Skip to main content

Frågor och svar gällande besparingar inom landstinget och vid S:t Eriks Ögonsjukhus

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 11:56 CEST

Stockholms läns landsting är ett av flera landsting med stora budgetsunderskott. Kostnadsökningar inom sjukvården och vikande skatteintäkter är huvudsakliga förklaringar till den uppkomna situationen.

Den 15 oktober presenterade landstingets tjänstemannaledning ett förslag med åtgärder för att landstinget ska klara kravet på budgetbalans.

1. Hur påverkas ögonsjukvården inom Stockholm och S:t Eriks Ögonsjukhus av besparingarna inom landstinget?
Enligt förslaget sker en minskning av kostnaderna för ögonsjukvården med 25 miljoner kronor från och med 2007.

S:t Eriks Ögonsjukhus ska genom minskningar av interna kostnader, effektiviseringar och omfördelningar till privata sektorn minska kostnaderna med 7 miljoner kronor under 2004, 15 miljoner under 2005 och 24 miljoner kronor under 2006. Från och med 2007 är besparingen på 25 miljoner kronor genomförd. För S:t Eriks del innebär det en slutlig reduktion av sjukhusets kostnader med cirka 8 procent.

Samtidigt påpekar landstingstjänstemännen i förslaget att "…i hittillsvarande strukturarbete kring ögonsjukvården är erfarenheten att det varit en stor fördel och underlättat arbetet att den av landstinget ägda ögonsjukvården organisatoriskt varit i stort sett sammanhållen. Det finns för närvarande ingen anledning att ändra på detta förhållande…".

2. Hur kommer besparingarna att påverka patienterna?
Besparingarna kommer att innebära en minskning av vårdutbudet. I samråd med landstinget och andra privata vårdgivare inom ögonsjukvården görs prioriteringar så att de patienter som har störst vårdbehov tas om hand först.

S:t Erik har bland annat föreslagit en renodling av specialistverksamheten och att patienter överförs till privata specialistläkarna. Dessa åtgärder förutsätter en ökad samverkan med de privata ögonklinikerna.

Den medicinska säkerheten för patienterna får inte äventyras. Landstinget totala besparingsåtgärder kan dock komma att medföra till exempel mindre förändringar i vårdutbudet samt en något försämrad tillgänglighet och service.

3. Hur kommer besparingarna att påverka personalen på S:t Eriks Ögonsjukhus?
S:t Eriks besparingskrav kommer troligtvis att medföra personalminskningar på mellan 25 och 50 personer under de tre kommande åren. Personalminskningen är i samma storleksordning som de naturliga avgångarna under perioden.

Inom Stockholms läns landsting införs ett anställningsstopp och stopp för inhyrning av personal. Även avtalen med privata vårdgivare kommer att ses över.

5. Det har också förekommit spekulationer om att S:t Eriks Ögonsjukhus ska flytta från de nuvarande lokalerna på Fleminggatan i Stockholm. Stämmer det?
S:t Eriks nuvarande lokaler är inte helt ändamålsenliga för verksamheten och diskussioner om en eventuell flytt har förekommit redan tidigare.

Det är viktigt att även i framtiden hålla samman hela ögonverksamheten. Den högspecialiserade ögonsjukvården är beroende av den övriga bassjukvården inom ögon.

I landstingets besparingsförslag betonas att ögonsjukvården i framtiden är beroende av utvecklingen av det nya universitetssjukhuset vid Karolinska sjukhuset (KS) samt att det vore önskvärt att genomföra lokaliseringen till KS-området snarast.

6. När fattar landstingspolitikerna beslut om besparingarna?
Den 15 oktober överlämnades ett tjänstemannaförslag till budget för år 2004 till landstingspolitikerna. I början av november behandlas frågan av landstingsstyrelsen och den 25-26 november fastställs budgeten för 2004 av landstingsfullmäktige.

Läs landstingets hela förslag till budget för 2004. (länk till http://www.sll.se/w_budget2004/96451.cs)

För mer information, kontakta:
Harald Abelin, vd, tel. 08-672 32 37, 070-736 29 68
e-post: harald.abelin@sankterik.se

Magnus Gjötterberg, chefsläkare, tel. 08-672 32 11, 070-484 52 01
e-post: magnus.gjotterberg@sankterik.se

S:t Eriks Ögonsjukhus bedriver planerad och akut ögonsjukvård. Årligen genomförs 150 000 planerade och akuta patientbesök vid S:t Eriks. Sjukhuset är beläget i Stockholm, men patienterna kommer från hela Sverige och utlandet. S:t Eriks är universitetssjukhus och har ett stort inslag av forskning, utveckling och undervisning, vilket är positivt för såväl patienter som sjukhusets personal. S:t Eriks Ögonsjukhus har 350 anställda och drivs som ett aktiebolag med Stockholms läns landsting som ägare.