Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang – Förslag till genomförande i svensk rätt

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 19:00 CEST

SVCA delar uppfattningen att aktivt ägande och aktieägarengagemang är viktigt för bolags utveckling. SVCA:s medlemmar är aktiva ägare i onoterade bolag och de fungerar som en vitaliserande kraft när det gäller att tillföra kapital och kompetens för att framtidssäkra företag. Fakta är att produktivitetstillväxten i bolag som har private equity som ägare har ökat med närmare 10 % jämfört med i andra bolag. Den indirekta effekten är att produktivitetstillväxten smittar av sig på icke private equity-ägda bolag i samma branscher. De 1 000 svenska bolag som har haft private equity som ägare har därför totalt bidragit med 0,4 % av BNP tillväxten per år de senaste 10 åren. Det motsvarar 5,81 % av dagens BNP.

6.2.5 Möjligheten att avstå från att anta principer m.m.

SVCA tillstyrker förslaget i kapital 6.2.5 att kapitalförvaltare kan avstå från att dels anta principer för aktieägarengagemang, dels lämna en årlig redogörelse. Som framgår av departementspromemorian så finns det en rad skäl för en aktör att avstå ifrån att anta principer exempelvis en institutionell investerare som huvudsakligen investerar i värdepapper som inte handlas på en reglerad marknad, en aktör som har en så pass begränsad verksamhet och att det inte framstår som ekonomiskt försvarbart att ta fram sådana principer.

6.5.3 En årlig redogörelse till institutionella investerare

SVCA delar Justitiedepartementets bedömning att den årliga redogörelsen kan inkluderas i årsberättelsen för en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond och tillstyrker förslaget.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s remissyttrande över Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang – Förslag till genomförande i svensk rätt

Läs vidare »

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro COM(2018) 147 final

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2018 09:00 CEST

SVCA har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna direktivförslag och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i sitt yttrande.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s remissyttrande över Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro COM(2018) 147 final

Läs vidare »

Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 09:00 CEST

Utredningen som ligger till grund för de ändringsförslag som remitterats har, trots ett massivt underlag, inte lyckas påvisa något samband mellan lägre kvalitet och privata utförare.

Flera remissinstanser samt lagrådet har poängterat att den föreslagna vinstbegränsningen kommer leda till en omvälvande omstrukturering av välfärdssektorn med oöverskådliga konsekvenser för brukarna. Denna slutsats påverkas inte av att en lägsta nivå om ett prisbasbelopp föreslås i den begränsning av rörelseresultatet som ställs som krav för att beviljas ett tillstånd att ta emot offentlig finansiering vilket PwC påvisade i sin analys av lagrådsremissen och kompletterande promemoria. Utredningen saknar fortfarande konsekvensanalyser bland annat av omställningseffekter för brukare (tillgänglighet, service etc.) och anställda. Utredningen blandar marknadsmässig WACC i enlighet med CAPM och applicerar sedan denna på bokförda värden vilket är direkt felaktigt och strider mot vedertagen teori och praxis. SVCA konstaterar också att vinstbegränsningarna som missgynnar humankapital, drabbar en tjänstesektor såsom vård- och omsorg där hela 93 % är småföretag med mindre än 20 anställda och 55 % av företagen drivs av kvinnor.

Mot bakgrund av investeringsbehoven och kapitalbristen framstår det som besynnerligt att lägga fram förslag som ytterligare minskar investeringsviljan i välfärdssektorn. För att bringa ordning och reda i välfärden anser SVCA att all välfärdsverksamhet ska omfattas av höga kvalitetskrav. Ett stort antal  forskningsstudier visar att de privata välfärdsaktörerna levererar välfärdstjänster som är minst lika bra, i många fall till bättre kvalitet och till lägre kostnader. Att bryta denna positiva utveckling genom att införa vinstbegränsning kommer att leda till oordning och oreda i välfärden under lång tid.

SVCA avstyrker därför förslagen i sin helhet och hänvisar till SVCA:s remissyttrande över Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) Fi2016/04014/K.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity och venture capital.

