Media no image

Promemorian Nya skatteregler för företagssektorn

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 23:30 CEST

Inledning och sammanfattande synpunkter

SVCA konstaterar liksom i tidigare remissyttranden att Sverige är en liten öppen ekonomi dock importerar Sverige kapital till skillnad från exempelvis Tyskland och Frankrike. För att Sverige även fortsättningsvis ska vara attraktivt att investera i måste överreglering undvikas. SVCA:s remissyttrande är i linje med vad föreningen framförde i remissyttrandet över Företagsskattekommitténs slutbetänkande: ”Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet” (SOU 2014:40). Som framgår av det yttrandet delade SVCA regeringens då uttalade uppfattning att skattesystemet bör gynna företagande, sysselsättning och investeringar. SVCA vill därför upprepa sin uppfattning att både entreprenörer, vilka ofta investerat all sin tid och betydande belopp, samt investerare, som också ofta investerat mycket tid och kapital, i vart fall inte får missgynnas av föreslagna och genomförda skattereformer.

SVCA delar vidare uppfattningen att skatteflykt ska motverkas. Det är också ett av syftena med EU:s nyligen antagna direktiv (2016/1164/EU) från den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder, som direkt inverkar på den inre marknadens funktion. Ett direktiv som bl.a. innefattar förslag på ränteavdragsbegränsande regler, regler för att hantera hybrida missmatchningar, m.m. Direktivet syftar således till att motverka aggressiv skatteplanering och skatteflykt i företagssektorn på den inre marknaden och bygger till stor del på OECD:s åtgärdspaket inom ramen för BEPS-projektet. Det anges att det för en fungerande inre marknad behöver vidtas åtgärder för att motverka skatteflykt samt att säkerställa en rättvis och effektiv beskattning inom unionen ”på ett konsekvent och samordnat sätt”. Reglerna är tvingande för EU:s medlemsstater och ska vara införlivade i den nationella lagstiftningen senast den 1 jan 2019. SVCA har baserat yttrandet utifrån dessa utgångspunkter

Sammanfattningsvis har SVCA följande huvudsakliga synpunkter på förslagen i promemorian:

 • SVCA inser och accepterar behovet av att införa skatteregler för att implementera EU-direktivet (2016/1164/EU) från den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion, men SVCA avstyrker samtidigt för SVCA:s medlemmar och andra aktörer väsentliga delar av förslaget i promemorian ”Nya skatteregler för företagssektorn Fi2017/02752/S1. SVCA förordar bl.a. att en generell ränteavdragsreglering baserad på ett underlag av en EBITDA-modell, med ett avdragsutrymme om 30 % införs.
 • De nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna bör i sin helhet avskaffas.
 • En alternativregel bör stipulera ett s.k. fribelopp för en svensk företagsgrupp om i vart fall 3 miljoner euro i likhet med vad som gäller i t.ex. Tyskland.
 • SVCA saknar en koncernregel av direktivets modell, som medger avdrag med ett högre belopp under vissa specifika omständigheter och vissa andra undantag, för t.ex. fristående subjekt.
 • Förslaget om en tillfällig begränsning av avdrag för tidigare års underskott är inte acceptabel av främst rättssäkerhetsskäl, eftersom det slår särskilt hårt mot start-up-, tech- och tillväxtbolag och måste därför utgå ur förslaget.
 • Förslagen är vidare mycket komplicerade och på sina håll svårtolkade, konsekvensen blir därför betydande osäkerhet och administrativa bördor vid årsboksslutsplanering och koncernutjämning. Finansdepartementets uppskattning av de administrativa bördorna kring tids- och timkostnad (s. 246-) är direkt felaktiga.

