Skip to main content

Optinate® halverar risken för höftfraktur jämfört med Fosamax®

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 11:51 CET

Nyligen publicerade den vetenskapligt granskande tidskriften Osteoporosis International data från en retrospektiv 12-månadersstudie där över 33 000 bensköra kvinnor behandlats med veckotablett av antingen Optinate eller Fosamax. Studien visar att Optinate halverar risken för höftfrakturer jämfört med Fosamax.

– Den snabbt insättande frakturminskningen som observerats för risedronat i denna studie överensstämmer med resultaten från randomiserade kliniska studier, säger professor Dan Mellström, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tidigt skydd mot frakturer innebär att färre patienter behöver drabbas av de förödande konsekvenserna av en osteoporotisk fraktur. Patienternas livskvalitet bibehålls samtidigt som kostnaderna blir lägre för sjukvården. I den retrospektiva gruppstudien REAL (RisEdronat, ALendronat) deltog 33 830 postmenopausala kvinnor med benskörhet som behandlats med antingen Optinate eller Fosamax en gång i veckan i praktisk klinisk verksamhet. Vid 6 månader hade patienter som behandlades med Optinate 46% lägre förekomst av höftfrakturer jämfört med patienter som behandlades med Fosamax.

Vid 12 månader sågs liknande resultat:
Optinate gav 43% lägre risk för höftfraktur jämfört med Fosamax.

Studien kompletterar resultaten från tidigare studier som visar att Optinate ger ett unikt snabbt frakturskydd som inträder redan efter sex månader för benskörhetsrelaterade frakturer (kota, höft mfl). Inga andra (bisfosfonat) behandlingar mot osteoporos har visat sig minska frakturer hos patienter så här tidigt i kliniska studier.

Osteoporos (benskörhet) är ett vanligt tillstånd i Sverige. Var tredje kvinna i åldern 70–79 år konstateras ha osteoporos vid bentäthetsmätning i höften. Konsekvenserna av osteoporos är frakturer som kan inträffa efter obetydlig påfrestning. Varje år inträffar cirka 70 000 frakturer som har samband med osteoporos, varav 18 000 är höftfrakturer. För många höftfrakturpatienter försämras livs-kvaliteten och dödligheten är hög. Höftfrakturer står för mer än hälften av alla frakturrelaterade direkta sjukvårdskostnader. I Sverige är den totala samhällsekonomiska kostnaden för osteoporos och osteoporosrelaterade frakturer omkring 3,5 miljarder kronor, enligt SBU (statens beredning för medicinsk utvärdering).

För kommentarer kring Optinate: D

an Mellström, Professor, Geriatriska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 070-324 75 10. Rickard Claesson, Medicinsk rådgivare Optinate, sanofi-aventis, 070-222 76 21.

Om sanofi-aventis Sanofi-aventis är världens tredje största läkemedelsföretag och det största i Europa. Företaget har en forsknings- och utvecklingsorganisation i världsklass och en ledande position på sju viktiga behandlingsområden: kardiovaskulära sjukdomar, trombos, onkologi, ämnesomsättningssjukdomar, centrala nervsystemet, internmedicin och vacciner.

Sanofi-aventis är listat i Paris (EURONEXT : SAN) och i New York (NYSE : SNY). www.sanofi-aventis.se

Box 14142 - 167 14 Bromma - Gustavslundsvägen 139
Tel: 08-634 50 00 - Fax: 08-634 55 00 - www.sanofi-aventis.se