SVCA:s remissyttrande över Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

Läs vidare »

Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 08:15 CET

SVCA delar uppfattningen att den svenska skattebasen behöver värnas för att säkerställa den nuvarande och framtida välfärden. Sverige är dock en liten öppen ekonomi som i allra högsta grad är beroende av fri rörlighet för kapital och kompetens. Näringslivets struktur har de senaste 30 åren genomgått en omfattande omvandling från ett fåtal större koncerner med många anställda till entreprenörsledda små och medelstora tillväxtbolag. 4 av 5 arbeten skapas i dag i mindre företag. Förslaget om exitbeskattning är synnerligen illa anpassat för detta och kommer om det genomförs få betydande negativa konsekvenser för Sveriges ekonomi och näringsliv. Det finns omfattande forskning som visar på att beskattning av detta slag får synnerligen negativa effekter. SVCA anser att Skatteverkets rapport skyndsamt ska förpassas till arkivet så att investeringsviljan inte skadas ytterligare. Förslaget om exitbeskattning läggs dessutom fram i ett läge när andra länder rustar för att öka sin attraktivitet genom att undanröja hinder för startupkluster och kapitalförsörjningsekosystemet och därmed skapa tillväxt. SVCA avstyrker därför förslaget i sin helhet.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s remissyttrande över Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer.

Läs vidare »

Vinnare av SVCA:s priser för årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering och årets affär

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 19:14 CET

SVCA delar varje år ut priser till medlemmar i kategorierna årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering och årets affär. Juryn har bestått av representanter för SVCA:s sponsorer och LP:s samt SVCA:s VD Isabella de Feudis.

SVCA:s pris för Årets fondresning går till FSN Capital Partners för resning av fonden FSN Capital V

FSN Capital Partners ("FSN"), tillkännagav stängningen av FSN Capital V den 16 december 2016 efter att fonden rest 9,62 miljarder kronor. FSN Capital V är 77 % större än FSN Capital IV.

Investerarkollektivet i FSN Capital V är väl diversifierat och består av både offentliga och privata pensionsfonder, s.k. sovereign wealth funds, försäkringsbolag, offentliga institutioner, kapitalförvaltare, banker samt fond i fonder. FSN har breddat den internationella investerarbasen med nya investerare från Asien, Mellanöstern och USA. Av det totala kapitalet rest kom 29 % från investerare baserade i Nordamerika, 13 % från Asien och Mellanöstern och 34 % från Europeiska investerare utanför Norden. Därutöver attraherade fonden en stark investerarbas från de nordiska länderna med ledande investerare från samtliga nordiska marknader.

SVCA:s pris för årets mest samhällsnyttiga investering går till Priveq Investment Fund V för sin investering i ILT Inläsningstjänst

Priveq, genom Priveq Investment Fund V, blev ny majoritetsägare i ILT Inläsningstjänst (”ILT”) under våren 2016 tillsammans med ledningsgruppen och andra nyckelpersoner. ILT’s vision är att ge alla elever, oavsett hinder, likvärdiga förutsättningar att klara skolan. Med pedagogiken som utgångspunkt och ny teknik som stöd tillhandahåller ILT en rad smarta tjänster från förskolan upp till vuxenutbildningen med målet att göra undervisningen mer lättillgänglig och inkluderande för alla. Året innan Priveqs inträde hade ILT en omsättning på 55 miljoner kronor (2015) och prognosen för 2017 pekar på en omsättning om ca 100 miljoner kronor.

