skäl överhuvudtaget bör införas.

[1] Jfr s. 24f i promemorian där den offentligfinansiella effekten anges som 0 kr.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s remissyttrande över promemorian Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor

Läs vidare »

Promemorian Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet; kompletterande remiss

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2020 19:30 CET

SVCA tillstyrker promemorian utan synpunkter.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s remissyttrande över Promemorian Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet; kompletterande remiss

Läs vidare »

Ett bättre pensionssystem (SOU 2019:44)

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2020 23:30 CET

Inledning

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är föreningen för aktörer inom ägarformerna private equity och venture capital. Dessa fonder investerar i och utvecklar huvudsakligen onoterade bolag genom att tillföra kompetens, erfarenhet och kapital. SVCA verkar för att skapa långsiktiga, förutsägbara och konkurrenskraftiga förutsättningar för att främja kapitaltillförsel och kapitalimport. Ägarformerna är dock beroende av ett livskraftigt ekosystem för såväl start-ups som mogna bolag. Såväl private equity- som venture capital-fonder listar bolag på noterade marknader. Private equity- och venture-capital-fonder är nischade former av kapitalförsörjning. Det finns en mängd bolag som exempelvis i storlek och affärsmodell inte passar för dessa typer av investeringar. Här spelar andra kapitalförsörjningsmodeller en stor roll för att upprätthålla ett vitalt ekosystem.

Synpunkter

Som utgångspunkt för SVCA:s remissyttrande ligger det faktum att pensionssystemets huvuduppgift är att leverera långsiktigt hållbar avkastning till pensionskollektivet. Pensionssystemet ska inte ha näringspolitiska uppgifter utan fokusera på huvuduppgiften.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s remissyttrande över Ett bättre pensionssystem (SOU 2019:44)

Läs vidare »

Fondforum om börsen och Private Equity

Nyheter   •   Feb 05, 2020 08:30 CET

Antalet bolagsnoteringar på världens börser minskar. Varför har Stockholmsbörsen istället ett ökande antal noteringar, och vilka roller har Private Equity respektive börsen för företagens kapitalanskaffning? Det var ämnet för ett Fondforum arrangerat av Fondbolagens förening.

Tänk om börsen … försvinner? Det var den provocerande rubriken på Alexander Ljungqvists, familjen Stefan Persson professor i entrepreneurial finance vid Handelshögskolan i Stockholm, presentation på Fondforum. Alexander Ljungqvists intresseväckande forskning är inriktad på samhällskonsekvenserna av att allt färre företag handlas på börsen. Den amerikanska aktiemarknaden har visserligen ökat kraftigt i värde under de senaste 2-3 decennierna, men antalet noterade bolag har samtidigt krympt med ca 50 procent. Uppstartsföretag noteras senare eller inte alls, och allt fler företag köps ut från börsen. Private Equity-bolagen spelar istället en allt viktigare roll. Den svenska börsen sticker ut med en uppåtgående trend.

Alexander Ljungqvist frågar sig om vi behöver vara oroliga för att antalet noteringar blir färre på många av världens börser. Vilka blir konsekvenserna, och är det något vi behöver åtgärda? Han menar att det är för tidigt att dra slutsatsen att de krympande börserna utgör ett problem. Först när vi kan slå fast att negativa samhällsekonomiska effekter uppstår, och vilka de är, kan vi veta vilka åtgärder myndigheterna bör vidta.

I en paneldiskussion efter presentationen deltog Adam Kostyál, Senior Vice President, Head of European Listings, Nasdaq, Monalotte Theorell Christofferson, Chairman SVCA/Swedish Private Equity and Venture Capital Association and Managing Director/Admin Partner Scope Capital Advisory AB, och Alexander Ljungqvist. Diskussionen kretsade bland annat kring varför Stockholmsbörsen sticker ut, och vilken roll Private Equity-bolagen har.

Adam Kostyál menade att det underliggande svenska ekosystemet ser helt annorlunda ut; 80 procent av hushållen äger aktier. I Sverige finns också t.ex. små aktiva fonder som är beredda att investera i mindre bolag. Hur förvaltar vi och förbättrar det vi har i Sverige? Alexander Ljungqvist påpekade att den svenska marknaden påminner om hur det såg ut i USA för 20-25 år sedan. Då fanns ett ekosystem där små företag kunde koppla ihop sig med investerare. Det har fallit bort i USA.

Private Equitys roll går inte att borste från. Monalotte Theorell Christofferson framhöll att mycket kapital har flutit in även i Private Equity under de senaste åren. Börsen och Private Equity är kommunicerande kärl. Att kunna gå in och ut från börsen i olika faser i företagets mognad är det bästa.

Intervju med Monalotte Theorell Christofferson om seminariet och symbiosen mellan private equity och börsen. 

