Skip to main content

Strategi för Ung i Säter ett ärende i Barn- och utbildningsnämnden

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2017 15:45 CET

Förslag till reglemente för brukarråden

Brukarråden har reglementen som skiljer sig åt mellan de olika enheterna vad gäller innehåll

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att  ta fram förslag på ett enhetligt reglemente, som ska gälla för samtliga brukarråd. Förslaget ska behandlas under marsmötet.

Strategi för ungdomsverksamheten

Som ett led i barn- och utbildningsnämndens arbete med strategier för att styra verksamheten mot gällande mål har förslag på strategi för Ung i Säter tagits fram.

Strategin skall koppla ihop Ung i Säter med de nationella, regionala och kommunala styrdokumenten samt vila på ett forskningsbaserat underlag där sådan finns att tillgå.

Barn- och utbildningsnämnden skicka förslaget till strategi för ungdomsverksamheten på remiss till övriga nämnder i kommunen. Nämnderna ska inkomma med ett svar senast den 30 april 2017.

Inackorderingstilläggets storlek

Elevens hemkommun ska lämna ekonomiskt stöd till de elever i gymnasieskola som behöver inackordering på grund av skolgången. Stödet avser boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Stödet betalas kontant och ska uppgå till lägst 1/30 av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kr.

Nämnden beslutar att ersättningsbeloppet för inackordering fastställs till 1 500 kr för studier inom länet och till 1 750 kr utanför länet.

Uppföljning av grundsärskoleelever integrerade i grundskolan höstterminen 2016

Elever mottagna i grundsärskolan kan få hela eller delar av sin undervisning inom grundskolan.

I undervisningssituationen innebär det att läraren ska planera undervisningen utifrån två läroplaner och bedöma elevernas kunskapsutveckling mot olika kunskapskrav. Barn- och utbildningsförvaltningen följer upp och redovisar hur många grundsärskolelever som är inskrivna i grundsärskolan, integrerade i grundskolan höstterminen 2016.

Interkommunala ersättningsbelopp och ersättning till fristående verksamheter 2017

Barn- och utbildningsnämnden beslutar ersättningsbelopp för 2017.  Gäller interkommunala ersättningsbelopp och ersättning för fristående förskolor och skolor.

Toleransprojektet

Helena Hermansson och Åsa Olsson från Borlänge kommun informerade om hur de arbetar med Toleransprojektet/Kungälvsmodellen. Ett projekt där man arbetar för att skapa ett samarbete med syfte att sprida, utbyta och utveckla erfarenheter kring det demokratifrämjande, förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism i Dalarna.

Anette Westrin, chef för elevhälsa, Ida Berner, skolkurator, Klockarskolan och Enne Malmberg, lärare, Enbacka skola presenterade handlingsplanen för att främja närvaron i förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola i Säters kommun för hemmasittare.

Presskontakt

Mats Nilsson

ordförande, Barn- och utbildningsnämnden

E-post: mats.nilsson@sater.se

Tel: 0225-55034

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera