Media no image

Promemorian Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag såvitt avser avsnitt 5.2, 5.3 5.7 och 5.8

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 09:00 CEST

Allmänt om regeringens utkast till lagrådsremiss

Regeringen framhåller i utkastet att det är särskilt angeläget att skapa goda villkor för små och växande bolag och att regeringen därför föreslagit att det ska införas lättnader i beskattning av personaloptioner. SVCA vill framhålla att regeringens förslag till personaloptioner är starkt begränsat och att förslaget till personaloptioner inte kommer att fungera som ett effektivt incitament för anställda i främst tillväxtbolag.[1] SVCA:s huvudinvändning är att förslaget till kvalificerade personaloptioner är alltför för snävt för att ge några positiva effekter på investeringsviljan. Endast företag med färre än 50 anställda och som har en omsättning på mindre än 80 miljoner kronor omfattas. Tillväxtbolag med potential att skapa fler jobb kommer inte att kunna utnyttja de kvalificerade personaloptionerna. I remissyttrandet påtalade SVCA att det är nödvändigt att förslaget om kvalificerade personaloptioner utgår från den gängse definitionen av små- och medelstora bolag såsom i Storbritannien där företag med upp till 250 anställda och dryga 320 miljoner kronor i omsättning omfattas.

Mot bakgrund av att förslaget om kvalificerade personaloptioner är alltför snävt, kan inte SVCA se att införandet av kvalificerade personaloptioner neutraliserar försämringar av 3:12-reglerna. Det kan särskilt noteras att försämringen av 3:12-reglerna även träffar en stor del av de nyckelpersoner som erhåller kvalificerade personaloptioner som efter utnyttjande av optionerna har kvalificerade andelar. Det vill säga regeländringarna riskerar att ytterligare minska intresset för nyckelpersoner att ta anställning hos mindre nystartade bolag om inkomsten från de underliggande aktierna i huvudsak beskattas som inkomst av tjänst.

SVCA konstaterar även att grundaren av ett företag normalt inte kan utnyttja skattelättnaderna som kvalificerade personaloptioner innebär. Förslaget om kvalificerade personaloptioner kan alltså inte direkt gynna grundaren av entreprenöriell verksamhet. SVCA delar därför inte synen att reglerna om kvalificerade personaloptioner rättfärdigar försämringar av 3:12-reglerna och att den samlade effekten är att lagstiftaren främjar entreprenörskap och företagande.

Syftet med kvalificerade personaloptioner är att skapa goda villkor för små och växande bolag, men de reglerna förutsätter ju att det finns grundare av dessa bolag och om försämringar av 3:12-systemet missgynnar små entreprenöriella företag motverkar de ändrade 3:12-reglerna just den positiva effekt som införandet av kvalificerade personaloptioner avser att skapa. SVCA ifrågasätter att dessa två system utreds och behandlas isolerat och inte i ett sammanhang då de i högsta grad samverkar för att förstärka eller försämra klimatet för småföretagare.

[1] Se SVCA:s remissyttrande över Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23).

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s yttrande över Promemorian Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag såvitt avser avsnitt 5.2, 5.3 5.7 och 5.8

Läs vidare »
Media no image

SVCA:s kommentar till AllBrights kartläggning av Private Equity i Sverige

Nyheter   •   Mar 06, 2017 09:55 CET

Välkommen och väntad

Vi välkomnar Allbrights kartläggning och resultatet är väntat. Såhär ser det ut på partnernivå idag. Utvecklingen går dock i rätt riktning och vi samarbetar gärna – t ex med AllBright – hur mångfalden kan öka på alla nivåer inom PE.

Varför ser ser det ut som det gör?

Det är fortfarande få kvinnor som väljer finansinriktningen på universiteten. Det finns i huvudsak två vägar in till Private Equity, aningen har man varit investment banker eller managementkonsult. Redan där är det väldigt få kvinnor och framförallt så var det så tidigare. Så inflödet av kvinnor är tyvärr litet. Här finns mycket att göra!

Bolagens aktiviteter

SVCA fortsätter att jobba tillsammans med rådgivningsbolagen, skapa mötesplatser och nätverk för kvinnor samt samarbeta med universiten så att fler kvinnor studerar finansinriktning och se till att dem som finns i bolagen stannar kvar. 

Välkommen och väntad Vi välkomnar AllBrights kartläggning och resultatet är väntat. Såhär ser det ut på partnernivå idag. Utvecklingen går dock i rätt riktning och vi samarbetar gärna – t ex med AllBright – hur mångfalden kan öka på alla nivåer inom PE.

Läs vidare »
Media no image

Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 16:48 CET

Utredningen har, trots knappt 900 sidor, inte lyckats påvisa något samband mellan lägre kvalitet och privata utförare. Vinstbegränsning kommer att leda till en omvälvande omstrukturering av välfärdssektorn i fel riktning. Utredningen saknar konsekvensanalyser bland annat av omställningseffekter för brukare (kötider, service etc.) och anställda. Utredningen blandar marknadsmässig WACC i enlighet med CAPM och applicerar sedan denna på bokförda värden vilket är direkt felaktigt och strider mot vedertagen teori och praxis. SVCA konstaterar också att vinstbegränsningarna som missgynnar humankapital drabbar en tjänstesektor såsom vård- och omsorg där hela 93 % är småföretag med mindre än 20 anställda och 55 % av företagen drivs av kvinnor.

SVCA avstyrker därför med kraft utredningens förslag i sin helhet.

SVCA har tidigare tillstyrkt ägar- och ledningsprövning, se SVCA:s remissyttrande för Ägarprövningsutredningens förslag SOU 2015:7 (Dnr Fi2015/781). SVCA kvarstår i sin uppfattning att ökade kvalitetskrav och huvudmannens långsiktiga stabilitet är nödvändiga förutsättningar för att brukare och anhöriga ska känna trygghet med välfärdstjänsterna.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s yttrande över delbetänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Läs vidare »
Media no image

Betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 09:00 CET

SVCA avstyrker utredarens förslag till utformning av skatten då den kommer att drabba alla företag som säljer eller köper aktier och som lånar in eller ut pengar, trots att de inte är verksamma inom den finansiella sektorn. Förslaget kommer därför direkt att negativt påverka de private equity och venture capital fonder som är etablerade i Sverige och som investerar i svenska företag. Fonder etablerade utomlands kommer inte ha motsvarande kostnad.

Förslaget går stick i stäv med den politiska viljan att private equity och venture capital fonder ska etablera sig i Sverige. Under senare år har flera fonder valt att etablera sig i Sverige, och andra fonder överväger att göra detsamma. Denna för Sveriges positiva utveckling riskeras att vändas om ytterligare pålagor läggs på fonderna och samtidigt som EU, genom initiativet Kapitalmarknadsunionen och många länder exempelvis Luxemburg, Jersey, Guernsey, Irland och Frankrike, arbetar aktivt med att attrahera fonder och deras rådgivare till sina respektive hemländer till följd av Brexit. SVCA anser att förslaget skadar Sveriges anseende som trygg investerarnation. Vidare är det inte möjligt att i en globaliserad och konkurrenssatt omvärld få in ytterligare skatteintäkter på det sätt som utredaren föreslår.

En finansiell verksamhetsskatt med den utformning som föreslås skulle vara skadlig av flera skäl:

 • Den ökade kostnaden för anställd personal skulle öka trycket på omlokalisering av verksamheter inom den finansiella sektorn till andra länder med lägre lönekostnader.
 • Färre arbetstillfällen inom den finansiella sektorn. Införandet av en särskild skatt på lönesumman riskerar att leda till att närmare 16 000 arbeten skulle förvinna i de svenska bankerna och i hela finanssektorn.
 • Skatten motverkar möjligheten för Stockholm att positionera sig som Nordeuropas ledande finanscentrum. Från politiskt håll finns en stark önskan att private equity- och venture capital-fonder som investerar i svenska tillväxtbolag ska vara etablerade i Sverige. Vad gäller mindre venture capital-fonder som investerar i s.k. start-ups finns krav på att fonderna som saminvesterar med den nyetablerade statliga fond i fonden Saminvest ska ha svensk hemvist. Sverige har redan, i förhållande till många andra EU-länder mindre konkurrenskraftiga skatteregler vad gäller etablering av fonder.

Därutöver strider förslaget potentiellt mot EU:s statsstödsregler och konsekvensanalysen är bristfällig, varför utredningen inte utgör ett fullgott beslutsunderlag för regering och riksdag.