Antalet bolagsnoteringar på världens börser minskar. Kan detta leda till samhällsproblem? Varför har Stockholmsbörsen istället ett ökande antal noteringar, och vilka roller har Private Equity respektive börsen för företagens kapitalanskaffning? Det var ämnet för ett Fondforum.

Läs vidare »

Promemorian Anpassning av investeraravdraget på grund av EU:s regler om statligt stöd

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2020 17:00 CET

Synpunkter

SVCA tillstryker åtgärder och förslag som förbättrar finansieringsmöjligheterna för tillväxtbolag. I detta fall vill SVCA anmärka på remisstiden då remissen är daterad till den 16 december 2019 med en svarstid den 20 januari 2020. Svarstiden på endast fem veckor – som dessutom sammanfaller med julhelgerna är för kort tid för att SVCA ska kunna analysera förslaget tillsammans med medlemmarna. I övrigt hänvisar SVCA till föreningens tidigare remissvar på Fi2012/3858.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s remissyttrande över Promemorian Anpassning av investeraravdraget på grund av EU:s regler om statligt stöd

Läs vidare »

Promemorian ”Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att motverka omvända hybrida missmatchningar”

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2019 14:00 CET

Sammanfattning

  • SVCA anser att det bör utredas ytterligare om inte Sverige på effektivt sätt kan implementera reglerna i enlighet med direktivet.
  • SVCA anser att alternativa investeringsfonder som har bred ägarbas ska undantas från reglerna om omvända hybridsituationer.
  • SVCA anser att om direktivet implementeras enligt förslaget bör det klargöras att beskattning av delägare i svenska hybridföretag ska ske enligt reglerna för svenska aktiebolag.

Inledning

SVCA välkomnar promemorian och ställer sig bakom arbetet att förhindra dubbel ickebeskattning

som ett resultat av hybrida missmatchningar. SVCA anser att direktivet bör

implementeras på ett enhetligt sätt inom EU då det ger effektivitetsvinster då reglerna är

homogent utformade. Det svenska förslaget till implementering skulle på ett avgörande sätt

skilja sig från andra länders implementering. Detta orsakar enligt SVCA en onödig extra

regelbörda och minskar investeringsviljan från utländska investerare vilket är särskilt olyckligt

för ett kapitalimportande land som Sverige. SVCA kan inte se att de skäl som anges i

förslaget motiverar en avvikelse från direktivet. SVCA ställer sig också frågande till att

promemorian föreslår att reglerna ska träda i kraft den första januari 2021, trots att direktivet

föreskriver den första januari 2022 som ikraftträdandedatum. Skälen till detta redovisas inte i

promemorian och bör klargöras.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s remissyttrande över Promemorian ”Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att motverka omvända hybrida missmatchningar”

Läs vidare »

Vinnare av SVCA:s priser för årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering och årets affär

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2019 19:30 CET

SVCA delar årligen ut priser till medlemmar i kategorierna årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering och årets affär. Juryn har bestått av representanter för institutionella investerare och SVCA:s VD Isabella de Feudis. Priserna avser prestationer under kalenderåret 2018.

SVCA:s pris för Årets fondresning går till EQT för resning av fonden EQT Infrastructure IV

EQT Infrastructure IV, som lanserades 30 november 2018, uppgår till 9,1 miljarder euro i anskaffat kapital och är den tredje största ”value add” infrastrukturfonden i världen. Fonden restes på rekordtid, sex månader, tack vare starkt intresse från både befintliga och ett stort antal nya investerare - mer än 85 % av investerarna i EQT Infrastructure III återinvesterade i EQT Infrastructure IV.

Fonden är ett exempel på EQT:s globala räckvidd och framgångsrika tillväxt inom infrastruktur. EQT Infrastructure IV har attraherat kapital från hela världen - 15 % av kapitalet kommer från Norden, 35 % från EMEA och 50 % från Americas och APAC. Den största delen av kapitalet, 77 %, kommer från pensionsfonder och försäkringsbolag. Fokus för fonden är högkvalitativa företag i infrastruktursektorn, bland annat inom energi, miljö, transport och logistik, telekom och social infrastruktur. Fonden har en livslängd på 10-12 år med en ägarhorisont på cirka sex år och är en del av EQT:s strategiska ambition är att bli den globalt ledande aktören inom infrastruktur.

SVCA:s pris för Årets mest samhällsnyttiga investering går till Verdane Capital X för investeringen i momox

momox är Europas största re-commerce-bolag, och säljer begagnade böcker, mediaartiklar och kläder. momox har sedan starten 2004 vuxit till ett av Tysklands mest framgångsrika digitala företag, med 200 miljoner euro i omsättning 2018 och över 200 miljoner artiklar sålda till närmare 20 miljoner kunder. Ubup.com, företagets modesajt, växte med närmare 50 % 2018, och marknaden för begagnat mode spås enligt en nysläppt rapport bli 1,5 gånger så stor som den för fast fashion lagom till 2028. momox växer även starkt i resten av Europa, där bolagets franska site momox.fr växte med 60 % under 2018. Bolaget anställde nyligen en Chief Fashion Officer och kommer att fortsätta satsa stort på internationell försäljning av second hand-mode, i linje med bolagets affärsmodell och hållbarhetsfokus. Verdane Capital X (Verdane) investerade ursprungligen i momox i september 2018 och är huvudägare sedan hösten 2019.

SVCA:s pris för Årets affär går till HealthCap VI LP för sin avyttring av Wilson Therapeutics AB

Wilson Therapeutics AB (Wilson Tx) startades av HealthCap 2012 när läkemedelskandidaten WTX101 förvärvades för 1,5 miljoner dollar. Molekylen hade tidigare utvecklats mot olika former av cancer. Idén var nu att utveckla WTX101 som en ny behandling av den ovanliga men svåra genetiska sjukdomen Wilsons sjukdom.

HealthCaps venture partner, Jonas Hansson, utsågs till VD och HealthCap finansierade bolagets första två år med ca 50 miljoner kr. År 2014 bjöds en grupp av internationella venture-capitalinvesterare in till en Serie B-runda om 260 miljoner kr. I maj 2016 noterades Wilson Tx på Nasdaq Stockholms huvudlista. Emissionslikviden uppgick till ca. 430 miljoner kr och bolagets värdering till ca. 800 miljoner kr.

Mot slutet av 2017 genomfördes en riktad nyemission på ca 240 miljoner kr där flera amerikanska sektorspecialister deltog. Samtidigt växte ett allt starkare intresse från större företag att köpa ut Wilson Tx från börsen.

I början av 2018 inkom ett bud från ett större biotechbolag och en auktionsprocess sjösattes. Processen avslutades i april 2018 då det amerikanska biotechbolaget Alexion vann budstriden efter att ha lagt ett bud på ca. 7,1 miljarder kr. Budet motsvarade ca 70 % premium till börskurs. HealthCaps fond VI var då den enskilt största aktieägaren i Wilson Tx med ca 26 % ägande och investeringen blev en s.k. home run för HealthCap VI LP.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA delar årligen ut priser till medlemmar i kategorierna årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering och årets affär. Juryn har bestått av representanter för institutionella investerare och SVCA:s VD Isabella de Feudis. Priserna avser prestationer under kalenderåret 2018.

Läs vidare »

Remiss av del- och slutbetänkandet för Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2019 16:00 CEST

SVCA har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna del- och slutbetänkande. SVCA delar  utredarens bedömning att utländska investeringar i Sverige har stor betydelse eftersom företag som investerar och etablerar sig i landet skapar tillväxt och arbetstillfällen. Den kompetens och kapital som tillförs bidrar till ökad konkurrenskraft.

SVCA vill dock framhålla att det inte enbart är utlandsägda företag som bidrar med dessa positiva effekter. Kapitalmarknaderna är numera globala och Sverige importerar via dessa kapital, till skillnad från många andra länder, ofta via fonder och andra saminvesteringsarrangemang till exempel via s.k. private equity-fonder som investerar i onoterade bolag. Såsom framgår av betänkandet kommer kapitalet i private equity fonder från institutionella investerare såväl svenska som utländska. De utländska investerarna i fonderna kommer från EU och tredje land exempelvis USA och Kanada. Det ställer krav på harmoniserade regelverk på EU-nivå och öppenhet gentemot tredje land.

Private equity som ägarform tillför såväl kompetens och kapital till onoterade företag i Sverige. Det aktiva ägandet lämpar sig synnerligen väl för exempelvis omställning till långsiktigt hållbara företag genom digitalisering eller miljö- och klimatomställningar/innovationer.

SVCA vill även framhålla att det i första hand är privata marknadsaktörer som bedriver investeringsarbete och främjande av investeringar till Sverige. Statens roll är att skapa goda förutsättningar för de privata marknadsaktörernas arbete. Private equity har investerat över 266 miljarder kr i svenska företag sedan 2007 varav uppskattningsvis 241 miljarder (91 procent) är hänförliga till utländska institutionella investerare, att jämföra med den av utredaren föreslagna budgeten för det offentliga investeringsfrämjandet om 37 miljoner kr.

