Skip to main content

Budget 2019: Rätt vård i rätt tid – stora satsningar på ökad tillgänglighet

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2018 12:09 CET

Tillgängligheten i den skånska sjukvården ska öka genom en omfattande satsning på utbildning av vårdpersonal till specialistkompetens. Mer resurser till primärvården, riktade satsningar till cancersjukvård, förlossningssjukvård och psykiatri är andra reformer för att säkerställa att skåningarna får rätt vård i rätt tid. Medel avsätts också för att tillse att de angelägna investeringarna i sjukhusen i Lund, psykiatrin i Malmö och nya operationslokaler till ortopedin i Hässleholm inte skjuts på framtiden.

Ökad tillgänglighet och kortare operationsköer är i fokus när Socialdemokraterna i Region Skåne presenterar sin budget för 2019. Skånsk sjukvård har samma eller högre tillgänglighet än riket för tre av fyra parametrar som mäts i den nationella vårdgarantin. Men tillgängligheten till framförallt operation och åtgärd måste öka och det finns också många områden där det idag är långa väntetider för att få träffa specialistläkare.

– Vi blir fler och äldre och samtidigt är det brist på nyckelpersonal. Om vi ska kunna minska operationsköerna och öka tillgängligheten måste vi utbilda och anställa mer personal, säger Henrik Fritzon.

Det främsta skälet till operationsköerna är bristen på specialistsjuksköterskor. Därför satsar Socialdemokraterna i sitt budgetförslag 53 miljoner kronor mer än alliansen på utbildning av sjukvårdspersonal. Resurserna ska framför allt användas för att skapa fler utbildningsanställningar, som gör det möjligt för sjuksköterskor att utbilda sig till specialister med bibehållen lön under utbildningstiden.

– Alliansen har lagt fram en budget som innebär stora nedskärningar på utbildningsmöjligheterna för framförallt sjuksköterskor. Det är svårt att förstå varför alliansen väljer att göra så. Vi måste göra tvärtom. Därför satsar vi 53 miljoner mer än alliansen på utbildning av sjukvårdspersonal, säger Henrik Fritzon.

Kort om den socialdemokratiska budgetens reformer

Tillgänglighetssatsningar:

 • Incitamentspaket för ökad tillgänglighet – 100 miljoner kronor.
 • Riktad kösatsning – 50 miljoner kronor.
 • 53 miljoner kronor och nej till alliansens nerdragningar i personalnämnden – 55 fler utbildningsanställningar för sjuksköterskor.
 • 22 miljoner kronor i satsning på fler ST-block i allmänmedicin.
 • Budgeten innehåller en stor satsning på primärvården. Patienter ska få vård snabbare och det ska bli lättare att komma till på vårdcentralerna.
 • Cancervården prioriteras och 55 miljoner reserveras till detta. Väntetiderna vid misstänkt cancer till diagnos och behandling måste ner.

Övriga reformer och satsningar:

 • Universitetssjukvårdspeng – 95 miljoner kronor extra till den avancerade universitetssjukvården.
 • 20 miljoner kronor i utökade anslag till psykiatri, hjälpmedel och habilitering jämfört med alliansens budget.
 • Ett tydligt nej till privatisering av sjukhus och fler kostnadsdrivande vårdval.
 • Alliansens budget bygger på höjningar av tandvårdspriserna. I Socialdemokraternas budget avsätts 15 miljoner kronor för att tillse att tandvårdstaxorna hålls till den så kallade referensprislistan.
 • Viktiga investeringar i Hässleholm avseende ortopedin, Malmö avseende psykiatrin och Lund vad gäller utvecklingen på sjukhusområdet har utlämnats i alliansens budget. Socialdemokraterna tillskjuter 118,5 miljoner kronor i utökad investeringsram till Hässleholm, Malmö och Lund.
 • Kollektivtrafiken får ett ökat regionbidrag om 323 miljoner kronor. Det är 35 miljoner kronor mer än i alliansens budget. Den ökade ramen bedöms som nödvändig för att kollektivtrafiken ska kunna fortsätta utvecklas.

Prioriteringar i den socialdemokratiska budgeten

1. Stort utbildningspaket för ökad tillgänglighet – 75 mkr

Bristen på specialistkompetenser är en av de viktigaste orsakerna till bristande tillgänglighet i såväl primärvården som i specialistvården. Satsningen syftar till att maximera antalet möjliga ST-block i allmänmedicin (22 mkr) samt öka antalet utbildningsanställningar för sjuksköterskor och omvandla utbildningsförmåner till utbildningsanställningar (53 mkr). Målsättningen är att under en fyraårsperiod kunna utbilda 1200 sjuksköterskor till specialister och under perioden fram till 2026 tillse att 100 fler allmänspecialistläkare blir klara. Detta är nödvändiga satsningar för att öka tillgängligheten i skånsk sjukvård. Därutöver görs en kösatsning om 50 mkr och ett incitamentspaket för högre tillgänglighet införs om 100 mkr. Underskottstäckningen, inkl incitamentspaketet, uppgår till 529 mkr.

2. Utöka antalet anställda i sjukvården med 500 per år

Antalet anställda i den skånska sjukvården bör fortsätta öka i en takt som gör det möjligt att möta behovet från en växande och åldrande befolkning. Bedömningen är att denna takt bör vara omkring 500 medarbetare per år, och med fokus på sjuksköterskor, undersköterskor och läkare.

3. Satsning på primärvården – 160 mkr

Primärvården ska utvecklas och få bättre tillgänglighet. Vårdcentralen ska vara patientens väg in i vården. Med utvecklad samverkan mellan kommun och region kommer omhändertagandet av i synnerhet äldre, multisjuka patienter att bli bättre. Vårdcentralerna ska också få bättre förutsättningar att ta emot patienter med psykiatriska problem. Med en väl fungerande primärvård minskas belastningen inom andra delar av sjukvårdssystemet, såsom akutvården.

4. Säkra byggena i Lund, psykiatri i Malmö och Hässleholm – 118 mkr

Stora investeringar görs nu för att förnya, renovera och bygga ny skånska sjukhus. Utöver de redan fattade besluten har ett behov identifierats av att tidigarelägga åtgärder i Lund, Malmö avseende psykiatri samt Hässleholms ortopediska verksamhet. 118 miljoner kronor avsätts i investeringsbudgeten för att säkra igångsättande av dessa projekt.

5. Särskild satsning på universitetssjukvården – 95 mkr

Det påbörjade arbetet med nivåstrukturering i Södra sjukvårdsregionen ska fortsätta, det skapar förutsättningar för en hög kvalitet och långsiktigt hållbar god vård inom lämpliga områden. Region Skåne har goda förutsättningar för att erhålla fler nationella uppdrag. Region Skåne avsätter särskilda medel för att Skånes universitetssjukhus ska kunna ta emot fler nationella uppdrag. Det är viktigt att nivåstruktureringen sker på ett sätt som inte försämrar tillgängligheten för patienter inom sjukhusets övriga vårdutbud. 95 miljoner kronor, motsvarande 1 procent av universitetssjukhusets regionbidrag, tillförs universitetssjukvården som ett utökat anslag för teknisk och medicinsk utveckling.

6. Riktade satsningar: akutsjukvård, psykiatri, kvinnosjukvård och cancersjukvård – 105 mkr

Därutöver har fyra områden identifierats för riktade satsningar. Akutsjukvården tillförs 15 mkr och kvinnosjukvården lika mycket. Därutöver reserveras av Hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag 55 mkr för fortsatt satsning på cancersjukvården och ramen för nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel utökas med 20 miljoner kronor jämfört med alliansens budget för åtgärder till bland annat barn och unga.

7. Håll nere tandvårdstaxorna – 15 mkr

Tandvårdstaxorna i Folktandvården ska hållas på en låg nivå. De ska inte höjas över den nationella referensprislistan. Samtidigt behöver Folktandvården utveckla sin verksamhet. På sikt bör därför avkastningskravet på Folktandvården helt avskaffas. Det skulle göra det möjligt att även sänka taxorna under referensprislistan. 15 mkr avsätts till Regionstyrelsen för att säkerställa att avkastningskravet kan sänkas till 20 mkr, vilket är 15 mkr lägre än den nivå som styrets förslag innebär.

8. Privatiseringsstopp

Budgeten klargör att inga skånska sjukhus ska privatiseras under planperioden. Privatisering av sjukhus skulle drastiskt försämra förutsättningarna för en sammanhållen och jämlik skånsk sjukvård. Budgeten fastslår också att inga nya vårdval ska införas och att de befintliga ska utredas utifrån frågeställningen om något av dem lämpar sig för att avskaffa. Bakgrunden är den kraftiga kostnadsutvecklingen inom specialistvårdvalen, stora budgetavvikelser och att det taklösa ersättningssystemet riskerar leda till att resurser allokeras på ett sätt som inte är förenlig med principerna för medicinsk prioriteringsordning.

9. Rimliga effektiviseringar

Effektiviseringar syftar till att skapa mer verksamhet för varje inlagd krona. Om generella effektiviseringskrav ska ställas måste de vara rimliga och upplevas som möjliga att genomföra. Den effektivisering om 2 procent och därutöver riktade besparingar, exempelvis 20 miljoner, som åläggs Hälso- och sjukvårdsnämnden, som styret har lagt fram i sitt budgetförslag är orimliga och knappast genomförbara, med mindre än att verksamheterna tvingas till mycket stora nedskärningar. En sådan nedskärningspolitik säger vi nej till och lägger istället ett effektiviseringskrav om 1 procent samt inga riktade besparingar i sjukvården och personalnämnden.

10. Satsning för en bättre kollektivtrafik – 324 mkr

För att Skånetrafiken ska kunna genomföra trafikförsörjningsprogrammet och fortsätta utveckla den skånska kollektivtrafiken, görs en satsning om 324 mkr på kollektivtrafiknämnden. Kollektivtrafiken måste fortsätta att utvecklas och förnyas för att det kollektiva resandet ska öka och ta marknadsandelar från bilen.

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.