SVCA menar att behovet av att införa regler för att möta EU-direktivets mål att motverka skatteflykt bäst tillmötesgås av regler som samspelar med motsvarande regler i jämförbara EU-länder. En generell regel om ränteavdragsbegränsning bör därför i likhet med flertalet av de andra länder som infört eller föreslagit regler på området säkerställa rätt till avdrag för negativt räntenetto motsvarande 30% av ett underlag av EBITDA-modell, med tydliga lätt tillämpliga koncernregler och rimliga fribelopp för företagsgrupper. Som SVCA tidigare framfört i sitt remissvar över Företagsskattekommitténs förslag är det av största vikt att ett nytt system innebär att de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna helt avskaffas. Tillämpningen av dessa regler av Skatteverket och av domstolarna har inneburit en betydande osäkerhet för såväl svenska som utländska aktörer i näringsliv och investerarmarknad. Reglerna har också ifrågasatts av EU och den historiskt transparanta svenska marknaden för utländska investeringar har under senare år tydligt präglats av osäkerhet och oro. Attraktionskraften för internationella investeringar i svenska företag och svenska tillgångar har minskat till förmån för länder där skattebelastningen och gällande regelsystem präglas av förutsebarhet och pålitlighet. Det är därför mycket svårt att förstå det behov som regeringen ser att behålla de riktade räntebegränsningsreglerna för räntor inom en intressegemenskap utöver mer generella ränteavdragsregler av en modell som står i överensstämmelse med antaget EU-direktiv. 

En mängd komplicerade regleringar i förslaget behöver förenklas eller förtydligas. Förslaget i promemorian är därför i behov av en omfattande revidering för att i färdigt skick senast hösten 2018 stärka ett gott företagande och investerarklimat i Sverige.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s yttrande över Promemorian Nya skatteregler för företagssektorn

Läs vidare »
Media no image

Rapportsläpp Private Equity – en motor i svensk ekonomi

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 16:47 CEST

3 juli 2017

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) presenterar tisdagen den 4 juli rapporten ”Swedish Private Equity Market – A footprint analysis” under politikerveckan i Visby.

Copenhagen Economics har på uppdrag av SVCA genomfört en analys av hur ägarformen private equity skapar värde för svensk ekonomi och ägarformens betydelse för Stockholm som finansiellt centrum i Norden.

Copenhagen Economics har bland annat kommit till slutsatserna att:

 • Private Equity har under de senaste 10 åren investerat 145 miljarder kronor i över 1 000 svenska företag med sammanlagt över 270 000 anställda.
 • Den totala effekten av PE-finansierade investeringar i företag beräknas ha höjt Sveriges BNP med 6 procent sedan 2005, vilket motsvarar drygt 0,4 procent årligen.
 • För varje anställd inom PE-sektorn, skapas 4 till 5 heltidsanställda inom närliggande sektorer såsom juridik, revision och rådgivning. I Stockholm beräknas PE köpa tjänster på 1,5 miljarder kr vilket motsvarar 6 000 jobb.

Rapporten släpps på seminarium i Almedalen 4 juli

Tid: Kl. 14:30-15:30

Plats: Clematishuset, Strandgatan 20

Medverkande:

Johan Hakelius Chefredaktör Fokus, Elisabeth Thand Ringqvist Styrelseordförande SVCA, Fredrik Schulte, Tjänstgörande riksdagsledamot Moderaterna, Aleksandar Zuza, Utredare Bransch- och företagsfrågor, Industripolitik IF Metall, Per Åsling Tjänstgörande riksdagsledamot, Ordförande Skatteutskottet, Centerpartiet och Roger Leijonqvist, rådgivare till Tritons fonder, West Park Management Services Sweden AB.

Kontaktpersoner:

Elisabeth Thand Ringqvist, styrelseordförande SVCA, +46 8 678 30 90

Helge Sigurd Naess-Schmidt, Partner Copenhagen Economics, +45 50 76 30 30

Om SVCA:

Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA är intresseorganisationen för aktörer inom private equity: buyout, venture capital och affärsänglar. Föreningen, som grundades 1985, verkar för en väl fungerande kapitalförsörjning i Sverige.

För mer information besök: www.svca.se

Om Copenhagen Economics:

Copenhagen Economics är Nordens ledande nationalekonomiska konsultföretag. Vår målsättning är: To enable superior decisions through hard facts and clear stories. Vi är cirka 80 medarbetare och har kontor i Köpenhamn, Stockholm och Bryssel. Sedan 2006 finns Copenhagen Economics på Global Competition Reviews Top-20-lista över de bästa ekonomiska konsultverksamheterna i världen.

Läs mer på: www.copenhageneconomics.com

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) presenterar tisdagen den 4 juli rapporten ”Swedish Private Equity Market – A footprint analysis” under politikerveckan i Visby.

Läs vidare »
Media no image

Promemorian Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 19:30 CEST

Regeringen föreslår att den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen justeras så att även delägare som själva eller genom någon närstående är eller under något av de fem föregående beskattningsåren varit verksamma i betydande omfattning i

 • ett företag som helt eller delvis, direkt eller indirekt, äger del i företaget, eller
 • ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt, ägs av ett sådant företag som avses i första strecksatsen, omfattas.

Regeringen föreslår vidare att de nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2017.

Som skäl för förslaget att ändra den utvidgade fåmansdefinitionen anger regeringen ett specifikt rättsfall gällande ett utländskt holdingbolag LLP (Limited Liability Partnership) som äger ett dotterbolag i Sverige och andra europeiska dotterbolag. Regeringens bedömning, utifrån nämnda rättsfall, är att nuvarande utformning av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen innebär att det genom den aktuella företagsstrukturen är möjligt att kringgå de s.k. 3:12-reglerna.

SVCA avstyrker regeringens förslag till avgränsning av nuvarande utvidgade fåmansföretagsdefinition då förslaget medför ett helt oöverblickbart tillämpningsområde i och med att varje bolag måste be samtliga sina aktieägare uppåt i bolagsstrukturerna att gå igenom alla sina innehav för att fastställa att det inte finns några ”3-12-aktier” i hela portföljen. SVCA vill också framhålla att det sannolikt kan föreligga sekretessavtal som förhindrar denna granskning varför det i så fall också måste kopplas till en upplysningsskyldighet. SVCA önskar framhålla att affärsänglar det vill säga individer som investerar via aktiebolag i onoterade bolag i tidiga skeden s.k. ”startups” även kommer att träffas av regeringens förslag.

Förslaget går därmed stick i stäv mot vad regeringen har anfört i andra sammanhang om att främja investeringar i tillväxtbolag i tidiga skeden. Vidare går förslaget stick i stäv mot vad andra länder nu genomför i syfte att främja jobb och tillväxt.

SVCA:s bedömning är att förslaget i praktiken leder till att alla onoterade bolag måste betraktas som fåmansbolag om inte alla investerare kunnat visa att de inte bedriver någon verksamhet i annat onoterat bolag. Det kommer alltså bli mindre attraktivt för investerare i onoterade bolag att verka från Sverige då den administrativa bördan och skattekostnaden kraftigt ökar.

SVCA föreslår att regeringen ändrar förslaget så att det träffar den typ av företagsstrukturer som avses att omfattas, nämligen den situationen där ägaren förvisso inte är aktiv i ”rätt” bolag men i ett överliggande bolag men där verksamheten i själva verket bedrivs gemensamt. Ett mer ändamålsenligt sätt att åstadkomma detta vore att inte enbart röstetal beaktas vid prövning enligt 56 kap. 2 § IL. Om även kapitalandelen beaktas, d.v.s. över 50 % av röster eller kapital ska kontrolleras av fyra eller färre delägare, borde på ett mer effektivt sätt skattefördelen med den aktuella ägarstrukturen motverkas.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s yttrande över Promemorian Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Läs vidare »
Media no image

Biörn Riese blir ny ordförande för SVCA:s tillsynsnämnd

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 14:30 CEST

Biörn Riese Senior Adviser, Advokat, Jurie har utsetts till ny ordförande för SVCA:s tillsynsnämnd. Biörn Riese är sedan 1 mars verksam i den egna nystartade advokatbyrån Jurie efter att dessförinnan varit delägare och styrelseordförande i Mannheimer Swartling. Riese har lång erfarenhet av rådgivning inom affärsmässiga och juridiska frågor såsom transaktioner, bolagsstyrning samt utredningar.

