Skip to main content

Härliga samtal när barn- och utbildningsnämnden hade möte på Kungsgårdsskolan

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2016 13:11 CEST

Senaste nytt från Barn- och utbildningsnämnden

Skolbilioteksplan

Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om ny skolbiblioteksplan. Samtidigt informeras nämnden om att alla skolor i kommunen har tillgång till utbildad skolbibliotekarie.

Skolorna i centrala Säter har anställt ny skolbibliotekarie från höstterminen 2016 och i Stora Skedvi och Enbacka utökas skolbibliotekarieresursen vid båda skolorna. Även vid dessa skolor har man utbildade skolbibliotekarier.

Skolbiblioteksplanen har tagits fram i samverkan med personal från skolorna och personal från Kulturförvaltningen och folkbiblioteken.

Koll på elevernas frånvaro

Barn- och utbildningsnämnden följer varje elevs frånvaro, varje månad. Elever med mer än 5 dagars frånvaro under månaden följs upp via rektor som redovisar till nämnden.

I de allra flesta fall finns förklarliga skäl till frånvaron. Om inte, redovisar rektor vilka insatser skolan sätter in för att stödja eleven till att kunna fullgöra sin skolplikt.

Utbildningsplan för introduktionsprogrammen

Nämnden beslutar utbildningsplan för introduktionsprogrammen vid Dahlander kunskapscentrum.

Gymnasieskolan har fem introduktionsprogram för ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program. Fyra av dessa program finns på Dahlander kunskapscentrum: Individuellt alternativ (IMIND), Språkintroduktion (IMSPR), Preparandutbildning (IMPRE) och Yrkesintroduktion (IMYRK).

Utbildningsplanen beskriver varje programs syfte, målgrupp, studieform, längd, behörighetskrav och huvudsakliga innehåll. Utifrån denna upprättas sedan för varje elev en individuell studieplan.

Studiebesök till Auschwitz

Elever vid Klockarskolan har lämnat ett medborgarförslag till kommunfullmäktige där man vill att det avsätts medel för att göra det möjligt att genomföra en årlig studieresa till Auschwitz.

Barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget så att en studieresa kan genomföras under 2017, samt ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda om det s.k. Toleransprojektet/Kungälvsmodellen mer långsiktigt kan genomföras i Säters kommun.

Avtal Gysam

Gymnasiesamverkansorganet Gysam fick under 2016 i uppdrag att omförhandla avtalet för en anpassning till dagens behov. Ett nytt samverkansavtal har nu tagits fram för Gysam. Avtalet gäller från och med 1januari 2017.

Avtalet ska godkännas av kommunfullmäktige av respektive samverkanspart via beslut som vinner laga kraft senast den 1 februari 2017 och undertecknas av behörig företrädare för respektive samverkanspart.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta samverkansavtalet med Gysam.

Val av ersättare och kontaktpolitiker

Som ersättare i barn- och utbildningsnämndens utskott efter Anna Ställ utses Mats Hansson (S)

Som ersättare i barn- och utbildningsnämndens utskott efter Adam Grinde utses Ulrika Cederlöf (C)

Barn- och utbildningsnämnden utser Gul Ahmed Elyasi och Ulrika Cederlöf som kontaktpolitiker för Ungdomsverksamheten.

Verksamhetsbesök

Ledamöterna har besökt Kungsgårdsskolan och där besökt elever i klasserna. De tittade bland annat på undervisningen i trä- och metallslöjd och textilslöjd, där barnen syr små Halloween-figurer. Man besöker femmorna som arbetar med perspektiv i ämnet bild. Ledamöterna besöker också förberedelseklassen där man träffar barn från Eritrea, Irak och Syrien. Ledamöterna besökte också verksamheten vid grundsärskolan.

Barnen var väl förberedda inför besöket och det uppstod många härliga samtal mellan politiker och barn.

Besöket avslutades med en information från skolledningen där nya rektorn Annika Bergman tillsammans med biträdande rektor Ulrika Engman presenterade verksamheten mer övergripande vid skolan.

Föräldraalliansens grundskoleindex

Dagen efter nämndens sammanträde redovisar Föräldraalliansen 2016 års Grundskoleindex.

Säter hamnar på plats 33 av landets 290 kommuner. En förbättring med 40 placeringar från 2015 års mätning. I länet finns endast en kommun med bättre placering.

Föräldraalliansen Sveriges kommunala grundskoleindex är ett kvalitetsindex som utgår från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex för grundskolan i respektive kommun.

Ta del av undersökningen.

Presskontakt

Mats Nilsson

ordförande, Barn och utbildningsnämnden

tel: 0225-550 34

E-post: mats.nilsson@sater.se

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy