Skip to main content

BAMB och One Planet Network påskyndar omställningen till en cirkulär byggsektor

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2018 12:16 CEST

Som en av parterna i det pågående EU-projektet BAMB (Byggnader som materialbanker) är Ronneby kommun drivande i omställningen av byggbranschen till ett cirkulärt arbetssätt. I kommunens aktuella byggprojekt Framtidens skolor är fokus på materialval och återanvändning av material från gamla byggnader en självklar del i projekteringen.

– Återanvändning av material från gamla byggnader är något som vi jobbar mer och mer med. Till exempel i om- och tillbyggnaden av en 100 år gammal skola, Snäckebacksskolan i Ronneby, säger byggprojektledaren Unni Johannesson på Ronnby kommun.

I september anordnar BAMB  tillsammans med One Planet Network (nätverk för hållbar utveckling) en heldagskonferens för att påskynda omställningen till en cirkulär byggbransch. Fokus kommer att ligga på viktiga områden som bidrar till ett sådant systemskifte: digitalisering, cirkulär byggnadsbedömning och offentlig upphandling.

Under dagen kommer deltagarna att kunna ta del av pågående exempel och initiativ och diskutera hur dagens tillgängliga verktyg stöder ett systemskifte mot en cirkulär byggbransch. BAMB-teamet kommer att presentera sina projektresultat och erfarenheter av att omsätta de framtagna BAMB verktygen i sina pilotprojekt och hur de framåt kan bidra till betydande steg på vägen mot en cirkulär framtid. One Planet Network kommer att presentera tillvägagångssätt och goda cirkulära exempel från sina tre globala program; byggnader, upphandling och turism, som syftar till att påskynda övergången till hållbar konsumtion och produktion i både de utvecklade länderna och utvecklingsländerna.

Denna konferens syftar till att sprida kunskap och visa på verktyg som redan är tillgängliga för cirkulär konstruktion.

– Målsättningen är att lära av olika metoder och bygga en väg mot en cirkulär byggsektor som kan ge klimatpositiva lösningar på ett resurs positivt sätt, förklarar Molly Stinlage, BAMBs projekt koordinator.

– För att uppnå detta måste medvetenheten fortfarande ökas bland alla intressenter i den byggda miljön över hela världen och hela värdenätet måste vara engagerat i att utveckla processer som tar oss närmare vårt mål om cirkularitet, fortsätter Pekka Huovila, koordinator för One Planet Networks Sustainable Buildings and Construction Programme. Han fortsätter: –Mycket har redan uppnåtts, men för att lyckas behöver vi allas aktiva deltagande.

Dagen kommer att delas upp i talar-, panel- och parallella sessioner. Konferensen hålls i Bryssel, Belgien den 20 september 2018.              

Kontakt:

Unni Johannesson

Byggprojektledare Ronneby kommun

unni.johannesson@ronneby.se

telefon: 0457-61 8213

Molly Steinlage 

BAMB Projekt Koordinator SBC Program Koordinator

info@bamb2020.eu
Telefon: +32 2 5634201


Pekka Huovila
Green Building Council Finland &

SBC Program Koordinator

pekka.huovila@figbc.fi
Telefon: +358 40 546 0855

Mer information

BAMB – Byggnader som materialbanker
Tänk er en värld där byggnader ses som materialbanker! Om en bransch blir cirkulär eller inte beror på materialets värde, värdelösa material är avfall medan värdefulla material återvinns. En byggnad som renoveras eller rivs bör inte ses som en kostnad, utan snarare som en tillgång och källa till värdefulla material. För att förändra detta har innovationsprojektet BAMB tagit fram verktyg som Materials Passports, Reversibel Byggnadsdesign och Cirkulär Byggnadsbedömning. Dessa verktyg testas i 6 pilotprojekt för att visa att en cirkulär byggnadsindustri verkligen är möjlig. BAMB - Byggnader som materialbanker, är en del av EU: s Horisont 2020-ramprogram och samlar 15 partner från 7 europeiska länder tillsammans för ett uppdrag - att hjälpa byggbranschen till en cirkulär ekonomi.

Svenska partners i BAMB projektet är Ronneby Kommun och SundaHus.

One Planet Network
Enligt World Economic Forum så skulle en omställning till cirkulär ekonomi betydligt förbättra den globala produktiviteten inom byggindustrin, och spara minst 100 miljarder dollar per år. One Planet Network[1]är ett partnerskap mellan flera aktörer som skapar gemensam påverkan för hållbar utveckling genom sina sex program; offentlig upphandling, bygg- och anläggningssektorn, turism, livsmedelssystem, konsumentinformation och livsstil och utbildning. One Planet Network har valt cirkulär ekonomi som fokusområde för samarbetet mellan sina sex olika program för att i slutändan driva mer hållbara produktions- och konsumtionsmönster. Det hållbara bygg- och anläggningsprogrammet syftar till att skapa en plattform för ett världsomspännande nätverk av experter som stöder och maximerar fördelarna med cirkulär ekonomi i den byggda miljön globalt.

[1]One Planet Network är nätverket som ska verkställa 10 Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production (10YFP) som är framtaget av World Summit on Sustainable Development 2012. Ett globalt engagemang för att påskynda övergången till hållbar konsumtion och produktion i både utvecklade och utvecklingsländer.

Grundläggande fakta
varför behövs det ett systemskifte inom byggbranschen:

 • Byggbranschen är en av de största industrisektorerna (10% av EU: s BNP och 20 miljoner arbetstillfällen (CEN 2015))
  - Ansvarar för 40% av utsläppen av växthusgaser i Europa och använder mer än 50% av de material som tas från jordens yta.
  - Avfalls- och byggproducenter genererar mer än 45% av det totala kontrollerade avfallet (EIB, 2015; EEA, 2001; Eurostat 2006, McCormick, 2016)
  - Cement- och stålproduktion - två pelare i den europeiska byggbranschen - ansvarar för hälften av växthusgasutsläppen.
 • De flesta utsläppsminskningar från tillverkningsindustrin uppnåddes 1993, tack vare effektivitetsförbättringar och ett bränslebyte från kolintensiva fasta bränslen till mindre koldioxidintensiva gasformiga bränslen. (EEA, 2006; Debacker 2009)
 • Studier från IPCC (2007) visar att byggsektorn har störst potential att minska utsläppen av växthusgaser till lägsta kostnad. Över 80% av byggnadens potential kan beskrivas som "negativ kostnad".
  - Enligt IPCC (2007) kan cirka 30% av de projicerade koldioxidutsläppen före 2030 undvikas med ekonomiska fördelar, med hjälp av energieffektivitetsalternativ för nya och befintliga byggnader. Men med ökande befolkningstillväxt och rikedom är det inte tillräckligt med energieffektivitetsåtgärder. 

Ordlista

En cirkulär ekonomi är ett regenerativt system där nya resurser och avfall, utsläpp och energiläckage minimeras genom att sakta, stänga och minska energi- och materialslingorna. Detta kan uppnås genom långsiktig konstruktion, underhåll, reparation, återanvändning, ombyggnad, renovering och återvinning. Detta står i kontrast till en linjär ekonomi som är en 'take, make, dispose' produkt modell.

Cirkulär byggnadsbedömning är ett bedömningsförfarande och metod som syftar till att ge en holistisk utvärdering och tolkning av flera hållbarhetsaspekter av byggnader och deras delar, till exempel omvandlingskapaciteten och återanvändningspotentialen av byggnaden och dess nyckeldelar. Cirkulär byggnadsbedömning underlättas genom datautvinning från byggnadsinformationsmodeller (BIM) och materialpass där det finns tillgängligt.

Byggnadsinformationsmodeller eller BIM är processen att designa, bygga och drifta en byggnad med hjälp av elektronisk objektorienterad information, det vill säga byggnadsinformationsmodeller. Byggnadsinformationsmodeller bör inte förväxlas med BIM-programvara. BIM-programvara är digitala verktyg för att inrätta en bygginformationshanteringsprocess och skapa BIM-modeller. Det rekommenderas därför att uttryckligen klargöra om akronymet BIM avser processen, mjukvaran eller modellen för att bygga information.

Materialpass är elektroniska och interoperabla dataset som samlar egenskaper hos material och sammansättningar, vilket gör det möjligt för leverantörer, designers och användare att ge dem högsta möjliga värde och vägleda allt mot material loopar.

Material-loopar är flöden där material eller större delar återtas från byggnader och återanvänds, återvinns eller blir biologiskt nedbrutna genom naturliga eller tekniska processer.

Reversibel byggnadsdesign är en design och byggstrategi som har ambitionen att skapa byggnader vars delar ingår i material loopar och underlättar byggnadsändringar och stöder förändrade användarbehov. Den innehåller en rumslig dimension, där byggnaden effektivt kan renoveras, såväl som en teknisk dimension, där byggnadens komponenter kan demonteras och användas igen eller dekonstrueras och återvinnas eller brytas ned biologiskt.

Ronneby kommun har cirka 29 600 invånare och ligger attraktivt mellan hav och skog. Vi har bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.