Vinnare av SVCA:s priser för årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering och årets affär

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2018 20:00 CET

SVCA delar varje år ut priser till medlemmar i kategorierna årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering och årets affär. Juryn har bestått av representanter för institutionella investerare och SVCA:s VD Isabella de Feudis. Priserna avser prestationer under kalenderåret 2017.

SVCA:s pris för Årets fondresning går till Verdane för resning av fonden Verdane Edda

First close för Verdane Edda, som fokuserar på majoritetsinvesteringar på upp till 500 miljoner kronor, var i december 2017. Fonden tillkännagavs offentligt i mars 2018. Edda var kraftigt övertecknad och slog i hard cap efter att ha rest 3 miljarder kronor att investera i snabbväxande företag inom mjukvaru- och e-handelssektorerna samt i traditionella industrisektorer där digitalisering kan utgöra en avgörande framgångsfaktor. Resningen av Edda tog mindre än fem månader tack vare starkt intresse från befintliga LPs samt ett antal nya investerare. Fonden, som likt sina föregångare investerar i norra Europa, utgör en strategisk vidareutveckling av Verdanes fondproduktsutbud - och över 50 % av det tillförda kapitalet kommer från non-profit investerare. Investerarkollektivet, som till 60 % består av investerare från utanför Norden, utgörs av globala kapitalfonder tillhörande världsledande universitet, stiftelser, försäkringsbolag, familjekontor, statliga investeringsfonder samt privata och offentliga pensionsfonder. Utöver de 40 % av Eddas kapital som härstammar från Norden kommer 40 % från övriga Europa och 20 % från USA.

SVCA:s pris för Årets mest samhällsnyttiga investering går till Priveq Investment V för investeringen i Ljung & Sjöberg

Priveq, genom Priveq Investment V, blev ny majoritetsägare i Ljung & Sjöberg (”L&S”) under våren 2017 tillsammans med bolagets grundare, ledningsgrupp och andra nyckelpersoner. Ljung & Sjöberg AB är ett tjänsteföretag specialiserat på dold psykisk ohälsa – stress, spelberoende, medberoende och substansberoende – på arbetsplatsen. Ljung & Sjöbergs vision är att hjälpa arbetsgivare att rädda liv med ambition att i tid rehabilitera så många medarbetare som möjligt som lider av dold psykisk ohälsa och på samma gång reducera kostnaderna som uppstår i samband med dessa problem för både arbetsgivare och samhället. Året innan Priveqs inträde hade L&S en omsättning på 55 miljoner kronor (2016) och prognosen för 2018 pekar på en omsättning om ca 73 miljoner kronor. Ansvarigt team på Priveq AB har bestått av Johanna Svensson, Henrik Westfeldt och Fanny Leksell.

SVCA:s pris för Årets affär går till Nordic Capital Fond VIII för sin avyttring av Bambora

År 2014 köpte Nordic Capital fond VIII ut kortinlösensplattformen Euroline från banken SEB för ca 240 miljoner euro. Med Euroline och ett par andra förvärvade bolag som bas lanserades 2015 betalningslösningsföretaget Bambora. Bolaget expanderade kraftigt till att bli en globalt snabbväxande aktör som hjälper handlare världen över med smarta digitala betalningsflöden. Sommaren 2017 sålde Nordic Capital fond VIII Bambora till det franska företaget Ingenico för 1,5 miljarder euro. Ingenico är världsledande inom betalningar med världens största nätverk för betalningsacceptans. Med Ingenico som nya ägare kan Bambora få större utväxling på sin tekniska plattform och sitt starka team, och därmed möjlighet till en ännu snabbare tillväxt och global expansion. Under tiden som Nordic Capital var ägare gjordes betydande investeringar i produkter, teknologi och organisation. Bambora växte kraftigt både organiskt och genom en tydlig förvärvsagenda. I början hade bolaget 50 medarbetare och vid försäljningen var de mer än 700 anställda. Under Nordic Capitals treåriga ägarperiod rekryterades över 400 nya medarbetare. Företaget hade vid Ingenicos förvärv 110 000 kunder på 70 olika marknader och hanterade transaktioner till ett värde av mer än 55 miljarder euro per år, varav över 70 procent online och i mobilen. Intäkterna uppgick till över 2 miljarder kronor 2016. Ansvarigt investeringsteam på Nordic Capitals rådgivningsbolag har bestått av Fredrik Näslund, Daniel Berglund, Rickard Torell och Erik Holm.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA delar varje år ut priser till medlemmar i kategorierna årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering och årets affär. Juryn har bestått av representanter för institutionella investerare och SVCA:s VD Isabella de Feudis. Priserna avser prestationer under kalenderåret 2017.

Läs vidare »

Uttalande från SVCA:s styrelse rörande Tillsynsnämndens granskning av HgCapital Trust plc

Nyheter   •   Nov 27, 2018 11:00 CET

27 november 2018

SVCA:s Tillsynsnämnd (”Nämnden”) har idag offentliggjort sitt beslut i tillsynsärende avseende en riskkapitalägd vård- och omsorgskoncern. Nämnden har utifrån SVCA:s uppförandekod granskat HgCapital Trust plc fortsättningsvis kallat ”Bolaget” med anledning av händelser och omständigheter som uppmärksammats kring dess tidigare portföljbolag Frösunda Omsorg AB.

SVCA:s styrelse konstaterar att Nämndens granskning har gjorts enligt uppförandekoden (i den lydelse som var gällande under perioden för tillsynen):

 • § 4 Övergripande ansvar: Ett riskkapitalbolag med bestämmande inflytande över ett portföljbolag har ansvar för att kodens normer iakttas i portföljbolagets verksamhet.
 • § 5 Generalklausul: Ett riskkapitalbolag ska, med beaktande av de i 3 § angivna ändamålen, i all sin verksamhet uppträda så att det förtjänar allmänhetens förtroende.
 • § 7 Uppdrag för det allmänna: Ett riskkapitalbolag som investerar inom samhällssektorer där verksamheten bedrivs för enskilda medborgares räkning, såsom inom skola, vård och omsorg, ska verka i enlighet med allmänt vedertagna värdegrunder. De berördas rättigheter ska upprätthållas och intresset av en trygg och kontinuerligt fungerande verksamhet tillgodoses.

SVCA:s styrelse välkomnar Nämndens granskning och noterar att Nämnden har bedömt att:

 • Verksamheten vid Frösunda har under perioden för tillsynen varit behäftad med sådana brister att den inte kan sägas ha upprätthållit berördas rättigheter och tillgodosett intresset av en trygg och kontinuerligt fungerande verksamhet.
 • Bristerna som förekommit i Frösundas verksamhet under perioden för tillsynen har varit systematiska och återkommande samt att Frösunda inte har kommit tillrätta med dessa brister inom ramen för den ordinarie verksamheten.
 • Bolaget har mot den bakgrunden haft en skyldighet att agera då Bolaget haft ett bestämmande inflytande över Frösunda.
 • Det har inte framkommit att Bolaget vidtagit erforderliga åtgärder för att Frösunda skulle komma tillrätta med bristerna i verksamheten och Bolaget har därmed inte uppfyllt denna skyldighet.
 • Bolaget har därmed inte heller uppfyllt skyldigheten enligt uppförandekoden att i all sin verksamhet uppträda på ett sätt som förtjänar allmänhetens förtroende.
 • Tillsynen har därför utmynnat i kritik från Nämnden gentemot Bolaget för bristande efterlevnad av uppförandekoden 4, 5 och 7 §§.

Styrelsen konstaterar att Nämndens tillsyn utmynnat i kritik mot Bolaget. Private equitys ägar- och styrningsmodell är i grunden väl lämpad för att driva verksamhet på uppdrag av det offentliga. En förutsättning för långsiktigt hållbara portföljbolag är att ett aktivt och engagerat ägarskap utövas när så är möjligt, innefattande ett ansvar för att uppförandekodens normer iakttas i portföljbolagets verksamhet, vilket i detta fall inte verkar ha skett.

Det är av yttersta vikt att ägare av verksamheter inom välfärden agerar på ett ansvarsfullt och långsiktigt vis. Bolagets ägande verkar i detta fall, utifrån vad som framkommit, inte ha varit i linje med det vi definierar som gott aktivt ägaransvar. Den här granskningen visar att Nämnden har ett viktigt uppdrag och även om just denna granskning inte kan leda till någon åtgärd från styrelsens sida då Bolaget inte är medlem i SVCA, så ska negativ eller positiv publicitet från en tung instans inte underskattas säger Elisabeth Thand Ringqvist, styrelseordförande i SVCA, i en kommentar till Tillsynsnämndens granskning.

Kontaktpersoner:

Elisabeth Thand Ringqvist, styrelseordförande SVCA, +46 8 678 30 90

Biörn Riese, ordförande SVCA:s Tillsynsnämnd, +46 8 345 000

Peter Nilsson, huvudsekreterare SVCA:s Tillsynsnämnd, +46 70 645 74 52

Om SVCA:

Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA är intresseorganisationen för aktörer inom private equity; buyout, venture capital och affärsänglar. Föreningen, som grundades 1985, verkar för en väl fungerande kapitalförsörjning i Sverige gällande investeringar i primärt onoterade bolag.

För mer information besök: www.svca.se

Om SVCA:s uppförandekod och tillsynsnämnd:

SVCA antog 2015 en uppförandekod och tillsatte då en tillsynsnämnd. Huvudsyftet med uppförandekoden är att säkerställa allmänhetens förtroende för att riskkapitalbolagen agerar på ett sätt som inger förtroende i samhället och säkerställa att private equity-aktörer som ägare agerar ansvarsfullt och professionellt. Regelverket ska samtidigt främja kunskapen om vilka värderingar som är styrande för private equity-verksamheter.

Tillsynsnämnden består av ordförande Biörn Riese samt ledamöterna Agneta Dreber och Björn Börjesson. Peter Nilsson är huvudsekreterare med biträde av Maria Walter; bägge vid Calissendorff Swarting Advokatbyrå.

Tillsynsnämndens grundläggande uppgift är att utöva oberoende tillsyn över att riskkapitalbolagen följer uppförandekoden. Nämnden kan inleda ärenden efter anmälan från SVCA:s styrelse, på eget initiativ, efter önskemål från medlem i SVCA eller i vissa fall efter begäran från berörda enskilda.

För mer information besök: www.svcanamnd.se där Nämndens beslut är publicerat.

Läs vidare »

Statement by the SVCA’s Board of Directors regarding the Supervisory Board’s review of HgCapital Trust plc

Nyheter   •   Nov 27, 2018 11:00 CET

27 November 2018

SVCA’s Supervisory Board (the “Board”) published today its decision in a supervisory case regarding a health care and social care corporate group owned by a private equity firm. The Board has reviewed HgCapital Trust plc, hereinafter referred to as the “Company”, based on the SVCA’s Code of Conduct as a result of circumstances and events which have gained attention regarding its previous portfolio company Frösunda Omsorg AB.

SVCA’s Board of Directors notes that the Board’s review has been carried out according to the Code of Conduct (based on the wording of the code applicable during the period of the supervision):

 • Section 4, Overall Responsibility: A private equity firm having a controlling interest in a portfolio company is responsible for the norms of this Code of Conduct being observed in the operations of the portfolio company.
 • Section 5, General Clause: A private equity firm shall, having regard to the objectives stated in Section 3, conduct itself in a manner deserving of public trust.
 • Section 7, Public Functions: A private equity firm investing in sectors of society where business is conducted on behalf of individual citizens, such as education, healthcare and social care, shall act in accordance with generally accepted values. The rights of the concerned shall be upheld, and their interest in a safe and smoothly functioning activity shall be seen to.

SVCA’s Board of Directors welcomes the review carried out by the Board and notes that the Board has concluded the following:

 • The operations conducted by Frösunda during the period of the supervision were subject to such deficiencies that they cannot be said to have protected the rights of those concerned or to have ensured safe and smoothly functioning operations.
 • The deficiencies in Frösunda’s operations during the period of the supervision were systematic and recurring and Frösunda did not correct these deficiencies within the scope of its ordinary operations.
 • In light of this background, the Company had an obligation to act since the Company had a controlling influence over Frösunda.
 • It has not been demonstrated that the Company took the measures necessary to ensure that Frösunda corrected the deficiencies in the operations. Consequently, the Company failed to fulfill this obligation.
 • The Company thereby also did not fulfill its obligation under the Code of Conduct to conduct itself in all of its activities in manner deserving of public trust.
 • The supervision has therefore resulted in criticism being levied against the Company by the Board for lack of compliance with sections 4, 5 and 7 of the Code of Conduct.

The Board of Directors notes that the Board’s supervision has resulted in criticism of the Company. The ownership and management model of private equity firms is fundamentally well-suited for conducting operations on behalf of the public. A precondition for long-term, sustainable portfolio companies is the exercise of active and committed ownership to the greatest extent possible, including responsibility for ensuring that the norms of the code of conduct are complied with in a portfolio company’s operations which, in this case, does not appear to have occurred.

“It is of the utmost importance that owners of operations within the welfare sector act in a responsible and long-term manner. The Company’s actions appear in this case, based upon what has been demonstrated, not to have been in line with what we define as sound active ownership responsibility. This review demonstrates that the Board has an important mission and, even if this review itself cannot lead to any measures by the Board of Directors since the Company is not a member of the SVCA, negative or positive publicity from a weighty body must not be underestimated”, according to Elisabeth Thand Ringqvist, chairperson of the SVCA, in a comment on the Supervisory Board’s review.