SVCA antog 2015 en uppförandekod och tillsatte samtidigt en tillsynsnämnd. Huvudsyftet med uppförandekoden är att säkerställa att private equity-aktörer som ägare agerar ansvarsfullt och professionellt. Tillsynsnämndens grundläggande uppgift är att utöva oberoende tillsyn över att private equity följer uppförandekoden.

”Med sin gedigna erfarenhet, är Biörn helt rätt person för att leda och utveckla arbetet med SVCA:s uppförandekod och tillsynsnämnd” säger Elisabeth Thand Ringqvist, styrelseordförande i SVCA.

Ett ansvarsfullt och professionellt agerande i ägarrollen utgör helt klart basen för allmänhetens förtroende för private equity. Tillsynsnämndens oberoende tillsyn fyller där en viktig roll. Jag ser fram emot att nu fortsätta det arbetet och att utveckla uppförandekoden vidare, säger Biörn Riese ordförande i SVCA:s tillsynsnämnd.

Tidigare ordförande för SVCA:s tillsynsnämnd Hans-Gunnar Axberger lämnade tillsynsnämnden i december 2016 efter att den tvååriga mandatperioden upphört.

Styrelsen vill tacka Hans-Gunnar för hans dedikerade arbete med att utveckla koden och som tillsynsnämndens första ordförande förvalta den, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Kontaktpersoner:

Elisabeth Thand Ringqvist, styrelseordförande SVCA, 08-678 30 90

Biörn Riese, ordförande SVCA:s tillsynsnämnd, 08-345 000

Peter Nilsson, biträdande huvudsekreterare SVCA:s tillsynsnämnd, 070-645 74 52

Om SVCA:

Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA är intresseorganisationen för aktörer inom private equity: buyout, venture capital och affärsänglar. Föreningen, som grundades 1985, verkar för en väl fungerande kapitalförsörjning i Sverige.

För mer information besök: www.svca.se

Om SVCA:s uppförandekod och tillsynsnämnd

SVCA antog 2015 en uppförandekod och tillsatte då en tillsynsnämnd. Huvudsyftet med uppförandekoden är att säkerställa att private equity-aktörer som ägare agerar ansvarsfullt och professionellt. Regelverket ska samtidigt främja kunskapen om vilka värderingar som är styrande för private equitys verksamhet.

Tillsynsnämnden består av ordförande Biörn Riese samt ledamöterna Agneta Dreber och Björn Börjesson. Advokat Felicia Winberg är huvudsekreterare med biträde av jur. kand. Peter Nilsson; bägge vid Calissendorff Swarting Advokatbyrå.

Tillsynsnämndens grundläggande uppgift är att utöva oberoende tillsyn över att riskkapitalbolagen följer uppförandekoden. Den kan inleda ärenden efter anmälan från SVCA:s styrelse, på eget initiativ eller i vissa fall från enskilda.

För mer information besök: www.svcanamnd.se

​Biörn Riese Senior Adviser, Advokat, Jurie har utsetts till ny ordförande för SVCA:s tillsynsnämnd.

Läs vidare »
Media no image

Promemorian Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag såvitt avser avsnitt 5.2, 5.3 5.7 och 5.8

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 09:00 CEST

Allmänt om regeringens utkast till lagrådsremiss

Regeringen framhåller i utkastet att det är särskilt angeläget att skapa goda villkor för små och växande bolag och att regeringen därför föreslagit att det ska införas lättnader i beskattning av personaloptioner. SVCA vill framhålla att regeringens förslag till personaloptioner är starkt begränsat och att förslaget till personaloptioner inte kommer att fungera som ett effektivt incitament för anställda i främst tillväxtbolag.[1] SVCA:s huvudinvändning är att förslaget till kvalificerade personaloptioner är alltför för snävt för att ge några positiva effekter på investeringsviljan. Endast företag med färre än 50 anställda och som har en omsättning på mindre än 80 miljoner kronor omfattas. Tillväxtbolag med potential att skapa fler jobb kommer inte att kunna utnyttja de kvalificerade personaloptionerna. I remissyttrandet påtalade SVCA att det är nödvändigt att förslaget om kvalificerade personaloptioner utgår från den gängse definitionen av små- och medelstora bolag såsom i Storbritannien där företag med upp till 250 anställda och dryga 320 miljoner kronor i omsättning omfattas.