SVCA:s pris för Årets affär går till Altor Fond II för sin avyttring av PIAB

SVCA:s pris för Årets affär går till Altor Fond II för sin avyttring av PIAB. Altor förvärvade en majoritet av PIAB i augusti 2006 och ingick därmed ett partnerskap med företagets grundare, familjen Tell. Bolaget utgjorde då den minsta investeringen i Altor Fond II men det skulle komma att bli en av fondens absolut bästa. Under tio års tid genomgick bolaget, under överinseende av Altor, ett flertal olika faser för att slutligen inta en position som en global ledare på marknaden för vakuum-automation. Bolaget har nu en oerhört stabil, internationell, grund att stå på med en skalbar och konkurrenskraftig operativ modell. Varumärket PIAB är välkänt i industrin och bolaget har vinden i ryggen i och med en ökad automatiseringstrend på en växande marknad. Altor Fond II avyttrade PIAB till EQT Fond VII i januari 2016.

PIAB har som ett resultat av denna resa genererat en omsättningstillväxt (CAGR) över 9 år på 7 %, medan EBIT-marginalen nästan tredubblats från 12 % till över 30 %. Detta har i sin tur genererat mer än en fyrdubbling av EBITA på 204 miljoner jämfört med 45 miljoner när investeringen gjordes.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s pris för: - Årets fondresning går till FSN Capital Partners för resning av fonden FSN Capital V - Årets mest samhällsnyttiga investering går till Priveq Investment Fund V för sin investering i ILT Inläsningstjänst - Årets affär går till Altor Fond II för sin avyttring av PIAB Priserna avser prestationer under räkenskapsåret 2016.

Läs vidare »

Promemorian Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 15:59 CEST

Inledning och sammanfattande synpunkter

SVCA välkomnar Finansdepartementets översyn av Första–Fjärde AP-fondernas placeringsregler samt hållbarhetsarbete.

I promemorian används begreppen riskkapitalbolag och riskkapitalföretag vilka är ålderdomliga och otydliga begrepp. SVCA använder i det följande private equity-fonder för avtalsreglerat samriskföretagande mellan professionella och semi-professionella investerare, fondförvaltare och investeringsrådgivare. Dessa parter är alla såsom jämbördiga delaktiga i att förhandla fram villkoren för nya fonder. Private equity är en ägarform för onoterade bolag där institutionella investerare såväl som rådgivarna förutsätts investera betydande kapital för att bygga långsiktigt hållbara bolag.

AP-fondernas investeringar i private equity-fonder har under de senaste 20 åren bidragit med synnerligen god avkastning till Sveriges pensionärer. I det nuvarande makroekonomiska läget där räntorna sannolikt kommer att förbli på lägre nivåer är det för samhällsekonomin och framtida pensionärer centralt att AP-fonderna kan investera i s.k. alternativa tillgångar, varav private equity är ett av de viktigaste alternativa tillgångsslagen, på ett genomtänkt och effektivt sätt. Enligt McKinsey & Companys utvärdering av AP-fonderna så har private equity tillsammans med fastigheter varit de tillgångsslag som haft högst avkastning under perioden 2013-2016.

SVCA har i tidigare remissyttranden framhållit att de nuvarande kvantitativa begränsningsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna är föråldrade och fungerar dåligt med hänsyn till de nya typer av tillgångar och investeringsinstrument som har introducerats på de finansiella marknaderna. Vidare kvarstår SVCA:s synpunkt att AP-fonderna måste vara oberoende av regeringen i den löpande förvaltningen.

Marknaden för investeringsinstrument har utvecklats snabbt de senaste 35 åren. Den gängse bedömningen är att marknaden för investeringsinstrument kommer att fortsätta att utvecklas snabbt till följd av globalisering, digitalisering och fortsatt låga räntor. SVCA anser att det är centralt att AP-fonderna och därmed svenska framtida pensionärer får ta del av den avkastning som dessa nya investeringsinstrument kan generera. Ett antal nyare tillgångsklasser har även positiva bieffekter för samhället i stort såsom investeringar i onoterade svenska tillväxtbolag genom private equity- och venture capital-fonder och utlåning utanför banksektorn genom s.k. private debt eller credit funds – en tillgångsklass som vuxit kraftigt efter finanskrisen 2008 då bankernas utlåning till företagen minskat.