Contact persons:

Elisabeth Thand Ringqvist, chairperson of the SVCA, +46 8 678 30 90

Biörn Riese, chairperson of the SVCA’s Supervisory Board, +46 8 345 000

Peter Nilsson, Chief Secretary of the SVCA’s Supervisory Board, +46 70 645 74 52

About the SVCA:

The Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) is the industry body for parties acting in the areas of private equity, buyouts, venture capital and business angels. The association, which was founded in 1985, endeavors to achieve properly functioning supply of capital in Sweden with respect to investments primarily in unlisted companies.

For more information, please visit: www.svca.se

About the SVCA’s Code of Conduct and supervisory board:

The SVCA adopted a Code of Conduct and appointed a supervisory board in 2015. The primary purpose of the Code of Conduct is to ensure public confidence that private equity firms are acting in such a way as to instill public confidence and to ensure that private equity firms, as owners, are acting responsibly and professionally. At the same time, the rules are designed to promote knowledge about which values are controlling for private equity operations.

The supervisory board consists of a chairperson, Biörn Riese, and members Agneta Dreber and Björn Börjesson. Peter Nilsson is the Chief Secretary, assisted by Maria Walter; both of whom work at the law firm Calissendorff Swarting Advokatbyrå.

The fundamental duty of the Supervisory Board is to exercise independent supervision over compliance by private equity firms with the Code of Conduct. The board is authorized to commence a matter following a report filed by the SVCA’s Board of Directors, or on its own initiative, or following a request by a member of the SVCA, or in certain cases following a request by any concerned person.

For more information, please visit: www.svcanamnd.se where the board’s decisions are published.

Läs vidare »

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang – Förslag till genomförande i svensk rätt

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 19:00 CEST

SVCA delar uppfattningen att aktivt ägande och aktieägarengagemang är viktigt för bolags utveckling. SVCA:s medlemmar är aktiva ägare i onoterade bolag och de fungerar som en vitaliserande kraft när det gäller att tillföra kapital och kompetens för att framtidssäkra företag. Fakta är att produktivitetstillväxten i bolag som har private equity som ägare har ökat med närmare 10 % jämfört med i andra bolag. Den indirekta effekten är att produktivitetstillväxten smittar av sig på icke private equity-ägda bolag i samma branscher. De 1 000 svenska bolag som har haft private equity som ägare har därför totalt bidragit med 0,4 % av BNP tillväxten per år de senaste 10 åren. Det motsvarar 5,81 % av dagens BNP.

6.2.5 Möjligheten att avstå från att anta principer m.m.

SVCA tillstyrker förslaget i kapital 6.2.5 att kapitalförvaltare kan avstå från att dels anta principer för aktieägarengagemang, dels lämna en årlig redogörelse. Som framgår av departementspromemorian så finns det en rad skäl för en aktör att avstå ifrån att anta principer exempelvis en institutionell investerare som huvudsakligen investerar i värdepapper som inte handlas på en reglerad marknad, en aktör som har en så pass begränsad verksamhet och att det inte framstår som ekonomiskt försvarbart att ta fram sådana principer.

6.5.3 En årlig redogörelse till institutionella investerare

SVCA delar Justitiedepartementets bedömning att den årliga redogörelsen kan inkluderas i årsberättelsen för en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond och tillstyrker förslaget.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s remissyttrande över Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang – Förslag till genomförande i svensk rätt

Läs vidare »

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro COM(2018) 147 final

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2018 09:00 CEST

SVCA har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna direktivförslag och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i sitt yttrande.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s remissyttrande över Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro COM(2018) 147 final

Läs vidare »

Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 09:00 CEST

Utredningen som ligger till grund för de ändringsförslag som remitterats har, trots ett massivt underlag, inte lyckas påvisa något samband mellan lägre kvalitet och privata utförare.

Flera remissinstanser samt lagrådet har poängterat att den föreslagna vinstbegränsningen kommer leda till en omvälvande omstrukturering av välfärdssektorn med oöverskådliga konsekvenser för brukarna. Denna slutsats påverkas inte av att en lägsta nivå om ett prisbasbelopp föreslås i den begränsning av rörelseresultatet som ställs som krav för att beviljas ett tillstånd att ta emot offentlig finansiering vilket PwC påvisade i sin analys av lagrådsremissen och kompletterande promemoria. Utredningen saknar fortfarande konsekvensanalyser bland annat av omställningseffekter för brukare (tillgänglighet, service etc.) och anställda. Utredningen blandar marknadsmässig WACC i enlighet med CAPM och applicerar sedan denna på bokförda värden vilket är direkt felaktigt och strider mot vedertagen teori och praxis. SVCA konstaterar också att vinstbegränsningarna som missgynnar humankapital, drabbar en tjänstesektor såsom vård- och omsorg där hela 93 % är småföretag med mindre än 20 anställda och 55 % av företagen drivs av kvinnor.