Utredarens förslag till att beräkna omsättningen av finansiella tjänster, och det faktum att förslaget inte innehåller något grundavdrag eller fribelopp, kan enligt Skatteverket leda till att närmare 320 000 företag kommer att omfattas av kravet att beräkna sitt beskattningsunderlag, att betala finansskatt och därmed bli skattskyldiga. I likhet med vad Skatteverket anför i sitt särskilda yttrande i utredningen överväger de administrativa kostnaderna de offentligfinansiella intäkterna för många av dessa närmare 320 000 företag.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s yttrande över betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

Läs vidare »
Media no image

Betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 08:45 CET

De nuvarande svenska skattereglerna för delägare i fåmansföretag medför att Sverige redan har de högsta kapitalskattesatserna och ligger betydligt över de högsta nivåerna i Sveriges konkurrentländer. I dagens internationella värld är det mycket enkelt för investerare, svenska såväl som utländska, att prioritera bort investeringar i svenska företag om svenska lagar är för betungande vad gäller t.ex. skattebörda, komplexitet och bristande förutsebarhet samt långsiktighet.

SVCA:s huvudinvändning mot utredningens förslag, är att förslaget saknar en utredning av begreppet skattemässig inkomstomvandling. SVCA anser att det är viktigt att skattemässig inkomstomvandling förhindras, i den meningen att det som utgör en ”ren” löneinkomst inte beskattas som kapitalinkomst, SVCA menar dock att det i betänkandet saknas utredning där problemet med inkomstomvandling definieras och att det därför inte är möjligt att avgöra huruvida syftet med utredningen har uppfyllts. SVCA föreslår därför att utredningen återremitteras till den särskilda utredaren med direktivet att först fastställa vad skattemässig inkomstomvandling består i och att därefter föreslå regler baserat på en sådan fastställd definition. Historiskt sett har det varit problematiskt att fastställa vad som är en marknadsmässig lön för olika typer av arbeten. Förutsättningarna att erhålla information om marknadsmässig lön för respektive bransch har dock förändrats väsentligt till följd av informationssamhällets framväxt och teknisk utveckling varför det i dag är fullt möjligt att fastställa marknadsmässig lön.

 • SVCA anser att utredningens förslag att höja skattesatsen på utdelningar och kapitalvinst inom gränsbeloppet, från 20 till 25 % i kombination med de föreslagna minskade möjligheterna till uttag i inkomstslaget kapital kommer att bli mycket betungande i synnerhet för de mindre och nystartade fåmansföretagen s.k. ”startups”. Enligt SVCA motverkar förslaget därför de politiska målen vad gäller att främja entreprenörskap, jobbskapande och tillväxt samt minskar investeringsviljan i ”startups” och tillväxtbolag.
 • SVCA tillstyrker förslagen att ta bort kapitalandelskravet om 4 % och särskild reglering för ägarskiften mellan närstående.
 • Vidare stödjer SVCA det särskilda yttrandet av Annika Fritsch, Richard Hellenius och Ulla Werkell, att det krävs en känslighetsanalys av de föreslagna ändringarna där effekterna av förslaget för Sverige konkurrenskraft om kapital internationellt framgår.
 • De föreslagna ändringarna i skattereglerna för fåmansägare riskerar, i avsaknad av en känslighetsanalys, att slå hårt mot samhällsekonomin, bidra till att Sverige ytterligare tappar konkurrenskraft om investeringskapital och leda till minskade, istället för ökade, skatteintäkter samt minskad investeringsvilja.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s yttrande över betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

Läs vidare »
Media no image

SVCA’s Board of Directors issues a stern reminder to IK following the Supervisory Board’s review of refugee accommodations

Nyheter   •   Feb 08, 2017 22:56 CET

Annex to SVCA’s board decision 20170203

SVCA’s Board of Directors issues a stern reminder to IK following the Supervisory Board’s review of refugee accommodations

SVCA’s Supervisory Board has submitted its decision concerning the supervisory matter related to private-equity owned refugee accommodations.

The companies under review were:

 • IK Investment Partners (IK), which at the time of the review was the majority owner of Attendo. Referred to as company A in the decision.
 • Triton Partners, which along with Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) is the majority owner of Ambea, which in turn owns Vardaga and Nytida. Triton is referred to as company B in the decision and KKR is referred to as company D.
 • Procuritas, which is a majority owner of Olivia. Referred to as company C in the decision.

SVCA’s Board of Directors notes that the Supervisory Board has concluded that:

 • Compensation rates did not constitute a basis for any complaint from the Supervisory Board, since the market mechanisms normally at work in the public procurement of services from private service providers were set aside during the autumn of 2015 as related to refugee accommodations. The compensation rates that were paid were essentially unilaterally determined by public representatives.
 • Shortcomings that were cited by the IVO have been addressed and have not caused any further action by the authorities.
 • IK have looked to defer matters concerning Code of Conduct requirements to the portfolio companies, which is not consistent with the responsibilities that the Code imposes on the private equity firms as owners of the portfolio companies.

The four companies under review have displayed limited interest in co-operating with the supervisory matter, which may have delayed the review process.

Due to the aforementioned, SVCA’s Board of Directors has decided to:

 • Publish the names of the companies that were reviewed.
 • Not publish the supporting documentation, which contains information that is confidential to companies that were reviewed. For future reviews, it is crucial that the private equity firms be as transparent as possible with the supervisory board, with the knowledge that the information that is required to make an informed decision and increase the understanding of a particular situation will not be shared.
 • Pursuant to section 4 of the Articles of Association, the Board of Directors has the ability to issue a stern reminder (or other sanction) to a member that is criticised by the Supervisory Board. Pursuant to section 4 of the Articles of Association and based on the Supervisory Board’s conclusion that IK looked to defer matters concerning Code of Conduct requirements to the portfolio companies, the Board of Directors has decided to issue a stern reminder to IK due to shortcomings in complying with section 4 of the Code. It is particularly important to maintain such responsibility when – as in the matter at hand – it concerns investments in sectors of society where operations are conducted for the rights of individual citizens, pursuant to section 7 of the Code.
 • In other respects, not issue any stern reminders to the companies that were reviewed, as related to co-operation with the Supervisory Board during review matters, since the Supervisory Board’s criticisms in this area are too general.

The Board of Directors would like to reiterate that the Code of Conduct applies to all private equity firms that invest in Sweden. The Supervisory Board is tasked with reviewing all companies. The Board of Directors may subsequently issue stern reminders and warnings to all companies regardless of whether they are members or not.

Contacts:

SVCA: Elisabeth Thand Ringqvist, Chair, +46 8-678 30 90

SVCA’s Supervisory Board: Peter Nilsson, Chief Secretary, +46 70 645 74 52

SVCA’s Board of Directors issues a stern reminder to IK following the Supervisory Board’s review of refugee accommodations

Läs vidare »
Media no image

SVCA:s styrelse utfärdar erinran till IK efter Tillsynsnämndens granskning av flyktingboenden

Nyheter   •   Feb 08, 2017 22:54 CET

Bilaga till styrelsebeslut i SVCA 20170203

SVCA:s styrelse utfärdar erinran till IK efter Tillsynsnämndens granskning av flyktingboenden

SVCA:s Tillsynsnämnd har överlämnat sitt beslut med anledning av tillsynsärende avseende riskapitalägda flyktingboenden.

De granskade bolagen har varit:

 • IK Investment Partners (IK) som vid tidpunkten för granskningen var majoritetsägare till Attendo. I beslutet benämnt företag A.
 • Triton Partners som tillsammans med Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) är majoritetsägare av Ambea i sin tur är ägare av Vardaga och Nytida. I beslutet är Triton benämnt företag B och KKR är benämnt företag D.
 • Procuritas som är majoritetsägare av Olivia. I beslutet benämnt företag C.

SVCA:s styrelse konstaterar att nämnden har bedömt att:

 • Ersättningsnivåer inte varit grund för någon anmärkning från nämnden då de marknadsmekanismer som annars finns vid det allmännas upphandling av tjänster från privata utförare sattes ur spel hösten 2015 när det gäller flyktingboenden. De ersättningsnivåer som utgått bestämde i praktiken ensidigt av företrädare för det allmänna.
 • Brister som påtalats av IVO har åtgärdats och inte föranlett någon ytterligare åtgärd från myndighetens sida.
 • IK har velat skjuta över frågor gällande uppförandekodens krav till portföljbolaget, vilket inte är förenligt med det ansvar som koden lägger på riskkapitalbolagen som ägare till portföljbolagen.
 • De fyra granskade företagen har haft ett begränsat intresse av att medverka i tillsynsärendet vilket kan ha försenat granskningsprocessen.

Med anledning av ovan beslutar SVCA:s styrelse att:

 • Publicera namnen på de bolag som granskats.
 • Inte publicera underlagsmaterialet som innehåller för de granskade företagen, konfidentiell information. Det är avgörande för framtida granskningar att riskkapitalbolagen gentemot nämnden kan vara så transparenta som möjligt, med vetskap om att den informationen som behövs för att fatta ett välgrundat beslut och öka förståelsen för en given situation, inte kommer att spridas vidare.
 • Styrelsen har med stöd av 4 § i föreningens stadgar möjlighet att besluta om erinran (eller annan sanktion) mot medlem som kritiseras av tillsynsnämnden. Med stöd av 4 § i stadgarna och med anledning av tillsynsnämndens bedömning att IK velat skjuta över frågor gällande uppförandekodens efterlevnad till portföljbolagen, beslutar styrelsen att tilldela IK en erinran på grund av brister i efterlevnaden av 4 § i koden. Ett sådant ansvar är särskilt viktigt att upprätthålla när det, såsom i aktuellt fall, rör investeringar i samhällssektorer där verksamhet bedrivs för enskilda medborgares rättigheter i enlighet med 7 § i koden.
 • I övrigt inte utfärda någon erinran mot de granskade bolagen beträffande samarbete med nämnden under granskningsärenden då Nämndens kritik på detta område är för allmänt hållen.

Styrelsen vill påminna om att Uppförandekoden gäller för alla riskkapitalbolag som investerar i Sverige. Nämnden har till uppgift att granska alla bolag. Styrelsen kan därefter utfärda erinran och varningar till alla bolag oavsett om de är medlemmar eller inte.

Kontaktpersoner:

SVCA: Elisabeth Thand Ringqvist, styrelseordförande 08-678 30 90

SVCA:s tillsynsnämnd: Peter Nilsson, huvudsekreterare 070 645 74 52

Läs vidare »
Media no image

Remissyttrande – Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016_72)

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 08:29 CET

SVCA tillstyrker utredningens förslag att en utredning av det skatterättsliga företrädaransvaret behöver tillsättas då lagstiftningen straffar företrädarna på ett sätt som inte står i proportion till de eventuella fel som de har gjort sig skyldiga till. Vidare delar SVCA utredningens bedömning att det krävs förbättrad samordning inom Regeringskansliet. SVCA avstyrker dock utredningens förslag om entreprenörsombudsman då en sådan funktion inte kommer ge några väsentliga förbättringar för entreprenörskap.

Utredningen har i enlighet med utredningsdirektiven inte presenterat några konkreta förslag på skatteområdet vilket SVCA anser vara en betydande brist då en utredning av förutsättningarna för främjande av entreprenörskap utan förslag på skatteområdet knappast låter sig göras. Enligt utredningens internationella jämförelse av skatter kvalar Sverige inte in bland de 20 främsta länderna vilket de nordiska grannländerna Norge, Finland och Danmark gör. Det är inte rimligt att aktiva aktieägare som operativt arbetar i företag och som tar risk beskattas hårdare än passiva aktieägare. SVCA anser att utredningens avsnitt internationella jämförelse av skatter bör tas i beaktande inför beslut om bland annat betänkanden Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76) och Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag SOU 2016:75).

Föreningen vill därför framhålla att de avgörande hindren för entreprenörskap finns inom Finansdepartementets ansvarsområde: oförutsägbara regler för beskattning av aktiva ägare, avsaknad av fondstrukturer för private equity & venture capital och överreglering av affärsänglar via LAIF.

För närvarande finns ett antal, var för sig icke samordnade förslag, på Finansdepartementets område på remiss (översyn av 3:12-reglerna, incitamentsutredningen, skatt på finansiell verksamhet och vinstbegränsningsutredningen). Samtliga av dessa borde ha analyserats och samordnats utifrån de politiska målen för Sveriges konkurrenskraft, jobbtillväxt, entreprenörskap samt kapitaltillförsel då förslagen riskerar att ytterligare försämra Sveriges konkurrenskraft.

Därutöver har Finansdepartementet numera även ansvar för främjandeåtgärder för kapitalförsörjning såsom EU-initiativen: Kapitalmarknadsunionen, EuVECA-regleringen (European Venture Capital Funds Regulation) och ELTIF-regleringen (European Long Term Investment Funds Regulation).

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s yttrande över Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016_72)

Läs vidare »
Media no image

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad skattebas, KOM (2016) 683 & Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas, KOM (2016) 685

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 14:57 CET

SVCA lämnar nedan sina synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad skattebas, KOM (2016) 683 (Fi2016/03868/S1) samt Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas, KOM (2016) 685 (Fi2016/03866/S1) då SVCA anser att både förslagen måste genomföras gemensamt eller inte alls.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Om SVCA:
Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) är branschföreningen för aktörer på den svenska riskkapitalmarknaden. Riskkapital är en aktiv ägarform och fungerar som en katalysator för tillväxt i svensk ekonomi. www.svca.se

SVCA lämnar sina synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad skattebas, KOM (2016) 683 (Fi2016/03868/S1) samt Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas, KOM (2016) 685 (Fi2016/03866/S1) då SVCA anser att både förslagen måste genomföras gemensamt eller inte alls.

Läs vidare »
Media no image

Europeiska kommissionens förslag till ändringsdirektiv till rådets direktiv om skatteundandragande KOM (2016) 687 slutlig

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 14:38 CET

SVCA har i dagsläget inga andra synpunkter på förslaget än de som tidigare kommunicerats i samband med att regeringen beredde och remitterade förslaget till regler om undantag från skatteplikt för utdelning som behandlats som ränta hos det utdelande bolaget. SVCA vill emellertid upprepa och särskilt understryka den synnerliga vikten av att också detta förslag till fullo överensstämmer med OECD:s förslag i samma frågor och särskilt med hänsyn till den föreslagna utvidgningen till tredje stat. SVCA vill i det sammanhanget även påminna regeringen om att förslaget reser fråga om utformningen överensstämmer i alla delar med det gällande dubbelbeskattningsavtalet med USA och den regel (artikel 24 punkt 1–3) som förvägrar Sverige rätten att särbehandla mottagare av ränta enkom av den anledning att denne har hemvist i USA. Vidare och givet att den nuvarande omfattningen och skrivningar i aktuellt direktiv inte kommer att omfatta utländska riskkapitalfonder eller dess delägare så har SVCA inga andra synpunkter. SVCA deltar dock gärna i den fortsatta processen och särskilt i händelse att omfattningen eller skrivningarna skulle ändras under processens gång.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Om SVCA:
SVCA är branschföreningen för aktörer på den svenska riskkapitalmarknaden. Riskkapital är en aktiv ägarform och fungerar som en katalysator för tillväxt i svensk ekonomi. www.svca.se

SVCA har i dagsläget inga andra synpunkter på förslaget än de som tidigare kommunicerats i samband med att regeringen beredde och remitterade förslaget till regler om undantag från skatteplikt för utdelning som behandlats som ränta hos det utdelande bolaget.

Läs vidare »

Kommande evenemang 4 evenemang

10 Maj 16:00

Inbjudan till SVCA:s föreningsstämma med seminarium och mingel

2017-05-10, 16:00 - 21:00
Stockholms handelskammare, Brunnsgatan 2

11 Maj all day

Invest Europe Chairman's Dinner

2017-05-11 00:00
Stockholm

12 Maj 14:00

Inbjudan till Chalmers investerarseminarium om svenskt företagsklimat

2017-05-12, 14:00 - 16:00
IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm

20 Jun 08:30

Nordic Private Equity Summit 2017

2017-06-20, 08:30 - 17:30
EY, Osvald Helmuths Vej 4, Copenhagen, Denmark

Om SVCA

SVCA är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.
SVCA har ca 90 ordinarie medlemmar. Medlemsföretagen är både aktörer som investerar i tidiga faser (s.k. venture capital) och aktörer som investerar i mogna företag med stabila kassaflöden.
Såväl statliga som privata aktörer är medlemmar i SVCA.

SVCA förmedlar inte riskkapital.

Adress

 • SVCA
 • c/o KG10, Kungsgatan 8
 • 111 43 Stockholm
 • Sweden