En alltför rigid nationell överreglering av AP-fondernas placeringsmandat gällande alternativa investeringsinstrument utgör hinder för AP-fonderna att uppnå optimal diversifiering av sina tillgångar och därmed en bättre avkastnings- och riskprofil. Det är avgörande att de ändringar som nu föreslås är framtidssäkrade och möjliggör för AP-fonderna att investera i moderna investeringsinstrument som kommer att fortsätta att utvecklas.

Även hållbarhet är ett dynamiskt område som är föränderligt och i ständig utveckling. I den globala och digitaliserade omvärlden med låga räntor finns det stora mängder kapital i omlopp från institutionella investerare (pensionsfonder, stiftelser, s.k. sovereign wealth funds, försäkringsbolag m.m.) som söker investeringar för att generera avkastning. Det är därför centralt att de svenska AP-fonderna ges internationellt gångbara och långsiktiga ramverk när det gäller hållbarhetskrav som dels inte hämmar utvecklingen på hållbarhetsområdet, dels inte hindrar AP-fonderna från investeringar i tillgångsslag som deras internationella motsvarigheter har tillgång till. SVCA vill här framhålla att tillgången till de bästa förvaltarna av alternativa investeringar är begränsad då fonderna ofta är betydligt övertecknade. Det är därför viktigt att ramverket för AP-fondernas hållbarhetsarbete anpassas efter de internationella regelverk som redan används av denna typ av förvaltare. Ett internationellt gångbart och långsiktigt ramverk gör det också lättare för de svenska AP-fonderna att samarbeta med internationella institutionella ägare i hållbarhetsfrågor.

SVCA har baserat yttrandet utifrån ovan utgångspunkter.

Sammanfattningsvis har SVCA följande huvudsakliga synpunkter på förslagen i promemorian:

 • SVCA tillstyrker ändringen av Första–Fjärde AP-fondernas placeringsregler (avsnitt 6.1), dock bör AP-fondernas placeringsregler omfatta fler typer av alternativa tillgångar jämfört med promemorians förslag.
 • SVCA delar promemorians uppfattning att den minsta andel av AP-fondernas marknadsvärde som ska vara placerat i räntebärande värdepapper med låg kredit- och likviditetsrisk ska sänkas till 20 procent och tillstyrker därför förslaget i avsnitt 6.2.
 • SVCA delar promemorians uppfattning att kravet på externa förvaltare ska tas bort och tillstyrker förslaget i avsnitt 6.4.
 • SVCA tillstyrker promemorians förslag att fondmedlen ska förvaltas föredömligt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande (avsnitt 7.2). SVCA anser dock att det bör tilläggas att arbetet med ansvarsfulla investeringar och hållbar utveckling ska utgå ifrån internationellt antagna hållbarhetskrav och riksdagsbeslut i syfte att undvika politisk styrning och nationell överreglering av AP-fondernas förvaltning.
 • SVCA tillstyrker promemorians förslag och delar Finansdepartementets bedömning vad gäller AP-fondernas verksamhet och att värdegrunden ska ta sin utgångspunkt i de internationella konventioner som Sverige har undertecknad och av riksdagen ratificerade globala mål för hållbar utveckling samt ett vetenskapligt förhållningssätt till frågor om hållbar utveckling (avsnitt 7.3) SVCA anser dock även fortsättningsvis att AP-fondernas inte får riskera att bli ett närings- och ekonomiskt politiskt instrument. AP-fonderna bör i sin tolkning av internationella konventioner utgå ifrån riksdagsbeslut samt de eventuella mellanstatliga avtal som svenska staten förbundit sig till.
 • SVCA tillstyrker promemorians förslag och bedömning avseende transparens (avsnitt 7.4). SVCA anser dock att hållbarhet ska vara en integrerad del av fondernas riktlinjer och redovisning av hur fonderna förvaltar buffertkapitalet.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s remissyttrande över förslag till ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna.