Mot bakgrund av att förslaget om kvalificerade personaloptioner är alltför snävt, kan inte SVCA se att införandet av kvalificerade personaloptioner neutraliserar försämringar av 3:12-reglerna. Det kan särskilt noteras att försämringen av 3:12-reglerna även träffar en stor del av de nyckelpersoner som erhåller kvalificerade personaloptioner som efter utnyttjande av optionerna har kvalificerade andelar. Det vill säga regeländringarna riskerar att ytterligare minska intresset för nyckelpersoner att ta anställning hos mindre nystartade bolag om inkomsten från de underliggande aktierna i huvudsak beskattas som inkomst av tjänst.

SVCA konstaterar även att grundaren av ett företag normalt inte kan utnyttja skattelättnaderna som kvalificerade personaloptioner innebär. Förslaget om kvalificerade personaloptioner kan alltså inte direkt gynna grundaren av entreprenöriell verksamhet. SVCA delar därför inte synen att reglerna om kvalificerade personaloptioner rättfärdigar försämringar av 3:12-reglerna och att den samlade effekten är att lagstiftaren främjar entreprenörskap och företagande.

Syftet med kvalificerade personaloptioner är att skapa goda villkor för små och växande bolag, men de reglerna förutsätter ju att det finns grundare av dessa bolag och om försämringar av 3:12-systemet missgynnar små entreprenöriella företag motverkar de ändrade 3:12-reglerna just den positiva effekt som införandet av kvalificerade personaloptioner avser att skapa. SVCA ifrågasätter att dessa två system utreds och behandlas isolerat och inte i ett sammanhang då de i högsta grad samverkar för att förstärka eller försämra klimatet för småföretagare.

[1] Se SVCA:s remissyttrande över Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23).

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s yttrande över Promemorian Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag såvitt avser avsnitt 5.2, 5.3 5.7 och 5.8

Läs vidare »
Media no image

SVCA:s kommentar till AllBrights kartläggning av Private Equity i Sverige

Nyheter   •   Mar 06, 2017 09:55 CET

Välkommen och väntad

Vi välkomnar Allbrights kartläggning och resultatet är väntat. Såhär ser det ut på partnernivå idag. Utvecklingen går dock i rätt riktning och vi samarbetar gärna – t ex med AllBright – hur mångfalden kan öka på alla nivåer inom PE.

Varför ser ser det ut som det gör?

Det är fortfarande få kvinnor som väljer finansinriktningen på universiteten. Det finns i huvudsak två vägar in till Private Equity, aningen har man varit investment banker eller managementkonsult. Redan där är det väldigt få kvinnor och framförallt så var det så tidigare. Så inflödet av kvinnor är tyvärr litet. Här finns mycket att göra!

Bolagens aktiviteter

SVCA fortsätter att jobba tillsammans med rådgivningsbolagen, skapa mötesplatser och nätverk för kvinnor samt samarbeta med universiten så att fler kvinnor studerar finansinriktning och se till att dem som finns i bolagen stannar kvar. 

Välkommen och väntad Vi välkomnar AllBrights kartläggning och resultatet är väntat. Såhär ser det ut på partnernivå idag. Utvecklingen går dock i rätt riktning och vi samarbetar gärna – t ex med AllBright – hur mångfalden kan öka på alla nivåer inom PE.

