Skip to main content

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 09:19 CEST

SIGMA AB (publ)


Aktieägarna i Sigma AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) torsdagen den 27 april 2006 kl 17.00 i Börshuset, Malmö.Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 21 april 2006, dels senast fredagen den 21 april 2006 kl 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 21 april 2006. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Sigma AB (publ), Bolagsstämma, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg , per telefon 031 – 335 67 00, per telefax 031 – 40 32 20 eller via e-post till bolagsstamma@sigma.se. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.Förslag till dagordning

1. Öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av justeringsman

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Verkställande direktörens anförande

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

13. Fastställande av styrelsearvode

14. Val av styrelse och styrelseordförande

15. Beslut om ändring av bolagsordningen

16. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

17. Bemyndigande för styrelsens ordförande att vidta de formella justeringar i besluten enligt punkterna 15 och 16 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering

18. Utseende av valberedning

19. Avslutning

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen har föreslagit utdelning av 0,25 kr per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit den 3 maj 2006. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC den 8 maj 2006.Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13 och 14)

Bolagets nomineringskommitté, vilken bestått av Axel Brändström (Skandia Liv), Konstantin Caliacmanis, Sten Kottmeier (AMF Pension) och Dan Olofsson, har lämnat följande förslag:Ordförande vid stämman: Peter Oscarsson

Styrelseledamöter: omval av Dan Olofsson, Konstantin Caliacmanis, Johan Glennmo, Göran Larsson , Gunder Lilius, Christina Ramberg och Sune Nilsson

Styrelseordförande : omval av Dan Olofsson

Styrelsearvode: 600.000 kronor, att utgå med 100.000 kr vardera till av stämman valda styrelseledamöter utom verkställande direktören.Ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras på vissa punkter främst i syfte att nå överens¬stämmelse med den nya aktiebolagslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2006. Ändringarna innefattar huvudsakligen att uppgiften om akties nominella belopp i bolagsordningens § 5 ersätts med uppgift om det lägsta och högsta antal aktier som skall finnas i bolaget (lägst 50.000.000 aktier och högst 200.000.000 aktier), att reglerna om företrädesrätt avseende A- och B-aktier (§ 5) anpassas så att de även omfattar kvittningsemissioner, att det föreskrivs att kallelse till bolags¬stämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri (§ 7), samt att avstämningsförbehållet (§ 10) justeras. Det föreslås också att bestäm¬melserna om valda styrelseledamöters mandattid (§ 6.1), om revisorernas mandattid (§ 6.2) respektive om rösträtt vid bolagsstämma (§ 8) tas bort, eftersom dessa frågor numera regleras i lag.Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 16)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 4.500.000 aktier serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv.Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta ca 5,0 % utspädning av kapitalet och ca 4,5 % utspädning av röstetalet.Valberedning (punkt 18)

Aktieägaren Danir AB har föreslagit att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2006, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i kvartalsrapporten för tredje kvartalet. Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid 2007 års ordinarie bolagsstämma samt att föreslå arvode till stämmovalda ledamöter.Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utsetts. För det fall en av valberedningens ledamöter inte längre skulle representera någon av de största aktieägarna i bolaget eller avgår, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.Dokumentation

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.sigma.se, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.Malmö i mars 2006Styrelsen för Sigma AB (publ)


Sigma – en av Sveriges ledande IT-konsulter
Sigma levererar på en internationell marknad och fokuserar på funktionella åtaganden. I stark konkurrens rankas Sigma kontinuerligt som en av Sveriges ledande IT-konsulter. Sigma är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har cirka 1000 medarbetare i Sverige och Danmark