Läs vidare »

Promemorian Nya skatteregler för företagssektorn

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 23:30 CEST

Inledning och sammanfattande synpunkter

SVCA konstaterar liksom i tidigare remissyttranden att Sverige är en liten öppen ekonomi dock importerar Sverige kapital till skillnad från exempelvis Tyskland och Frankrike. För att Sverige även fortsättningsvis ska vara attraktivt att investera i måste överreglering undvikas. SVCA:s remissyttrande är i linje med vad föreningen framförde i remissyttrandet över Företagsskattekommitténs slutbetänkande: ”Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet” (SOU 2014:40). Som framgår av det yttrandet delade SVCA regeringens då uttalade uppfattning att skattesystemet bör gynna företagande, sysselsättning och investeringar. SVCA vill därför upprepa sin uppfattning att både entreprenörer, vilka ofta investerat all sin tid och betydande belopp, samt investerare, som också ofta investerat mycket tid och kapital, i vart fall inte får missgynnas av föreslagna och genomförda skattereformer.

SVCA delar vidare uppfattningen att skatteflykt ska motverkas. Det är också ett av syftena med EU:s nyligen antagna direktiv (2016/1164/EU) från den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder, som direkt inverkar på den inre marknadens funktion. Ett direktiv som bl.a. innefattar förslag på ränteavdragsbegränsande regler, regler för att hantera hybrida missmatchningar, m.m. Direktivet syftar således till att motverka aggressiv skatteplanering och skatteflykt i företagssektorn på den inre marknaden och bygger till stor del på OECD:s åtgärdspaket inom ramen för BEPS-projektet. Det anges att det för en fungerande inre marknad behöver vidtas åtgärder för att motverka skatteflykt samt att säkerställa en rättvis och effektiv beskattning inom unionen ”på ett konsekvent och samordnat sätt”. Reglerna är tvingande för EU:s medlemsstater och ska vara införlivade i den nationella lagstiftningen senast den 1 jan 2019. SVCA har baserat yttrandet utifrån dessa utgångspunkter

Sammanfattningsvis har SVCA följande huvudsakliga synpunkter på förslagen i promemorian:

 • SVCA inser och accepterar behovet av att införa skatteregler för att implementera EU-direktivet (2016/1164/EU) från den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion, men SVCA avstyrker samtidigt för SVCA:s medlemmar och andra aktörer väsentliga delar av förslaget i promemorian ”Nya skatteregler för företagssektorn Fi2017/02752/S1. SVCA förordar bl.a. att en generell ränteavdragsreglering baserad på ett underlag av en EBITDA-modell, med ett avdragsutrymme om 30 % införs.
 • De nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna bör i sin helhet avskaffas.
 • En alternativregel bör stipulera ett s.k. fribelopp för en svensk företagsgrupp om i vart fall 3 miljoner euro i likhet med vad som gäller i t.ex. Tyskland.
 • SVCA saknar en koncernregel av direktivets modell, som medger avdrag med ett högre belopp under vissa specifika omständigheter och vissa andra undantag, för t.ex. fristående subjekt.
 • Förslaget om en tillfällig begränsning av avdrag för tidigare års underskott är inte acceptabel av främst rättssäkerhetsskäl, eftersom det slår särskilt hårt mot start-up-, tech- och tillväxtbolag och måste därför utgå ur förslaget.
 • Förslagen är vidare mycket komplicerade och på sina håll svårtolkade, konsekvensen blir därför betydande osäkerhet och administrativa bördor vid årsboksslutsplanering och koncernutjämning. Finansdepartementets uppskattning av de administrativa bördorna kring tids- och timkostnad (s. 246-) är direkt felaktiga.