Läs vidare »
Media no image

Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 16:48 CET

Utredningen har, trots knappt 900 sidor, inte lyckats påvisa något samband mellan lägre kvalitet och privata utförare. Vinstbegränsning kommer att leda till en omvälvande omstrukturering av välfärdssektorn i fel riktning. Utredningen saknar konsekvensanalyser bland annat av omställningseffekter för brukare (kötider, service etc.) och anställda. Utredningen blandar marknadsmässig WACC i enlighet med CAPM och applicerar sedan denna på bokförda värden vilket är direkt felaktigt och strider mot vedertagen teori och praxis. SVCA konstaterar också att vinstbegränsningarna som missgynnar humankapital drabbar en tjänstesektor såsom vård- och omsorg där hela 93 % är småföretag med mindre än 20 anställda och 55 % av företagen drivs av kvinnor.

SVCA avstyrker därför med kraft utredningens förslag i sin helhet.

SVCA har tidigare tillstyrkt ägar- och ledningsprövning, se SVCA:s remissyttrande för Ägarprövningsutredningens förslag SOU 2015:7 (Dnr Fi2015/781). SVCA kvarstår i sin uppfattning att ökade kvalitetskrav och huvudmannens långsiktiga stabilitet är nödvändiga förutsättningar för att brukare och anhöriga ska känna trygghet med välfärdstjänsterna.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s yttrande över delbetänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Läs vidare »
Media no image

Betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 09:00 CET

SVCA avstyrker utredarens förslag till utformning av skatten då den kommer att drabba alla företag som säljer eller köper aktier och som lånar in eller ut pengar, trots att de inte är verksamma inom den finansiella sektorn. Förslaget kommer därför direkt att negativt påverka de private equity och venture capital fonder som är etablerade i Sverige och som investerar i svenska företag. Fonder etablerade utomlands kommer inte ha motsvarande kostnad.

Förslaget går stick i stäv med den politiska viljan att private equity och venture capital fonder ska etablera sig i Sverige. Under senare år har flera fonder valt att etablera sig i Sverige, och andra fonder överväger att göra detsamma. Denna för Sveriges positiva utveckling riskeras att vändas om ytterligare pålagor läggs på fonderna och samtidigt som EU, genom initiativet Kapitalmarknadsunionen och många länder exempelvis Luxemburg, Jersey, Guernsey, Irland och Frankrike, arbetar aktivt med att attrahera fonder och deras rådgivare till sina respektive hemländer till följd av Brexit. SVCA anser att förslaget skadar Sveriges anseende som trygg investerarnation. Vidare är det inte möjligt att i en globaliserad och konkurrenssatt omvärld få in ytterligare skatteintäkter på det sätt som utredaren föreslår.

En finansiell verksamhetsskatt med den utformning som föreslås skulle vara skadlig av flera skäl:

 • Den ökade kostnaden för anställd personal skulle öka trycket på omlokalisering av verksamheter inom den finansiella sektorn till andra länder med lägre lönekostnader.
 • Färre arbetstillfällen inom den finansiella sektorn. Införandet av en särskild skatt på lönesumman riskerar att leda till att närmare 16 000 arbeten skulle förvinna i de svenska bankerna och i hela finanssektorn.
 • Skatten motverkar möjligheten för Stockholm att positionera sig som Nordeuropas ledande finanscentrum. Från politiskt håll finns en stark önskan att private equity- och venture capital-fonder som investerar i svenska tillväxtbolag ska vara etablerade i Sverige. Vad gäller mindre venture capital-fonder som investerar i s.k. start-ups finns krav på att fonderna som saminvesterar med den nyetablerade statliga fond i fonden Saminvest ska ha svensk hemvist. Sverige har redan, i förhållande till många andra EU-länder mindre konkurrenskraftiga skatteregler vad gäller etablering av fonder.

Därutöver strider förslaget potentiellt mot EU:s statsstödsregler och konsekvensanalysen är bristfällig, varför utredningen inte utgör ett fullgott beslutsunderlag för regering och riksdag.