Mot bakgrund av investeringsbehoven och kapitalbristen framstår det som besynnerligt att lägga fram förslag som ytterligare minskar investeringsviljan i välfärdssektorn. För att bringa ordning och reda i välfärden anser SVCA att all välfärdsverksamhet ska omfattas av höga kvalitetskrav. Ett stort antal  forskningsstudier visar att de privata välfärdsaktörerna levererar välfärdstjänster som är minst lika bra, i många fall till bättre kvalitet och till lägre kostnader. Att bryta denna positiva utveckling genom att införa vinstbegränsning kommer att leda till oordning och oreda i välfärden under lång tid.

SVCA avstyrker därför förslagen i sin helhet och hänvisar till SVCA:s remissyttrande över Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) Fi2016/04014/K.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity och venture capital.

SVCA:s remissyttrande över Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

Läs vidare »

Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 08:15 CET

SVCA delar uppfattningen att den svenska skattebasen behöver värnas för att säkerställa den nuvarande och framtida välfärden. Sverige är dock en liten öppen ekonomi som i allra högsta grad är beroende av fri rörlighet för kapital och kompetens. Näringslivets struktur har de senaste 30 åren genomgått en omfattande omvandling från ett fåtal större koncerner med många anställda till entreprenörsledda små och medelstora tillväxtbolag. 4 av 5 arbeten skapas i dag i mindre företag. Förslaget om exitbeskattning är synnerligen illa anpassat för detta och kommer om det genomförs få betydande negativa konsekvenser för Sveriges ekonomi och näringsliv. Det finns omfattande forskning som visar på att beskattning av detta slag får synnerligen negativa effekter. SVCA anser att Skatteverkets rapport skyndsamt ska förpassas till arkivet så att investeringsviljan inte skadas ytterligare. Förslaget om exitbeskattning läggs dessutom fram i ett läge när andra länder rustar för att öka sin attraktivitet genom att undanröja hinder för startupkluster och kapitalförsörjningsekosystemet och därmed skapa tillväxt. SVCA avstyrker därför förslaget i sin helhet.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s remissyttrande över Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer.

Läs vidare »

Vinnare av SVCA:s priser för årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering och årets affär

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 19:14 CET

SVCA delar varje år ut priser till medlemmar i kategorierna årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering och årets affär. Juryn har bestått av representanter för SVCA:s sponsorer och LP:s samt SVCA:s VD Isabella de Feudis.

SVCA:s pris för Årets fondresning går till FSN Capital Partners för resning av fonden FSN Capital V

FSN Capital Partners ("FSN"), tillkännagav stängningen av FSN Capital V den 16 december 2016 efter att fonden rest 9,62 miljarder kronor. FSN Capital V är 77 % större än FSN Capital IV.

Investerarkollektivet i FSN Capital V är väl diversifierat och består av både offentliga och privata pensionsfonder, s.k. sovereign wealth funds, försäkringsbolag, offentliga institutioner, kapitalförvaltare, banker samt fond i fonder. FSN har breddat den internationella investerarbasen med nya investerare från Asien, Mellanöstern och USA. Av det totala kapitalet rest kom 29 % från investerare baserade i Nordamerika, 13 % från Asien och Mellanöstern och 34 % från Europeiska investerare utanför Norden. Därutöver attraherade fonden en stark investerarbas från de nordiska länderna med ledande investerare från samtliga nordiska marknader.

SVCA:s pris för årets mest samhällsnyttiga investering går till Priveq Investment Fund V för sin investering i ILT Inläsningstjänst

Priveq, genom Priveq Investment Fund V, blev ny majoritetsägare i ILT Inläsningstjänst (”ILT”) under våren 2016 tillsammans med ledningsgruppen och andra nyckelpersoner. ILT’s vision är att ge alla elever, oavsett hinder, likvärdiga förutsättningar att klara skolan. Med pedagogiken som utgångspunkt och ny teknik som stöd tillhandahåller ILT en rad smarta tjänster från förskolan upp till vuxenutbildningen med målet att göra undervisningen mer lättillgänglig och inkluderande för alla. Året innan Priveqs inträde hade ILT en omsättning på 55 miljoner kronor (2015) och prognosen för 2017 pekar på en omsättning om ca 100 miljoner kronor.

SVCA:s pris för Årets affär går till Altor Fond II för sin avyttring av PIAB

SVCA:s pris för Årets affär går till Altor Fond II för sin avyttring av PIAB. Altor förvärvade en majoritet av PIAB i augusti 2006 och ingick därmed ett partnerskap med företagets grundare, familjen Tell. Bolaget utgjorde då den minsta investeringen i Altor Fond II men det skulle komma att bli en av fondens absolut bästa. Under tio års tid genomgick bolaget, under överinseende av Altor, ett flertal olika faser för att slutligen inta en position som en global ledare på marknaden för vakuum-automation. Bolaget har nu en oerhört stabil, internationell, grund att stå på med en skalbar och konkurrenskraftig operativ modell. Varumärket PIAB är välkänt i industrin och bolaget har vinden i ryggen i och med en ökad automatiseringstrend på en växande marknad. Altor Fond II avyttrade PIAB till EQT Fond VII i januari 2016.

PIAB har som ett resultat av denna resa genererat en omsättningstillväxt (CAGR) över 9 år på 7 %, medan EBIT-marginalen nästan tredubblats från 12 % till över 30 %. Detta har i sin tur genererat mer än en fyrdubbling av EBITA på 204 miljoner jämfört med 45 miljoner när investeringen gjordes.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s pris för: - Årets fondresning går till FSN Capital Partners för resning av fonden FSN Capital V - Årets mest samhällsnyttiga investering går till Priveq Investment Fund V för sin investering i ILT Inläsningstjänst - Årets affär går till Altor Fond II för sin avyttring av PIAB Priserna avser prestationer under räkenskapsåret 2016.

Läs vidare »

Promemorian Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 15:59 CEST

Inledning och sammanfattande synpunkter

SVCA välkomnar Finansdepartementets översyn av Första–Fjärde AP-fondernas placeringsregler samt hållbarhetsarbete.

I promemorian används begreppen riskkapitalbolag och riskkapitalföretag vilka är ålderdomliga och otydliga begrepp. SVCA använder i det följande private equity-fonder för avtalsreglerat samriskföretagande mellan professionella och semi-professionella investerare, fondförvaltare och investeringsrådgivare. Dessa parter är alla såsom jämbördiga delaktiga i att förhandla fram villkoren för nya fonder. Private equity är en ägarform för onoterade bolag där institutionella investerare såväl som rådgivarna förutsätts investera betydande kapital för att bygga långsiktigt hållbara bolag.

AP-fondernas investeringar i private equity-fonder har under de senaste 20 åren bidragit med synnerligen god avkastning till Sveriges pensionärer. I det nuvarande makroekonomiska läget där räntorna sannolikt kommer att förbli på lägre nivåer är det för samhällsekonomin och framtida pensionärer centralt att AP-fonderna kan investera i s.k. alternativa tillgångar, varav private equity är ett av de viktigaste alternativa tillgångsslagen, på ett genomtänkt och effektivt sätt. Enligt McKinsey & Companys utvärdering av AP-fonderna så har private equity tillsammans med fastigheter varit de tillgångsslag som haft högst avkastning under perioden 2013-2016.

SVCA har i tidigare remissyttranden framhållit att de nuvarande kvantitativa begränsningsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna är föråldrade och fungerar dåligt med hänsyn till de nya typer av tillgångar och investeringsinstrument som har introducerats på de finansiella marknaderna. Vidare kvarstår SVCA:s synpunkt att AP-fonderna måste vara oberoende av regeringen i den löpande förvaltningen.

Marknaden för investeringsinstrument har utvecklats snabbt de senaste 35 åren. Den gängse bedömningen är att marknaden för investeringsinstrument kommer att fortsätta att utvecklas snabbt till följd av globalisering, digitalisering och fortsatt låga räntor. SVCA anser att det är centralt att AP-fonderna och därmed svenska framtida pensionärer får ta del av den avkastning som dessa nya investeringsinstrument kan generera. Ett antal nyare tillgångsklasser har även positiva bieffekter för samhället i stort såsom investeringar i onoterade svenska tillväxtbolag genom private equity- och venture capital-fonder och utlåning utanför banksektorn genom s.k. private debt eller credit funds – en tillgångsklass som vuxit kraftigt efter finanskrisen 2008 då bankernas utlåning till företagen minskat.

En alltför rigid nationell överreglering av AP-fondernas placeringsmandat gällande alternativa investeringsinstrument utgör hinder för AP-fonderna att uppnå optimal diversifiering av sina tillgångar och därmed en bättre avkastnings- och riskprofil. Det är avgörande att de ändringar som nu föreslås är framtidssäkrade och möjliggör för AP-fonderna att investera i moderna investeringsinstrument som kommer att fortsätta att utvecklas.

Även hållbarhet är ett dynamiskt område som är föränderligt och i ständig utveckling. I den globala och digitaliserade omvärlden med låga räntor finns det stora mängder kapital i omlopp från institutionella investerare (pensionsfonder, stiftelser, s.k. sovereign wealth funds, försäkringsbolag m.m.) som söker investeringar för att generera avkastning. Det är därför centralt att de svenska AP-fonderna ges internationellt gångbara och långsiktiga ramverk när det gäller hållbarhetskrav som dels inte hämmar utvecklingen på hållbarhetsområdet, dels inte hindrar AP-fonderna från investeringar i tillgångsslag som deras internationella motsvarigheter har tillgång till. SVCA vill här framhålla att tillgången till de bästa förvaltarna av alternativa investeringar är begränsad då fonderna ofta är betydligt övertecknade. Det är därför viktigt att ramverket för AP-fondernas hållbarhetsarbete anpassas efter de internationella regelverk som redan används av denna typ av förvaltare. Ett internationellt gångbart och långsiktigt ramverk gör det också lättare för de svenska AP-fonderna att samarbeta med internationella institutionella ägare i hållbarhetsfrågor.

SVCA har baserat yttrandet utifrån ovan utgångspunkter.

Sammanfattningsvis har SVCA följande huvudsakliga synpunkter på förslagen i promemorian:

 • SVCA tillstyrker ändringen av Första–Fjärde AP-fondernas placeringsregler (avsnitt 6.1), dock bör AP-fondernas placeringsregler omfatta fler typer av alternativa tillgångar jämfört med promemorians förslag.
 • SVCA delar promemorians uppfattning att den minsta andel av AP-fondernas marknadsvärde som ska vara placerat i räntebärande värdepapper med låg kredit- och likviditetsrisk ska sänkas till 20 procent och tillstyrker därför förslaget i avsnitt 6.2.
 • SVCA delar promemorians uppfattning att kravet på externa förvaltare ska tas bort och tillstyrker förslaget i avsnitt 6.4.
 • SVCA tillstyrker promemorians förslag att fondmedlen ska förvaltas föredömligt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande (avsnitt 7.2). SVCA anser dock att det bör tilläggas att arbetet med ansvarsfulla investeringar och hållbar utveckling ska utgå ifrån internationellt antagna hållbarhetskrav och riksdagsbeslut i syfte att undvika politisk styrning och nationell överreglering av AP-fondernas förvaltning.
 • SVCA tillstyrker promemorians förslag och delar Finansdepartementets bedömning vad gäller AP-fondernas verksamhet och att värdegrunden ska ta sin utgångspunkt i de internationella konventioner som Sverige har undertecknad och av riksdagen ratificerade globala mål för hållbar utveckling samt ett vetenskapligt förhållningssätt till frågor om hållbar utveckling (avsnitt 7.3) SVCA anser dock även fortsättningsvis att AP-fondernas inte får riskera att bli ett närings- och ekonomiskt politiskt instrument. AP-fonderna bör i sin tolkning av internationella konventioner utgå ifrån riksdagsbeslut samt de eventuella mellanstatliga avtal som svenska staten förbundit sig till.
 • SVCA tillstyrker promemorians förslag och bedömning avseende transparens (avsnitt 7.4). SVCA anser dock att hållbarhet ska vara en integrerad del av fondernas riktlinjer och redovisning av hur fonderna förvaltar buffertkapitalet.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s remissyttrande över förslag till ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna.

Läs vidare »

Promemorian Nya skatteregler för företagssektorn

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 23:30 CEST

Inledning och sammanfattande synpunkter

SVCA konstaterar liksom i tidigare remissyttranden att Sverige är en liten öppen ekonomi dock importerar Sverige kapital till skillnad från exempelvis Tyskland och Frankrike. För att Sverige även fortsättningsvis ska vara attraktivt att investera i måste överreglering undvikas. SVCA:s remissyttrande är i linje med vad föreningen framförde i remissyttrandet över Företagsskattekommitténs slutbetänkande: ”Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet” (SOU 2014:40). Som framgår av det yttrandet delade SVCA regeringens då uttalade uppfattning att skattesystemet bör gynna företagande, sysselsättning och investeringar. SVCA vill därför upprepa sin uppfattning att både entreprenörer, vilka ofta investerat all sin tid och betydande belopp, samt investerare, som också ofta investerat mycket tid och kapital, i vart fall inte får missgynnas av föreslagna och genomförda skattereformer.