SVCA menar att behovet av att införa regler för att möta EU-direktivets mål att motverka skatteflykt bäst tillmötesgås av regler som samspelar med motsvarande regler i jämförbara EU-länder. En generell regel om ränteavdragsbegränsning bör därför i likhet med flertalet av de andra länder som infört eller föreslagit regler på området säkerställa rätt till avdrag för negativt räntenetto motsvarande 30% av ett underlag av EBITDA-modell, med tydliga lätt tillämpliga koncernregler och rimliga fribelopp för företagsgrupper. Som SVCA tidigare framfört i sitt remissvar över Företagsskattekommitténs förslag är det av största vikt att ett nytt system innebär att de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna helt avskaffas. Tillämpningen av dessa regler av Skatteverket och av domstolarna har inneburit en betydande osäkerhet för såväl svenska som utländska aktörer i näringsliv och investerarmarknad. Reglerna har också ifrågasatts av EU och den historiskt transparanta svenska marknaden för utländska investeringar har under senare år tydligt präglats av osäkerhet och oro. Attraktionskraften för internationella investeringar i svenska företag och svenska tillgångar har minskat till förmån för länder där skattebelastningen och gällande regelsystem präglas av förutsebarhet och pålitlighet. Det är därför mycket svårt att förstå det behov som regeringen ser att behålla de riktade räntebegränsningsreglerna för räntor inom en intressegemenskap utöver mer generella ränteavdragsregler av en modell som står i överensstämmelse med antaget EU-direktiv. 

En mängd komplicerade regleringar i förslaget behöver förenklas eller förtydligas. Förslaget i promemorian är därför i behov av en omfattande revidering för att i färdigt skick senast hösten 2018 stärka ett gott företagande och investerarklimat i Sverige.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s yttrande över Promemorian Nya skatteregler för företagssektorn

Läs vidare »

Rapportsläpp Private Equity – en motor i svensk ekonomi

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 16:47 CEST

3 juli 2017

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) presenterar tisdagen den 4 juli rapporten ”Swedish Private Equity Market – A footprint analysis” under politikerveckan i Visby.

Copenhagen Economics har på uppdrag av SVCA genomfört en analys av hur ägarformen private equity skapar värde för svensk ekonomi och ägarformens betydelse för Stockholm som finansiellt centrum i Norden.

Copenhagen Economics har bland annat kommit till slutsatserna att:

 • Private Equity har under de senaste 10 åren investerat 145 miljarder kronor i över 1 000 svenska företag med sammanlagt över 270 000 anställda.
 • Den totala effekten av PE-finansierade investeringar i företag beräknas ha höjt Sveriges BNP med 6 procent sedan 2005, vilket motsvarar drygt 0,4 procent årligen.
 • För varje anställd inom PE-sektorn, skapas 4 till 5 heltidsanställda inom närliggande sektorer såsom juridik, revision och rådgivning. I Stockholm beräknas PE köpa tjänster på 1,5 miljarder kr vilket motsvarar 6 000 jobb.

Rapporten släpps på seminarium i Almedalen 4 juli

Tid: Kl. 14:30-15:30

Plats: Clematishuset, Strandgatan 20

Medverkande:

Johan Hakelius Chefredaktör Fokus, Elisabeth Thand Ringqvist Styrelseordförande SVCA, Fredrik Schulte, Tjänstgörande riksdagsledamot Moderaterna, Aleksandar Zuza, Utredare Bransch- och företagsfrågor, Industripolitik IF Metall, Per Åsling Tjänstgörande riksdagsledamot, Ordförande Skatteutskottet, Centerpartiet och Roger Leijonqvist, rådgivare till Tritons fonder, West Park Management Services Sweden AB.

Kontaktpersoner:

Elisabeth Thand Ringqvist, styrelseordförande SVCA, +46 8 678 30 90

Helge Sigurd Naess-Schmidt, Partner Copenhagen Economics, +45 50 76 30 30

Om SVCA:

Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA är intresseorganisationen för aktörer inom private equity: buyout, venture capital och affärsänglar. Föreningen, som grundades 1985, verkar för en väl fungerande kapitalförsörjning i Sverige.

För mer information besök: www.svca.se

Om Copenhagen Economics:

Copenhagen Economics är Nordens ledande nationalekonomiska konsultföretag. Vår målsättning är: To enable superior decisions through hard facts and clear stories. Vi är cirka 80 medarbetare och har kontor i Köpenhamn, Stockholm och Bryssel. Sedan 2006 finns Copenhagen Economics på Global Competition Reviews Top-20-lista över de bästa ekonomiska konsultverksamheterna i världen.