Utredarens förslag till att beräkna omsättningen av finansiella tjänster, och det faktum att förslaget inte innehåller något grundavdrag eller fribelopp, kan enligt Skatteverket leda till att närmare 320 000 företag kommer att omfattas av kravet att beräkna sitt beskattningsunderlag, att betala finansskatt och därmed bli skattskyldiga. I likhet med vad Skatteverket anför i sitt särskilda yttrande i utredningen överväger de administrativa kostnaderna de offentligfinansiella intäkterna för många av dessa närmare 320 000 företag.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s yttrande över betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

Läs vidare »
Media no image

Betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 08:45 CET

De nuvarande svenska skattereglerna för delägare i fåmansföretag medför att Sverige redan har de högsta kapitalskattesatserna och ligger betydligt över de högsta nivåerna i Sveriges konkurrentländer. I dagens internationella värld är det mycket enkelt för investerare, svenska såväl som utländska, att prioritera bort investeringar i svenska företag om svenska lagar är för betungande vad gäller t.ex. skattebörda, komplexitet och bristande förutsebarhet samt långsiktighet.

SVCA:s huvudinvändning mot utredningens förslag, är att förslaget saknar en utredning av begreppet skattemässig inkomstomvandling. SVCA anser att det är viktigt att skattemässig inkomstomvandling förhindras, i den meningen att det som utgör en ”ren” löneinkomst inte beskattas som kapitalinkomst, SVCA menar dock att det i betänkandet saknas utredning där problemet med inkomstomvandling definieras och att det därför inte är möjligt att avgöra huruvida syftet med utredningen har uppfyllts. SVCA föreslår därför att utredningen återremitteras till den särskilda utredaren med direktivet att först fastställa vad skattemässig inkomstomvandling består i och att därefter föreslå regler baserat på en sådan fastställd definition. Historiskt sett har det varit problematiskt att fastställa vad som är en marknadsmässig lön för olika typer av arbeten. Förutsättningarna att erhålla information om marknadsmässig lön för respektive bransch har dock förändrats väsentligt till följd av informationssamhällets framväxt och teknisk utveckling varför det i dag är fullt möjligt att fastställa marknadsmässig lön.

 • SVCA anser att utredningens förslag att höja skattesatsen på utdelningar och kapitalvinst inom gränsbeloppet, från 20 till 25 % i kombination med de föreslagna minskade möjligheterna till uttag i inkomstslaget kapital kommer att bli mycket betungande i synnerhet för de mindre och nystartade fåmansföretagen s.k. ”startups”. Enligt SVCA motverkar förslaget därför de politiska målen vad gäller att främja entreprenörskap, jobbskapande och tillväxt samt minskar investeringsviljan i ”startups” och tillväxtbolag.
 • SVCA tillstyrker förslagen att ta bort kapitalandelskravet om 4 % och särskild reglering för ägarskiften mellan närstående.
 • Vidare stödjer SVCA det särskilda yttrandet av Annika Fritsch, Richard Hellenius och Ulla Werkell, att det krävs en känslighetsanalys av de föreslagna ändringarna där effekterna av förslaget för Sverige konkurrenskraft om kapital internationellt framgår.
 • De föreslagna ändringarna i skattereglerna för fåmansägare riskerar, i avsaknad av en känslighetsanalys, att slå hårt mot samhällsekonomin, bidra till att Sverige ytterligare tappar konkurrenskraft om investeringskapital och leda till minskade, istället för ökade, skatteintäkter samt minskad investeringsvilja.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

SVCA:s yttrande över betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

Läs vidare »
Media no image

SVCA’s Board of Directors issues a stern reminder to IK following the Supervisory Board’s review of refugee accommodations

Nyheter   •   Feb 08, 2017 22:56 CET

Annex to SVCA’s board decision 20170203

SVCA’s Board of Directors issues a stern reminder to IK following the Supervisory Board’s review of refugee accommodations

SVCA’s Supervisory Board has submitted its decision concerning the supervisory matter related to private-equity owned refugee accommodations.