SVCA delar vidare uppfattningen att skatteflykt ska motverkas. Det är också ett av syftena med EU:s nyligen antagna direktiv (2016/1164/EU) från den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder, som direkt inverkar på den inre marknadens funktion. Ett direktiv som bl.a. innefattar förslag på ränteavdragsbegränsande regler, regler för att hantera hybrida missmatchningar, m.m. Direktivet syftar således till att motverka aggressiv skatteplanering och skatteflykt i företagssektorn på den inre marknaden och bygger till stor del på OECD:s åtgärdspaket inom ramen för BEPS-projektet. Det anges att det för en fungerande inre marknad behöver vidtas åtgärder för att motverka skatteflykt samt att säkerställa en rättvis och effektiv beskattning inom unionen ”på ett konsekvent och samordnat sätt”. Reglerna är tvingande för EU:s medlemsstater och ska vara införlivade i den nationella lagstiftningen senast den 1 jan 2019. SVCA har baserat yttrandet utifrån dessa utgångspunkter

Sammanfattningsvis har SVCA följande huvudsakliga synpunkter på förslagen i promemorian:

 • SVCA inser och accepterar behovet av att införa skatteregler för att implementera EU-direktivet (2016/1164/EU) från den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion, men SVCA avstyrker samtidigt för SVCA:s medlemmar och andra aktörer väsentliga delar av förslaget i promemorian ”Nya skatteregler för företagssektorn Fi2017/02752/S1. SVCA förordar bl.a. att en generell ränteavdragsreglering baserad på ett underlag av en EBITDA-modell, med ett avdragsutrymme om 30 % införs.
 • De nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna bör i sin helhet avskaffas.
 • En alternativregel bör stipulera ett s.k. fribelopp för en svensk företagsgrupp om i vart fall 3 miljoner euro i likhet med vad som gäller i t.ex. Tyskland.
 • SVCA saknar en koncernregel av direktivets modell, som medger avdrag med ett högre belopp under vissa specifika omständigheter och vissa andra undantag, för t.ex. fristående subjekt.
 • Förslaget om en tillfällig begränsning av avdrag för tidigare års underskott är inte acceptabel av främst rättssäkerhetsskäl, eftersom det slår särskilt hårt mot start-up-, tech- och tillväxtbolag och måste därför utgå ur förslaget.
 • Förslagen är vidare mycket komplicerade och på sina håll svårtolkade, konsekvensen blir därför betydande osäkerhet och administrativa bördor vid årsboksslutsplanering och koncernutjämning. Finansdepartementets uppskattning av de administrativa bördorna kring tids- och timkostnad (s. 246-) är direkt felaktiga.

SVCA menar att behovet av att införa regler för att möta EU-direktivets mål att motverka skatteflykt bäst tillmötesgås av regler som samspelar med motsvarande regler i jämförbara EU-länder. En generell regel om ränteavdragsbegränsning bör därför i likhet med flertalet av de andra länder som infört eller föreslagit regler på området säkerställa rätt till avdrag för negativt räntenetto motsvarande 30% av ett underlag av EBITDA-modell, med tydliga lätt tillämpliga koncernregler och rimliga fribelopp för företagsgrupper. Som SVCA tidigare framfört i sitt remissvar över Företagsskattekommitténs förslag är det av största vikt att ett nytt system innebär att de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna helt avskaffas. Tillämpningen av dessa regler av Skatteverket och av domstolarna har inneburit en betydande osäkerhet för såväl svenska som utländska aktörer i näringsliv och investerarmarknad. Reglerna har också ifrågasatts av EU och den historiskt transparanta svenska marknaden för utländska investeringar har under senare år tydligt präglats av osäkerhet och oro. Attraktionskraften för internationella investeringar i svenska företag och svenska tillgångar har minskat till förmån för länder där skattebelastningen och gällande regelsystem präglas av förutsebarhet och pålitlighet. Det är därför mycket svårt att förstå det behov som regeringen ser att behålla de riktade räntebegränsningsreglerna för räntor inom en intressegemenskap utöver mer generella ränteavdragsregler av en modell som står i överensstämmelse med antaget EU-direktiv. 

En mängd komplicerade regleringar i förslaget behöver förenklas eller förtydligas. Förslaget i promemorian är därför i behov av en omfattande revidering för att i färdigt skick senast hösten 2018 stärka ett gott företagande och investerarklimat i Sverige.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s yttrande över Promemorian Nya skatteregler för företagssektorn

Läs vidare »

Kommande evenemang 2 evenemang

06 Feb 08:30

Konsten att ta in kapital

2019-02-06, 08:30 - 09:30 CET
Baker McKenzie, Vasagatan 7, Stockholm

13 Mar hela dagen

Nordic Fundraising Summit

2019-03-13 - 2019-03-14
Deloitte, Weidekampsgade 6 2300 Copenhagen S, Denmark

Om SVCA

SVCA är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity. SVCA har ca 70 ordinarie medlemmar. Medlemsföretagen är både aktörer som investerar i tidiga faser (s.k. venture capital) och aktörer som investerar i mogna företag med stabila kassaflöden.
Såväl statliga som privata aktörer är medlemmar i SVCA.

SVCA förmedlar inte riskkapital.

Adress

 • SVCA
 • c/o KG10, Kungsgatan 8
 • 111 43 Stockholm
 • Sweden

Länkar