SVCA delar uppfattningen att bilden av Sverige i utlandet är viktig för att Sverige fortsättningsvis ska kunna attrahera internationellt kapital. Marknadsföring och allmänna främjandeinsatser kan dock aldrig ersätta konkurrenskraftiga spelregler. För att utländska investerare ska fortsätta uppfatta Sverige som ett konkurrenskraftigt investeringsland krävs långsiktiga och konkurrenskraftiga spelregler på skatte- och finansmarknadsområdet. För att det ska finnas företag att investera i på sikt krävs konkurrenskraftiga kapitalbeskattningsregler. För att attrahera talang krävs bland annat ett fungerande personaloptionssystem. För ett attraktivt innovations- och investeringsklimat krävs ett förutsägbart och internationellt konkurrenskraftigt skattesystem för entreprenörer och aktiva ägare. Så långt möjligt bör rykten om försämrade spelregler undvikas i syfte att inte oroa utländska investerare såsom skedde med Skatteverkets förslag till exitbeskattning. Investeringsfrämjande myndigheter bör kunna bistå med kompetens och stöd till tillsynsmyndigheter och Skatteverket i syfte att åstadkomma en positiv Sverigebild och välkomnande miljö för utländska investerare. Det tar lång tid att bygga upp ett positivt rykte men det går oerhört fort att rasera ett gott rykte.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s remissyttrande över Remiss av del- och slutbetänkandet för Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)

Läs vidare »

Utkast till lagrådsremiss Anstånd med kupongskatt i vissa fall

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2019 20:00 CEST

SVCA tillstyrker att anpassningen sker genom att anstånd medges med beskattningen i de fall mottagaren uppvisar ett underskott. SVCA vill emellertid peka på en specifik fråga som kan skapa betydande osäkerhet och stora problem för en utländsk koncern med svenska investeringar.

Reglerna som anges gälla för anståndsberättigade säger att en omräkning av vinster och förluster på valuta ska ske enligt den s.k. Eurolagen. Detta är i grunden bra eftersom förändringar gentemot svenska kronor och euro på skulder inte beaktas då beskattningen av eventuella förändringar följer redovisningen (det s.k. kopplade området). Några vinster eller förluster på skulder i euro kommer sålunda inte att påverka det beskattningsbara resultatet som ligger till grund för beräkningen. Dessa regler gäller emellertid inte för en borgenär där istället kapitalvinstreglerna tar över. Vinst och förlust ska sålunda beräknas med utgångspunkt i valutakursförändringar även om de ur ett redovisningsperspektiv (det utländska bolaget redovisar sitt resultat i euro) inte ger upphov till något resultat. Detta är särskilt problematiskt när en fordran finns gentemot ett koncernföretag där det dessutom föreligger en begränsning (ett särskilt avdragsförbud för förluster). Detta torde vara särskilt vanligt förekommande i de fall och situationer inom en koncern där det finns omfattande koncerninterna fordringar – i synnerhet i fall där innehavaren av de utdelningsberättigade aktierna ifråga har lånat upp medel på marknaden och vidarelånat dessa till rörelsedrivande dotterbolag inom koncernen. Detta är en relativt vanligt förekommande struktur med särskilda bolag inom en koncern som lånar externt för att sedan låna dessa medel vidare internt. Om detta företags resultat ska beräknas med utgångspunkt i svenska regler (och på koncernnivå) så kan effekten av det bli ett väsentligt bortfall av t.ex. förluster som inte alls är motiverade (koncernen är som helhet neutral men beskattningen följer inte redovisningen). Detta sammanhänger alltså med att vinster på fordringar är frikopplade från redovisningen (dvs. skattepliktiga) och fordringar mot koncernbolag dessutom ej avdragsgilla emedan vinst eller förlust på en skuld inte beaktas.

Detta torde kunna ge upphov till omfattande svårigheter att både räkna fram och inte minst att administrera. Man kan också ifrågasätta om detta utgör en diskriminering. Det synes kunna uppstå situationer när skillnaden i behandlingen av svenska företag inte kan försvaras. Detta bör i vart fall utredas vidare.

SVCA skulle därför vilja föreslå att en särskild bestämmelse införs som helt undantar kursförändringar på såväl fordringar som skulder från beskattningsunderlaget, såvitt avser beräkningen i den egna redovisningsvalutan.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s remissyttrande över Utkast till lagrådsremiss Anstånd med kupongskatt i vissa fall

Läs vidare »

Om SVCA

SVCA är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity. SVCA har ca 70 ordinarie medlemmar. Medlemsföretagen är både aktörer som investerar i tidiga faser (s.k. venture capital) och aktörer som investerar i mogna företag med stabila kassaflöden.
Såväl statliga som privata aktörer är medlemmar i SVCA.

SVCA förmedlar inte riskkapital.

Adress

  • SVCA
  • c/o KG10, Kungsgatan 8
  • 111 43 Stockholm
  • Sweden

Länkar