The companies under review were:

 • IK Investment Partners (IK), which at the time of the review was the majority owner of Attendo. Referred to as company A in the decision.
 • Triton Partners, which along with Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) is the majority owner of Ambea, which in turn owns Vardaga and Nytida. Triton is referred to as company B in the decision and KKR is referred to as company D.
 • Procuritas, which is a majority owner of Olivia. Referred to as company C in the decision.

SVCA’s Board of Directors notes that the Supervisory Board has concluded that:

 • Compensation rates did not constitute a basis for any complaint from the Supervisory Board, since the market mechanisms normally at work in the public procurement of services from private service providers were set aside during the autumn of 2015 as related to refugee accommodations. The compensation rates that were paid were essentially unilaterally determined by public representatives.
 • Shortcomings that were cited by the IVO have been addressed and have not caused any further action by the authorities.
 • IK have looked to defer matters concerning Code of Conduct requirements to the portfolio companies, which is not consistent with the responsibilities that the Code imposes on the private equity firms as owners of the portfolio companies.

The four companies under review have displayed limited interest in co-operating with the supervisory matter, which may have delayed the review process.

Due to the aforementioned, SVCA’s Board of Directors has decided to:

 • Publish the names of the companies that were reviewed.
 • Not publish the supporting documentation, which contains information that is confidential to companies that were reviewed. For future reviews, it is crucial that the private equity firms be as transparent as possible with the supervisory board, with the knowledge that the information that is required to make an informed decision and increase the understanding of a particular situation will not be shared.
 • Pursuant to section 4 of the Articles of Association, the Board of Directors has the ability to issue a stern reminder (or other sanction) to a member that is criticised by the Supervisory Board. Pursuant to section 4 of the Articles of Association and based on the Supervisory Board’s conclusion that IK looked to defer matters concerning Code of Conduct requirements to the portfolio companies, the Board of Directors has decided to issue a stern reminder to IK due to shortcomings in complying with section 4 of the Code. It is particularly important to maintain such responsibility when – as in the matter at hand – it concerns investments in sectors of society where operations are conducted for the rights of individual citizens, pursuant to section 7 of the Code.
 • In other respects, not issue any stern reminders to the companies that were reviewed, as related to co-operation with the Supervisory Board during review matters, since the Supervisory Board’s criticisms in this area are too general.

The Board of Directors would like to reiterate that the Code of Conduct applies to all private equity firms that invest in Sweden. The Supervisory Board is tasked with reviewing all companies. The Board of Directors may subsequently issue stern reminders and warnings to all companies regardless of whether they are members or not.

Contacts:

SVCA: Elisabeth Thand Ringqvist, Chair, +46 8-678 30 90

SVCA’s Supervisory Board: Peter Nilsson, Chief Secretary, +46 70 645 74 52

SVCA’s Board of Directors issues a stern reminder to IK following the Supervisory Board’s review of refugee accommodations

Läs vidare »

Kommande evenemang 4 evenemang

24 Okt hela dagen

Invest Europe’s Venture Capital Forum

2017-10-24 - 2017-10-25
Münchenbryggeriet (The Brewery), Stockholm, Sweden

14 Nov 18:00

Sweden Technology Fast 50 2017

2017-11-14, 18:00 - 22:00 CET
Nasdaq, Tullvaktsvägen 15, Stockholm

24 Nov 08:30

BVCA Nordic Forum

2017-11-24, 08:30 - 14:00 CET
The IET: Savoy Place, 2 Savoy Place, London, WC2R 0BL

30 Jan hela dagen

Om SVCA

SVCA är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.
SVCA har ca 90 ordinarie medlemmar. Medlemsföretagen är både aktörer som investerar i tidiga faser (s.k. venture capital) och aktörer som investerar i mogna företag med stabila kassaflöden.
Såväl statliga som privata aktörer är medlemmar i SVCA.

SVCA förmedlar inte riskkapital.

Adress

 • SVCA
 • c/o KG10, Kungsgatan 8
 • 111 43 Stockholm
 • Sweden