Läs mer på: www.copenhageneconomics.com

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) presenterar tisdagen den 4 juli rapporten ”Swedish Private Equity Market – A footprint analysis” under politikerveckan i Visby.

Läs vidare »

Promemorian Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 19:30 CEST

Regeringen föreslår att den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen justeras så att även delägare som själva eller genom någon närstående är eller under något av de fem föregående beskattningsåren varit verksamma i betydande omfattning i

 • ett företag som helt eller delvis, direkt eller indirekt, äger del i företaget, eller
 • ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt, ägs av ett sådant företag som avses i första strecksatsen, omfattas.

Regeringen föreslår vidare att de nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2017.

Som skäl för förslaget att ändra den utvidgade fåmansdefinitionen anger regeringen ett specifikt rättsfall gällande ett utländskt holdingbolag LLP (Limited Liability Partnership) som äger ett dotterbolag i Sverige och andra europeiska dotterbolag. Regeringens bedömning, utifrån nämnda rättsfall, är att nuvarande utformning av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen innebär att det genom den aktuella företagsstrukturen är möjligt att kringgå de s.k. 3:12-reglerna.

SVCA avstyrker regeringens förslag till avgränsning av nuvarande utvidgade fåmansföretagsdefinition då förslaget medför ett helt oöverblickbart tillämpningsområde i och med att varje bolag måste be samtliga sina aktieägare uppåt i bolagsstrukturerna att gå igenom alla sina innehav för att fastställa att det inte finns några ”3-12-aktier” i hela portföljen. SVCA vill också framhålla att det sannolikt kan föreligga sekretessavtal som förhindrar denna granskning varför det i så fall också måste kopplas till en upplysningsskyldighet. SVCA önskar framhålla att affärsänglar det vill säga individer som investerar via aktiebolag i onoterade bolag i tidiga skeden s.k. ”startups” även kommer att träffas av regeringens förslag.

Förslaget går därmed stick i stäv mot vad regeringen har anfört i andra sammanhang om att främja investeringar i tillväxtbolag i tidiga skeden. Vidare går förslaget stick i stäv mot vad andra länder nu genomför i syfte att främja jobb och tillväxt.

SVCA:s bedömning är att förslaget i praktiken leder till att alla onoterade bolag måste betraktas som fåmansbolag om inte alla investerare kunnat visa att de inte bedriver någon verksamhet i annat onoterat bolag. Det kommer alltså bli mindre attraktivt för investerare i onoterade bolag att verka från Sverige då den administrativa bördan och skattekostnaden kraftigt ökar.

SVCA föreslår att regeringen ändrar förslaget så att det träffar den typ av företagsstrukturer som avses att omfattas, nämligen den situationen där ägaren förvisso inte är aktiv i ”rätt” bolag men i ett överliggande bolag men där verksamheten i själva verket bedrivs gemensamt. Ett mer ändamålsenligt sätt att åstadkomma detta vore att inte enbart röstetal beaktas vid prövning enligt 56 kap. 2 § IL. Om även kapitalandelen beaktas, d.v.s. över 50 % av röster eller kapital ska kontrolleras av fyra eller färre delägare, borde på ett mer effektivt sätt skattefördelen med den aktuella ägarstrukturen motverkas.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s yttrande över Promemorian Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Läs vidare »

Biörn Riese blir ny ordförande för SVCA:s tillsynsnämnd

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 14:30 CEST

Biörn Riese Senior Adviser, Advokat, Jurie har utsetts till ny ordförande för SVCA:s tillsynsnämnd. Biörn Riese är sedan 1 mars verksam i den egna nystartade advokatbyrån Jurie efter att dessförinnan varit delägare och styrelseordförande i Mannheimer Swartling. Riese har lång erfarenhet av rådgivning inom affärsmässiga och juridiska frågor såsom transaktioner, bolagsstyrning samt utredningar.

SVCA antog 2015 en uppförandekod och tillsatte samtidigt en tillsynsnämnd. Huvudsyftet med uppförandekoden är att säkerställa att private equity-aktörer som ägare agerar ansvarsfullt och professionellt. Tillsynsnämndens grundläggande uppgift är att utöva oberoende tillsyn över att private equity följer uppförandekoden.

”Med sin gedigna erfarenhet, är Biörn helt rätt person för att leda och utveckla arbetet med SVCA:s uppförandekod och tillsynsnämnd” säger Elisabeth Thand Ringqvist, styrelseordförande i SVCA.

Ett ansvarsfullt och professionellt agerande i ägarrollen utgör helt klart basen för allmänhetens förtroende för private equity. Tillsynsnämndens oberoende tillsyn fyller där en viktig roll. Jag ser fram emot att nu fortsätta det arbetet och att utveckla uppförandekoden vidare, säger Biörn Riese ordförande i SVCA:s tillsynsnämnd.

Tidigare ordförande för SVCA:s tillsynsnämnd Hans-Gunnar Axberger lämnade tillsynsnämnden i december 2016 efter att den tvååriga mandatperioden upphört.

Styrelsen vill tacka Hans-Gunnar för hans dedikerade arbete med att utveckla koden och som tillsynsnämndens första ordförande förvalta den, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Kontaktpersoner:

Elisabeth Thand Ringqvist, styrelseordförande SVCA, 08-678 30 90

Biörn Riese, ordförande SVCA:s tillsynsnämnd, 08-345 000

Peter Nilsson, biträdande huvudsekreterare SVCA:s tillsynsnämnd, 070-645 74 52

Om SVCA:

Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA är intresseorganisationen för aktörer inom private equity: buyout, venture capital och affärsänglar. Föreningen, som grundades 1985, verkar för en väl fungerande kapitalförsörjning i Sverige.

För mer information besök: www.svca.se

Om SVCA:s uppförandekod och tillsynsnämnd

SVCA antog 2015 en uppförandekod och tillsatte då en tillsynsnämnd. Huvudsyftet med uppförandekoden är att säkerställa att private equity-aktörer som ägare agerar ansvarsfullt och professionellt. Regelverket ska samtidigt främja kunskapen om vilka värderingar som är styrande för private equitys verksamhet.

Tillsynsnämnden består av ordförande Biörn Riese samt ledamöterna Agneta Dreber och Björn Börjesson. Advokat Felicia Winberg är huvudsekreterare med biträde av jur. kand. Peter Nilsson; bägge vid Calissendorff Swarting Advokatbyrå.

Tillsynsnämndens grundläggande uppgift är att utöva oberoende tillsyn över att riskkapitalbolagen följer uppförandekoden. Den kan inleda ärenden efter anmälan från SVCA:s styrelse, på eget initiativ eller i vissa fall från enskilda.

För mer information besök: www.svcanamnd.se

​Biörn Riese Senior Adviser, Advokat, Jurie har utsetts till ny ordförande för SVCA:s tillsynsnämnd.

Läs vidare »

Kommande evenemang 2 evenemang

23 Nov 08:30

BVCA Nordic Forum

2018-11-23, 08:30 - 13:00 CET
IET: Savoy Place, 2 Savoy Place, London WC2R 0B

05 Dec 08:30

Nordic Buy Out Forum 2018

2018-12-05, 08:30 - 14:30 CET
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

Om SVCA

SVCA är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity. SVCA har ca 70 ordinarie medlemmar. Medlemsföretagen är både aktörer som investerar i tidiga faser (s.k. venture capital) och aktörer som investerar i mogna företag med stabila kassaflöden.
Såväl statliga som privata aktörer är medlemmar i SVCA.

SVCA förmedlar inte riskkapital.

Adress

 • SVCA
 • c/o KG10, Kungsgatan 8
 • 111 43 Stockholm
 • Sweden

Länkar